agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Olivella 2021-2022

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 22/10/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Olivella 2021-2022

22/10/2021. Publicada en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Olivella (Barcelona). Las bases y el temario están disponibles en el BOP de Barcelona de 30 de septiembre de 2021.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA, 2021.

Temari Organització estatal i autonòmica

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble. La Corona. El Poder legislatiu. El Poder executiu. El Poder judicial.

Tema 3. L’Administració Pública en l’ordenament espanyol. Administracions de l’Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa. Principis d’actuació en l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l’organització administrativa a la Llei 39/2015. Sotmetiment de l’Administració a la llei i el dret.

Tema 4. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

Dret Administratiu

Tema 5. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.

Tema 6. L’Administrat: concepte i classes. La capacitat de l’administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l’administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l’Administració. L’interessat.

Tema 7. L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.

Tema 8. El procediment administratiu. Significat del procediment. Principis generals. Fases. Procediment administratiu local. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

Tema 9. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l’àmbit local. El recurs contenciós administratiu.

Tema 10. La contractació administrativa en l’esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

Tema 11. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres: el projecte d’obres, classificació de les obres, contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seva elaboració, presentació del projecte per l’empresari, supervisió de projectes, replantejament del projecte.

Tema 12. El contracte d’obres. Execució del contracte d’obres: comprovació del replantejament, execució i responsabilitat del contractista, la força major, les certificacions i abonaments a compte, les obres a un tant alçat i obres amb preu tancat. Modificació del contracte d’obres. Compliment del contracte d’obres: recepció i termini de garantia, i la responsabilitat per vicis ocults. Resolució del contracte d’obres: causes i efectes.

Tema 13. Formes de l’acció administrativa. Foment: especial referència a les subvencions. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.

Tema 14. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.

Tema 15. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.

Règim local

Tema 16. L’Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L’organització comarcal de Catalunya. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans. Règims especials provincials. La vegueria.

Tema 17. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. El municipi: elements. El terme municipal. La població. L’empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La vegueria. La comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

Tema 18. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències, les autoritzacions administratives, les declaracions responsables i les comunicacions.

Tema 19. La Funció Pública Local i la seva organització. L’oferta pública d’ocupació. Sistemes de selecció. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.

Tema 20. Els béns de les entitats locals.

Tema 21. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures. Taxes. Contribucions especials. Preus públics. El control i la fiscalització. La Tresoreria de les entitats locals.

Tema 22. Atenció integral al ciutadà: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA, 2021

Tema 23. El Sistema legal d'ordenació urbanística. Disposicions bàsiques legals reguladores de l'urbanisme.

Tema 24. El Planejament Urbanístic. Classes de Plans i relació entre ells. La classificació del sòl. Les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olivella, les zones i els sistemes. La vigència de les normes subsidiàries de planejament d’Olivella.

Tema 25. Les ordenances d'edificació, objecte, contingut i vigència.

Tema 26. Les actuacions urbanístiques en sòl urbà, Plans Especials Urbanístics. Plans de Millora Urbana. Sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació. Compensació bàsica. Compensació per concertació. Cooperació. Sistemes d'actuació urbanística per expropiació. Ocupació directa. Conceptes.

Tema 27. Concepte i contingut de l'estudi de seguretat i salut i de l'estudi bàsic de seguretat i salut.

Tema 28. La llicència urbanística, concepte i naturalesa jurídica, tipus de llicències. La gestió de residus.

Tema 29. Procediment i competència per a l'atorgament de les llicències urbanístiques.

Tema 30. Llicències i/o comunicacions: Requisits mínims per l'habitabilitat en els habitatges nous i en habitatges usats. Principals modificacions incorporades en l'últim Decret d'habitabilitat (annexes del Decret).

Tema 31. Les llicències i comunicacions d'obres, tipus i normativa d'aplicació. Tramitació i vigència.

Tema 32. El control de les infraccions urbanístiques, competència i procediment.

Tema 33. Mesures de foment per la rehabilitació d'edificis, motivació i objectiu. Procediment per la valoració (Inspecció tècnica d'edificis). La regulació legal bàsica.

Tema 34. Energies renovables aplicades en les llicències o comunicats, conceptes i tipus de tràmits.

Tema 35. El paisatge urbà, metodologies d'intervenció.

Tema 36. El Projecte d'edificació. Tipus de projectes, les seves fases, el pressupost (costos directes i indirectes) i l'auditoria de projectes.

Tema 37. L'obra: La planificació, la certificació i la seva liquidació, el control de qualitat i la seguretat a l'obra. Normativa aplicada.

Tema 38. L'explotació (conservació i manteniment) d'edificis: tipus de manteniments, el pla de manteniment, el seu inventari i les revisions o gammes de manteniment.

Tema 39. L'explotació (conservació i manteniment) d'edificis: Les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), els softwares de manteniment o de gestió d'actius, els sistemes de monitoratge i els Supervisory Control and Data Acquisition o Control supervisor i adquisició de dades (SCADA). Avantatges tecnològiques i econòmiques.

Tema 40. El Facility Management (FM). Fases on intervé i funcions associades.

Tema 41. La Metodologia Building Information Modeling (BIM). El BIM dins del cicle de vida de l'edifici (Disseny, Construcció i Operació). Agents que intervenen, costos associats a cada fase i en global.

Tema 42. Energies renovables i estalvi energètic. Normativa tècnica d'aplicació.

Tema 43. La Sostenibilitat i els sistemes de certificacions; segells locals, autonòmics i a nivell global.

Tema 44. La intervenció en el patrimoni històric-artístic, regulació legal. Els Plans de Protecció. El Catàleg del patrimoni històric-artístic i de masies.

Tema 45. L'enderroc i desconstrucció, normativa existent. Mètodes d'enderroc.

Tema 46. La Construcció. L'evolvent (façanes i cobertes) i els aïllaments tèrmics i acústics. Normativa aplicada i solucions constructives.

Tema 47. Les Instal·lacions dels edificis. Tipus d'instal·lacions, les fonts d'energia associades i la seva normativa d'aplicació.

Tema 48. Protecció contra incendis als edificis. Tipus d'instal·lacions associades, sistemes constructius i normativa d'aplicació.

Tema 49. Patologies de les estructures de suport de les edificacions. Classificació, metodologia i mètodes de reparació.

Tema 50. Patologies dels elements de tancament de les edificacions, cobertes i façanes. Classificació, metodologia i mètodes de reparació.

Tema 51. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

Tema 52. La supressió de barreres arquitectòniques. La llei d'accessibilitat, condicions per a l'edificació i els espais públics.

Tema 53. El subsol, descripció de les característiques geològiques del Pla de Barcelona. Determinacions i paràmetres dels estudis geotècnics. La intervenció en subsol. Aprofitament i mètodes constructius. Incidència del nivell freàtic.

Tema 54. El medi Ambient Urbà. Contaminació acústica.

Tema 55. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Normativa d'aplicació. Sistemes constructius pels diferents tipus de canalitzacions.

Tema 56. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals.

Tema 57. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb aglomerats asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació.

Tema 58. Pavimentació de carrers per vianants i de places. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació.

Tema 59. El mobiliari urbà, característiques i funcionalitat. Definició dels diferents elements i criteris per a la seva implantació. Els espais lúdics: les àrees de jocs i de gossos.

Tema 60. Referenciació espaial. Geocodificació urbana. Unitats de referència per parcel·la, edificis i locals.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.