agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Industriales Ayto. Lugo 2023

Especialidad: Ingenieros Industriales
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 21/03/2023
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Industriales Ayto. Lugo 2023

21/03/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Lugo. Las bases y el temario se pueden consultar en el BOP de Lugo de 20 de abril de 2021 (corrección de errores de 19 de diciembre de 2022).

Temario general: disponible
Temario específico: consulte disponibilidad
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL INGENIERO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE LUGO (último temario publicado)

Tema 1.- A Constitución española de 1978: estrutura e contido. A reforma constitucional. A Coroa. Sucesión. O Rei: as súas funcións.

Tema 2.- Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

Tema 3.- As Cortes Xerais. As funcións das Cortes. O funcionamento das Cortes.

Tema 4.- O Goberno e a Administración. O Goberno: composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

Tema 5.- O poder xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Tribunal Constitucional. Organización e funcións. Recursos e procesos ante o Tribunal Constitucional.

Tema 6.- A Comunidade Autónoma Galega. O Estatuto de autonomía. O Parlamento de Galicia.

Tema 7.- Administración autonómica de Galicia. Organización e estrutura básica.

Tema 8.- O réxime local español. Principios constitucionais. As entidades locais: a provincia e outras entidades locais.

Tema 9.- O municipio. Poboación e termo municipal. Organización e competencias. Servizos municipais.

Tema 10.- O municipio de Lugo. Organización municipal específica: Pleno, Alcalde, Xunta de Goberno Local, tenentas e tenentes de Alcalde e concelleiras e concelleiros delegados. Comisións do Pleno e outros órganos complementarios. Poboación e termo municipal.

Tema 11.- Bens, actividades e servizos das entidades locais. A contratación local. O persoal ao servizo das entidades locais.

Tema 12.- A potestade regulamentaria dos entes locais. Regulamento orgánico. Ordenanzas, regulamentos e bandos. Procedemento de elaboración e aprobación. Límites da potestade regulamentaria.

Tema 13.- O procedemento administrativo común. Principios. Estrutura.

Tema 14.- O procedemento administrativo común: fases.

Tema 15.- Procedemento administrativo sancionador.

Tema 16.- A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Especial referencia á Administración local.

Tema 17.- A revisión dos actos administrativos. Os recursos administrativos. A xurisdición contenciosoadministrativa: o recurso contencioso-administrativo.

Tema 18.- As facendas locais. Recursos das facendas locais. Especial referencia aos recursos do municipio. O orzamento das entidades locais. Contido e aprobación. Control e fiscalización do gasto público.

TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE LUGO (último temario publicado)

Tema 1.- O sector enerxético no contexto Español. O sistema enerxético español. Enerxía primaria: fontes, abastecemento, dependencia e diversificación. Enerxía final: usos e consumidores.

Tema 2.- Seguridade de subministros enerxéticos: índice de cobertura, interconexions e almacenamento. Enerxía, medio ambiente e sostibilidade: emisións e intensidade enerxética. Perspectivas. Mercados enerxéticos. Mercados derivados. Estrutura empresarial.

Tema 3.- O sector eléctrico. Actividades que comprende. Centrais, redes e instalacións. Capacidade instalada e produción: «mix» eléctrico. Demanda. Prezos. Contribución dentro do balance enerxético. Evolución histórica. Análise sectorial e perspectivas.

Tema 4.- O sector das enerxías renovables: xeración eléctrica, aproveitamento térmico e biocarburantes para o transporte; coxeración; residuos. Contribución dentro do balance enerxético.

Tema 5.- O sector nuclear. Centrais nucleares e ciclo de combustible nuclear. Instalacións radioactivas. Xestión de residuos. Contribución dentro do balance enerxético. Evolución histórica.

Tema 6.- O sector de hidrocarburos líquidos e Gases Licuados do Petróleo (GLP). Actividades que comprende. Infraestrutura e instalacións. Importacións. Consumo. Prezos. Contribución dentro do balance enerxético.

Tema 7.- O sector do gas natural. Actividades que comprende. Infraestructura e instalacións. Importacións. Consumo. Precios. Contribución dentro do balance enerxético. Evolución histórica. Análise sectorial e perspectivas.

