agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administraciones Escala Finanzas Xunta de Galicia 2021

Especialidad: Administración Financiera
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 18/06/2021
Plazas: 9
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administraciones Escala Finanzas Xunta de Galicia 2021

18/06/2021. Convocadas 9 plazas de Administración, escala Finanzas de la Xunta de Galicia mediante concurso oposición. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el DOG del 18 de junio de 2021.

El desglose de plazas queda de la siguiente manera:

- Oferta de emprego público do exercicio 2018, aprobada polo Decreto 160/2018, do 13 de decembro (DOG núm. 239, do 17 de decembro): cinco (5) prazas de acceso libre.

- Oferta de emprego público do exercicio 2019, aprobada polo Decreto 33/2019, do 28 de marzo (DOG núm. 67, do 5 de abril): unha (1) praza de acceso libre e tres (3) prazas do proceso de estabilización.

Resérvase unha (1) praza para ser cuberta pola quenda de promoción interna. As prazas non cubertas por esta quenda acumularanse ás de acceso libre.

Publicada la convocatoria de 6 plazas de Administración, escala Finanzas de la Xunta de Galicia en el DOG 08/03/2018.

Nuestros temarios se envían actualizados a la fecha de compra. Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.


TEMARIO ADMINISTRACIÓN, ESCALA FINANZAS (A1)
XUNTA DE GALICIA

(último temario publicado por la Xunta de Galicia)


Parte I:

– Dereito civil.

Tema 1. As fontes do dereito no sistema xurídico positivo español. Código civil e lexislación complementaria. A aplicación das normas xurídicas. Eficacia xeral. Límites no tempo e no espazo. Eficacia constitutiva do dereito.

Tema 2. A persoa. Concepto e clases. A persoa física. A persoa xurídica: a fundación e a asociación. Capacidade. Representación.

Tema 3. Nacionalidade. Domicilio. Estado civil. O Rexistro Civil. Os réximes económicos do matrimonio. As capitulacións matrimoniais. A sociedade de gananciais. O réxime de participación. O réxime de separación de bens.

Tema 4. O obxecto do dereito. Feito, acto e negocio xurídico. Elementos esenciais. Influencia do tempo nas relacións xurídicas. A prescrición e a caducidade.

Tema 5. Os dereitos reais. Concepto, clases e caracteres. Os dereitos reais de garantía. Hipoteca. Hipoteca mobiliaria. Peñor. Peñor sen desprazamento. Anticrese.

Tema 6. O dereito de propiedade. Contido. Protección. Adquisición e perda do dominio. Especial referencia á doazón.

Tema 7. A comunidade de bens. A posesión. Usufruto, uso e habitación. As servidumes.

Tema 8. O rexistro da propiedade: títulos inscritibles e asentos rexistrais. Principios hipotecarios. A anotación preventiva de embargo.

Tema 9. A obrigación (I). Concepto e clasificación. Obrigacións extracontractuais. Enriquecemento sen causa. Cumprimento normal das obrigacións: o pagamento.

Tema 10. A obrigación (II). Outros modos de extinción das obrigacións. Cumprimento anormal das obrigacións: causas e consecuencias. Protección do crédito e proba das obrigacións. Concorrencia e prelación de créditos.

Tema 11. O contrato. Elementos e requisitos. Clasificacións. Xeración, perfección e consumación do contrato. Ineficacia dos contratos. Interpretación dos contratos.

Tema 12. O contrato de compravenda. Elementos. Obrigas do vendedor e do comprador. Dereitos de tanteo e retracto. Cesión de dereitos e accións. A permuta.

Tema 13. O arrendamento en xeral. Arrendamento de servizos. Arrendamento de obras. Arrendamento de cousas. Arrendamento de predios rústicos e urbanos.

Tema 14. O mandato. O préstamo. O precario. O depósito. A sociedade. A fianza. A transacción. O compromiso. A arbitraxe. A adhesión.

Tema 15. O dereito hereditario (I). Conceptos xerais. Capacidade para suceder. Aceptación e repudiación da herdanza. Comunidade hereditaria. Dereito de acrecer. Colación e partición da herdanza.

Tema 16. O dereito hereditario (II). Sucesión testamentaria, forzosa e intestada. Institución de herdeiros. Substitución. Legado. Testamenteiro. A desherdación. A preterición.

Tema 17. O dereito civil de Galicia. Título preliminar. A casa e a veciña. Os dereitos reais. Os contratos. A compañía familiar galega. O réxime económico familiar. A sucesión por causa de morte.

– Dereito mercantil.

Tema 18. Contido do dereito mercantil. O acto de comercio. Actos de comercio por analoxía. Actos mixtos. A empresa mercantil. Fontes do dereito mercantil.

Tema 19. Concepto doutrinal e legal do comerciante. Comerciante individual. Incapacidades e prohibicións. O comerciante estranxeiro. Habitualidade e profesionalidade. A publicidade no dereito mercantil. O Rexistro Mercantil.

Tema 20. Doutrina xeral das cousas mercantís. A propiedade industrial. Patentes e marcas. A Oficina Española de Patentes e Marcas. Réxime xurídico internacional de protección. Dereito da competencia. Competencia ilícita e competencia desleal; réxime da publicidade e consumo. Defensa da competencia. Unión temporal de empresas.

