agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Superiores Administraciones Especiales CE 7/16 Ay A Coruña 2019

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 20/02/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Superiores Administraciones Especiales CE 7/16 Ay A Coruña 2019

20/02/2019: Convocada para el Ayuntamiento de A Coruña, 1 plaza de Técnico Superior Administración Especial CE 7/16  mediante concurso-oposición libre.

Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del 31 de julio de 2018. Publicado en el Boletín Oficial del Estado del 25 de febrero de 2018 la corrección de errores.

Todos nuestros temarios se envían actualizados a fecha de solicitud.
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.


TEMARIO TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL CE 7/16
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
 
(último temario publicado por el Ayuntamiento de A Coruña)


Grupo 1

TEMA 1.–A Constitución Española de 1978. Estrutura. Título Preliminar. Dereitos e deberes fundamentais. Reforma constitucional.

TEMA 2.–A Coroa. As Cortes Xerais: composición. Funcións. Funcionamento.

TEMA 3.–O Goberno. Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA 4.–O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente. A administración de Xustiza. Competencias.

TEMA 5.–A Lei: Concepto e clases. Disposicións normativas con forza de lei. O Regulamento: concepto. Clasificación dos regulamentos. Ordenanzas e regulamentos municipais. Procedemento de elaboración. Os Regulamentos Orgánicos do Concello da Coruña.

TEMA 6.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación.

TEMA 7.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

TEMA 8.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

TEMA 9.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. O procedemento administrativo: Iniciación, ordenación, instrución e terminación

Tema 10.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.

TEMA 11.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido.

TEMA 12.–Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Organos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

TEMA 13.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. O municipio. Elementos. Territorio e poboación. Organización.

TEMA 14.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. Municipios de Gran Poboación: O Alcalde. Competencias. Forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local: Composición e atribucións. O Pleno: Composición e competencias. As Comisións Informativas.

TEMA 15.–A organización do Concello da Coruña. Distritos. Comisión de Suxerencias e Reclamacións. O Consello Social da Cidade. O Tribunal Económico-Administrativo. Órganos Superiores e Directivos. Empresas públicas municipais, organismos autónomos e consorcios.

TEMA 16.–Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia: Clases de funcionarios. Situacións administrativas. Réxime disciplinario.

TEMA 17.–Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia: Dereitos e deberes dos funcionarios locais . Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.

TEMA 18.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: Normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia. Obxecto, prezo e elementos formais.

TEMA 19.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: a adxudicación de contratos. Os procedementos de adxudicación.

TEMA 20.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. A extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

TEMA 21.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: O contrato de obras. Actuacións administrativas preparatorias. Formas de adxudicación. Execución, modificación e extinción. A cesión do contrato e subcontrato de obras. Execución de obras pola propia Administración. O contrato de subministración. O contrato de servizos.

TEMA 22.–Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

TEMA 23.–Marco normativo específico da Prevención de Riscos Laborais. A Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais do Concello da Coruña.

TEMA 24.–Normativa estatal e galega en materia de igualdade: A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes: título V o principio de igualdade no emprego público. O Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título I integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

TEMA 25.–A transversalidade de xénero. A instruccion de transversalidade do Concello da Coruña aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local 11/03/2016 (BOP N.º 68, do 12/04/2016): Estruturas competentes e criterios de transversalidade.

TEMA 26.–Lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal: Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro.

Grupo 2

TEMA 27.–Marco xeral. O medio ambiente na Constitución Española. Organización administrativa en materia de medio ambiente en España. Distribución de competencias.

TEMA 28.–Marco xeral. Política Comunitaria en materia de Medio Ambiente. Programas Comunitarios de acción en materia de Medio Ambiente. Axencia Europea de Medio Ambiente.

TEMA 29.–Marco xeral. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMA 30.–Marco xeral. O municipio e o medio ambiente na lexislación reguladora do Réxime Local. Competencias das Corporacións Locais.

TEMA 31.–Marco xeral. Contaminación e saúde pública. Cambios ambientais e riscos para a saúde humana. Principais tipos de contaminantes ambientais. Orixe e efectos dos mesmos. Desenvolvemento sustentable. Concepto e principais principios. O papel das cidades e autoridades locais: principais fitos internacionais e a Axenda 21 Local.