Tema 8.- O sector químico. Actividades que comprende. Diagnose competitiva. Evolución, situación actual e tendencias.

Tema 9.- Produción de calor. Xeración de calor mediante Electricidade e Combustión. Tipos de Combustión. Tipos de combustible. Diagramas de Oswald. Índice opacimétrico. Poder calorífico. Rendementos.

Tema 10.- Instalación de Combustibles, clasificación de combustibles. Formas de almacenamento. Tubaxes de alimentación. Instalación para combustibles sólidos. Depósitos de Combustibles líquidos.

Tema 11.- Instalacións de calefacción e producción de ACS. Partes e elementos constituintes. Caldeiras funcionamento e clasificación, Queimadores,Acumuladores de ACS, vasos de Expansión. Bombas circuladoras, redes de tubaxes. Equipos terminais de Calefacción.

Tema 12.- Regulación e control de instalación de calor. Conceptos básicos, tipos de controladores, sensores, válvulas de regulación. Telexestión.

Tema 13.- Deseño eficiente de instalación de ACS e Calefacción. Eficiencia en xeración, redes de tubaxes. Control. Contabilización de consumos.

Tema 14.- Produción frigorífica. Ciclo aberto. Ciclo de compresión mecánica, elementos básicos, diagrama de Mollier e consideracións de funcionamento, rendemento témodinamico. Refrixeración por Absorción.

Tema 15.- Elementos de instalación de aire acondicionado. Elementos de Expansión, Elementos Complementarios. Torres de enfriamento e condensadores evaporativos.

Tema 16.- Instalacións de Climatización, clasificación dos sistemas, elementos constituíntes da instalación de climatización. Equipos de xeración de calor e frío, clasificación. Bomba de Calor. Grupos autónomos de tratamento de aire. Depósitos de inercia. Equipos de Absorción.

Tema 17.- Redes de Transporte de climatización. Ventiladores, partes e clasificación. Curvas de traballo de ventiladores. Redes de Condutos, tipos e parámetros de deseño. Illamento de condutos. Comportas.

Tema 18.- Equipos terminais de Climatización. Unidades de Tratamento de Aire. Unidades terminais.

Tema 19.-Regulación e control de instalacións de calor e frío. Composición dos sistemas de control. Tipos de controladores. Sensores. Comportas de Regulación. Variadores de frecuencia en Ventiladores. Telexestión de sistemas de climatización.

Tema 20.- Deseño eficiente de instalacións de clima. Eficiencia en xeradores, redes de condutos. Eficiencia no control. Contabilización de consumos. Recuperación de enerxía. Criterios de Calidade.

Tema 21.- Regulamento de Instalación Térmicas dos edificios. Parte 1. Disposicións xerais. Esixencias Técnicas. Condición para a posta en servicio das instalacións. Inspeccións.

Tema 22.- Regulamento de Instalación Térmicas dos edificios. Parte 2. IT-01 Deseño e dimensionamento. IT-02 Montaxe. IT-03 Mantemento e uso. IT-04 Inspeccións.

Tema 23.- Regulamento de Eficiencia Enerxética en Instalacións de Alumeado Exterior. Obxecto. Campo de aplicación. Eficiencia Enerxética. Calificación enerxetica. Reximen de funcionamento. Mantemento da eficiencia enerxética das instalacións. Excepcións.

Tema 24.- REEAE Instruccións Técnicas Complementarias: EA01. Eficiciencia enerxética.

Tema 25.- REEAE Instruccións Técnicas Complementarias: EA02. Niveis de iluminación.

Tema 26.- REEAE Instruccións Técnicas Complementarias: EA03 Resplandor luminoso nocturno e luz intrusa ou molesta.

Tema 27.- REEAE Instruccións Técnicas Complementarias: EA04. Compoñentes das instalacións.

Tema 28.- REEAE Instruccións Técnicas Complementarias: EA05. Documentación Técnica, verificacións e inspeccións.

