agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Lleida 2024

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Lleida 2024

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 27/04/2024
Plazas: 5
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Lleida 2024

27/04/2024. Publicado el anuncio de la convocatoria de 5 plazas libres de Arquitecto para el Ayuntamiento de Lleida. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Lleida de 8 de febrero de 2024.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARI GENERAL

1. La Constitució Espanyola I: Característiques. Estructura. Principis constitucionals. Organització territorial de l’Estat: l’Estat de les autonomies i l’autonomia local. Institucions estatals: el Cap de l’Estat. Les Corts generals. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

2. La Constitució Espanyola II: Drets Fonamentals i llibertats públiques: concepte, classificació. Protecció, garanties i suspensió dels drets i llibertats.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Característiques i estructura. Institucions de la Generalitat: el Parlament, el President, el Govern. Altres Institucions de la Generalitat. Competències de la Generalitat.

4. El Règim Local. Marc Constitucional i Autonòmic. Els ens locals: classes, potestats competències i relacions entre els ens. Fons de l’ordenament local.

5. El Municipi. Concepte. Elements: Territori, població i organització. El terme municipal. El Padró Municipal: definició, dades obligatòries, gestió del Padró. Drets i deures dels veïns.

6. L’Organització Municipal: normativa, principis, sistemes d’organització municipal i classificació. Els òrgans municipals: L’Alcalde: elecció i atribucions. Els Tinents d’Alcalde. El Ple: concepte, atribucions i funcionament. La Junta de govern Local. Òrgans complementaris.

7. La Potestat Reglamentaria en l’Administració Local. Concepte. Límits i controls. Ordenances, Reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. Els Bans. Règim de les infraccions i de les sancions.

8. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Objecte. Àmbit d’aplicació. Concepte i classes d’empleats públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal directiu.

9. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Drets i Deures dels Empleats Públics. Accés a l’ocupació pública. Adquisició i pèrdua de la relació de servei.

10. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Situacions administratives.

11. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Règim disciplinari: responsabilitat disciplinària, exercici de la potestat disciplinària. Faltes, sancions i prescripció. Procediment disciplinari.

12. El Procediment Administratiu: Marc Normatiu. Concepte d’administració pública. Principis d’actuació administrativa. Competències. Imparcialitat. Llengua en el procediment.

13. Drets i Deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets dels interessats en el procediment administratiu.

14. El pressupost de les entitats locals. Marc normatiu. Definició. Documents que integren el pressupost. Aprovació del pressupost.

15. La Salut i la Prevenció de Riscos Laborals. Marc Normatiu de referència. Conceptes bàsics. Definicions. Drets dels treballadors/es davant dels riscos laborals. Avaluació de riscos, formació, informació, consulta i participació, mesures d’emergència, vigilància de la salut.

16. Obligacions dels treballadors/res en matèria de prevenció. Coordinació d’activitats empresarials. Recurs preventiu. Integració de la prevenció.

17. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i àmbit de la Llei. El principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació. Polítiques públiques per a la igualtat. El Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

18. Pautes bàsiques per saber redactar documents administratius: informes (estructura i tipus d’informe), propostes de resolució, decrets, notificacions.

TEMARI ESPECÍFIC

19. Atribucions professionals, obligacions i responsabilitats de l’Arquitecte.

20. El Sistema normatiu de l’Urbanisme. Estructura legislativa (Estatal i autonòmica).

21. El Sistema normatiu de l’Urbanisme. El Sistema de Planejament Territorial i Urbanístic.

22. Afectacions normatives sectorials. RENFE, ADIF, carreteres i fluvial.

23. Principis i bases d’articulació del Sistema de Planejament Urbanístic. Planejament director, Planejament General. Plans i projectes derivats.

24. Classificació del sòl: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Sòl urbà consolidat no consolidat. Concepte de solar. Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat.

25. Qualificació del sòl: zones i sistemes. Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals. Aprofitament urbanístic. Drets i deures de les persones propietàries.

