agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Arteixo 2023/2024

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 16/05/2023
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Arteixo 2023/2024

16/05/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de A Coruña de 19 de diciembre de 2022.

TEMARIO GENERAL: Disponible. Fecha de actualización: mayo 2023
TEMARIO ESPECÍFICO: Parcialmente disponible. Consulte disponibilidad
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO ARTEIXO (último temario publicado)

1. A Constitución Española de 1978: Principios xerais e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas. Organización territorial do Estado na Constitución

2. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido

3. O municipio. Elementos. Territorio e poboación. Competencias dos municipios

4. O goberno municipal. Clases de órganos. O Pleno da Corporación. O Alcalde. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local. As Comisión Informativas

5. O acto administrativo: concepto e clases

6. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación

7. Os recursos administrativos. Concepto e clases, requisitos xerais

8. A función pública local. O persoal ao servizo da Administración Local. Funcionarios propios das entidades locais

9. Facendas locais: A Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das facendas focais. Taxas e prezos públicos.

10. O Orzamento xeral das entidades locais. Elaboración e aprobación. As bases de execución do orzamento.

11. Os bens das entidades locais. Dominio público e bens patrimoniais.

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO ARTEIXO (último temario publicado)

12. Aspectos xerais da evolución do urbanismo en España. Distribución de competencias en materia de urbanismo. Lexislación estatal e autonómica. A sentenza 61/1997 do Tribunal Constitucional

13. O Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Antecedentes, obxecto e disposicións xerais

14. O Réxime urbanístico da propiedade do solo: as situacións básicas do solo e actuacións de transformación en relación co réxime da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

15. Dereitos e deberes dos cidadáns. Réxime urbanístico do dereito de propiedade. Contido do dereito de propiedade segundo o Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro. Incidencias na transmisión de fincas e declaración de obra nova

16. A Lei 1/2021, de 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia

17. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia: réxime urbanístico do solo. Solo urbano

18. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia: Réxime urbanístico do solo. Solo núcleo rural

19. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia: réxime urbanístico do solo. Solo urbanizable

20. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro: réxime solo rústico

21. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro: normas de calidade ambiental e paisaxística

22. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro: procedemento de outorgamento de licencias

23. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro: caducidade das licencias

24. Planeamento urbanístico. Límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión social. División do solo urbano e urbanizable. Instrumentos de planeamento urbanístico: avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de planeamento urbanístico

25. O Plan xeral de ordenación municipal: obxecto, determinacións, documentación. Planeamento de desenvolvemento dos plans xerais de ordenación municipal. Os plans parciais: obxecto, determinacións, documentación. Os plans especiais. Outras figuras de planeamento: delimitacións de solo de núcleo rural. Estudo de detalle. Catálogos

26. Vixencia e modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico. Modificacións dos instrumentos de planeamento urbanístico. Efectos da aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico. Rexistro de planeamento urbanístico de Galicia. Normas de aplicación directa

27. Os proxectos de urbanización. Execución e conservación de obras de urbanización

28. Intervención na edificación e uso do solo. Deberes de uso, conservación e rehabilitación. Ordes de execución. Rexistro de soares e venda forzosa

29. Declaración de ruína. O expediente de ruína. Supostos. Tramitación. Edificios protexidos

30. Intervención na edificación e uso do solo. As licenzas urbanísticas

31. A comunicación previa de obras. Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade. Actos promovidos por administracións públicas

32. Parcelacións urbanísticas. Divisións de terreos no solo rústico. Usos e obras provisionais. Edificios fóra de ordenación

33. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección da legalidade urbanística. Procedemento. Executividade. Suspensión e revisión de títulos administrativos. Supostos especiais

34. Infraccións urbanísticas e sancións. Prescrición, persoas responsables, órganos competentes para a imposición das sancións, o procedemento sancionador

35. Os réximes transitorios do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, e da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

36. Normas Subsidiarias do planeamento urbanístico do Concello de Arteixo. Normas Urbanísticas I: Ordenanzas Xerais

37. Normas Subsidiarias do planeamento urbanístico do Concello de Arteixo. Normas Urbanísticas II. Título V: Ordenación de sistemas

38. Normas Subsidiarias do planeamento urbanístico do Concello de Arteixo. Normas Urbanísticas II. Ordenanzas

39. O Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia

40. A Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

41. A redacción de proxectos e dirección de obras. O Real Decreto 1000/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio

42. Estradas e ferrocarril, lexislación estatal e autonómica. A Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas

43. Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia

44. Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia

45. A Lexislación en materia de augas. O Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas

46. Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio público hidráulico

47. Lei 9/2010, do 30 de xullo, de augas de Galicia

48. Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas

49. Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral

50. Decreto 20/2011, de 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia

51. A Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Bens catalogados do termo municipal

52. A Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías

53. A certificación de eficiencia enerxética. Real Decreto 390/2021, de 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios

54. Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia

55. O Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, polo que se aproban as condición básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións

56. O Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia

57. O Código técnico da edificación (CTE). Disposicións xerais. Esixencias básicas

58. As medidas preventivas de control de calidade na construción

59. Ordenanza municipal do Concello de Arteixo de obras e servizos no dominio público (Ordenanza non fiscal núm. 18)

60. Ordenanza municipal do Concello de Arteixo do control e supervisión da execución de obras (Ordenanza non fiscal núm. 36)

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.