agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Ayuntamiento Vigo 2020-2021

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 21/12/2020
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Ayuntamiento Vigo 2020-2021

21/12/2020. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de dos plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Vigo.

02/12/2020. Anuncio del inicio de presentación de solicitudes para el proceso selectivo de 2 plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Vigo. Puedes consultar las bases específicas en el BOPPO del 17 de noviembre de 2020.

26/11/2018: Ofertada 1 plaza libre en la oferta de empleo público 2018 de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Vigo.

29/12/2017: Ofertada 1 plaza libre en la oferta de empleo público 2017 de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Vigo.

Temario General: Disponible. Fecha de actualización diciembre 2020

Temario Específico: Consulte Disponibilidad

Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.


TEMARIO GENERAL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo, 2020)


Tema 1. A Constitución española de 1978: principios xerais e estrutura.

Tema 2. A Unión Europea. Institucións da Unión Europea: composición, funcionamento e competencias.

Tema 3. O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

Tema 4. O municipio. O termo municipal. A poboación. Consideración especial do veciño. O empadroamento.

Tema 5. Organización municipal. Competencias.

Tema 6. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificados dos acordos.

Tema 7. Función pública local: organización, selección e situacións administrativas. Dereitos e deberes dos empregados públicos locais. O procedemento disciplinario: faltas e sancións.

Tema 8. Funcionamento electrónico do sector público: sede electrónica, sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo e rexistros.

Tema 9. Contratos do sector público: delimitación dos tipos contractuais. Contido e forma do contrato.

Tema 10. A adxudicación dos contratos das Adminsitracións Públicas.

Tema 11. A Administración do Estado, a administración autonómica e a administración local. Administración institucional e corporativa. A relación xurídico-administrativa: os dereitos dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.

Tema 12. Eficacia dos actos administrativos. A obriga de resolver e silencio administrativo. Nulidade e anulabilidade dos actos administrativos. .

Tema 13. O recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso- administrativo.

Tema 14. O procedemento administrativo común: principios xerais e competencia. Os interesados: dereitos e obrigas.

Tema 15. Aspectos xerais sobre as formas de acción administrativa.

Tema 16. O servizo público. Análise xeral dos modos de xestión dos servizos públicos.

Tema 17. A función recaudatoria nas facendas locais.

Tema 18. Principios orzamentarios na Lei reguladora das facendas locais


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo, 2020)


Tema 1. Seguridade e saúde. Tipos de estudio, contido e documentación.

Tema 2. Planes de seguridade e saúde. Contido e documentacion. A figura do coordinador de seguridade e saúde.

Tema 3. Seguridade e saúde en obras de construcción: contaminantes quimicos.

Tema 4. Seguridade e saúde en obras de construcción: amianto e planificación do traballo.

Tema 5. Planificación de obra. Plan de traballo.

Tema 6. O planeamento urbanístico: natureza e eficacia. Tipoloxía de plans: xerarquía. Determinacións xerais das diferentes figuras de planeamento.

Tema 7. Execución do planeamento urbanístico. Orzamento de execución, clases de sistemas de actuación: características xerais.

Tema 8. Dominio público: concepto e caracteres. Tipoloxías. Usos.

Tema 9. Factores físico-xeográficos con incidencia construtiva no municipio de Vigo.

Tema 10. O patrimonio arqueolóxico de Vigo. Principais xacementos da cidade.

Tema 11. Orixe e formación da Ría de Vigo. Peculiaridades ambientais e xeográficas e influencia no territorio.

Tema 12. Inventario municipal de bens. Xeneralidades.

Tema 13. Descrición do rueiro do casco urbano de vigo por relacion ao deseño e firmes e sección tipo. Estado de conservación e necesidades futuras .

Tema 14. A rede viaria de Vigo. Descrición da estrutura e necesidades futuras.

Tema 15. As carreteiras da rede estatal, autonómica e provincial no Concello de Vigo. Análise.

Tema 16. As infraestruturas do Porto de Vigo e as súas características.

Tema 17. Infraestruturas ciclistas. Tipos. Criterios de deseño. Normativa aplicable. As infraestruturas de mobilidade ciclista no Concello de Vigo.

Tema 18. O estacionamento en vía pública. Tipoloxías. Deseño. Normativa. Planificación e estudios de demanda. Estratexias de xestión.

Tema 19. Transporte público urbano en autobús. Planificación, xestión e implantación en vía pública. Estrutura tarifaria.

Tema 20. Paradas de autobús. Criterios para ubicación e deseño.

Tema 21. Estacións de autobús. Criterios de deseño.

Tema 22. Plan de mobilidade urbana sostible do concello de vigo.

Tema 23. Análise das problemáticas de mobilidade entre o fronte litoral e o casco histórico de Vigo.

Tema 24. Informes xeotécnicos. Datos previos, desenrolo e tipos de recoñecemento.

Tema 25. Elección do método para efectuar un levantamento topográfico. Organización e fases de realización do traballo.

Tema 26. Descrición e análise da rede de saneamento de Vigo.

Tema 27. Necesidades futuras da rede de saneamento de Vigo.

Tema 28. Estación depuradora Lagares Vigo. Características e dimensionamento.

Tema 29. Servizo de saneamento de augas. Criterios de clasificación de tuberías, tipos e características.