26. El planejament urbanístic. Tipus de plans. Vigència i revisió del planejament. La publicitat dels instruments de planejament urbanístic a Catalunya: el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) i el Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC).

27. El planejament urbanístic supramunicipal. Els plans directors urbanístics: Determinacions, contingut, formulació i tramitació. Les Àrees residencials estratègiques (ARE) i la producció d'habitatge assequible: marc legal, objectius, característiques, i desplegament de les ARE.

28. Planejament urbanístic general: plans d'ordenació urbanística municipal i, normes de planejament urbanístic i programes d'actuació urbanística municipal. Determinacions, contingut, formulació i tramitació.

29. Planejament derivat. Planejament derivat en sòl urbà: plans de millora urbana. Planejament derivat en sòl urbanitzable: plans parcials urbanístics i de delimitació. Els plans especials urbanístics.

30. Règim d'ús del sòl no urbanitzable. Tramitació i competència de les autoritzacions. Projectes d'actuació específica.

31. Efectes de l'aprovació de les figures de planejament: publicitat i informació. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions existents: edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme. Legitimació d'expropiacions per raons urbanístiques.

32. Sistemes d'actuació urbanística. Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. Sistema de reparcel·lació i sistema d'expropiació. Polígons d'actuació urbanística.

33. Instruments de política de sòl: habitatge, patrimoni públic de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte. L'obligació d'urbanitzar i edificar, i registre de solars.

34. La llicència com a instrument previ de l'activitat d'edificació i ús del sòl i subsòl. Aspectes comuns del règim de llicències urbanístiques.

35. Protecció de la legalitat urbanística. Òrgans competents i legitimació. Procediment. Inspecció urbanística. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Infraccions urbanístiques. Restauració. Prescripció d'infraccions i de sancions urbanístiques.

36. Lleida. Estructura física i urbana. Relació amb el planejament.

37. El Planejament Urbanístic a Lleida.

38. Sistemes d’actuació urbanística. Reparcel·lació. Expropiació.

39. Sol·licitud d’expropiació per ministeri de la llei

40. El certificat de règim urbanístic. Contingut i procediment.

41. La Llei de l'arquitectura: objectius, l'arquitectura com a bé d'interès públic, les mesures de foment de l'arquitectura i els instruments d'impuls de la qualitat arquitectònica.

42. Patrimoni arquitectònic de Lleida. Catàleg i Pla Especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic.

43. Bens arquitectònics protegits del municipi de Lleida; categories i nivells de protecció.

44. Concepte d'entorn d'un monument: criteris d'anàlisi i metodologia de treball per a la seva delimitació. Metodologia d'anàlisi arquitectònica d'un monument abans de la seva restauració: dades arqueològiques i històriques mínimes.

45. Les comissions tècniques del patrimoni cultural de Catalunya. Composició i competències.

46. Les llicencies urbanístiques. Actes subjectes a llicència i obres subjectes a comunicació prèvia.

47. El Cadastre immobiliari. Classes de bens immobles a efectes cadastrals. Incorporació dels bens immobles en el Cadastre Immobiliari. Procediments i tràmits.

48. Declaracions cadastrals. Comunicacions cadastrals. Sol·licituds en el cadastre. Subsanació de discrepàncies en el cadastre.

49. Els actes de gestió cadastral i la prescripció. Validacions gràfiques per al cadastre.

50. Cadastre. Procediments de valoració col·lectiva. Cadastre. La Ponència de Valors. Usos del Cadastre Immobiliari.

51. La Valoració Cadastral. Normativa tècnica de valoració cadastral.

52. Aprofitament urbanístic. Càlcul del valor de repercussió del sòl. Valoracions urbanístiques.

53. Càlcul del valor de repercussió del sòl mitjançant el mètode residual estàtic i dinàmic.

54. La valoració pel mètode de comparació. Legislació aplicable. Requisits

55. Béns demanials i patrimonials.

56. Les contribucions especials: imposició i ordenació, fet imposable, objecte tributari, subjecte passiu, base imposable i quota. Les quotes d’urbanització: concepte, diferencia amb les contribucions especials.

