agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Santiago de Compostela 2023

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 13/02/2023
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Santiago de Compostela 2023

13/02/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 2 plazas libres de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de A Coruña de 16 de enero de 2023 (corrección de errores BOP A Coruña de 20 de enero de 2023).

Temario general: disponible
Temario específico: consulta disponibilidad
Consulta las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (último temario publicado)

1. A Constitución española de 1978. Estrutura e xerais. Dereitos e deberes fundamentais na Constitución.

2. O Estatuto de autonomía de Galicia. Título preliminar. O poder galego: o Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración de Xustiza en Galicia. As competencias de Galicia.

3. A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: ámbito de aplicación e principios xerais. Os órganos administrativos: competencia. Abstención e recusación.

4. A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Requisitos dos actos: motivación e notificación. Nulidade e anulabilidade.

5. A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O procedemento administrativo. Iniciación, Ordenación, Instrución e finalización. Execución. Revisión dos actos.

6. O réxime local español: principios constitucionais e regulación xurídica. Clases de entidades locais. O municipio: concepto e elementos. Competencias dos municipios.

7. A organización municipal: clases de órganos. O pleno da corporación. A alcaldía. As tenencias da alcaldía. A xunta de goberno local. As comisións informativas. Outros órganos complementarios.

8. O persoal ao servizo das administracións públicas. Clases de persoal. Adquisición e perda da relación de servizo. Situacións administrativas. Dereitos e deberes do persoal empregado público: código de conduta. Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións. Dereitos económicos e protección social. Dereitos de exercicio colectivo.

9. A xestión económica local: o orzamento das entidades locais; concepto, estrutura, formación e aprobación do orzamento local. Principios xerais da execución do orzamento. Os créditos e as súas modificacións.

10. A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Transparencia da actividade pública.

11. A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Disposicións xerais. Principios da protección de datos. Dereitos das persoas. Responsable e encargado do tratamento de datos. Réxime sancionador.

12. Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas incluídas no Decreto 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Titulo preliminar e títulos I, II e IV da norma.

TEMARIO ESPECÍFICA ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (último temario publicado)

13. Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Estatuto xurídico da propiedade do solo. Bases do réxime do solo.

14. Valoracións do solo segundo o Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do solo de Galicia.

15. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para o seu desenvolvemento: réxime urbanístico do solo.

16. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para o seu desenvolvemento: intervención na edificación e uso do solo e disciplina urbanística.

17. A Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia. Disposicións sobre condicións de accesibilidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. Instrumentos de control. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. Disposicións preliminares. Disposicións sobre barreiras arquitectónicas urbanísticas. Medidas de control.

18. A Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

19. Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

20. Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

21. Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o catalogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao publico na Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia.

22. Actuacións protexidas en materia de rehabilitación. Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. O informe de avaliación dos edificios. As actuacións sobre o medio urbano: especial referencia a planificación, intervención na edificación, normas de aplicación directa, licenza directa e plans especiais de protección. Áreas de intervención no medio urbano declaradas pola Administración Autonómica.

23. Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos da construción e demolición.

24. Normativa sobre condiciones mínimas de habitabilidade das vivendas. Decreto 29/2010, polo que se aproban as normas de habitabilidade das vivendas en Galicia.

25. Execución de contratos de obras. Dereitos e deberes dos contratistas. Aboamentos aos contratistas. Modificación do contrato de obras. Recepción e liquidación. Revisión de prezos.

26. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: normas xerais e condicións de uso.

27. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: normas xerais de edificación. Actuacións de nova edificación. Actuacións nos edificios existentes.

28. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Condicións xerais de estética e integración ambiental.

29. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: ordenación do sistema viario. Definicións. Clasificación das estradas e vías do sistema xeral. Condicións da rede de estradas. Condicións do sistema viario local. Condicións xerais da rede urbana do sistema viario.

30. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Sistema de equipamentos e dotacións. Sistema de parques e xardíns urbanos e espazos libres. O Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Ordenanzas tipo da cidade de Santiago de Compostela (ordenanzas 1 a 6).

31. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Ordenanzas tipo da cidade de Santiago de Compostela (ordenanzas 7 a 12.

32. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Ordenanzas singulares e ordenanzas especiais da cidade.

33. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Ordenanzas tipo dos núcleos rurais tradicionais (ordenanzas 13 e 14).

34. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: normas reguladoras do solo urbanizable non delimitado. Áreas e tipos de ordenación. Usos, características e magnitudes técnicas das actuacións. Condicións particulares das actuacións.

35. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Normas e Ordenanzas reguladoras do solo rústico.

36. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Normas de protección do patrimonio cultural.

37. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Normas de urbanización.

38. Plan xeral de ordenación urbana de Santiago de Compostela: Situacións fóra de ordenación. Definición e aplicación. Obras en edificacións fóra de ordenación. Efectos da cualificación como fóra de ordenación.

39. Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica (BOP Coruña, núm. 236, do 14/10/1997). Actuacións autorizadas no patrimonio arquitectónico catalogado; actuacións autorizadas no patrimonio arquitectónico non catalogado no plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela.

40. Normas xerais da edificación no Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela.

41. Ordenanza xeral municipal reguladora de emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos locais aprobada polo Pleno o 27 de novembro de 2003 e ás súas modificacións posteriores. Condicións esixibles ás edificacións, construción, obras na vía pública e establecementos industriais, comerciais e de servizos.

42. Ordenanza municipal reguladora das condicións urbanísticas para a instalación e funcionamento de elementos e equipos utilizados na prestación de servicios de radiocomunicación no Concello de Santiago de Compostela. Aprobado polo pleno o 30 de marzo de 2006.

43. Ordenanza reguladora de actividades, instalacións e ocupación da vía publica do Concello de Santiago de Compostela.

44. Ordenanza de convivencia, residuos e limpeza viaria de Santiago de Compostela.

45. Ordenanza xeral municipal reguladora das terrazas e quioscos de hostalería, aprobada por acordo Pleno da Corporación o dia 26 de abril de 2012 e modificacións posteriores.

46. Ordenanza municipal reguladora da publicidade e rotulación, aprobada por acordo do Plenos da Corporación o dia 26 de abril de 2012 e modificacións posteriores.

47. Regulamento municipal de abastecemento e saneamento.

48. A Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes da edificación. Responsabilidades e garantías.

49. Código técnico da edificación. Parte I: disposicións Xerais. Condicións técnicas e administrativas. Esixencias básicas. Anexos.

50. Código técnico da edificación: seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI. SI 1 Propagación interior. SI 2 Propagación exterior. SI 3 Evacuación de ocupantes.

51. Código técnico da edificación: seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI. SI 4 Instalacións de protección contra incendios. SI 5 Intervención dos bombeiros. SI 6 Resistencia ao lume da estrutura.

52. Código técnico da edificación: seguridade de utilización e accesibilidade na edificación. DB-SUA. SUA 1 Seguridade fronte ao risco de caídas. SUA 2 Seguridade fronte ao risco de impacto ou de atrapamento. SUA 3 Seguridade fronte ao risco de aprisionamento. SUA 4 Seguridade fronte ao risco causado por iluminación inadecuada.

53. Código técnico da edificación: seguridade de utilización e accesibilidade na edificación. DB-SUA. SUA 5 Seguridade fronte ao risco causado por situacións con alta ocupación. SUA 6 Seguridade fronte ao risco de afogamento. SUA 7 Seguridade fronte ao risco causado por vehículos en movemento. SUA 8 Seguridade fronte ao risco causado pola acción do raio. SUA 9 Accesibilidade.

54. Código técnico da edificación: aforro de enerxía. DB-HE. HE0 Limitación do consumo enerxético. HE1 Condicións para o control da demanda enerxética. HE2 Condicións das instalacións térmicas. HE3 Condicións das instalacións de iluminación.

55. Código técnico de edificación: aforro de enerxía. DB-HE. HE 4 contribución mínima de enerxía renovable para cubrir a demanda de auga quente sanitaria. HE5 Xeración mínima de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables. HE 6 Dotacións mínimas para a infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.

56. Código técnico da edificación: salubridade. DB-HE 1 Protección fronte á humidade. HS 2 Recollida e evacuación de residuos. HS 3 Calidade de aire interior.

57. Código técnico da edificación: salubridade. DB-HS. HS 4 Subministración de auga. HS 5. Evacuación de auga. HS 6 Protección fronte á exposición ao radón.

58. Código técnico da edificación: protección fronte ao ruído. DB-HR.

59. Normativa estatal e galega de protección contra a contaminación acústica

60. Disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. Real decreto 162/1997: disposicións especificas nas fases de proxecto e execución das obras. O coordinador. Estudo de seguridade e saúde: supostos de obrigatoriedade e contidos. Plans de seguridade e saúde. Principios xerais aplicables ao proxecto e á execución.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.