Tema 29 .- Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión: Obxecto. Campo de aplicación. Redes de distribución. Instalacións de alumeado exterior. Tipos de subministro. Acometidas e instalacións de enlace. Instalacións interiores ou receptoras. Receptores e posta a terra. Execución e posta en servizo das instalacións. Mantemento das instalacións.

Tema 30.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-04: Documentación e posta en servizo de instalacións. ITC-BT-05: Verificacións e inspeccións.

Tema 31.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-09: Instalacións de alumeado exterior.

Tema 32.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-10: Previsión de cargas para subministros en baixa tensión. ITC-BT-11: Redes de distribución de enerxía eléctrica. Acometidas.

Tema 33.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-12 a 17. Instalacións de Enlace.

Tema 34.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-18. Instalacións de posta a terra.

Tema 35.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-22 a 24. Instalacións interiores ou receptoras: Protección contra sobreintensidades. Protección contra sobretensións. Protección contra os contactos directos e indirectos.

Tema 36.- REBT Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-28. Instalacións de electrificación en locais de pública concorrencia. Tipoloxía. Simboloxía. Receptores, tipoloxía e características.

Tema 37.- REBT Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-30.Instalacións en locais de características especiais.

Tema 38.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-31 a 33. Instalacións con fins especiais. Piscinas e fontes. Máquinas de elevación e transporte. Instalacións provisionais e temporais de obras.

Tema 39.- REBT: Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-34. Instalacións con fins especiais: Feiras e stands. Instrución 2/2018, de 26 de marzo, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, sobre instalacións eléctricas temporais de baixa tensión.

Tema 40.- REBT Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-40. Instalacións xeradoras de baixa tensión

Tema 41.- REBT Instrucións Técnicas Complementarias: ITC-BT-52. Instalacións con fins especiais. Infraestructura para a recarga de vehículos eléctricos.

Tema 42.- Regulamento de liñas de Alta Tensión. ITC-LAT 04: Documentación e posta en servicio das liñas de alta tensión. ITC-LAT 05: Verificación e inspeccións.

Tema 43.- Regulamento de liñas de Alta Tensión. ITC-LAT 06: Liñas soterradas con cabres illados.

Tema 44.- Regulamento de liñas de Alta Tensión. ITC-LAT 07: Liñas aéreas con condutores desnudos.

Tema 45.- Elementos Integrantes das liñas aéreas. Cálculo mecánico das liñas aéreas. Accións. Cálculo mecánico de condutores, ferraxes, illadores e apoios. Cimentacións.

Tema 46.- Regulamento de Alta Tensión. Estrutura e contido. ITC-RAT 22: Documentación e posta en servizo das instalacións de alta tensión. ITC-RAT 23: Verificacións e inspeccións

Tema 47.- Circuitos electrónicos básicos realizados con compoñentes discretos. Rectificadores, filtros, estabilizadores, amplificadores, multivibradores. Compoñentes utilizados: Elementos pasivos e activos. Clasificación, tipoloxía, función e características.

Tema 48.-. Circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionais integrados. Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores. Clasificación, función, tipoloxía e características.

Tema 49.- Máquina asíncroma de corrente alterna trifásica. Tipoloxía e constitución básica. Principio de funcionamento como motor. Modelo e circuíto equivalente. Arranque de motores.

Tema 50.- Control e regulación electrónica de máquinas eléctricas. Estrutura xeral dos sistemas de regulación de máquinas eléctricas. Dipositivos que compoñen a cadea de regulación.

Tema 51.- Transformador monofásico de corrente alterna. Constitución básica. Principios de funcionamento. Modelo equivalente. Ensaio de baleiro e curtocircuíto. Transformación de corrente trifásica.

Tema 52- Transformadores trifásicos de distribución. Tipoloxía e características construtivas. Relación de transformación nominal. Devanados. Tomas do transformador. Desfase e grupos de conexión. Tensión de curtocircuíto. Pérdidas e rendemento dun transformador.

Tema 53.- Centros de Transformación. Clasificación Tipos. Compoñentes do centro de transformación. Aparamenta, seccionadores e celas. Cadro de baixa tensión. Alumeado, sinalización e material de seguridade.