Tema 21. A contabilidade dos empresarios. Libros. Requisitos. Valor probatorio e recoñecemento dos libros. Contas anuais.

Tema 22. A sociedade mercantil. Concepto, natureza e clases. O obxecto social. A sociedade irregular. A sociedade regular colectiva. A sociedade comanditaria simple. A sociedade comanditaria por accións. A sociedade de responsabilidade limitada.

Tema 23. A sociedade anónima. Formas de constitución. A escritura social e os estatutos. Achegas. Patrimonio e capital social. As reservas. Accións: clases. Accións sen voto. Aumento e redución do capital social. A emisión de obrigacións. Sindicato de obrigacionistas.

Tema 24. Órganos da sociedade anónima. Xunta xeral. Administradores. O Consello de Administración. Modificacións estruturais das sociedades mercantís. Disolución de sociedades mercantís. Liquidación de sociedades mercantís: operacións que comprende.

Tema 25. Títulos de crédito: concepto e caracteres. Clases. Títulos nominativos. Títulos á orde. A letra de cambio. Emisión e forma da letra. O endoso. A aceptación. O aval. Vencemento e pagamento. O protesto. As accións cambiarias. A obriga de pagamento. O cheque.

Tema 26. Obrigacións e contratos mercantís. A comisión mercantil. A representación no dereito mercantil. Contrato de compravenda mercantil. Compravendas especiais. O leasing.

Tema 27. Os contratos bancarios en xeral. Exame da conta corrente, apertura de crédito, préstamos e desconto bancario. Depósitos en bancos. O peñoramento de valores. Créditos documentarios. O contrato de seguro: concepto, natureza e regulación.

Tema 28. O contrato de asistencia técnica. O factoring e o leasing. Contrato de axencia: a exclusividade. A franquía. O contrato de conta corrente mercantil. O contrato de contas en participación. Préstamo e depósito mercantís. Compañías de almacéns xerais de depósito: os warrant.

Tema 29. O concurso: presupostos. O auto de declaración do concurso. Efectos sobre os acredores, créditos e contratos. A masa do concurso. O convenio: contido e efectos. As causas de conclusión do concurso. A cualificación do concurso. O acordo extraxudicial de pagamentos.

Tema 30. O dereito marítimo. O buque. Propietario, armador e navieiro. O capitán do buque e os auxiliares da navegación marítima. O transporte marítimo: convención das Nacións Unidas sobre o dereito do mar. O seguro marítimo. Contrato de remolque. Asistencia e salvamento no mar.

Tema 31. Dereito de navegación aérea. Transporte aéreo: convenio de Varsovia. Normas IATA. O transporte de viaxeiros e mercadorías. Normas sobre responsabilidade no caso de accidente e seguros aéreos. O contrato de transporte terrestre: concepto, natureza e clases. Elementos persoais, reais e formais.

– Dereito constitucional e Unión Europea.

Tema 32. A Constitución española de 1978: características e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas. A reforma constitucional.

Tema 33. Políticas sociais públicas: Políticas públicas para a igualdade de xénero. Disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Políticas contra a violencia de xénero. A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

Tema 34. Discapacidade e dependencia. A definición de discapacidade segundo a Organización Mundial da Saúde. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: consideración de persoa con discapacidade e dereitos. A normativa reguladora do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade. Especial referencia á Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Tema 35. As Cortes Xerais: composición e funcións. Órganos parlamentarios. O procedemento lexislativo ordinario. A Coroa. O Rei. O Defensor do Pobo.

Tema 36. O Goberno: composición e funcións. O Consello de Ministros e as comisións delegadas do Goberno. O Tribunal de Contas.

Tema 37. O Poder Xudicial: funcións. O goberno do Poder Xudicial. O Ministerio Fiscal. O Tribunal Constitucional: organización e funcións. Recursos e procesos ante o Tribunal Constitucional.

Tema 38. A organización territorial do Estado: comunidades e cidades autónomas. As entidades locais. Os estatutos de autonomía. Distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. Tipoloxía das normas das comunidades autónomas.

Tema 39. O dereito comunitario. As fontes do dereito comunitario e a súa aplicación. A relación entre o ordenamento comunitario e o dos estados membros.

Tema 40. Institucións da Unión Europea: o Parlamento Europeo, o Consello Europeo, o Consello, a Comisión, o Tribunal de Xustiza, o Banco Central e o Tribunal de Contas.

– Dereito autonómico.

Tema 41. A autonomía galega: orixe e evolución. O Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido.

Tema 42. Bases fundamentais da autonomía galega: o territorio. Os símbolos. A lingua e a cultura galegas. O recoñecemento da galeguidade. A condición de galego. Os dereitos dos cidadáns galegos: garantías.

Tema 43. Organización política da Comunidade Autónoma. As institucións de autogoberno de Galicia: descrición. Sede. A Administración de xustiza en Galicia.

Tema 44. O Goberno da Comunidade Autónoma. A Xunta de Galicia e o seu presidente.