Tema 30. Redes de saneamento: tipos, trazado, elementos dos que consta. Caudais de cálculo. Intensidade de choiva. Coeficiente de escorrentía. Determinación de caudais. Redes de saneamento municipais. Mantenementeo e explotación dunha rede de saneamento municipal. Aliviadoiros e tanques de tormenta.

Tema 31. Rede de saneamento. Deseño. Sistemas. Trazados.

Tema 32. Drenaxe urbano sostenible. Drenaxe superficial en centro urbano.

Tema 33. Edar`s instaladas no concello de Vigo. Sistema de funcionamento das mesmas.

Tema 34. Descrición e análise da rede de abastecemento de Vigo.

Tema 35. Necesidades futuras da rede de abastecemento de Vigo.

Tema 36. Etap Casal, características actuais e necesidades futuras.

Tema 37. Servizo de abastecemento de auga, estimación do caudal necesarios, material e diámetros empregados.

Tema 38. Depósitos de regulación e distribución: finalidade e clasificación. Capacidade dos depósitos: volume de reserva, para averías e para incendios.

Tema 39. Elementos de manobra e control en redes de abastecemento. Deseño e trazado de redes de abastecemento.

Tema 40. Instalacións nun sistema de abastecemento. Tipos de redes de distribución. Xerarquía.

Tema 41. A calidade da auga de consumo humano. Normativa. Criterios e parámetros de control. Tipos de control.

Tema 42. Obras de instalación de servizos en viais urbanos do concello de vigo.

Tema 43. Misturas bituminosas en quente máis xeneralizadas en viais urbanos.

Tema 44. Microaglomerados en viais urbanos.

Tema 45. Deseño estrutural de pavimentos de granito para beirarrúas. Posta en obra. Controis e requisitos.

Tema 46. Os materiais xeosintéticos nos pavimentos urbanos de calzada. Clasificación e funcións

Tema 47. Reposición de pavimentos en viais urbanos do concello de Vigo.

Tema 48. Agretamentos en firmes de calzada urbana de estructura flexible e semirrixida. Tipoloxías e reparación.

Tema 49. Deformacións plásticas en firmes de calzada urbana de estructura flexible e semirríxida. Tipoloxías e reparación.

Tema 50. Agretamentos en firmes de calzada urbana de estructura rixida. Tipoloxías e reparación.

Tema 51. Patoloxías en beirarrúas. Tipoloxías e reparacións.

Tema 52. Patoloxías en elementos complementarios aos firmes de pavimentación de viais urbanos. Tipoloxías e reparacións.

Tema 53. Posta en obra formigón en tempo frío e caluroso. Problemas e precaucións.

Tema 54. Curado do formigón. Tipos.

Tema 55. Tipos de escollera en función do método de posta en obra. Principales aventaxes da escollera colocada para a construcción de muros. Principais aspectos a considerar no proxecto dos elementos que compoñen a sección tipo do muro de escollera.

Tema 56. Variables e parámetros fundamentais do tráfico, relacións entre eles. Capacidade e nivel de servizo, intensidade de servizo. Características do fluxo do tráfico: variación, distribución e composición. Modelos para a previsión do futuro da mobilidade.

Tema 57. Regulación de tráfico en interseccións urbanas. Rotondas e/ou semáforos.

Tema 58. Bandas transversais de alerta en ámbito urbano. Criterios de deseño e instalación.

Tema 59. Reductores de velocidade prefabricados en ámbito urbano. Criterios de deseño e instalación. Reductores de velocidade non prefabricados sobreelevados en ámbito urbano. Criterios de deseño e instalación.

Tema 60. Iluminación viaria. Criterios de decisión. Selección da clase de alumeado. Área de referencia. Iluminación de soportes de gran altura. Cálculos luminotécnicos. Implantación dos sistemas de iluminación.

Tema 61. Ordenanza municipal reguladora das instalacións de alumeado público no termo municipal de Vigo.

Tema 62. Iluminación de túneles. Problemática visual dos túneis. Luminancia de velo e distancia de seguridade. Sistemas de alumeado. Clasificación de túneis. Iluminación das diferentes partes. Iluminación de emerxencia. Deseño xeral.

Tema 63. A contaminación acústica: o ruído. Medida do ruido. Fontes de ruido. Protección contra o ruído do tráfico. A ordenanza municipal de protección contra a contaminación acústica do Concello de Vigo.

Tema 64. A supresión de barreiras arquitectónicas en viais urbanos.

Tema 65. Condicións de plantación de árbores en viais urbanos do Concello de Vigo, deseño e emprazamento.

Tema 66. Xestión de residuos da construcción. Estudio en proxecto, plan e tramitación.

Tema 67. Clasificación de residuos segundo diferentes aspectos. Xerarquía no tratamento de residuos.

Tema 68. Operacións de xestión dos residuos sólidos urbanos.

Tema 69. Técnicas de tratamento de chans contaminados.

Tema 70. Vertedoiros controlados de residuos. Orixe e tipo.

Tema 71. Protección do chan e das augas frente a contaminación en vertedeiros de residuos.

Tema 72. Mobiliario urbano. Criterios de implantación, deseño e emprazamentos, usos e tipoloxías no Concello de Vigo.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.