agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios (Medio Ambiente) Diputación Tarragona 2019

Especialidad: Ciencias Ambientales, Licenciados
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios (Medio Ambiente) Diputación Tarragona 2019

(08/05/2019) En el BOE, se ha publicado el anuncio de la convocatoria que incluye, 1 plaza de Técnico Medio (Medio Ambiente) mediante el sistema de concurso-oposición para la Diputación Provincial de Tarragona. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de Tarragona del 15 de abril de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO (MEDIO AMBIENTE)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA

 (último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Els drets i deures fonamentals: anàlisi i règim de protecció.

Tema 2. L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

Tema 3. Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 4. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació dels actes administratius. L’eficàcia de l’acte administratiu. L’executivitat. La notificació i la publicació. La invalidesa dels actes administratius: actes nuls i anul·lables. La conversió. La conservació. La convalidació.

Tema 5. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre de l’Administració: El silenci administratiu.

Tema 6. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. El recurs de reposició en matèria tributària.

Tema 7. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Drets i deures. Breu referència als instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació. Els sistemes de selecció i provisió.

Tema 8. El règim local espanyol: evolució històrica i principis constitucionals. Principal normativa aplicable.

Tema 9. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació. L’execució i liquidació del pressupost.

Tema 10. Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals. Els ingressos tributaris locals: les taxes, les contribucions especials i els impostos. Les ordenances fiscals.

Tema 11. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals.

Tema 12. La contractació al sector públic. Classes de contractes del sector públic: breu definició de cadascun d’ells. La selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes: procediments d’adjudicació.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO (MEDIO AMBIENTE)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGANA

(último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. El municipi en el règim local espanyol. Concepte. Elements: el terme municipal. L’organització municipal. Competències

Tema 2. La província: organització provincial i règim de funcionament. Les competències de la província.

Tema 3. La comarca: concepte. L’organització comarcal. Competències. Les agrupacions de municipis. Les mancomunitats.

Tema 4. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Tema 5. La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència. Drets d’accés a la informació pública.

Tema 6. La igualtat efectiva de dones i homes. Funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de gènere. Els plans d’igualtat. Polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública.

Tema 7. El model EFQM d’Excel·lència en la gestió del sector públic local. Norma UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits.

Tema 8. El Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona. El Diccionari de competències corporatiu.

Tema 9. Règim jurídic del sector públic: competència, delegació de competències, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura, suplència. L’abstenció i recusació. El funcionament electrònic del sector públic.

Tema 10. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats I: el règim d’autorització ambiental i el règim de declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva.

Tema 11. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats II: el règim de llicència ambiental.

Tema 12. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats III: el règim de comunicació.

Tema 13. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats IV: els règims d’activitats temporals, mòbils i d’investigació i el règim de les activitats de competència municipal sectorial.

Tema 14. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats V: la modificació d’activitats. Els sistemes de control, inspecció, sanció i execució forçosa de les activitats.

Tema 15. La simplificació de l’activitat administrativa i l’impuls de l’activitat econòmica I: La intervenció administrativa en l’activitat econòmica. La verificació del compliment de requisits legals i el procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits legals. Les activitats econòmiques innòcues i de baix risc.

Tema 16. La simplificació de l’activitat administrativa i l’impuls de l’activitat econòmica II: Els plans de verificació de les activitats econòmiques. Els instruments per a facilitar l’activitat econòmica: la Finestreta Única Empresarial i el Portal Electrònic Únic per a les empreses.

Tema 17. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives I: objecte, finalitats, principis generals i àmbit d’aplicació. Les Administracions competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. L’organització administrativa.

Tema 18. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives II: dels drets i obligacions dels espectadors i usuaris. Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives.

Tema 19. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives III. Els règims d’intervenció administrativa: règim general de les autoritzacions i llicències. La comunicació prèvia.

Tema 20. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives III. Els règims d’intervenció administrativa: règim específic de les diverses llicències i autoritzacions. La transmissió i la modificació.

Tema 21. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives IV: el control i la inspecció. El règim sancionador.

Tema 22. Els Plans d’Autoprotecció.

Tema 23. La Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis I: responsabilitat i competències i els règims d’intervenció administrativa.

Tema 24. La Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis II: la intervenció administrativa prèvia, l’acte de comprovació, la inspecció i el règim sancionador.

Tema 25. El Codi Tècnic de l’Edificació: incidència en matèria d’incendis.

Tema 26. La normativa d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Tema 27. La normativa de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Tema 28. Les condicions d’accessibilitat a les activitats.

Tema 29. La tramitació d’activitats classificades I: activitats extractives, activitats d’energies renovables i activitats de telecomunicacions.

Tema 30. La tramitació d’activitats classificades II: explotacions ramaderes.

Tema 31. La tramitació d’activitats classificades III: establiments comercials.

Tema 32. La tramitació d’activitats classificades IV: establiments turístics: habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, establiments de turisme rural, hotels i càmpings.

Tema 33. La tramitació d’activitats classificades V: Autorització sanitària i registre sanitari en l’àmbit municipal.

Tema 34. L’exercici de l’activitat comercial. Modalitats i condicions. La normativa de comerç, serveis i fires.

Tema 35. La protecció i tinença d’animals: competències municipals. Normes generals de protecció dels animals. Nuclis zoològics.

Tema 36. La protecció de les aigües contra la contaminació per nitrats d’origen agrari. Designació de zones vulnerables i programes d’actuació.

Tema 37. Els abocaments d’aigües residuals. Els aprofitaments d’aigües subterrànies: comunicacions i autoritzacions.

Tema 38. Els residus: tipologia, tractament i gestió. Normativa d’aplicació.

Tema 39. Els residus: Sòls contaminats. Instruments normatius. Activitats potencialment contaminants del sòl.

Tema 40. La contaminació lumínica. Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn: Normativa. Zonificació. Règims d’intervenció.

Tema 41. La contaminació acústica: Normativa. Competències. Emissió i immissió a l’ambient exterior o interior. Els mapes de capacitat acústica. Estudi d’impacte acústic.

Tema 42. La contaminació atmosfèrica: els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.

Tema 43. Legislació ambiental en zones d’especial protecció: Espais naturals de protecció especial (ENPE). El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). La Xarxa Natura 2000. Les zones humides.

Tema 44. El procediment d’avaluació d’impacte ambiental dels plans, programes i projectes.

Tema 45. Urbanisme I: el règim urbanístic del sòl i les figures del planejament urbanístic.

Tema 46. Urbanisme II: L’informe urbanístic de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats. La planificació urbanística en la localització dels establiments oberts al públic a la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. El concepte del desenvolupament urbanístic sostenible.

Tema 47. Urbanisme III: els informes ambientals del planejament urbanístic i els estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Tema 48. Urbanisme IV: el sòl no urbanitzable: règim d’ús del sòl no urbanitzable. Problemes i mesures de prevenció i protecció.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.