TEMA 32.–Residuos. Normativa comunitaria, estatal, autonómica e local. Competencias das distintas Administracións Públicas. Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados e a súa normativa de desenvolvemento. Os residuos. Concepto e clases de residuos. A xestión dos residuos: principios e obxectivos. Instrumentos da política de residuos. Os plans e programas de residuos, con especial referencia a Galicia.

TEMA 33.–Residuos. Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia e a súa normativa de desenvolvemento.

TEMA 34.–Residuos. Produción, posesión e xestión de residuos. Obrigacións do produtor. Xestión de residuos. Biorresiduos. Traslado de residuos. Réxime de autorización e comunicación das actividades de produción e xestión de residuos. Responsabilidade ampliada do produtor do produto. Información sobre residuos. Responsabilidade, vixilancia, inspección, control e réxime sancionador.

TEMA 35.–Residuos. Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.

TEMA 36.–Residuos. Residuos urbanos. Diferentes tipos de recollida: vantaxes e inconvenientes. Sistemas de contenerización para diferentes modelos de recollida (carga lateral, carga traseira, carga bilateral, etc.) e tipoloxías de residuos. Análise de custos, sistemas de información e novas tecnoloxías aplicadas ao control e xestión da recollida de residuos.

TEMA 37.–Residuos. Vertedoiros. Construción, mantemento, xestión, selado e mantemento post-clausura. Real Decreto 1481/2001, de 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro.

TEMA 38.–Residuos. Tratamento de residuos urbanos. Plantas de clasificación e selección de residuos. Plantas de tratamento. Compostaxe e biometanización. Tipos de tratamento: mecánico-biolóxico; fracción orgánica; fracción inorgánica. Valorización enerxética.

TEMA 39.–Residuos. Residuos sólidos urbanos. A recollida selectiva: metodoloxía e tipos. Sistemas de tratamento. Políticas de residuo cero e economía circular. Instrumentos económicos e de mercado: pago por xeración; perda de anonimato; bolsas de subproductos; mercados de materiais recuperados; etc.

TEMA 40.–Residuos. Residuos orgánicos e a súa xestión, en particular a compostaxe comunitaria e doméstico. Sistemas específicos de recollida selectiva e tratamento da materia orgánica. Recollida porta a porta.

TEMA 41.–Residuos. Os residuos perigosos. Concepto e clasificación dos mesmos. Real Decreto 833/1988, de 20 de xullo. Residuos especiais: Pneumáticos fóra de uso; residuos de construción e demolición; aparellos eléctricos e electrónicos usados e de pilas e acumuladores usados.

TEMA 42.–Residuos. Decreto 38/2015, de 26 de febreiro, de residuos sanitarios de Galicia.

TEMA 43.–Residuos. Ordenanza de xestión de residuos municipais e limpeza viaria do Concello da Coruña. Regulación das ordenanzas fiscais municipais en materia de residuos.

TEMA 44.–Residuos. Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022 (Priga).

TEMA 45.–Residuos. Os envases e residuos de envases. Prevención, reutilización e reciclado. Redución e valorización. Sistemas de depósito, devolución e retorno. Sistemas integrados de xestión. Convenio Xunta de Galicia e Ecoembes sobre residuos de envases.

TEMA 46.–Residuos. Lexislación reguladora, planificación e alternativas de xestión de aceites usados, PCB´s e PCT´s. Sistemas de recollida e tratamento de aceite doméstico. Residuos téxtiles. Voluminosos

TEMA 47.–Residuos. Puntos limpos. Punto limpo móbil. Minipuntos limpos. Sistema de xestión e control destes establecementos.

TEMA 48.–Limpeza. Limpeza viaria: modelos de xestión; formas de varrido ou limpeza e maquinaria aplicable; papeleiras.

TEMA 49.–Limpeza. Limpeza de praias urbanas: sistema de limpeza, xestión e mantemento; maquinaria; mobiliario; accesibilidade; seguridade.

TEMA 50.–Atmosfera. Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera e normativa de desenvolvemento. Principios reitores. Competencias das administracións públicas. Obrigacións dos titulares das instalacións. Información ao público.