Tema 45. O Parlamento de Galicia. Sistema electoral. Funcións do Parlamento: o control parlamentario da acción do Goberno. O Valedor do Pobo.

Tema 46. A delimitación competencial entre o Estado e as comunidades autónomas na Constitución. Clases de competencias autonómicas, en especial, as leis de bases e as competencias de desenvolvemento. As transferencias de competencias do Estado ás comunidades autónomas. As leis de harmonización.

Tema 47. As cláusulas de prevalencia e supletoriedade do dereito estatal. As competencias de Galicia no Estatuto de autonomía. Os decretos de traspaso.

Tema 48. As consellerías: organización e estrutura. A Administración periférica da Comunidade Autónoma. Especial referencia á consellería competente en materia de facenda. A Administración consultiva: o Consello Consultivo de Galicia.

Tema 49. A organización da Administración tributaria na Comunidade Autónoma de Galicia. A Axencia Tributaria de Galicia: creación, natureza, obxectivos e organización central e territorial.

Tema 50. A organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Tema 51. O emprego público na Comunidade Autónoma de Galicia. Clases de persoal. Organización do emprego público. Adquisición e perda da relación de servizo. Dereitos e deberes dos empregados públicos. Situacións administrativas.

– Economía xeral.

Tema 52. A escaseza de bens e a elección. Concepto de economía. A economía como ciencia social. Economía positiva e normativa. A actividade económica. Teoría e política económica. Os sistemas económicos. Os modelos económicos: o fluxo circular da renda. Micro e macroeconomía.

Tema 53. O mercado. A demanda e a oferta. As curvas de demanda e de oferta e os seus desprazamentos. Equilibrio e desequilibrio do mercado. Tipos de mercado.

Tema 54. A utilidade. A restrición orzamentaria. A curva de demanda e o orzamento. As elasticidades da demanda e da oferta.

Tema 55. A produción e o máximo beneficio empresarial. A produtividade e os custos a curto prazo. A produción e os custos a longo prazo. O equilibrio competitivo.

Tema 56. A competencia imperfecta: competencia monopolística, oligopolio e monopolio. Os poderes públicos e a competencia.

Tema 57. Obxectivos e indicadores macroeconómicos: produto nacional, consumo e investimento e gasto nacional. Produto nacional bruto e produto nacional neto. Renda nacional e renda dispoñible. As magnitudes agregadas e o fluxo circular da renda.

Tema 58. A renda de equilibrio nunha economía pechada e sen sector público: o multiplicador. A renda de equilibrio nunha economía pechada con sector público. A renda de equilibrio nunha economía aberta e con sector público.

Tema 59. O diñeiro. Os diferentes agregados monetarios. A demanda de diñeiro. A base monetaria e a creación de diñeiro. O sistema financeiro.

Tema 60. O equilibrio no mercado real e no mercado monetario. O modelo IS-LM. As políticas fiscal e monetaria.

Tema 61. O modelo da oferta e a demanda agregada. A demanda agregada, o tipo de interese e o nivel de prezos. A oferta agregada nos modelos clásico e keynesiano.

Tema 62. A inflación e o desemprego: causas e efectos. Os distintos enfoques da política económica. Os ciclos económicos.

Tema 63. O comercio internacional: a lei da vantaxe comparativa e o modelo Heckscher-Ohlin. Restricións ao mercado internacional. Libre comercio fronte a proteccionismo. A integración económica.

Tema 64. A balanza de pagamentos: concepto e compoñentes, funcionamento e saldos. Os tipos de cambio e os mercados de divisas. Institucións financeiras internacionais.

Tema 65. Crecemento e desenvolvemento. Teorías explicativas do crecemento económico. Beneficios e custos do crecemento. Desenvolvemento e subdesenvolvemento.

Tema 66. A situación do sector primario en España: política económica sobre o sector. O sector industrial, enerxético e da construción en España: política sobre o sector. O sector servizos en España (excluído o sector financeiro): política sobre o sector.

Tema 67. Política de protección social en España. Pensións. Protección do desemprego. Política sanitaria. Política de educación e formación continua. Política de obras públicas. Política de transportes. Política de vivenda. Economía da empresa e organización estrutural.

– Economía da empresa.

Tema 68. As organizacións. Definición, tipos e teorías da organización. Principais modelos de organización.

Tema 69. A organización estrutural. As relacións e comunicacións na organización. A autoridade: centralización ou descentralización da autoridade. A responsabilidade. Os traballos en grupo: vantaxes e inconvenientes. Política de recursos humanos.

Tema 70. A empresa como organización. Marco institucional. Concepto, realidade, economía e ámbito. Clases de empresas e criterios de clasificación. A empresa e o mercado.

Tema 71. A empresa pública. Obxectivos da empresa pública. O sistema de control da empresa pública. O financiamento da empresa pública.

Tema 72. Os obxectivos da empresa. Sistemas de dirección e xestión. Métodos matemáticos de xestión empresarial. Métodos PERT e CPM. A xestión de stocks. A planificación na empresa e o establecemento de obxectivos.

Tema 73. Sistemas de control da empresa. Concepto. Elementos. Principais sistemas de control. O proceso de control. O control en directo. Eficacia e eficiencia como medidas do control.

