agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayto. Pontevedra 2021

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 20/10/2020
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayto. Pontevedra 2021

20/10/2020. Convocada 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial para el Ayuntamiento de Pontevedra. Las bases de la convocatoria y el temario se encuentran disponibles en el BOPPO, Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra del 10 de Septiembre de 2020.

Temario General: Disponible. Fecha de actualización octubre 2020
Temario Específico: No disponible.
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

ÚLTIMO TEMARIO PUBLICADO 2020

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO MATERIAS GENERALES INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA

BLOQUE I

1. A Constitución Española de 1978: significado e estrutura. Principios xerais. Reforma da Constitución. Dereitos e deberes fundamentais dos españois. Garantía e suspensión. A protección de datos e a garantía de dereitos dixitais.

2. A organización do Estado español na Constitución. A Coroa. As Cortes Xerais. O Poder Xudicial. O Poder Executivo.

3. O Estado das autonomías. Modo de organización estatal na Constitución española. Caracteres do dereito á autonomía. Competencias das comunidades autónomas. Contido e valor normativo dos estatutos de autonomía. O Estatuto de autonomía de Galicia. A cooficialidade lingüística.

4. O dereito administrativo e o seu concepto. As fontes do ordenamento xurídico. A Constitución. A lei. Disposicións normativas con rango de lei. Os regulamentos. O costume. Os principios xerais do dereito. A xurisprudencia.

5. O acto administrativo: concepto, elementos e clases. Invalidez dos actos administrativos: nulidade e anulabilidade. Os recursos administrativos. Revisión de oficio dos actos administrativos.

6. O procedemento administrativo. Fases do procedemento administrativo común. O deber de resolver e notificar. Os expedientes e o seu arquivo.

7. A Administración local: concepto e evolución. A Administración local na Constitución española. Regulación xurídica actual do réxime local. Entidades que comprende. O municipio e as súas competencias. Servizos mínimos obrigatorios.

8. O Goberno municipal. O Pleno da Corporación. O Alcalde. A Xunta de Goberno Local. As Comisións Informativas. Outros órganos complementarios. Municipios de gran poboación: municipios de aplicación, organización e funcionamento dos órganos municipais necesarios e xestión económica-financeira. Os grupos políticos municipais. Réxime e funcionamento dos órganos colexiados locais.

9. O rexistro de documentos. Comunicacións e notificacións. A práctica das notificacións. O cidadán como cliente da Administración. O estatuto dos veciños. A atención ao público. A oficina de información e atención ao cidadán.

10. Dereito e deberes dos funcionarios locais. Retribucións e protección social dos funcionarios locais. Réxime disciplinario dos funcionarios locais. Situacións administrativas dos funcionarios.

11. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Procedemento de elaboración, aprobación e vixencia.

12. Os bens das entidades locais: clases e réxime xurídico. As Facendas locais. Clases de tributos locais. O orzamento xeral dos entes locais: estrutura, elaboración e aprobación.

TEMARIO MATERIAS ESPECÍFICAS INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA

BLOQUE II

1. Instalacións individuais de auga quente sanitaria: xeneralidades. Tipos e descrición dos xeradores. Criterios de utilización. Composición e características das instalacións. Colectores solares a baixa temperatura. Bombas de calor. Normativa. Dimensionado e cálculos.

2. Instalacións centralizadas de auga quente sanitaria: xeneralidades. Circuítos con e sen circulación. Criterios para a acumulación. Tipos e descrición dos xeradores. Composición e características das instalacións. Normativa. Dimensionado e cálculos.

3. Instalacións individuais de calefacción: sistemas de calefacción individual. Tipos e descrición de xeradores. Emisores de calor. Sistemas de distribución. Chan radiante. Acumuladores de calor eléctrica. Regulación de temperatura. Criterios de elección. Composición e características das instalacións. Normativa. Dimensionado e cálculos.

4. Instalacións de calefacción centralizada por auga quente: sistemas de distribución. Emisores de calor. Chan radiante. Tipos e descrición de xeradores. Regulación de temperatura. Composición e características das instalacións. Normativa. Dimensionado e cálculos.

5. Instalacións de climatización: sistemas de distribución de aire. Tipos de xeradores. Sistemas de condensación por aire. Sistemas de condensación por auga. Regulación de temperaturas. Composición e características das instalacións. Normativa. Dimensionado e cálculos.

6. Instalacións de ventilación: xeneralidades. Requirimentos de confort. Renovación de aire. Locais habitados. Ambientes industriais. Locais para aparcamento de vehículos. Extracción e insuflación de aire. Condutos de ventilación. Entradas e saídas a condutos (elementos terminais). Axuste de condutos en serie. Axuste de condutos en paralelo. Normativa. Dimensionado e cálculos.

7. Produción e distribución de enerxía eléctrica: xeneralidades. Produción industrial da enerxía eléctrica. Centrais eléctricas convencionais. Tipos e composición. Subestacións eléctricas. Liñas de transporte e distribución en alta tensión. Tensións normalizadas.

