agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Silleda 2023/2024

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 24/11/2023
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Silleda 2023/2024

24/11/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Silleda (Pontevedra). El sistema de selección es oposición. Las bases y el temario se pueden consultar en el BOP de Pontevedra de 10 de noviembre de 2023

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE SILLEDA

1.—Constitución española. Título I. Capítulo segundo. Dereitos e liberdades.

2.— Constitución española. Título I. Capítulo terceiro. Principios rectores da política social e económica.

3.— Constitución española. Título VIII. Organización territorial do Estado.

4.— Ley 7/1985. O municipio. Territorio e poboación.

5.— Ley 7/1985. Organización do municipio.

6.— Ley 7/1985. Competencias do municipio

7.— Lei 39/2015, do 1 de outubro. Das disposicións sobre o procedemento administrativo común. Instrucción do procedemento.

8.— Lei 39/2015, do 1 de outubro. Actividade das Administracións Públicas. Normas Xerais de actuación.

9.— Lei 39/2015, do 1 de outubro. Dos actos administrativos. Eficacia dos actos.

10.— RDL 5/2015, do 30 de outubro. Persoal ao servizo das administracións públicas. Clases de persoal.

11.— RDL 5/2015, do 30 de outubro. Persoal ao servizo das administracións públicas. Situacións administrativas.

12.— RD Lexislativo 2/2004 e RD 500/1990. Execución do orzamento. Fases do procedemento de xestión de gastos. Competencias en materia de xestión de gastos. Ordenación de pagos.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE SILLEDA

Primeira parte

1.— Real decreto lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Disposición xerais. Condicións básicas da igualdade nos dereitos e deberes constitucionais dos cidadáns.

2.— Lei 1/2019, de 22 de abril de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Disposición xerais. Actuacións sobre o medio urbano. Coordinación administrativa para a rehabilitación.

3.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Principios xerais. Competencia e organización administrativa. Administracións competentes. Competencias e órganos urbanísticos no ámbito da Comunidade autónoma. Competencias urbanísticas no ámbito local.

4.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Réxime urbanístico do solo: Solo Urbano e solo urbanizable.

5.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Réxime urbanístico do solo: Solo rústico e núcleos rurais.

6.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Planeamento Urbanístico.

7.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Execución do Planeamento Urbanístico.

8.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Intervención na edificación e uso do solo.

9.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Disciplina urbanística.

10.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) :Patrimonio público do solo.

11.— Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016) : Convenios urbanísticos.

12.— Valoracións. Real decreto lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Real decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do solo. Expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial. O proxecto de expropiación. Indemnización das facultades urbanísticas.

13.— Decreto 83/2018, de 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia; complementado pola Resolución da CMAOT, de 6/8/2018 (PBA/2018). Plans básicos municipais.

14.— Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. Protección do dominio público viario.

15.— Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia. Disposicións xerais. Tipos de bens. Réxime de protección e conservación do patrimonio cultural de Galicia.

16.— As comunicacións previas e as declaracións responsables. Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica de Galicia. Obras destinadas ao desenvolvemento de actividades. Decreto 144/2016, de 22 de setembro, de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

17.— Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Real decreto 2816/1982, de 27 de outubro, do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativa.

18.— Lei 3/2016, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese. Lei 2/2017, en relación con medidas provisionais de ordenación urbanística.

19.— A Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación. Disposicións xerais. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías.

20.— Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia e normativa estatal concorrente.

21.— Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

22.— Orde VIV 561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o Documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados.

23.— Real decreto lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de augas. Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, de 11 de abril. Lei 9/2010, de 30 de xullo, de augas de Galicia. Protección do dominio público hidráulico. Competencias das administracións públicas e réxime xurídico correspondente.

24.– Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Silleda: Normas particulares en solo Urbano. Normas particulares en solo de Núcleo Rural.

Segunda parte:

1.— As medidas preventivas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. Real decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

2.— Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.

3.— Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE): Disposicións xerais. Contido. Condicións técnicas e administrativas.

4.— Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE): Documento CTE-DB SI seguridade en caso de incendio.

5.— Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE): Documento CTE-DB SUA seguridade de utilización e accesibilidade.

6.— Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE): Documento CTE-DB-HE aforro de enerxía.

7.— Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE): Documento CTE –DB HS salubridade.

8.— Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE): Documento CTE –DB HR protección fronte ao ruído.

9.— Decreto 513/2017, de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios. Disposicións xerais. Produtos de protección contra incendios. Empresas instaladoras e empresas mantedoras. Instalación, posta en servizo e mantemento da instalación de protección contra incendios. Características e instalación dos equipos e sistemas de protección contra incendios.

10.— Control de calidade na edificación. As entidades e laboratorios de control de calidade na edificación. Normativa autonómica. Esixencias de control de recepción e execución no Código técnico de edificación. As medidas preventivas de control de calidade na construción.

11.— As medidas preventivas de protección ambiental na construción. Real decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos da construción e demolición.

12.— A certificación de eficiencia enerxética. Real decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o Procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios e Real decreto 56/2016, de 12 de febreiro, polo que se traspón a Directiva 2012/27/UE. Decreto 128/2016, de 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

13.— Os sistemas de información sobre solo, urbanismo e edificación. Rexistro de planeamento urbanístico, Plataforma Urbanística Dixital e Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia.

14.— O contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Formas de adxudicación. Formalización do Contrato. Comprobación da implantación.

15.— Execución do contrato de obras. Dereitos e deberes dos contratistas. Abonos ao contratista. Modificación do contrato de obras. Recepción e liquidación. Revisión de prezos.

16.— A Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia. Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.

17.— A Lei 7/2008 da protección da paisaxe de Galicia.

18.— Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

19.— O Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia.

20.— O D 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

21.— Instalacións de telecomunicacións nos edificios. RD 346/2011 polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións.

22.— Instalacións térmicas nos edificios. RD 1027/2007 polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

23.— A protección do medio ambiente. Lexislación comunitaria, estatal e autonómica. A Lei 21/2013 de avaliación ambiental. A avaliación ambiental de plans e proxectos. A avaliación da incidencia ambiental.

24.— Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.