agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Sarria 2023

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 29/03/2023
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Sarria 2023

28/03/2023. Publicado el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Sarria (Lugo). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Lugo de 8 de marzo de 2023.

El temario de esta oposición es el siguiente:

BLOQUE I - PRIMEIRO EXERCICIO.

1. A Constitución Española de 1978. Estructura e principios xerais. Dereitos e deberes fundamentais dos españois. A súa garantía e suspensión. O Tribunal Constitucional: composición e función. A reforma da Constitución.

2. A Organización do Estado na Constitución: organización institucional ou política e organización territorial. O Estatuto de Autonomía de Galicia. A Coroa. As Cortes Xerais: referencia ao Defensor do Pobo e ao Tribunal de Contas.

3. O Goberno no sistema constitucional español. O Presidente do Goberno. O control parlamentario do Goberno. O Goberno: composición, organización e función.

4. A Administración pública e o dereito. O principio de legalidade na Administración. Potestades reguladas e discrecionais: discrecionalidade e conceptos xurídicos indeterminados. Límites da discrecionalidade. Control xudicial da discrecionalidade. Desviación de poder.

5. A responsabilidade da Administración pública: caracteres. Os presupostos da responsabilidade. Danos resarcibles. A acción de responsabilidade. Especialidades do procedemento administrativo en materia de responsabilidade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracións públicas.

6. As formas da actividade administrativa. O servizo público. Concepto. Evolución e crise. As formas de xestión dos servizos públicos. A remunicipalización dos servizos públicos. A iniciativa económica pública e os servizos públicos.

7. O municipio: concepto e elementos. O termo municipal: o problema da planta municipal. Alteracións de termos municipais. Lexislación básica e lexislación autonómica.

8. A poboación municipal. O padrón de habitantes. O estatuto dos veciños. Dereitos dos estranxeiros. A participación vecinal na xestión municipal.

9. A organización municipal. O réxime ordinario do Concello. O concello aberto. Outros réximes especiais. Especialidades do réxime orgánico-funcional nos municipios de gran poboación.

10. O estatuto dos membros electivos das corporacións locais. Os concelleiros non adscritos. Os grupos políticos.

11. Réxime ordinario: órganos necesarios: alcalde, tenentes de alcalde, pleno e xunta de goberno local. Órganos complementarios: comisión informativa e outros órganos.

12. As competencias municipais: sistemas de determinación. Competencias propias, delegadas e competencias distintas das propias. Os servizos mínimos.

13. Ruínas. Clasificación. Demolicións. Tramitacións.

14. A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos das Administracións Públicas. Tipos de contratos. Procedementos.

15. Contratos de obras. Clasificación das obras. Contido dos proxectos.

16. Anteproxectos e proxectos. Contidos mínimos. Cálculo dos presos. Supervisión dos proxectos.

17. Expropiacións. Trámites. Procedementos. Tipos.

18. Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. Principais características. Concesións.

19. Disciplina urbanística. Protección da legalidade. Competencias en disciplina urbanística.

20. Axentes na edificación, responsabilidades e garantías na Lei 38/1999, de 5 de novembro de Ordenación da Edificación. 

BLOQUE II - SEGUNDO EXERCICIO.

1. Lei de augas. Afeccións. Autorizacións.

2. Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas: Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade e Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei e o código de accesibilidade.

3. Protección contra incendios. Principais aspectos. Normativa.

4. Lei de Estradas de Galicia. Aspectos Principais. Afeccións. Autorizacións.

5. Seguridade e Saúde nas obras. Aspectos fundamentais. Normativa de aplicación.

6. Réxime aplicable ós municipios con planeamento non adaptado e ós municipios sen planeamento.

7. Formulación, elaboración e aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico.

8. Deberes dos propietarios dos terreos, construrccións e instalación. As ordes de execución. Execución forzosa e execución subsidiaria.

9. Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental: avaliación ambiental estratéxica de plans e programas de avaliación de impacto ambiental de proxectos.

10. Os plans básicos municipais.

11. O plan xeral de ordenación urbana.

12. Clases e categorías de solo. Solo urbano.

13. Núcleos rurais.

14. Solo urbanizable.

15. Solo rústico.

16. A Lei 7/2008 da protección da paisaxe de Galicia.

17. O RD 1000/2010 sobre visado colexialobrigatorio. 1

8. Instalacións de telecomunicacións nos edificios. RD 346/2011 polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións.

19. Seguridade e saúde nas obras de construcción na Lei 31/1996, do 8 de novembro, de prevención de riscos laboráis e no Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposición mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción.

20. Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). O Regulamento da Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, do 22 de setembro (RLSG). Execución e conservación das obras de urbanización. Proxectos de urbanización. Obras de urbanización. Conservación da urbanización.

BLOQUE III - TERCEIRO EXERCICIO.

1. O RDL 7/2015 polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Obxecto, disposicións xerais e condicións básicas de dereitos e deberes. Réxime do solo, regras procedimentais comúns e normas civís.

2. As Normas Subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do sólo urbano.

3. As Normas Subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do sólo de núcleo rural tradicional.

4. As Normas Subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do sólo non urbanizable nuclear.

5. As Normas Subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do sólo de núcleo rural tradicional.

6. Lei 2/2016, do 10 de febrero, do solo de Galicia (LSG). O Regulamento da Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, do 22 de setembro (RLSG). Parcelacións urbanísticas. Divisións de terreos no sólo rústico. Usos e obras provisionais. Edificios en fora de ordenación.

7. Ley 5/2017, do 19 de outubro, de formenta da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.

8. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

9. Decreto 144/2016, do 22 de setembro, de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

10. Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

11. Lexislación do Patrimonio Cultural de Galicia. Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Autorizacións. Niveis de protección. Actuacións autorizables segundo os niveis de protección. Disposición transitoria cuarta. Planeamento municipal. 

12. Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia.

13. Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público: o contrato de obras. Actuacións preparatorias do contrato de obras. Execución do contrato de obras. Modificación do contrato. Cumprimento e resolución.

14. A Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído. Real Decreto 1367/2007. Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica en Galicia.

15. Documento básico DBSI: Seguridade no caso de incendio. Estructura, contados e conceptos xerais dos documentos básicos.

16. Documento básico DBSUA: utilización e accesibilidade. Estructura, contados e conceptos xerais dos documentos básicos.

17. Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG). O Regulamento da Lei do solo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, do 22 de setembro (RLSG). Títulos habilitantes de natureza urbanística. Licenzas urbanísticas. Comunicacións previas.

18. Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

19. REAL DECRETO 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL). 20. Certificaciones de obra. Criterios, formas

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.