8. Liñas de distribución en media tensión: xeneralidades. Liñas aéreas de media tensión. Condutores utilizados. Apoios das liñas aéreas de M.T. Illamento. Liñas subterráneas de M.T. Condutores utilizados. Canalizacións subterráneas rexistrábeis. Normativa. Cálculos eléctricos. Cálculos mecánicos. Dimensionado.

9. Estacións transformadoras: Xeneralidades. Tipos de transformadores. Criterios para a elección do tipo de transformadores e as súas potencias. Alpendres subterráneos. Alpendres en superficie. Alpendres prefabricados. Locais en edificios dedicados a outra actividade. Composición e características dun centro de transformación. Ventilación. Tomas de terra de protección. Normativa.

10. Redes de distribución en baixa tensión: xeneralidades. Redes aéreas. Apoios. Redes apoiadas en fachadas. Redes trenzadas en feixe. Redes subterráneas. Condutores utilizados. Canalizacións subterráneas rexistrábeis. Normativa. Cálculos eléctricos. Cálculos mecánicos. Dimensionado.

11. Instalacións eléctricas de baixa tensión nos edificios: xeneralidades. Locais de pública concorrencia. Locais dedicados a garaxe. Locais húmidos e mollados. Criterios utilizados. Protección das instalacións. Protección contra contactos accidentais. Tomas de terra. Composición e características das instalacións. Normativa. Dimensionado e cálculos.

12. Luminotecnia: xeneralidades. Espectro da luz visíbel. Leis fundamentais da luminotecnia. Fluxo luminoso. Intensidade luminosa. Iluminancia. Luminancia. Limitación do cegamento. Temperatura de color. Rendemento cromático.

13. Fontes de luz: lámpadas de descarga, LED, etc. Xeneralidades. Principios de funcionamento. Características construtivas, eléctricas e luminotécnicas. Clasificación e tipos. Rendementos. Depreciación e duración. Criterios de utilización.

14. Aparellos de iluminación: xeneralidades. Luminarias de iluminación pública. Proxectores para grandes superficies. Proxectores para iluminación localizada. Luminarias para interior. Bloque óptico. Difusores. Características construtivas. Rendementos. Clasificación.

15. Instalacións de iluminación pública: xeneralidades. Criterios de calidade da iluminación pública. Niveis recomendados. Luminarias. Soportes. Sistemas de implantación. Cálculos luminotécnicos, cálculos eléctricos, cálculos mecánicos. Centros de mando e regulación.

16. Instalacións de iluminación de zonas deportivas: xeneralidades. Criterios de calidade da iluminación deportiva. Niveis empregados. Proxectores, soportes. Distribución dos proxectores. Cálculos luminotécnicos. Cálculos eléctricos. Cálculos mecánicos. Cadros de mando e regulación.

17. Instalacións de iluminación de monumentos: xeneralidades. Criterios de calidade na iluminación de monumentos. Niveis empregados. Tipos de proxectores. Soportes. Distribución dos proxectores. Cálculos luminotérmicos. Cálculos eléctricos. Cálculos mecánicos. Cadros de mando e regulación.

18. Xestión de redes e instalacións de alumeado público. Deseño das redes: requisitos e elementos básicos dos proxectos de alumeado público. Mantemento das redes de alumeado público: xestión de incidencias e avarías máis frecuentes.

19. Contaminación lumínica. Zonificación. Criterios de elección de los aparatos de iluminación. Limitación del fluxo. Características de los pavimentos. Efectos de la contaminación. Recomendacións para la redución de la contaminación.

20. Regulamento electrotécnico de baixa tensión. Aplicación no eido municipal. Documentación e posta en servizo das instalacións eléctricas, verificacións e inspeccións.

21. Instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia. Servizos de seguridade. Alumeado de emerxencia, de seguridade e reemplazamento. Prescricións xerais e complementarias da instalación eléctrica.

22. Instalacións de iluminación de interiores: xeneralidades. Criterios de calidade da iluminación de interiores. Niveis recomendados. Iluminación directa. Iluminación indirecta. Luminarias. Distribución das luminarias. Distribución dos circuítos. Cálculos luminotécnicos. Cálculos eléctricos. Uso combinado da luz natural e artificial. Cadros de distribución e regulación.

23. Redes de fornecemento de auga potábel: redes de distribución pública. Sistemas de distribución. Instalacións interiores. Composición e características de ambas as dúas redes. Normativa. Dimensionado e cálculos.

24. Características das redes municipais de distribución de auga. Elementos principais das redes. Conducións principais e secundarias. Conexións y acometidas. Explotación dunha rede municipal de aguas. Equipos de medida. Contadores. Rede de incendios. Outras redes.

25. Fornecemento de augas. Estimación de poboacións. Dotacións. Características físicas, químicas e biolóxicas nas augas destinadas a consumo human. Toma de mostras, localización e periodicidade.

26. Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano. Texto Consolidado.

27. Redes de evacuación de augas residuais: redes exteriores. Sistemas de distribución. Redes interiores. Composición e característica. Normativa. Dimensionado e cálculos.

28. Redes municipais de saneamento. Características xerais: principios básicos de deseño e execución de redes e acometidas. Vantaxes e inconvenientes dos sistemas unitarios e separativos. Plantas depuradoras de augas residuais e fases do tratamento. Explotación de redes de saneamento.

29. Instalacións de bombeo de augas residuais. Estacións de bombeo. Sistemas de bombeo. Deseño de pozos. Regulación, niveis e aliviadoiros. Sistemas de desbaste. Métodos de tratamento de olores e ventilación. Sistemas de control.

30. Aparellos elevadores. Normativa aplicábel. Posta en servizo, conservación e inspección. Recepción e mantemento das instalacións.

31. Instalacións de protección contra incendios. Normativa aplicábel. Posta en servizo, conservación e inspección. Recepción e mantemento das instalacións.

32. Grupo electróxeno. Tipos. Normativa. Elementos principais. Funcionamento. Mantemento.

33. Mantemento das instalacións: organigrama funcional. Operacións que se poderán realizar. Equipos de traballo. Organización do traballo. Vixilancia. Comprobación e medida. Medios materiais: vehículos, instrumentos, ferramentas, equipo informático. Almacén de repostos. Control de operacións e estatística.

34. Aforro de enerxía: conceptos xerais. Normativa do sector eléctrico. Tarifas eléctricas. Compensación do factor de potencia. Estabilización da tensión. Equipos reductores individuais e de cabeceira. Equipos de acendido eléctricos. Uso combinado da luz natural e artificial. Elementos de mando e regulación.

35. Tarifas electrizas. A contratación de subministros eléctricos de instalacións municipais: procedemento, elección de tarifas, informe técnico.

36. Enerxías alternativas: xeneralidades. Enerxía solar térmica. Enerxía fotovoltaica. Outros sistemas. Principios de funcionamento e tipoloxías. Composición e características. Rendementos. Aplicacións as instalacións municipais

37. Lexionella. Recomendacións técnico-sanitarias en instalacións de auga sanitaria e en torres de refrixeración: instalacións de auga sanitaria. Torres de refrixeración. RD 865/2003

38. A implantación de redes de servizos en dominio público: problemática e obxecto de inspección municipal. Licenzas para obras de canalización: obtención, clases, trámites e limitacións. A execución de obras de canalización por empresas de servicios: condicións técnicas e condicións de seguridade e hixiene.

39. Lei 38/1999, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías. Disposicións relacionadas coa edificación, redacción de proxectos e dirección de obras.

40. Seguridade e saúde Laboral. Lexislación vixente. Disposicións específicas de Seguridade e Saúde durante as fases de proxecto e execución das obras. Estudio de Seguridade e Saúde e Estudio Básico de Seguridade e Saúde: supostos de obrigatoriedade e contidos. Plans de Seguridade e Saúde. Principios aplicables o proxecto e a execución. O coordinador en materia de Seguridade e Saúde. Competencias e responsabilidades.

41. Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

42. Xestión e tratamento de residuos en obras no sector da construción. Normativa. Produción e xestión de residuos de construción e demolición.

43. Partes dun proxecto: memoria, planos, prego e orzamento. Medicións e valoracións, criterio de medicións das unidades de obra, prezos unitarios, auxiliares e descompostos. Valoración das obras en execución e rematadas. Orzamento de execución e contrata. Plan de execución das obras. Custos indirectos, cálculo da man de obra, materiais e equipos.

44. Ferramentas para a elaboracion de proxectos de obras e instalacións: Debuxo asistido por ordenador. Autocad: coñecementos, ferramentas, funcións e aplicacións. Novo paradigma, o BIM. Referencia aos programas de medición e presupostos e as bases de prezos, formatos máis habituais.

45. Nocións básicas dos sistemas de información xeográficos (six): definición e compoñentes. Desenvolvemento de proxectos. Fase de explotación dun proxecto de xestión de información xeográfica. As súas principais operacións, ferramentas e funcións de análise temática.

46. Os six como ferramenta de xestión aplicada a ámbitos municipais. Os seus principais campos e ámbitos de implementación.

47. Modelado de datos de six. Comparativa entre os distintos modelos e conversión dos mesmos. Estrutura de datos xeográficos no modelo vectorial e no modelo raster. Sistemas de información xeográficos. Sistemas de coordenadas, sistemas de referecnia. Conceptos de xeodeisa, xeoide
e elipsoide

48. Almacenamento e xestión da información xeográfica: características das bases de datos, formatos e estrutura. Aplicacións dun sistema de información xeográfica: infraestruturas de datos espaciais, a Directiva INSPIRE.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.