TEMA 51.–Atmosfera. Lei 8/2002, de 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia.

TEMA 52.–Atmosfera. Avaliación e xestión da calidade do aire nas cidades. Normativa comunitaria, estatal, autonómica. Contaminantes atmosféricos. Avaliación da calidade do aire. Zonificación do territorio e aplicación de plans de e programas para a consecución dos obxectivos de calidade do aire. Competencias das diferentes Administracións Públicas. Contaminación por cheiros. Control, vixilancia e seguimento. Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

TEMA 53.–Atmosfera. Prevención e control das emisións. Actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera. Réxime sancionador.

TEMA 54.–Atmosfera. O cambio climático. Causas naturais de cambios no clima. Quecemento Global. Efectos. Atmosfera. A Carta de Aalborg. O pacto de alcaldes e plans de acción de enerxía sustentable e aforro enerxético nos municipios. Decreto de creación da Oficina de Cambio Climático do Concello da Coruña.

TEMA 55.–Contaminación acústica. Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído e normas de desenvolvemento. Concepto de ruído ambiental. Normativa comunitaria, estatal, autonómica e do Concello da Coruña.

TEMA 56.–Contaminación acústica. Clasificación das aglomeracións urbanas para os efectos da xestión do ruído ambiental. Principais indicadores de ruído utilizados na avaliación do ruído ambiental urbano.

TEMA 57.–Contaminación acústica. Mapas de ruído e mapas estratéxicos: concepto, obxectivos e contido mínimo. Zonas de servidume acústica: definición e implicacións sobre o plan urbano.

TEMA 58.–Contaminación acústica. Ordenanza de protección contra a contaminación acústica.

TEMA 59.–Enerxía. Iluminación pública: tipos de lámpadas; luminarias; báculos; deseño; e cálculo en vías públicas (niveis de iluminación, sistemas de zonificación, iluminacións singulares en interseccións, rotondas, cruces a distinto nivel).

Grupo 3

TEMA 60.–Enerxía. Proceso de certificación enerxética nos edificios: cualificación enerxética, certificación de eficiencia enerxética de proxecto. Certificación de eficiencia enerxética do edificio. Certificado de eficiencia enerxética de proxecto. Certificado de eficiencia enegética do edificio e etiqueta de eficiencia enerxética

TEMA 61.–Enerxía. Redes de gas na vía pública. Normativa aplicable de canalizacións, distancias de seguridade, valvumetrías, acometidas, etc.

TEMA 62.–Augas. Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia. Título III: do abastecemento de poboacións e o saneamento e depuración das augas residuais.

TEMA 63.–Augas. O dominio público hidraúlico. Bens que o integran. A administración da auga. A planificación hidrológica. A utilización do dominio público hidraúlico.

TEMA 64.–Augas. A calidade das augas. A calidade da auga destinada ao consumo e ao baño. Real Decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental. Plan Nacional de Calidade da Augas: Saneamento e Depuración 2007-2015. Analíticas das augas de baño.

TEMA 65.–Augas. O saneamento das cidades. Características xerais. Redes de saneamento e acometidas: principios básicos de deseño e execución. Vantaxes e inconvenientes de sistemas unitarios o separativos. Plantas de depuración de augas residuais e fases de tratamento. Real Decreto-lei 11/1995, de 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas.

TEMA 66.–Augas. Redes de auga na vía pública, acometidas, canalizacións, tubaxes, valvulerías, acometidas, etc. Deseño hidráulico e ambiental, características e xestión das redes de saneamento.

TEMA 67.–Augas. Saneamento. Instalacións de bombeo de rede de sumidoiros. Tipos de bombas, salas de bombas, deseño, telegestión e mantemento. Regulación de niveis e aliviadoiros. Sistemas de desbaste á entrada dunha estación de bombeo. Métodos de tratamento de cheiros e ventilación. Sistemas de control.

TEMA 68.–Augas. Verteduras ao medio acuático continental: a contaminación das augas; principais accións, axentes e sustancias contaminantes das augas. Protección das augas subterráneas.

