agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios, Servicios Económicos Diputación Tarragona 2019

Especialidad: Diplomado Empresariales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios, Servicios Económicos Diputación Tarragona 2019

(07/05/2019) Publicada la convocatoria para proveer 1 plaza de Técnico Medio, Servicios Económicos para la Diputación de Tarragona mediante el sistema de concurso-oposición. Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Tarragona del 15 de abril de 2019.

Todos nuestros temarios se envían actualizados a fecha de solicitud.
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

Temario general: disponible
Temario específico:no disponible


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO, SERVICIOS ECONÓMICOS
DIPUTACIÓN TARRAGONA

 (último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Els drets i deures fonamentals: anàlisi i règim de protecció.

Tema 2. L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

Tema 3. Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 4. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació dels actes administratius. L’eficàcia de l’acte administratiu. L’executivitat. La notificació i la publicació. La invalidesa dels actes administratius: actes nuls i anul·lables. La conversió. La conservació. La convalidació.

Tema 5. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre de l’Administració: El silenci administratiu.

Tema 6. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. El recurs de reposició en matèria tributària.

Tema 7. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Drets i deures. Breu referència als instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació. Els sistemes de selecció i provisió.

Tema 8. El règim local espanyol: evolució històrica i principis constitucionals. Normativa aplicable.

Tema 9. La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances i reglaments. La potestat reglamentària en matèria tributària. Les ordenances fiscals.

Tema 10. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals. La revisió en via administrativa dels actes dictats per l’Administració tributària.

Tema 11. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals.

Tema 12. La contractació al sector públic. Classes de contractes del sector públic: breu definició de cadascun d’ells. La selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes: procediments d’adjudicació.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO, SERVICIOS ECONÓMICOS
DIPUTACIÓN TARRAGONA
(último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. El municipi en el règim local espanyol. Concepte. Elements: el terme municipal. L’organització municipal. Competències.

Tema 2. La província: organització provincial i règim de funcionament. Les competències de la província.

Tema 3. La comarca: concepte. L’organització comarcal. Competències. Les agrupacions de municipis. Les mancomunitats.

Tema 4. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Tema 5. La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència. Drets d’accés a la informació pública.

Tema 6. La igualtat efectiva de dones i homes. Funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de gènere. Els plans d’igualtat. Polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública.

Tema 7. El model EFQM d’Excel·lència en la gestió del sector públic local. El sistema de gestió per processos.

Tema 8. El Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona. El Diccionari de competències corporatiu.

Tema 9. Els recursos de les hisendes locals: concepte i classes. Normes generals dels tributs locals.

Tema 10. Les taxes i els preus públics.

Tema 11. Les contribucions especials: fet imposable, subjecte passiu; base imposable; quota i meritament; imposició i ordenació.

Tema 12. Altres recursos de les entitats locals: ingressos de dret privat; les subvencions i les multes.

Tema 13. Els impostos municipals obligatoris: L’impost sobre béns immobles. L’impost sobre activitats econòmiques. L’impost de vehicles de tracció mecànica.

Tema 14. Els impostos municipals potestatius: L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.

Tema 15. La participació de les províncies en els tributs de l’Estat. La cooperació econòmica de l’Estat i de les Comunitats Autònomes a les inversions de les províncies.

Tema 16. Els ingressos tributaris de les províncies: taxes, preus públics i recàrrec de l’IAE

Tema 17. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. L’elaboració i aprovació del pressupost. La pròrroga pressupostària. Les bases d’execució del pressupost. Especial referència a les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

Tema 18. L’estructura pressupostària de les entitats locals. Els crèdits del pressupost de despeses. Les modificacions pressupostàries.

Tema 19. L’execució del pressupost d’ingressos i despeses. Les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses.

Tema 20. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Els principis pressupostaris.

Tema 21. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.

Tema 22. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat. Especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 23. La consolidació pressupostària. Anàlisi dels estats econòmics i financers.

Tema 24. La comptabilitat local. Normativa. La ICAL, model normal. Estructura.

Tema 25. Estabilitat pressupostària. Plans econòmics i financers. Concepte, procediment d’elaboració, aprovació i comunicació. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tema 26. Càlcul de la regla de la despesa. Taxa de referència nominal (% variació anual). Ajustos. Marge de compliment.

Tema 27. Regulació del destí del superàvit pressupostari d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Indicadors. Inversions financerament sostenibles.

Tema 28. El control intern en les entitats locals: arquitectura normativa. El RD 424/2017, de 28 d’abril: Àmbit d’aplicació . Principis de l’exercici del control intern. Els deures i les facultats de l’òrgan de control en les administracions locals.

Tema 29. La funció interventora: fases, contingut i tipologies: limitada i plena. Funció interventora sobre els drets i ingressos. Omissió de la funció interventora.

Tema 30. La funció interventora sobre despeses i pagaments: La fiscalització de conformitat i les objeccions. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Procediment de discrepàncies.

Tema 31. La fiscalització prèvia de l’aprovació o autorització de despeses i de la disposició o compromís de despesa de les entitats locals. La intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació i de la inversió. La intervenció formal i material del pagament. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i avançaments de caixa fixa.

Tema 32. La funció de control financer: formes d’exercici. Obtenció d’informació, documentació i assessorament tècnic en les actuacions de control financer. Planificació i anàlisi de riscos. El control permanent i l’auditoria pública.

Tema 33. El resultat del control financer. Informe resum i pla d’acció. El règim de control simplificat.

Tema 34. El control extern. La fiscalització de les entitats locals per part del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern de les Comunitats autònomes. Remissió per part de les entitats locals dels informes d’omissió i les resolucions en contra dels informes amb objeccions.

Tema 35. Les normes tècniques d’auditoria del sector públic: Principis i normes relatives al subjecte auditor.

Tema 36. Les normes tècniques d’auditoria del sector públic: Normes sobre l’execució del treball.

Tema 37. Les normes tècniques d’auditoria del sector públic: Preparació, contingut i presentació dels informes.

Tema 38. Avaluació de la qualitat en les auditories i actuacions de control financer del sector públic.

Tema 39. Organització dels papers de treball en auditories i actuacions de control financer del sector públic. Informes addicionals al d’auditoria de comptes anuals del sector públic.

Tema 40. Avaluació de la importància relativa en les auditories de comptes del sector públic.

Tema 41. Col·laboració amb auditors privats per a la realització d’auditories públiques.

Tema 42. Els informes d’auditoria de comptes del sector públic. Els informes de recomanacions de control intern i informe addicional al d’auditoria de comptes.

Tema 43. Planificació i avaluació del control intern.

Tema 44. Procediments d’auditoria per obtenir evidència suficient i adequada. Procediments de circularitzacions i confirmacions de saldos.

Tema 45. Tractament en les auditories de comptes anuals dels incompliments de legalitat i dels fets posteriors al tancament.

Tema 46. El control financer de subvencions i ajuts públics.

Tema 47. L’auditoria del registre de factures.

Tema 48. Les normes internacionals d’auditoria.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.