Tema 74. As decisións na empresa e os sistemas de toma de decisión: concepto e clases. O proceso de toma de decisións. As relacións na empresa. Os sistemas de información. O fluxo de información e a comunicación. Manexo da información.

Tema 75. A estrutura económico-financeira da empresa. As fontes de financiamento da empresa. O equilibrio financeiro. Equilibrio entre investimentos e financiamentos.

Tema 76. O investimento na empresa: concepto e clases. Valoración e selección de proxectos de investimento. O investimento en bens de equipamento. Decisións de renovación de equipamentos. O investimento en activo circulante. O efectivo.

Tema 77. O financiamento da estrutura fixa da empresa: o autofinanciamento. Os fondos de amortización. O crédito a longo, medio e curto prazo. O endebedamento.

Tema 78. O financiamento externo da empresa: o seu custo. O financiamento da empresa nos mercados financeiros internacionais. A estrutura financeira óptima da empresa. O beneficio da empresa. A relatividade do beneficio.

Tema 79. O proceso produtivo. Principios e modelos de produción. O custo do produto. Mínimo de explotación e óptimo de explotación. O control de custos. O custo dos subprodutos.

Tema 80. Política de produto. Avaliación da demanda e estudos de mercado. A comercialización do produto. Política de prezos. Variacións de prezos e os seus efectos. A distribución do produto. Canles de distribución.

Parte II:

A) Contabilidade.

a) A normalización contable española. Plan xeral de contabilidade español. Modelos normais de contas anuais.

b) Resolucións do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

c) Contabilidade das operacións societarias.

B) Cálculo financeiro.

a) Leis financeiras de capitalización simple e composta; Lei de desconto simple comercial. Equivalencia de capitais. Tipos de xuros efectivos e nominais.

b) Operacións financeiras en réxime de capitalización composta. Equilibrio financeiro. Saldos financeiros. Custos e rendementos.

c) Rendas, préstamos e empréstitos. Operacións con valores.

Parte III:

– Dereito administrativo.

Tema 1. As fontes do dereito administrativo. A Constitución. A lei. Os decretos leis. A delegación lexislativa. Os tratados internacionais.

Tema 2. A potestade regulamentaria: titularidade, límites e control. O regulamento: clases. Eficacia dos regulamentos. A inderrogabilidade singular.

Tema 3. A organización administrativa. Órganos unipersoais e colexiados. A competencia e a xerarquía. Centralización, descentralización e desconcentración.

Tema 4. O sector público institucional estatal. Os organismos autónomos. As entidades públicas empresariais. As sociedades mercantís estatais. Os demais entes públicos.

Tema 5. A organización de funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. As entidades instrumentais.

Tema 6. As potestades administrativas. O principio de legalidade. A autotutela da Administración. A responsabilidade da Administración e os seus axentes. Requisitos. Prazos de reclamación e procedemento. O goberno aberto, especial referencia á transparencia e ao acceso á información pública, á participación na rendición de contas e ao bo goberno. Normativa reguladora da protección dos datos persoais: principios, dereitos das persoas e exercicio dos dereitos.

Tema 7. O acto administrativo (I). Concepto, elementos e clases. Forma. A notificación e a publicación dos actos administrativos. O silencio administrativo.

Tema 8. O acto administrativo (II). Eficacia e executoriedade dos actos administrativos. A suspensión de efectos do acto administrativo. A execución forzosa: especial referencia á vía de constrinximento. Validez e invalidez dos actos administrativos. Revogación e anulación de oficio dos actos administrativos.

Tema 9. O procedemento administrativo: concepto e clases. Regulación. As partes no procedemento administrativo: dereitos dos cidadáns. Os interesados. Capacidade, lexitimación e representación. Iniciación. Instrución: especial referencia ao trámite de audiencia. A terminación do procedemento: formas.

Tema 10. Os contratos administrativos (I). Normativa reguladora dos contratos do sector público. Ámbito subxectivo e obxectivo de aplicación. Órganos de contratación. O contratista: aptitude para contratar. Tipos contractuais.

Tema 11. Os contratos administrativos (II). O obxecto do contrato. Orzamento base de licitación, valor estimado, o prezo e a súa revisión. Prazo de duración. As garantías no contrato administrativo. A preparación dos contratos. Procedementos de selección do adxudicatario. A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia.

Tema 12. Os contratos administrativos (III). Invalidez dos contratos e recurso especial en materia de contratación. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Efectos, cumprimento e extinción dos contratos. Rexistros oficiais.

Tema 13. As subvencións. Lei de subvencións de Galicia. Concepto e principios xerais. Os beneficiarios. Procedementos de concesión.

Tema 14. Procedementos de xestión e xustificación. Reintegros. Control financeiro de subvencións. Infraccións e sancións administrativas. O delito subvencional.

Tema 15. O patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Tráfico xurídico do patrimonio. Utilización e aproveitamento do patrimonio. Xestión do patrimonio. Protección e defensa.

Tema 16. A noción do servizo público. Os modos de xestión do servizo público. A garantía da calidade dos servizos públicos e a boa administración.

