agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ay. As Pontes de García Rodríguez 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 29/04/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ay. As Pontes de García Rodríguez 2021

29/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto mediante el sistema de oposición, en turno libre. Las bases de la convocatoria se encuentran en el Boletin Oficial de la Provincia de A Coruña del 9 de abril de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARIO

Parte xeral

Tema 1.- A Constitución Española de 1978. Principios xerais e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas. O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente.

Tema 2.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

Tema 3.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

Tema 4.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O procedemento administrativo; Iniciación, ordenación, instrucción e terminación. O silencio administrativo.

Tema 5.- Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación, e arbitraxe. A suspensión do acto administrativo.

Tema 6.- Lei 40/2015, do 01 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Órganos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

Tema 7.- A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. O procedemento sancionador e as súas garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia á potestade sancionadora local.

Tema 8.- O municipio. Elementos. Territorio e poboación.

Tema 9.- A organización municipal. O réxime ordinario do concello. Órganos necesarios: Alcalde, Tenentes de Alcalde, Pleno e Xunta de goberno local. Órganos complementarios: Comisións informativas e outros órganos. Composición e competencias dos distintos órganos.

Tema 10.- As competencias das Deputacións Provinciais. A cooperación municipal. A coordinación na prestación de determinados servizos polas deputacións provinciais.

Tema 11.- Competencias municipais: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas e competencias distintas das propias. Os servizos mínimos.

Tema 12.- O persoal ao servizo das Corporacións Locais: Clases e réxime xurídico. Réxime xurídico do persoal funcionario das Entidades Locais: dereitos, deberes, réxime disciplinario. Situacións administrativas do persoal funcionario. Réxime de incompatibilidades.

Tema 13.- Lei 09/2017, do 08 de novembro, de contratos do Sector Público: normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia.

Tema 14.- Lei 09/2017, do 08 de novembro, de contratos do Sector Público: Obxecto, prezo e elementos formais do contrato.

Tema 15.- Lei 09/2017, do 08 de novembro, de contratos do Sector Público: normativa de aplicación: A adxudicación dos contratos. Os procedementos de adxudicación. Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. A extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

Tema 16.- Real Decreto Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das facendas locais. Impostos, taxas e contribucións especiais. Os prezos públicos.

Tema 17.- Os bens das Entidades Locais.

Tema 18.- Normativa estatal e galega en materia de igualdade: A Lei Orgánica 03/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e Decreto Lexislativo 02/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Parte Específica.

Tema 19.- O marco legal do urbanismo en España. Evolución histórica. Lexislación urbanística estatal e autonómica. Competencias. A sentenza 61/1997 do Tribunal Constitucional.

Tema 20.- Real Decreto Lexislativo 07/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo e rehabilitación urbana. Principios xerais.

Tema 21.- Real Decreto Lexislativo 07/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo e rehabilitación urbana. Estatuto básico do cidadán. Estatuto básico da iniciativa e a participación na actividade urbanística. Estatuto xurídico da propiedade do solo. Estatuto básico da promoción das actuacións urbanísticas.

Tema 22.- Real Decreto Lexislativo 07/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo e rehabilitación urbana. Bases do réxime do solo. Regras procedimentais comúns e normas civís.

Tema 23.- Real Decreto Lexislativo 07/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo e rehabilitación urbana. O informe de avaliación dos edificios. Cooperación e colaboración interadministrativas. Función social da propiedade e xestión do solo: venda e substitución forzosas; patrimonios públicos do solo; dereito de superficie. Réxime xurídico: actuacións ilegais e co Ministerio Fiscal; peticións, actos e acordos; accións e recursos; Rexistro da Propiedade.

Tema 24.- Lei 02/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Principios xerais. Competencias e organización administrativa.

Tema 25.- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia.

Tema 26.- Réxime urbanístico do solo. Clasificación do solo. Solo urbano: requisitos; categorías, soares, dereitos e deberes dos propietarios; aproveitamento urbanístico.

Tema 27.- Núcleos rurais: delimitación e réxime. Condicións de uso.

