agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Temario General Arquitecto Ay As Pontes de García Rodriguez

P.V.P. 180€ 
Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 2021-04-29
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción del Temario
Temario General Arquitecto Ay As Pontes de García Rodriguez

Centro certificado por AENOR para la impartición de cursos de preparación de Oposiciones en la modalidad ONLINE y venta de temarios.

Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

Temario General de la oposición de Arquitecto para el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

Parte xeral

Tema 1.- A Constitución Española de 1978. Principios xerais e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas. O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente.

Tema 2.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

Tema 3.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

Tema 4.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O procedemento administrativo; Iniciación, ordenación, instrucción e terminación. O silencio administrativo.

Tema 5.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación, e arbitraxe. A suspensión do acto administrativo.

Tema 6.- Lei 40/2015, do 01 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Órganos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

Tema 7.- A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. O procedemento sancionador e as súas garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia á potestade sancionadora local.

Tema 8.- O municipio. Elementos. Territorio e poboación.

Tema 9.- A organización municipal. O réxime ordinario do concello. Órganos necesarios: Alcalde, Tenentes de Alcalde, Pleno e Xunta de goberno local. Órganos complementarios: Comisións informativas e outros órganos. Composición e competencias dos distintos órganos.

Tema 10.- As competencias das Deputacións Provinciais. A cooperación municipal. A coordinación na prestación de determinados servizos polas deputacións provinciais.

Tema 11.- Competencias municipais: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas e competencias distintas das propias. Os servizos mínimos.

Tema 12.- O persoal ao servizo das Corporacións Locais: Clases e réxime xurídico. Réxime xurídico do persoal funcionario das Entidades Locais: dereitos, deberes, réxime disciplinario. Situacións administrativas do persoal funcionario. Réxime de incompatibilidades.

Tema 13.- Lei 09/2017, do 08 de novembro, de contratos do Sector Público: normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia.

Tema 14.- Lei 09/2017, do 08 de novembro, de contratos do Sector Público: Obxecto, prezo e elementos formais do contrato.

Tema 15.- Lei 09/2017, do 08 de novembro, de contratos do Sector Público: normativa de aplicación: A adxudicación dos contratos. Os procedementos de adxudicación. Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. A extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

Tema 16.- Real Decreto Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das facendas locais. Impostos, taxas e contribucións especiais. Os prezos públicos.

Tema 17.- Os bens das Entidades Locais.

Tema 18.- Normativa estatal e galega en materia de igualdade: A Lei Orgánica 03/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e Decreto Lexislativo 02/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.