Tema 17. A potestade sancionadora da Administración. Fundamentos, contido e límites. As sancións administrativas: concepto e clases. O procedemento sancionador.

Tema 18. A expropiación forzosa. Fundamento e límites. Os suxeitos da expropiación. Requisitos da expropiación. O prezo xusto. A reversión expropiatoria.

Tema 19. Os recursos administrativos. Clases de recursos. Procedemento de tramitación e resolución dos recursos administrativos.

Tema 20. A xurisdición contencioso-administrativa: ámbito. Os órganos da xurisdición contencioso-administrativa. As partes do procedemento. Obxecto do recurso. O procedemento contencioso-administrativo. A sentenza. Os recursos.

Tema 21. A Administración pública e a xustiza. Conflitos xurisdicionais, conflitos de competencia, cuestións de competencia e conflitos de atribucións.

Tema 22. A organización administrativa estatal. Principios de organización. A organización administrativa central e periférica. A administración consultiva. A Administración electrónica: dereito e obriga de relacionarse electronicamente coas administracións públicas. Instrumentos para o acceso electrónico ás administracións públicas: sedes electrónicas, canles e punto de acceso, identificación e autenticación. Asistencia no uso de medios electrónicos aos interesados.

– Facenda pública.

Tema 23. O sector público nunha economía de mercado. Delimitación, criterios de medición, importancia e evolución. A contabilidade nacional e o sector público. A facenda pública. Os contidos actuais.

Tema 24. A intervención do sector público na actividade económica. Os fallos do mercado. Os fins do sector público. As operacións do sector público.

Tema 25. A toma de decisións no sector público. Elección social e preferencias individuais. O funcionamento democrático. Burocracia e grupos de interese.

Tema 26. O orzamento. Concepto e estrutura. O ciclo orzamentario. As distintas técnicas orzamentarias: do orzamento administrativo ás modernas técnicas de elaboración de orzamentos. O orzamento e os sistemas de planificación e control.

Tema 27. A eficiencia no sector público. Produción pública e produción privada. Selección e avaliación de proxectos. Custos, beneficios e regras de decisión.

Tema 28. A xestión pública. A xestión pública como ciencia multidisciplinar. Os fallos do sector público. Limitacións da intervención pública na corrección dos fallos do mercado. Emprego público: aspectos descritivos e mecanismos de incentivos.

Tema 29. Experiencias de reforma na xestión pública nos países da OCDE. Problemas de medición do output público. Os indicadores de actividade. Mecanismos casecompetitivos e de mercado: os casemercados. Empresas públicas e eficiencia.

Tema 30. Relación entre equilibrio orzamentario e crecemento e estabilidade económica. Disciplina fiscal na Unión Europea. A reforma da institución orzamentaria en España: as leis de estabilidade orzamentaria.

Tema 31. Gasto público: teorías explicativas do crecemento, equidade e eficiencia. Teorías explicativas do crecemento do gasto público. Incidencia e efectos distributivos do gasto público. Eficacia e eficiencia do gasto público: conceptos e técnicas de análise.

Tema 32. Gasto público no Estado do benestar (I). Gastos sociais. Bens preferentes e equidade categórica. Gasto público en sanidade. Gasto público en educación. Gasto público en vivenda.

Tema 33. Gasto público no Estado do benestar (II). Prestacións económicas: concepto, tipos e xustificación. Sistema de pensións: deseño e efectos económicos. O seguro de desemprego. Os programas de loita contra a pobreza.

Tema 34. Os ingresos públicos. Criterios de clasificación. Os prezos e a empresa pública. Prezos públicos e taxas. As contribucións especiais. O imposto, concepto e distincións. Distintos tipos de impostos. Os elementos integrantes dos impostos.

Tema 35. Os principios impositivos. Os principios do beneficio e da capacidade de pagamento. A incidencia impositiva. Os sistemas fiscais. As principais figuras impositivas. Os condicionantes da estrutura tributaria. Evolución e modelos internacionais.

Tema 36. Os custos da imposición. Custos de eficiencia. Exceso de gravame e imposición óptima. Custos de recadación. A fraude fiscal: conceptos, efectos e condicionantes.

Tema 37. Imposición sobre a renda das persoas físicas: concepto e natureza. Evolución. Concepto fiscal de renda. A consideración das distintas fontes. As rendas irregulares e as variacións patrimoniais. As rendas empresariais. As exencións e os gastos deducibles. A unidade contribuínte: problemas de delimitación e alternativas no seu tratamento. As tarifas e os seus problemas. A autoliquidación. Efectos económicos e valoración actual.

Tema 38. Imposición sobre sociedades: concepto e características. Xustificación. Base impoñible: problemas e alternativas de determinación. Tipos de gravame e beneficios fiscais. A incidencia do imposto. A integración coa imposición sobre a renda das persoas físicas.

Tema 39. A imposición xeral sobre as vendas. Concepto e clasificación. A imposición sobre o valor engadido: tipoloxía e problemas. Incidencia e valoración.

Tema 40. A imposición sobre consumos específicos. Razóns xustificativas. Evolución e figuras actuais. Incidencia e efectos económicos. Cota fixa versus imposición ad valorem. A imposición sobre o comercio exterior.