TEMA 69.–Augas. Instrumentos administrativos para a xestión das verteduras de augas residuais. Autorización de vertedura: definicións e competencias. Tramitación da autorización de vertedura. A declaración de vertedura. Condicionado da autorización de vertedura. Censos locais e censo nacional de verteduras.

TEMA 70.–Augas. Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento de Concello da Coruña.

TEMA 71.–Augas. Réxime económico-financeiro da utilización do Dominio Público Hidráulico. Canons, taxas e tarifas. Canon de control de verteduras.

TEMA 72.–Augas. Infraccións e sancións que causen danos aos bens do Dominio Público Hidráulico. Determinación de danos ao Dominio Público Hidráulico.

TEMA 73.–Ordenación administrativa de actividades e instalacións. Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia: regulación integrada do exercicio de actividades.

TEMA 74.–A Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

TEMA 75.–Ordenación administrativa de actividades e instalacións. Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación (IPPC). Real Decreto 508/2007 polo que se regula o subministro de información sobre emisións do regulamento E-PRTR e das autorizacións ambientais integradas.

TEMA 76.–Ordenación administrativa de actividades e instalacións. Ley 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade ambiental e normativa de desenvolvemento: disposicións xerais, atribución de responsabilidades e prevención, evitación e reparación de danos medioambientais.

TEMA 77.–Ordenación administrativa de actividades e instalacións. Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental. Principios e disposicións xerais. Avaliación ambiental estratéxica.

TEMA 78.–Ordenación administrativa de actividades e instalacións. Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental. Avaliación de impacto ambiental.

TEMA 79.–Ordenanza municipal reguladora das condicións de autorización da infraestruturas de telecomunicacións no termo municipal da Coruña.

TEMA 80.–Solos. Lei 2/2016, do solo de Galicia: A clasificación do solo, réxime xurídico.

TEMA 81.–Solos. Lei 2/2016, do solo de Galicia: Intervención administrativa na edificación ou uso do solo; A autorización administrativa previa a través da licenza urbanística: Réxime xurídico con especial referencia ao silencio administrativo; Outras técnicas autorizatorias: A comunicación previa ou a declaración responsable.

TEMA 82.-. Solos. Lei 2/2016, do solo de Galicia: As ordes de execución; Deberes de conservación e réxime da declaración de ruína.

TEMA 83.–Solos. As actividades industriais, agrícolas e gandeiras. A descontaminación do solo ou restauración. Real Decreto 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados. Decreto 60/2009, de 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados de Galicia.

TEMA 84.–Costas e medio mariño. Mareas. Evolución de praias, costas e estuarios. Causas e formas de protección. Cambio climático, riscos naturais e ordenación costeira. Medidas de adaptación ao cambio climático. Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas e regulamento de desenvolvemento.

TEMA 85.–Lei 41/2010 de protección do medio mariño. Real Decreto 1695/2012, do 21 de decembro, polo que se aproba o Sistema Nacional de Resposta ante a contaminación mariña. Orde AAA/702/2014 pola que se aproba o Plan Estatal de Protección da Ribeira do Mar contra a Contaminación. Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan CAMGAL).

TEMA 86.–Información e participación ambiental. Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

TEMA 87.–Xestión ambiental de organizacións. Sistemas de xestión ambiental e da calidade. ISO 14001. ISO 9001. Regulamento europeo relativo a un sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (SGAM ou EMAS). Concepto. Obxecto. Ámbito de aplicación. A revisión da aplicación do regulamento. A relación entre o sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais e ISO. Sistema de administración de enerxía: ISO 50001.

TEMA 88.–Etiqueta ecolóxica. Regulamento núm. 66/2010, do 25 de novembro de 2009, relativo á etiqueta ecolóxica da Unión Europea.

TEMA 89.–Sustancias perigosas. Regulamento CE 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH). Política española en materia de sustentabilidade química. Convenios e acordos sobre químicos do Programa de Medio Ambiente de Nacións Unidas.

TEMA 90.–Código Penal: Dos delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente. Dos delitos relativos á protección da flora e a fauna. Delitos de incendios forestais. Delito ecolóxico. Procedemento sancionador: Principios informadores. A denuncia: forma, contido mínimo, prazos de presentación e seguimento.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.