57. Agents de l’edificació, responsabilitats i garanties.

58. La promoció pública d'habitatges, la mediació i la cessió com a instruments complementaris per a l'increment del parc d'habitatges destinats a polítiques socials. Els habitatges amb protecció oficial (HPO): concepte, classes, característiques físiques i jurídiques, qualificació provisional i qualificació definitiva, i preus.

59. La qualitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges: mínims d'habitabilitat. El certificat d'habitabilitat per a habitatges nous i per a habitatges usats. Control previ de les condicions d'habitabilitat. Inspeccions per a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat. Atorgament de la cèdula d'habitabilitat. Els instruments per a incentivar l'ús adequat dels habitatges: sobreocupació, infrahabitatge i habitatges buits.

60. Accessibilitat a l’edificació de nova construcció o gran rehabilitació. Accessibilitat a l’edificació existent.

61. La declaració de ruïna d'un immoble. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d'un immoble. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. 

62. Protecció de la legalitat urbanística i règim sancionador.

63. Intervenció administrativa en l’ús del sòl i edificacions.

64. Requisits dels establiments de pública concurrència del municipi de Lleida.

65. La legislació civil de l'edificació a Catalunya: llibres cinquè i sisè del Codi civil de Catalunya. Propietat, drets i servituds. La Llei d'ordenació de l'edificació (LOE). La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes. Normes d'obligat compliment. Normes de no obligat compliment.

66. La responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés constructiu.

67. Codi tècnic de l’edificació (CTE). El Reial decret 314/2006, de 17 de març: estructura, competències i contingut.

68. Els projectes d'obres. Avantprojectes i estudis previs. Estructura del projecte. Memòria, plànols i plecs de condicions. El plec de clàusules administratives, generals i particulars. Pressupostos, estat d'amidaments. Informes de projectes.

69. Els projectes d'edificació. Fases i documentació. Els plans de manteniment: manteniment preventiu i correctiu. Criteris i metodologia. El deure de conservació, llibre de l’edifici i inspecció tècnica del edifici (ITE).

70. Rehabilitació estructural, funcional i energètica. Normes aplicables. Supòsits especials: programes de rehabilitació i conservació del parc d'habitatges. Ajuts per a rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals.

71. Condicions de manteniment de la seguretat dels edificis del Centre Històric de Lleida.

72. Edificis i usos fora d’ordenació i disconformes.

73. Manteniment dels edificis d’ús públics i de les seves instal·lacions. Manteniment de piscines d’ús públic.

74. Exigències bàsiques de seguretat estructural de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització de l’edificació.

75. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció davant el soroll de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat de l’edificació.

76. El projecte d’edificació i la seva supervisió en el sector públic.

77. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. L'expedient de contractació.

78. Els contractes d’obres. Els contractes de subministraments. Els contractes de serveis.

79. La direcció d'obres. Competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus. Desenvolupament i control de l’execució material de l’obra. Recepcions i liquidacions d’obres.

80. Gestió de residus de la construcció i enderroc. Classificació de residus. Gestió de residus d’amiant.

81. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d’eficiència relatius a l’aigua, l’energia, materials, sistemes constructius i residus.

82. Sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics al municipi de Lleida.

83. Procediment per la certificació de la eficiència energètica dels edificis.

84. Plans d’autoprotecció als edificis.

85. Principis de l’acció preventiva en construcció. - Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

86. L’avaluació de riscos laborals.

87. L’estudi i estudi bàsic de seguretat i salut, obligatorietat i contingut. Pla de seguretat i salut. Comunicació obertura centre de treball. Llibre d’incidències. Paralització dels treballs.

88. El coordinador de seguretat i salut durant la redacció del projecte i a l’execució d’obra.

89. Coordinació d'activitats empresarials. Normativa sobre mitjans de coordinació dels empresaris concurrents.

90. Obligacions directes i indirectes amb incidència del promotor en matèria preventiva.

 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.