Tema 41. Tendencias dos modelos tributarios. As críticas aos modelos vixentes. As novas figuras impositivas: os impostos de ordenación, os impostos ecolóxicos e a taxa sobre transaccións financeiras. As propostas de reformas fiscais.

Tema 42. O déficit público e a facenda extraordinaria. Definicións e instrumentos de financiamento. A débeda pública: concepto, clases e efectos económicos, a carga da débeda. As privatizacións de activos públicos. A inflación como imposto. Os efectos económicos do déficit: expansión e efecto expulsión.

Tema 43. A facenda multinivel. Principios do federalismo fiscal. Distribución de competencias e modelos de financiamento. As subvencións intergobernamentais. A facenda internacional: a dobre imposición internacional; a harmonización fiscal.

Tema 44. Planificación fiscal individual e empresarial. Métodos para a análise da planificación fiscal: concepto de custo de uso, tipos marxinais efectivos e cálculo de taxas internas de retorno axustadas por impostos. Concepto de tipo impositivo anual equivalente. Aplicacións a instrumentos de aforro a curto e longo prazo.

– Sistema financeiro español.

Tema 45. A estrutura do sistema financeiro español. A autoridade monetaria. Intermediarios financeiros. Mercados financeiros.

Tema 46. Banco de España. Órganos reitores. Funcións. Supervisión prudencial das entidades de crédito. Execución da política monetaria. O Sistema europeo de bancos centrais e o Banco Central Europeo.

Tema 47. Entidades de crédito. Os bancos. As caixas de aforro. Órganos de goberno. Competencias das comunidades autónomas. As fundacións bancarias. As cooperativas de crédito. As entidades de diñeiro electrónico.

Tema 48. O sector asegurador. Competencias da comunidade autónoma en materia de seguros. Condicións para o acceso e para o exercicio da actividade aseguradora. O Consorcio de Compensación de Seguros. Protección do asegurado.

Tema 49. A débeda pública nas administracións territoriais. Os fondos especiais de financiamento das administracións públicas. Limitacións no acceso ao endebedamento do sector público autonómico galego. A tutela financeira sobre as corporacións locais galegas.

– Dereito tributario.

Tema 50. O dereito tributario: concepto e contido. As fontes do dereito tributario. Administración tributaria. As obrigas e deberes da Administración tributaria. Os principios do ordenamento tributario español.

Tema 51. A aplicación e a interpretación das normas tributarias. Ámbito temporal e criterios de suxeición ás normas tributarias. Interpretación e cualificación. A integración das normas tributarias: analoxía, simulación e conflito na aplicación da norma tributaria.

Tema 52. Os tributos. Concepto, fins e clases de tributos. A relación xurídico-tributaria. As obrigas tributarias: a obriga tributaria principal, a obriga tributaria de realizar pagamentos á conta, as obrigas entre particulares, as obrigas tributarias accesorias, as obrigacións tributarias formais e as obrigas tributarias no marco da asistencia mutua. Número de identificación fiscal e obrigacións censuais.

Tema 53. Os obrigados tributarios: clases. Dereitos e garantías. Os suxeitos pasivos. O contribuínte e o seu substituto. A capacidade de obrar na orde tributaria. Representación. Residencia e domicilio fiscal.

Tema 54. Os responsables tributarios. A responsabilidade tributaria. Responsables solidarios e subsidiarios. Os sucesores. Retedores e obrigados a ingresar á conta. Outros obrigados tributarios.

Tema 55. Os elementos de cuantificación da obriga tributaria. A base impoñible: concepto e métodos de determinación. A base liquidable. O tipo de gravame. A cota tributaria. A débeda tributaria: concepto. Garantías da débeda tributaria. Medidas cautelares para o aseguramento da cobranza da débeda.

Tema 56. A aplicación dos tributos (I). Concepto e órganos competentes. A información e asistencia aos obrigados tributarios. A consulta tributaria. Información con carácter previo á adquisición ou transmisión de bens inmobles. A xestión censual. Colaboración social na aplicación dos tributos. A asistencia mutua: concepto. Carácter reservado dos datos con transcendencia tributaria.

Tema 57. A aplicación dos tributos (II). Os procedementos administrativos en materia tributaria: fases. Obriga de resolución e prazos de resolución. A proba. Notificacións. A denuncia pública. As liquidacións tributarias.

Tema 58. Actuacións e procedemento de xestión tributaria (I). Funcións de xestión tributaria. Declaracións. Autoliquidacións. Comunicacións de datos. Procedemento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitude ou comunicación de datos. Procedemento iniciado mediante declaración.

Tema 59. Actuacións e procedemento de xestión tributaria (II). Procedemento de comprobación de valores. Procedemento de verificación de datos. Procedemento de comprobación limitada. Outros procedementos de xestión tributaria.

Tema 60. A recadación (I). Órganos de recadación: organización da xestión recadadora da Xunta de Galicia. Facultades da recadación. Funcións ou actuacións das entidades financeiras na recadación. Extinción das débedas: o pagamento. Prescrición. Insolvencias. Aprazamentos e fraccionamentos. Garantías para o aprazamento e o fraccionamento. O procedemento de compensación. A compensación de oficio de débedas de entidades públicas. O procedemento de dedución.

