agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Ponte Caldelas 2023/2024

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 17/08/2023
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Ponte Caldelas 2023/2024

17/10/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto para el Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra), por el sistema de oposición. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Pontevedra de 16 de agosto de 2023.

Temario: consulta disponibilidad.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

PARTE XERAL

1. Constitución española. Título Preliminar e Título I. Estrutura. Principios xerais. Dereitos e deberes dos cidadáns.

2. Constitución española. Título II e Título III. A Corona, o Rei e o Refrendo. As Cortes xerais e a elaboración das Leis.

3. Constitución española. Título IV e Título V. Do Goberno e da Administración. Das relacións do Goberno e as Cortes xerais

4. Constitución española. Título VI e Título VII. Do Poder xudicial. Economía e Facenda

5. Constitución española. Título VIII, Título IX e Título X. A organización territorial do Estado. Tribunal Constitucional. A reforma constitucional

6. Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia

7. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: Título PrelimInar e Título I. Disposicións xerais. Interesados no procedemento

8. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Adminis tracións Públicas: Título II Actividade das Administracións públicas.

9. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: Título III. Dos actos administrativos

10. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Adminis tracións Públicas: Título IV. Das disposicións do procedemento administrativo común

11. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: Título V e Título VI . Revisión dos actos en vía administrativa. Iniciativa lexislativa e potestade regulamentaria.

12. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público: Título Preliminar. Capítulo I, II e III .

13. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público: Título Preliminar. Capítulo IV, V e VI

14. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Título I

15. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Título II

16. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Título III e IV

17. Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local: Título Preliminar e Título I e II. Disposicións xerais. O municipio.

18. Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local: Título Preliminar e Título III, IV e V. A provincia. Outras entidades locais. Disposicións comúns

19. Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local: Título Preliminar e Título VI, VII e VIII .Bens, Persoal e Facendas Locais

20. Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.

21. Lei 27/2013 de 27 de decembro de Racionalización e sostenibilidade da Administración Local, de modificación da Lei de Bases 7/85 de 2 de abril

22. Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Tipoloxía de persoal público; procedementos selectivos de acceso e provisión e dereitos e deberes do persoal público.

23. Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia. Situacións administrativas, permisos e licenzas do persoal público.

24. Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.

25. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Especial referencia á delimitación dos tipos contractuais e á aptitude para contratar co sector público

26. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Pregos adminis trativos e pregos técnicos: características e contido. A preparación dos contratos nas Administracións Públicas.

27. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público: Tipos de contratos administrativos. Contratos suxetos a regulación armonizada.

28. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público: Contrato de Obras: Actuacións preparatorias do contrato de obras. Execución do contrato de obras. Modificación do contrato. Cumprimento do contrato. Resolución do contrato.

29. Orzamento municipal. Estrutura de ingresos e gastos. Procedemento de aprobación e modificación do Orzamento municipal.

30. Políticas de igualdade: Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Promoción da igualdade no eido empresarial: os plans de igualdade. Concepto. Obxectivos, contido e fases de implantación.

31. Marco legal e principios xerais da Protección de Datos de Carácter Persoal na Administración Pública.

PARTE ESPECÍFICA

1. Aspectos xerais da evolución do urbanismo en España. Distribución de competencias en materia de urbanismo. Lexislación estatal e autonómica. A Sentenza 61/1997 do Tribunal Constitucional.

2. Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana. Estatuto básico do cidadán. Estatuto básico da iniciativa e a participación na actividade urbanística.

3. Lei 2/2016, do 10 febreiro, do Solo de Galicia. Principios xerais. Competencias e organización administrativa.

4. Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

5. Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Réxime de comunicación previa. Avaliación de incidencia ambiental.

6. Real Decreto Lexislativo 7/2015: Estatuto básico da promoción das actuacións urbanísticas. Criterios básicos de utilización do solo. Situacións básicas do solo. Réxime urbanístico do dereito de propiedade do solo. Contido do dereito de propiedade do solo: en situación rural e en situación urbanizado, facultades, deberes e cargas.

7. Lei 2/2016 e decreto 143/2016: A clasificación urbanística do solo. Solo urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico. Réxime das distintas clases e categorías do solo: dereitos e deberes dos propietarios do solo.

8. O planeamento urbanístico. Límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión so- cial. Normas de calidade ambiental e paisaxística. Normas de aplicación directa.

9. Instrumentos de planeamento urbanístico. Avaliación ambiental estratéxica. Vixencia e efectos da súa aprobación. Vixencia, revisión e modificación. Efectos da aprobación Réxime transitorio.

10. O Plan Básico autonómico. O Plan Xeral de Ordenación Municipal. Determinacións. Procedemento para a aprobación do plan básico autonómico. Procedemento para a aprobación do plan xeral.

11. O planeamento de desenvolvemento: plans parciais e plans especiais. Outros instrumen tos: Os estudos de detalle. Os catálogos. Contido, determinacións e documentación. Proce demento de elaboración e aprobación.

12. Execución do planeamento: disposicións xerais. Áreas de Repartición. Aproveitamento Tipo. Polígonos de execución. Regras xerais para a distribución de cargas e beneficios. Instrumento de equidistribución: contido, procedemento de aprobación, efectos e liquidación.

13. Os proxectos de urbanización. Execución e conservación de obras de urbanización.

14. Intervención na edificación e uso do solo. Deberes de uso, conservación e rehabilitación. Ordes de execución. Rexistro de soares e venda forzosa.