Tema 28.- Solo urbanizable: réxime; deberes dos propietarios; aproveitamento urbanístico.

Tema 29.- Solo rústico: réxime; condicións de uso; procedemento para o outorgamento de autorizacións en solo rústico; condicións da edificación. Edificacións tradicionais.

Tema 30.- O Planeamento urbanístico. Límites da sustentabilidade e calidade de vida e cohesión social. Normas de calidade ambiental e paisaxística. Normas de aplicación directa.

Tema 31.- Instrumentos de planeamento urbanístico. Avaliación ambiental estratéxica. Vixencia e efectos da súa aprobación. Revisión e modificación. Réxime transitorio.

Tema 32.- O plan xeral de ordenación municipal. Determinacións xerais, delimitación de ámbitos, conexións e previsión de sistemas xerais.

Tema 33.- Procedemento para a aprobación do plan xeral. Suspensión de licencias.

Tema 34.- O planeamento de desenvolvemento: plans parciais. Contido. Procedemento de aprobación.

Tema 35.- O planeamento de desenvolvemento: plans especiais. Determinacións xerais. Tipoloxía, documentación e formulación.

Tema 36.- Outros instrumentos: os estudos de detalle. Os catálogos. Contido. Procedemento de aprobación.

Tema 37.- O plan básico autonómico e os plans básicos municipais.

Tema 38.- Execución do planeamento: disposicións xerais. Áreas de repartición. Aproveitamento tipo. Polígonos de execución.

Tema 39.- Sistemas de actuación: Elección do sistema. O cumprimento dos prazos de equidistribución e urbanización.

Tema 40.- Regras xerais de distribución de cargas e beneficios. Instrumento de equidistribución: contido, procedemento de aprobación, efectos e liquidación. Gastos de urbanización.

Tema 41.- Sistema de cooperación. Sistema de expropiación. Sistema de compensación: estatutos e bases. Xunta de Compensación.

Tema 42.- Obtención do solo de sistemas xerais e locais.

Tema 43.- Valoracións urbanísticas e expropiatorias. Regulación contida no texto refundido da Lei do solo e no Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do solo.

Tema 44.- Proxectos de urbanización. Execución e conservación das obras de urbanización.

Tema 45.- Títulos habilitantes de natureza urbanística: licencias urbanísticas, definición, obxecto, actos suxeitos a licencia. Documentación e procedemento. Prelación de licencias e outros títulos administrativos.

Tema 46.- Prazos de edificación. Caducidade das licencias.

Tema 47.- Licencias de primeira ocupación dos inmobles. Revisión e suspensión de licencias.

Tema 48.- Comunicacións previas. Definición, obxecto e procedemento para a tramitación. Prazos.

Tema 49.- Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade. Actos promovidos por Administracións Públicas.

Tema 50.- Parcelacións urbanísticas, segregacións e división de terreos. Innecesariedade de segregación.

Tema 51.- Deberes dos propietarios de terreos, construcións e instalacións. As ordes de execución. Execución forzosa e subsidiaria.

Tema 52.- A situación de ruína. Supostos. Procedemento. Consecuencias da súa declaración. A ruína inminente.

Tema 53.- Inspección urbanística. A protección da legalidade urbanística.

Tema 54.- Infraccións urbanísticas e as súas sancións.

Tema 55.- Patrimonio público do solo. Bens que o integran e destino.

Tema 56.- Convenios urbanísticos. Clases. Formalización e perfeccionamento. Publicidade dos convenios urbanísticos.

Tema 57.- A expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial. O proxecto de expropiación. Indemnización das facultades urbanísticas.

Tema 58.- Lei 09/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Regulación integrada do exercicio de actividades. Incidencia na lexislación urbanística. As ECCOM. Desenvolvemento regulamentario.

Tema 59.- Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Réxime de comunicación previa. Avaliación de incidencia ambiental.

Tema 60.- O réxime de intervención administrativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas na Comunidade Autónoma de Galicia. Lei 10/2017, do 27 de decembro.

Tema 61.- Decreto 124/2019, do 05 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público na Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia.