Tema 61. A recadación (II). A recadación en período executivo. O procedemento de constrinximento: concepto. Concorrencia de procedementos. Suspensión. Embargo e alleamento de bens e dereitos. O procedemento fronte a responsables e sucesores. Privilexios para o cobramento de débedas tributarias: a facenda pública e os procesos concursais. As terzarías.

Tema 62. A inspección dos tributos: órganos, funcións, facultades e deberes. Tipos de actuacións. Documentación das actuacións da inspección. Procedemento de inspección: normas xerais. Iniciación e desenvolvemento. Terminación das actuacións inspectoras. Disposicións especiais.

Tema 63. A potestade sancionadora en materia tributaria (I). Principios. Os suxeitos responsables das infraccións e sancións tributarias. Concepto e clases de infraccións e sancións tributarias. Cuantificación das sancións. Extinción da responsabilidade derivada das infraccións tributarias e extinción das sancións tributarias.

Tema 64. A potestade sancionadora en materia tributaria (II). Procedemento sancionador en materia tributaria: iniciación, instrución e terminación. Tramitación conxunta. Tramitación separada.

Tema 65. Delitos contra a Facenda pública. Descrición dos tipos penais contra a Facenda pública. A responsabilidade civil. Actuacións e procedementos de aplicación dos tributos en supostos de delito contra a Facenda pública. O procedemento de recuperación de axudas de Estado.

Tema 66. Revisión de actos en vía administrativa. Normas comúns. Procedementos especiais de revisión. O recurso de reposición. As reclamacións económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización e competencias. A Xunta Superior de Facenda.

Tema 67. As reclamacións económico-administrativas: os interesados no procedemento. A suspensión. O procedemento xeral: procedemento en única ou primeira instancia, recursos en vía económico-administrativa, procedemento abreviado.

Tema 68. O imposto sobre a renda das persoas físicas (I): natureza, obxecto e ámbito de aplicación. Suxeición ao imposto: aspectos materiais, persoais e temporais. Determinación da capacidade económica sometida a gravame: rendementos e ganancias e perdas patrimoniais. Regras especiais de valoración. Clases de rendas. Integración e compensación de rendas.

Tema 69. O imposto sobre a renda das persoas físicas (II). Base impoñible e liquidable. Reducións. Adecuación do imposto ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte. Cálculo do imposto estatal. Gravame autonómico. Cota diferencial. A tributación familiar. Réximes especiais. Xestión do imposto: declaracións, pagamentos á conta e obrigas formais.

Tema 70. O imposto sobre a renda de non residentes: natureza, obxecto e ámbito de aplicación. Elementos persoais. Suxeición ao imposto. Rendas obtidas mediante establecemento permanente. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes.

Tema 71. O imposto sobre o patrimonio. Natureza, obxecto e ámbito de aplicación. Feito impoñible e bens exentos. Suxeito pasivo. Base impoñible e liquidable. Devindicación. A débeda tributaria. Xestión do imposto.

Tema 72. O imposto sobre sociedades (I): natureza e ámbito de aplicación. O feito impoñible. Contribuíntes. Exencións. Base impoñible. Período impositivo e devindicación do imposto.

Tema 73. O imposto sobre sociedades (II). Débeda tributaria: tipos de gravame, cota íntegra, bonificacións, deducións, retencións, devolucións e pagamentos á conta. Réximes especiais. Xestión do imposto.

Tema 74. O imposto sobre sucesións e doazóns (I). Feito impoñible: presuncións. Suxeito pasivo e responsables. Base impoñible. A base liquidable. A tarifa. A débeda tributaria. Devindicación e prescrición.

Tema 75. O imposto sobre sucesións e doazóns (II). Normas especiais sobre o dereito de usufruto, uso, habitación, substitucións, fideicomisos, reservas, particións e excesos de adxudicación, repudiación, renuncia e doazóns. Obrigas formais. Xestión do imposto.

Tema 76. O imposto sobre o valor engadido (I). Natureza e ámbito de aplicación. Feito impoñible. Breve referencia ás exencións. Deslindamento do IVE co imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Lugar de realización do feito impoñible. Devindicación do imposto. Suxeitos pasivos e responsables. Repercusións.

Tema 77. O imposto sobre o valor engadido (II). A base impoñible. A débeda tributaria: tipos impositivos. Deducións. Devolucións. Réximes especiais. Xestión.

Tema 78. O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (I). Natureza e contido. Ámbito de aplicación territorial. Transmisións patrimoniais onerosas: feito impoñible, suxeito pasivo, base impoñible e cota tributaria. Regras especiais sobre determinados bens e dereitos. Tributación das operacións societarias: feito impoñible, suxeito pasivo, base impoñible e cota tributaria.

Tema 79. O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (II). Actos xurídicos documentados: principios xerais e tributación dos documentos administrativos, mercantís e notariais. Disposicións comúns: beneficios fiscais, comprobación de valores, devindicación, prescrición, obrigas formais, xestión e devolución.

