agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios (Medio Ambiente) Diputación Tarragona 2019

Especialidad: Ciencias Ambientales, Licenciados
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios (Medio Ambiente) Diputación Tarragona 2019

(08/05/2019) En el BOE, se ha publicado el anuncio de la convocatoria que incluye, 1 plaza de Técnico Medio (Medio Ambiente) mediante el sistema de concurso-oposición para la Diputación Provincial de Tarragona. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de Tarragona del 15 de abril de 2019.

Todos nuestros temarios se envían actualizados a fecha de solicitud.
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

Temario general: disponible
Temario específico:no disponible


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO (MEDIO AMBIENTE)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA

 (último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Els drets i deures fonamentals: anàlisi i règim de protecció.

Tema 2. L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

Tema 3. Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 4. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació dels actes administratius. L’eficàcia de l’acte administratiu. L’executivitat. La notificació i la publicació. La invalidesa dels actes administratius: actes nuls i anul·lables. La conversió. La conservació. La convalidació.

Tema 5. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre de l’Administració: El silenci administratiu.

Tema 6. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. El recurs de reposició en matèria tributària.

Tema 7. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Drets i deures. Breu referència als instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació. Els sistemes de selecció i provisió.

Tema 8. El règim local espanyol: evolució històrica i principis constitucionals. Principal normativa aplicable.

Tema 9. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació. L’execució i liquidació del pressupost.

Tema 10. Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals. Els ingressos tributaris locals: les taxes, les contribucions especials i els impostos. Les ordenances fiscals.

Tema 11. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals.

Tema 12. La contractació al sector públic. Classes de contractes del sector públic: breu definició de cadascun d’ells. La selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes: procediments d’adjudicació.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO (MEDIO AMBIENTE)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGANA

(último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. El municipi en el règim local espanyol. Concepte. Elements: el terme municipal. L’organització municipal. Competències

Tema 2. La província: organització provincial i règim de funcionament. Les competències de la província.

Tema 3. La comarca: concepte. L’organització comarcal. Competències. Les agrupacions de municipis. Les mancomunitats.

Tema 4. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Tema 5. La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència. Drets d’accés a la informació pública.

Tema 6. La igualtat efectiva de dones i homes. Funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de gènere. Els plans d’igualtat. Polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública.

Tema 7. El model EFQM d’Excel·lència en la gestió del sector públic local. Norma UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits.

Tema 8. El Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona. El Diccionari de competències corporatiu.

Tema 9. Règim jurídic del sector públic: competència, delegació de competències, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura, suplència. L’abstenció i recusació. El funcionament electrònic del sector públic.

Tema 10. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats I: el règim d’autorització ambiental i el règim de declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva.

Tema 11. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats II: el règim de llicència ambiental.

Tema 12. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats III: el règim de comunicació.

Tema 13. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats IV: els règims d’activitats temporals, mòbils i d’investigació i el règim de les activitats de competència municipal sectorial.

Tema 14. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats V: la modificació d’activitats. Els sistemes de control, inspecció, sanció i execució forçosa de les activitats.

Tema 15. La simplificació de l’activitat administrativa i l’impuls de l’activitat econòmica I: La intervenció administrativa en l’activitat econòmica. La verificació del compliment de requisits legals i el procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits legals. Les activitats econòmiques innòcues i de baix risc.

Tema 16. La simplificació de l’activitat administrativa i l’impuls de l’activitat econòmica II: Els plans de verificació de les activitats econòmiques. Els instruments per a facilitar l’activitat econòmica: la Finestreta Única Empresarial i el Portal Electrònic Únic per a les empreses.

Tema 17. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives I: objecte, finalitats, principis generals i àmbit d’aplicació. Les Administracions competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. L’organització administrativa.

Tema 18. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives II: dels drets i obligacions dels espectadors i usuaris. Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives.

Tema 19. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives III. Els règims d’intervenció administrativa: règim general de les autoritzacions i llicències. La comunicació prèvia.

Tema 20. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives III. Els règims d’intervenció administrativa: règim específic de les diverses llicències i autoritzacions. La transmissió i la modificació.

Tema 21. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives IV: el control i la inspecció. El règim sancionador.

Tema 22. Els Plans d’Autoprotecció.

Tema 23. La Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis I: responsabilitat i competències i els règims d’intervenció administrativa.

Tema 24. La Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis II: la intervenció administrativa prèvia, l’acte de comprovació, la inspecció i el règim sancionador.

Tema 25. El Codi Tècnic de l’Edificació: incidència en matèria d’incendis.

Tema 26. La normativa d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Tema 27. La normativa de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Tema 28. Les condicions d’accessibilitat a les activitats.

Tema 29. La tramitació d’activitats classificades I: activitats extractives, activitats d’energies renovables i activitats de telecomunicacions.

Tema 30. La tramitació d’activitats classificades II: explotacions ramaderes.

Tema 31. La tramitació d’activitats classificades III: establiments comercials.

Tema 32. La tramitació d’activitats classificades IV: establiments turístics: habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, establiments de turisme rural, hotels i càmpings.

Tema 33. La tramitació d’activitats classificades V: Autorització sanitària i registre sanitari en l’àmbit municipal.

Tema 34. L’exercici de l’activitat comercial. Modalitats i condicions. La normativa de comerç, serveis i fires.

Tema 35. La protecció i tinença d’animals: competències municipals. Normes generals de protecció dels animals. Nuclis zoològics.

Tema 36. La protecció de les aigües contra la contaminació per nitrats d’origen agrari. Designació de zones vulnerables i programes d’actuació.

Tema 37. Els abocaments d’aigües residuals. Els aprofitaments d’aigües subterrànies: comunicacions i autoritzacions.

Tema 38. Els residus: tipologia, tractament i gestió. Normativa d’aplicació.

Tema 39. Els residus: Sòls contaminats. Instruments normatius. Activitats potencialment contaminants del sòl.

Tema 40. La contaminació lumínica. Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn: Normativa. Zonificació. Règims d’intervenció.

Tema 41. La contaminació acústica: Normativa. Competències. Emissió i immissió a l’ambient exterior o interior. Els mapes de capacitat acústica. Estudi d’impacte acústic.

Tema 42. La contaminació atmosfèrica: els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.

Tema 43. Legislació ambiental en zones d’especial protecció: Espais naturals de protecció especial (ENPE). El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). La Xarxa Natura 2000. Les zones humides.

Tema 44. El procediment d’avaluació d’impacte ambiental dels plans, programes i projectes.

Tema 45. Urbanisme I: el règim urbanístic del sòl i les figures del planejament urbanístic.

Tema 46. Urbanisme II: L’informe urbanístic de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats. La planificació urbanística en la localització dels establiments oberts al públic a la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. El concepte del desenvolupament urbanístic sostenible.

Tema 47. Urbanisme III: els informes ambientals del planejament urbanístic i els estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Tema 48. Urbanisme IV: el sòl no urbanitzable: règim d’ús del sòl no urbanitzable. Problemes i mesures de prevenció i protecció.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.