Tema 54.- Aparamenta e protección. Características asignadas. Interruptor, interruptor automático, seccionadores, fusibles, protección contra sobrecargas, protección contra curtocircuítos, Interruptor diferencial, selectividade de interruptores diferenciais, relés de protección.

Tema 55.-Automatización de instalacións. Sistemas cabreados e programados. Sensores e atuadores. Autómatas e relés programables, estrutura, clasificación, Interface de entradas e saídas. Programación, linguaxe gráfico de contactos e de funcións lóxicas.

Tema 56.- Posta en servizo das instalacións automatizadas en edificios. Programación dos equipos utilizados nas instalacións automatizadas: Centralitas, autómatas e programas específicos para ordenadores. Protocolos de posta en marcha das instalacións.

Tema 57.- Álxebra Booleana. Portas lóxicas, funciones básicas combinacionais: Decodificadores, codificadores e multiplexores. Función e aplicación nos sistemas de control automático.

Tema 58.- Funciones básicas secuenciais: Biestables, contadores e rexistros Simboloxía, tipoloxía, función e aplicacións nos dispositivos dixitais de los equipos.

Tema 59.- Principios básicos dos sistemas regulados. Sistemas de lazo aberto e en lazo pechado. Realimentación. Sistemas electrotécnicos de medida e regulación para procesos continuos. A cadea de medida. Sensores e transductores. Reguladores. Actuadores.

Tema 60.- Comunicacións. O modelo OSI, Estrutura de niveis. Medios de transmisión. O par de cobre. O Cable coaxial. A fibra Óptica. Redes GPON. Protocolo TCP/IP.

Tema 61.- Redes locais e de área extensa: Fundamentos, características e ámbitos de aplicación. Arquitectura e tipoloxía de las redes locais «bus» e anel. Conexión a redes de área extensa: Conmutación de paquetes, protocolos estándar. A rede dixital de servizos integrados.

Tema 62.- Instalacións de seguridade. Tipoloxía e características. Elementos que compoñen a instalación, tipoloxía e características. Normativa e regulamentación.

Tema 63.- Instalacións de seguridade. Montaxe, e diagnose. Axustes e posta a punto. Instalación de elementos. Medida de parámetros característicos das instalacións de seguridade e instrumentos de medida.

Tema 64.- Instalacións de enerxía solar fotovoltaica. Tipoloxía das Instalacións. Principios de funcionamento. Elementos que compoñen a instalación.

Tema 65.- Instalacións de enerxía solar fotovoltaica. Coordenadas orientación e dimensionamento. Medida de parámetros característicos das instalacións.

Tema 66.- Ascensores. Clasificación de ascensores. Compoñentes do ascensor eléctricos. Compoñentes de ascensores hidráulicos. Tipos de Manobras.

Tema 67.- Redes de abastecemento de auga potable: redes de distribución pública. Sistemas de distribución. Instalacións interiores. Composición e características das redes. Normativa. Dimensionado e cálculos.

Tema 68.- Características das redes municipais de distribución de auga. Elementos principais das redes. Conducións principais e secundarias. Conexións e acometidas. Explotación dunha rede municipal de aguas. Equipos de medida. Contadores. Rede de incendios. Outras redes.

Tema 69.- Abastecemento de augas. Estimación de poboacións. Dotacións. Características físicas, químicas e biolóxicas nas augas destinadas a consumo humano. Toma de mostras, localización e periodicidade.

Tema 70.- Redes de evacuación de augas residuais: redes exteriores. Sistemas de distribución. Redes interiores. Composición e característica. Normativa. Dimensionado e cálculos.

Tema 71.- Redes municipais de saneamento. Características xerais: principios básicos de deseño e execución de redes e acometidas. Vantaxes e inconvenientes dos sistemas unitarios e separativos. Plantas depuradoras de augas residuais e fases do tratamento. Explotación de redes de saneamento.

Tema 72.- Instalacións de bombeo de augas residuais. Estacións de bombeo. Sistemas de bombeo. Deseño de pozos. Regulación, niveis e aliviadoiros. Sistemas de desbaste. Métodos de tratamento de olores e ventilación. Sistemas de control.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.