agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayto. Santiago de Compostela 2023

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 13/02/2023
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayto. Santiago de Compostela 2023

13/02/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 2 plazas libres de Ingeniero Técnico Industrial para el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de A Coruña de 16 de enero de 2023 (corrección de errores BOP A Coruña de 20 de enero de 2023).

Temario general: disponible
Temario específico: consulta disponibilidad
Consulta las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (último temario publicado)

1. A Constitución española de 1978. Estrutura e xerais. Dereitos e deberes fundamentais na Constitución.

2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título preliminar. O poder galego: o Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración de Xustiza en Galicia. As competencias de Galicia.

3. A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: ámbito de aplicación e principios xerais. Os órganos administrativos: competencia. Abstención e recusación.

4. A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Requisitos dos actos: motivación e notificación. Nulidade e anulabilidade.

5. A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O procedemento administrativo. Iniciación, Ordenación, Instrución e finalización. Execución. Revisión dos actos.

6. O réxime local español: principios constitucionais e regulación xurídica. Clases de entidades locais. O municipio: concepto e elementos. Competencias dos municipios.

7. A organización municipal: clases de órganos. O pleno da corporación. A alcaldía. As tenencias da alcaldía. A xunta de goberno local. As comisións informativas. Outros órganos complementarios.

8. O persoal ao servizo das administracións públicas. Clases de persoal. Adquisición e perda da relación de servizo. Situacións administrativas. Dereitos e deberes do persoal empregado público: código de conduta. Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións. Dereitos económicos e protección social. Dereitos de exercicio colectivo.

9. A xestión económica local: o orzamento das entidades locais; concepto, estrutura, formación e aprobación do orzamento local. Principios xerais da execución do orzamento. Os créditos e as súas modificacións.

10. A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Transparencia da actividade pública.

11. A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Disposicións xerais. Principios da protección de datos. Dereitos das persoas. Responsable e encargado do tratamento de datos. Réxime sancionador.

12. Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas incluídas no Decreto 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Titulo preliminar e títulos I, II e IV da norma.

TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (último temario publicado)

13. O código técnico da edificación: disposicións xerais. Contido. Condicións técnicas e administrativas. Condicións do proxecto, na execución da obra e do edificio.

14. Aforro enerxético: o documento básico de aforro de enerxía do código técnico da edificación (CTE DB-HE).

15. Eficiencia enerxética en edificios. Real decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios. Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

16. Infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos. Normativa de aplicación. Obrigas das administracións públicas. Dotacións mínimas.

17. Instalacións térmicas (I). Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. Ámbito de aplicación e contido. Esixencias técnicas. Condicións administrativas. Condicións para a execución das instalacións térmicas. Condicións para a posta en servizo. Condicións para o uso e mantemento.

18. Instalacións térmicas (II). Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. Esixencia de benestar e hixiene.

19. Instalacións térmicas (III). Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. Esixencia de eficiencia enerxética e enerxías renovables e residuais.

20. Instalacións térmicas (IV). Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. Mantemento e inspeccións.

21. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

22. Prevención de riscos laborais (II). Real decreto 486/1997, do 14 de abril, de disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

23. Prevención de riscos laborais (III). Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. Disposicións específicas de seguridade e saúde durante as fases do proxecto e execución das obras.

24. Residuos sólidos urbanos: propiedades, clasificación e composición, separación, almacenamento, transporte. Xestión integral de residuos. Sistemas de evacuación dende os inmobles. Os recipientes. Os vehículos. A organización do servizo de recollida de residuos. Transporte dos residuos. Plantas de transferencia.

25. A Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

26. A Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

27. Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos da construción e demolición.

28. A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Clasificación e desenvolvemento dos contratos do sector público. Garantías esixibles na contratación do sector público.

29. A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Obxecto, orzamento base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Criterios de adxudicación dos contratos.

30. A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Contrato de obras.

31. O Documento básico de seguridade de utilización e accesibilidade do Código técnico da edificación (CTE DB-SUA). Parte I: do SUA 1 ao SUA 8.

