agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Banyoles 2021-2022

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 25/10/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Banyoles 2021-2022

25/10/2021. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Banyoles (Girona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Girona de 14 de octubre de 2021.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE BANYOLES, 2021

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. L’organització territorial de l’Estat en la Constitució. Les Comunitats autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.

Tema 3. L’Administració local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Relació jurídica.

Tema 4. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans.

Tema 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d’actuació de l’administració pública. Sotmetiment de l’administració a la Llei i al dret.

Tema 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre , de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.

Tema 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recurs d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.

Tema 8. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres i notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seu electrònica.

Tema 9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les administracions públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.

Tema 10. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: Gestió, justificació i control.

Tema 11. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tema 12. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.

Tema 13. Els contractes menors. Límits i règim jurídic.

Tema 14. La Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Tema 15. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns comunals. Béns patrimonials.

Tema 16. El personal al servei dels ens locals. Classes de personal. Règim del personal funcionari. Drets i deures. Règim del personal laboral. Drets de sindicació.

Tema 17. Ordenances i Reglaments de les Entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació. Les ordenances, els reglaments i els bans.

Tema 18. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.

Tema 19. Els ingressos municipals. Els impostos, les taxes, les contribucions especials i els preus públics. Les Ordenances fiscals.

Tema 20. El pressupost municipal. Procediment d’aprovació. Fases de la despesa.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE BANYOLES, 2021

Tema 21. La legislació urbanística vigent a Catalunya. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Tema 22. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat.

Tema 23. Règim urbanístic: classificació del sòl i la qualificació del sòl al planejament.

Tema 24. Els plans d’ordenació urbanística municipals: determinacions. Els programes d’actuació urbanística municipal. Definició i anàlisi comparatiu. El planejament derivat. Tipologia i característiques.

Tema 25. Certificats de règim urbanístic.

Tema 26. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl : Les llicències urbanístiques, actes subjectes a llicència, naturalesa, règim jurídic i tipus. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. Les comunicacions prèvies.

Tema 27. Primera ocupació i utilització dels edificis.

Tema 28. Condicions d’Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

Tema 29. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

Tema 30. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

Tema 31. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

Tema 32. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

Tema 33. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

Tema 34. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

Tema 35. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

Tema 36. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. Ordre VIV 561/VIV/2010, d’1 de febrer per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats. Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat.

Tema 37. El Decret d’ecoeficiència dels edificis.

Tema 38. Deure de conservació. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

Tema 39. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 198 · Núm. edicte 8507 · Data 14-10-2021 · CVE BOP-2021_0_198_8507 · Pàg. 5-7 · https://ddgi.cat/bop

Tema 40. Protecció de la legalitat urbanística II. Procediment sancionador. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

Tema 41. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

Tema 42. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

Tema 43. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

Tema 44. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

Tema 45. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

Tema 46. La modificació del contracte d’obres.

Tema 47. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

Tema 48. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

Tema 49. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

Tema 50. La llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació. Responsabilitats.

Tema 51. Inspecció tècnica d'edificis d'habitatges, normativa aplicable, tramitació d'informes, i tramitació del certificat de qualificació de l'estat de l'edifici i ajuts de rehabilitació d’edificis.

Tema 52. Plans d’emergència i autoprotecció als edificis.

Tema 53. Seguretat i salut a les obres de construcció. Normativa legal aplicable. Agents que intervenen. Principis generals aplicables al projecte i a l'execució de l'obra. Drets i obligacions dels diferents agents que intervenen. Documentació i tràmits necessaris. Llei de subcontractació. Estudi i escudi bàsic de seguretat i salut en el treball. Pla de seguretat i salut en el treball. La seva aprovació. Disposicions mínimes de seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres. Proteccions individuals i col·lectives.

Tema 54. El control de qualitat de les obres d'edificació. Normativa d'aplicació i tipus d'assaig. Els laboratoris acreditats. Segells i marques de qualitat.

Tema 55. El pressupost d’obra. Programes informàtics habituals de les administracions catalanes. Preus unitaris. Preus auxiliars. Costos directes i indirectes. Despeses generals i Benefici industrial d’obra. Pressupost d’execució material, el pressupost d’execució per contracte i el pressupost per a coneixement de l’administració.

Tema 56. Serveis urbanístics. Xarxa de clavegueram. Xarxa d'aigua potable. Xarxa d'enllumenat públic. Xarxes electricitat. Consideracions generals, dimensionat. Tipus, materials, elements i seccions constructives. Criteris de sostenibilitat i economia de manteniment en el disseny i construcció de xarxes de clavegueram i de xarxes d'abastiment d'aigua potable. Normativa aplicable vigent.

Tema 57. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb aglomerats asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació. Normativa d'aplicació.

Tema 58. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. Patologies a llarg termini. El problema de l'aluminosi com a cas especial.

Tema 59. Materials tradicionals, nous materials i sostenibilitat ambiental en l'edificació.

Tema 60. Gestió de residus de la construcció.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.