Tema 62.- Decreto 98/2020, do 02 de xullo, polo que se regula o procedemento de autorización da celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 63.- A ordenación do territorio: principios xerais. A Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia. As Directrices de ordenación do territorio de Galicia (Decreto 19/2011, do 10 de febreiro).

Tema 64.- Normativa urbanística do Concello das Pontes: Normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello das Pontes aprobadas en data 09/12/1985 e modificacións posteriores (posibilidade de consulta en http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/).

Tema 65.- Lei 38/1999, do 05 de novembro, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e Garantías.

Tema 66.- Lei 38/1999, do 05 de novembro, de ordenación da edificación. Disposicións relacionadas coa edificación. Normas, regulamentos e instrucións.

Tema 67.- Lei 38/1999, do 05 de novembro, de ordenación da edificación. Disposicións sobre a ordenación de proxectos e dirección de obras. Libro de ordes e visitas. O certificado final de obras. Responsabilidade profesional do arquitecto. Intervencións dos colexios profesionais de arquitectos.

Tema 68.- Real Decreto 1000/2010, do 05 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio.

Tema 69.- Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación (CTE). Parte I.

Tema 70.- CTE. Seguridade estrutural na edificación. DB-SE. Resistencia e estabilidade. Aptitude ao servizo. Relación con outras normativas estruturais. Normativa de accións na edificación. DB-SE-AE. Cimentacións na edificación. DB-SE-C.

Tema 71.- CTE. Estruturas DB-SE-A.DB-SE-F.DB-SE-M.EHE.

Tema 72.- CTE. Seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI

Tema 73.- CTE. Seguridade de utilización na edificación. Esixencias básicas SUA1 a SUA 8.

Tema 74.- CTE. Condicións acústicas na edificación. Normativa técnica. DB-HR.

Tema 75.- CTE. Accesibilidade. Esixencia básica SUA 9.

Tema 76.- Lei 10/2014, do 03 de decembro, de accesibilidade e Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. Conceptos básicos. Niveis de accesibilidade. Código de accesibilidade.

Tema 77.- Lei 08/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

Tema 78.- Normas de habitabilidade de vivendas en Galicia. Certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 79.- Lexislación sobre Augas e Regulamentos de desenvolvemento.

Tema 80.- Espazos naturais: lexislación estatal e autonómica. Espazos naturais de interese comunitario. Usos permitidos e prohibidos nas zonas de especial conservación. Significado das actividades vinculadas aos usos tradicionais.

Tema 81.- Lexislación de estradas: estatal e autonómica.

Tema 82.- Réxime de protección e conservación na Lei 05/2016, do 04 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Réxime específico de protección dos bens de interese cultural. Réxime específico de protección dos bens catalogados.

Tema 83.- Criterios de intervención nos conxuntos histórico- artísticos e nos edificios históricos. Materiais e sistemas construtivos tradicionais aplicados á conservación e restauración. Instrumentos específicos de protección das paisaxes culturais e dos territorios históricos. Bens culturais específicos.

Tema 84.- Lei 01/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.

Tema 85.- As medidas preventivas de control de calidade na construción. Decreto 232/1993, do 30 de setembro, polo que se regula o control de calidade da edificación na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 86.- As medidas preventivas de protección ambiental na construción. Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

Tema 87.- Disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción: Disposicións específicas nas fases de proxecto e execución das obras. O coordinador. Estudio de seguridade e saúde: supostos de obrigatoriedade e contidos. Plans de seguridade e saúde. Principios xerais aplicables ao proxecto e execución.

Tema 88.- O contrato de obras: actuacións preparatorias do contrato de obras (contido dos proxectos e responsabilidade derivada da súa elaboración; supervisión do proxecto e replanteo do proxecto) e aprobación do expediente de contratación de obras.

Tema 89.- Execución do contrato de obras. Dereitos e deberes dos contratistas. Abonos ao contratista. Modificación do contrato de obras. Recepción de liquidación. Revisión de prezos.

Tema 90.- Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 14/03/2007, pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (INSPIRE). Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España. As infraestruturas de datos espaciais de España (IDEE), de Galicia (IDEG) e da provincia da Coruña (ideAC). Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.