agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Temario TS Administración Especial 7/16 Grupo 1 Ayuntamiento A Coruña 2019

P.V.P. 235€ 
Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 2019-02-20
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción del Temario
Temario TS Administración Especial 7/16 Grupo 1 Ayuntamiento A Coruña 2019

Todos nuestros temarios se envían actualizados a fecha de solicitud.
Consulte las preguntes frecuentes y las condiciones de compra.


TEMARIO TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL CE 7/16 GRUPO 1
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 

(último temario publicado por el Ayuntamiento de A Coruña)


Grupo 1

TEMA 1.–A Constitución Española de 1978. Estrutura. Título Preliminar. Dereitos e deberes fundamentais. Reforma constitucional.

TEMA 2.–A Coroa. As Cortes Xerais: composición. Funcións. Funcionamento.

TEMA 3.–O Goberno. Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA 4.–O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente. A administración de Xustiza. Competencias.

TEMA 5.–A Lei: Concepto e clases. Disposicións normativas con forza de lei. O Regulamento: concepto. Clasificación dos regulamentos. Ordenanzas e regulamentos municipais. Procedemento de elaboración. Os Regulamentos Orgánicos do Concello da Coruña.

TEMA 6.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación.

TEMA 7.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

TEMA 8.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

TEMA 9.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. O procedemento administrativo: Iniciación, ordenación, instrución e terminación

Tema 10.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.

TEMA 11.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido.

TEMA 12.–Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Organos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

TEMA 13.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. O municipio. Elementos. Territorio e poboación. Organización.

TEMA 14.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. Municipios de Gran Poboación: O Alcalde. Competencias. Forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local: Composición e atribucións. O Pleno: Composición e competencias. As Comisións Informativas.

TEMA 15.–A organización do Concello da Coruña. Distritos. Comisión de Suxerencias e Reclamacións. O Consello Social da Cidade. O Tribunal Económico-Administrativo. Órganos Superiores e Directivos. Empresas públicas municipais, organismos autónomos e consorcios.

TEMA 16.–Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia: Clases de funcionarios. Situacións administrativas. Réxime disciplinario.

TEMA 17.–Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia: Dereitos e deberes dos funcionarios locais . Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.

TEMA 18.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: Normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia. Obxecto, prezo e elementos formais.

TEMA 19.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: a adxudicación de contratos. Os procedementos de adxudicación.

TEMA 20.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. A extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

TEMA 21.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: O contrato de obras. Actuacións administrativas preparatorias. Formas de adxudicación. Execución, modificación e extinción. A cesión do contrato e subcontrato de obras. Execución de obras pola propia Administración. O contrato de subministración. O contrato de servizos.

TEMA 22.–Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

TEMA 23.–Marco normativo específico da Prevención de Riscos Laborais. A Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais do Concello da Coruña.

TEMA 24.–Normativa estatal e galega en materia de igualdade: A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes: título V o principio de igualdade no emprego público. O Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título I integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

TEMA 25.–A transversalidade de xénero. A instruccion de transversalidade do Concello da Coruña aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local 11/03/2016 (BOP N.º 68, do 12/04/2016): Estruturas competentes e criterios de transversalidade.

TEMA 26.–Lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal: Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.