Tema 80. Os impostos especiais. Os impostos especiais de fabricación: disposicións comúns e principais normas reguladoras. Os distintos impostos especiais de fabricación: estrutura básica. Tipos xeral e especial do imposto sobre hidrocarburos. O imposto especial sobre determinados medios de transporte. Os impostos especiais sobre o carbón e sobre a electricidade. O imposto sobre as primas de seguros. Os impostos ambientais estatais.

Tema 81. O imposto sobre determinados servizos dixitais. Imposto sobre as transaccións financeiras. Os impostos ambientais estatais: o imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica, os impostos sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica e sobre o almacenamento de combustible nuclear gastado e residuos radioactivos en instalacións centralizadas, o imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro e o imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados.

Tema 82. A tributación sobre o xogo. Tributos cedidos: taxa sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias. Taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar. Imposto sobre actividades do xogo.

Tema 83. Os tributos propios da Comunidade Autónoma de Galicia: o imposto sobre contaminación atmosférica. O imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada. O canon da auga e o coeficiente de vertedura. O canon eólico. O imposto compensatorio ambiental mineiro. O canon de inmobles declarados en estado de abandono.

Tema 84. As taxas e prezos públicos: normativa estatal. A Lei de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia: instrumentos financeiros e reguladores. Taxas e prezos: elementos esenciais; aplicación de taxas e prezos.

Tema 85. O financiamento das comunidades autónomas. Principios. Sistemas de financiamento das comunidades autónomas de réxime común. Réxime da cesión de tributos. Órganos e formas de relación entre o Estado e as comunidades autónomas.

Tema 86. Financiamento das facendas locais. Recursos das facendas locais. Recursos dos municipios. Os impostos municipais. Recursos das provincias e outras entidades locais.

– Dereito orzamentario.

Tema 87. O dereito financeiro. Concepto, autonomía e contido. Os principios constitucionais do dereito financeiro. A facenda pública na Constitución española.

Tema 88. O dereito orzamentario: concepto e contido. A Lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de Galicia. A lexislación financeira da Comunidade Autónoma de Galicia. A Facenda autonómica: ámbito de aplicación, dereitos e obrigas da Comunidade Autónoma.

Tema 89. Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma (I). Concepto e contido. Clasificacións orzamentarias de ingresos e gastos. Elaboración e aprobación.

Tema 90. Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma (II). As modificacións orzamentarias. Tipoloxía, requisitos e competencias para a súa autorización. O control das modificacións orzamentarias. Liquidación dos orzamentos.

Tema 91. O gasto público: concepto. Principios constitucionais. Procedemento de execución do gasto público.

Tema 92. Os fondos europeos. A política agrícola común da Unión Europea: axudas directas e programas de desenvolvemento rural. Os fondos estruturais e iniciativas comunitarias. Os instrumentos financeiros.

Tema 93. A xestión do gasto. Xestión de gastos de persoal. Retribucións dos empregados públicos. A Seguridade Social dos empregados públicos. A xestión dos gastos de clases pasivas.

Tema 94. A Tesouraría da Comunidade Autónoma: funcións e competencias. A xestión de pagamentos. Pagamentos para xustificar e anticipos de caixa fixa. Réxime xurídico do endebedamento do sector público e dos avais da Comunidade Autónoma.

Tema 95. O dereito da contabilidade pública. O Plan xeral de contabilidade pública de Galicia. Principios contables, contas anuais e normas de valoración. A Conta xeral da Comunidade Autónoma. Formación e remisión. Documentos e estados que a integran. Exame, comprobación e aprobación.

Tema 96. A contabilidade nacional. O Sistema europeo de contas (SEC 2010). Sector administracións publicas: a súa delimitación. Determinación dos equilibrios orzamentarios básicos: aforro bruto e aforro neto, capacidade e necesidade de financiamento, capacidade e necesidade de endebedamento. As relacións entre a contabilidade pública e a contabilidade nacional. Criterios de axuste.

Tema 97. O control interno da actividade económico-financeira do sector público (I), concepto de control. Clases de control. Natureza, fundamento e ámbito de aplicación do control. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma: organización e funcións.

Tema 98. O control interno da actividade económico-financeira do sector público (II). O control previo de legalidade. Concepto, regulación e principios xerais. Control previo de legalidade de ingresos. Control previo de legalidade de gastos e pagamentos. Diferentes momentos de exercicio. A omisión da intervención. O control financeiro. Concepto. Regulación e principios xerais. Clases de control financeiro. A auditoría como forma de exercicio do control financeiro.

Tema 99. O control interno da actividade económico-financeira do sector público (III). As normas de auditoría do sector público e normas técnicas. Especialidades en relación coas técnicas de control. Fiscalización por mostraxe. Os instrumentos de control e as novas tecnoloxías.

Tema 100. O control externo da actividade económico-financeira do sector público. O control parlamentario. O control do Tribunal de Contas e do Consello de Contas. O Consello de Contas: competencias e funcións. A función fiscalizadora e a función de prevención da corrupción. A función xurisdicional do Tribunal de Contas. Réxime de responsabilidade na xestión financeira pública. Os procedementos para a exixencia de responsabilidade contable.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.