15. Sistemas de actuación. Elección do sistema. O cumprimento dos prazos de equidistribución e urbanización.

16. Sistema de compensación: estatutos e bases. Xunta de compensación. Sistema de concerto.

17. Sistema de cooperación. Sistema de expropiación.

18. Expropiación Forzosa na Lei de 16 de decembro de 1954 e Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1975.

19. Obtención de solo de sistemas xerais e locais.

20. Valoracións urbanísticas e expropiatorias. Regulación contida no texto refundido da Lei do solo e no Regulamento de valoracións (Real decreto 1492/2011, de 24 de outubro).

21. Títulos habilitantes de natureza urbanística: Licenzas Urbanísticas, definición, obxecto, actos suxeitos a licenza. Documentación e procedemento. Prelación de licenzas e outros títulos administrativos.

22. Prazos de edificación. Caducidade das licenzas. As licenzas de ocupación dos inmobles. Revisión e suspensión das licenzas. Actos promovidos por administracións públicas.

23. Comunicacións previas e declaracións responsables. Definición, obxecto e procedemento para a tramitación. Prazos. Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade. A Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica de Galicia. A regulación integrada do exercicio de actividades

24. Parcelacións urbanísticas, segregacións e división de terreos. Usos e obras provisionais. Edificios fóra de ordenación

25. A situación de ruína. Supostos. Procedemento. Consecuencias da súa declaración. A ruína inminente.

26. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. A protección da legalidade urbanística. Procedemento. Executividade. Suspensión e revisión de títulos administrativos. Supostos especiais.

27. Infraccións urbanísticas e as súas sancións..Prescrición, persoas responsables, órganos competentes para a imposición das sancións, o procedemento sancionador.

28. Ordenación do territorio: principios xerais. Normativa autonómica de ordenación do territorio. As directrices de ordenación do territorio (Decreto 19/2011, de 10 de febreiro).

29. Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

30. Normas subsidiarias do Concello de Ponte Caldelas

31. O Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia.

32. A Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.

33. Lei 38/1999 de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e Garantías.

34. A redacción de proxectos e dirección de obras. O Real Decreto 1000/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio.

35. Código técnico de edificación. Ámbito de aplicación. Partes e contidos. Xeneralidades e esixencias básicas.

36. Seguridade estrutural na edificación. DB-SE. Resistencia e estabilidade. Aptitude ao servizo. Relación con outras normativas estruturais. Normativa de accións na edificación. DB-SE- AE. Cimentacións na edificación. DB-SE-C. Estruturas DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M, e EHE.

37. Seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI.

38. Seguridade de utilización na edificación. Esixencias básicas SUA1 a SUA 8.

39. Accesibilidade. Exixencia básica SUA 9. Seguridade de utilización e accesibilidade.

40. Normativa estatal vixente en materia de accesibilidade. Aspectos básicos da Lei 51/2003, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Real decreto 505/2007.

41. Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados.

42. Lei 10/2014, de 3 de decembro de accesibilidade e Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro. Conceptos básicos. Niveles de accesibilidade. Código accesibilidade.

43. Normas de habitabilidade de vivendas en Galicia. ( Decreto 29/2010, do 4 de marzo)

44. Certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia. (Decreto 128/2016, do 25 de agosto e Real Decreto 390/2021, de 1 de xuño)

45. Seguridade e saúde nas obras de construción. Real decreto 1627/1997. Disposicións mínimas. Disposicións específicas nas fases de proxecto e execución das obras. O coordinador. Estudio de seguridade e saúde: supostos de obrigatoriedade e contidos. Plans de seguridade e saúde. Principios xerais aplicables ao proxecto e á execución.

46. Xestión e tratamento de residuos no sector da construción. Reciclaxe de residuos.

47. O contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Formas de adxudicación. Formalización do contrato. Comprobación da implantación.

48. O control de calidade na edificación. As entidades e laboratorios de control de calidade na edificación. Normativa autonómica. Esixencias de control de recepción e execución no Código técnico da edificación.

49. Organización de obras: técnicas de programación. Plan de obra. Control do proceso construtivo.

50. Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. Zonificación. Usos permitidos, usos autorizables e prohibidos. Normas específicas para cada zona.

51. Lexislación do Patrimonio Natural de Galicia. Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. Categorías de espazos naturais protexidos, definicións. Composición da rede galega de espazos protexidos.

52. Clasificación do instrumentos de planificación do recursos e dos espazos naturais que hai que protexer. Regulación dos usos e das actividades nos espazos naturais protexidos.

53. Lexislación estatal e autonómica de protección do patrimonio cultural. Clasificación, declaración e catalogación dos bens do Patrimonio cultural de Galicia.

54. Réxime de protección e conservación na Lei 5/2016, de 4 de maio do Patrimonio cultural de Galicia. Réxime específico de protección dos bens de interese cultural. Réxime específico de protección dos bens catalogados.

55. Estradas e ferrocarril, lexislación estatal e autonómica. A Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas. Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

56. A Lexislación en materia de augas. O Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. Regulamento do dominio público hidráulico. Bens que o integran. Protección do DPH. Fins. Réxime de usos.

57. Lei 9/2010, do 30 de xullo, de augas de Galicia.

58. Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

59. Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.

60. A Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. O Real Decreto 2816/1982, do 27 de outubro, do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas.

61. A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

62. A Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia

63. A Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído. O Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. O Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

64. Ordenanzas municipais do Concello de Ponte Caldelas relacionadas coas funcións do posto.

65. Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais. Regulamento dos servizos de prevención (RD 36/1997). As obrigas de prevención de riscos na subcontratación

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.