32. O Documento básico de seguridade de utilización e accesibilidade do Código técnico da edificación (CTE DB-SUA). Parte II: o SUA 9.

33. A Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

34. Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados.

35. Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior.

36. Contaminación lumínica. Zonificación. Criterios de elección dos aparellos de iluminación. Limitación do fluxo. Características dos pavimentos. Efectos da contaminación. Recomendacións para a redución da contaminación.

37. Fontes de luz: tipos e parámetros principais. Tipos de lámpadas utilizadas na iluminación pública. Tecnoloxía LED. Equipos. Compensación do factor de potencia. Equipos de aforro de enerxía.

38. Regulamento electrotécnico de baixa tensión. Aplicación no ámbito municipal. Documentación e posta en servizo das instalacións eléctricas, verificacións e inspeccións.

39. Instalacións en vivendas e edificios. Acometidas. Instalacións de enlace. Tomas de terra. Canleados.

40. Circuítos en edificios e vivendas. Grao de electrificación. Potencia eléctrica e factor potencia. Equipos correctores. Previsión de potencias en edificacións.

41. Protección contra sobreintensidades. Proteccións contra sobretensións. Protección contra contactos directos e indirectos. Postas a terra.

42. Instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia. Servizos de seguridade. Iluminación de emerxencia, de seguridade e reemprazamento. Prescricións xerais e complementarias da instalación eléctrica.

43. A Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído. Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

44. A contaminación acústica: o ruído. Medida do ruído. Fontes do ruído. Protección contra o ruído do tráfico. Ordenanza xeral municipal reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións é condicións dos locais.

45. Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas.

46. A administración pública da auga. Competencias das distintas administracións en materia de augas e obras hidráulicas. A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

47. A Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

48. Instalacións hidráulicas. Abastecemento. O Documento básico de salubridade do Código técnico da edificación, sección 4: Subministración de auga (CTE DB-HS 4).

49. Características das redes municipais de distribución de auga. Conducións principais e secundarias. Conexións e acometidas. Explotación dunha rede municipal de augas. Equipos de medida. Contadores. Rede de incendios. Outras redes.

50. Estacións de tratamento de augas potables. Procesos e elementos que as compoñen: decantación, filtración e desinfección.

51. Instalacións hidráulicas. Saneamento. O Documento básico de salubridade do Código técnico da edificación, sección 5: Evacuación de augas (CTE DB-HS 5).

52. Redes de saneamento: tipos, trazado, elementos dos que consta. Caudais de cálculo. Intensidade de choiva. Coeficiente de escorrentía. Determinación de caudais. Redes de saneamento municipais. Mantemento e explotación dunha rede de saneamento municipal. Aliviadoiros e tanques de tormenta.

53. Plantas depuradoras de augas residuais e fases do tratamento. Pretratamento. Tratamento primario. tratamento secundario. Tratamentos avanzados. Tratamentos de desinfección. Dixestión anaerobia e tratamento de lodos.

54. Regulamento do servicio municipal de abastecemento de auga potable e regulamento do servizo de saneamento do Concello de Santiago de Compostela.

55. Instalacións contra incendios (I). O Documento básico de seguridade en caso de incendio do Código técnico da edificación (CTE DB-SI).

56. Instalacións contra incendios (II). Real decreto 513/2017, de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios. Disposicións xerais. Produtos de protección contra incendios. Empresas instaladoras e empresas mantedoras. Instalación, posta en servizo e mantemento da instalación de protección contra incendios. Inspeccións periódicas.

57. Redacción de proxectos. Requisitos xerais. Documentos básicos. Dirección de obra. Certificado de fin de obra. Libro de ordes e asistencias. Libro de incidencias.

58. Control de calidade. Definición no proxecto. Prego de condicións e normas técnicas. Laboratorios de control de obra.

59. Ordenanza reguladora de actividades, instalacións e ocupacións da vía pública do concello de Santiago de Compostela.

60. As actividades na Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. O Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba ou Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.