agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayuntamiento Torrent 2021-2022

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 14/10/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayuntamiento Torrent 2021-2022

14/10/2021. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Ingeniero Técnico Industrial para el Ayuntamiento de Torrent (Valencia). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Valencia de 7 de junio de 2021.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE TORRENT

Bloc I: Matèries comunes

Tema 1: La Constitució Espanyola de 1978: Estructura i principis fonamentals, drets i deures: la seua garantia i suspensió. L'organització territorial de l'Estat. Distribució de competències Estat-Comunitats Autònomes. L'Administració Local en la Constitució.

Tema 2. La Constitució Espanyola de 1978: Les Corts Generals. L'elaboració de les lleis. El Govern i Administració. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Estructura i principis fonamentals. Drets dels valencians i valencianes.

Tema 4. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: La Generalitat. Les Corts . El President. El Consell. Altres institucions: Sindic de Greuges i Sindicatura de Comptes .

Tema 5. Organització de l'Estat. Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. Disposicions generals. Òrgans de les Administracions públiques. Competència. Convenis administratius. Organització central i perifèrica de l'Administració General de l'Estat.

Tema 6. Règim Local. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Disposicions Generals. Territori i població. Competències i serveis. Tipologia de personal al servei de les Entitats Locals.

Tema 7. Règim Local. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Organització municipal. Òrgans necessaris i complementaris. Municipis de Gran Població. Tramitació d'acords i altres actes en el Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de Torrent. Particularitats organitzatives del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l'Ajuntament de Torrent.

Tema 8. Dret administratiu general. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú: Disposicions generals sobre els procediments administratius. Els interessats en el procediment. Capacitat i concepte d'interessat.

Tema 9. Dret administratiu general. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú: Acte administratiu. Requisits, validesa i eficàcia dels actes administratius. Obligació de resoldre. Disposicions generals. Termes i terminis.

Tema 10. Dret administratiu general. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú: El procediment administratiu comú. Iniciació, ordenació, instrucció i resolució. Execució dels actes. Recursos administratius.

Tema 11. Hisenda pública: principis constitucionals. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Principis generals. Ordenances Fiscals. Tributs dels Municipis. Altres ingressos dels Municipis.

Tema 12. Hisenda pública. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Pressupost i modificacions pressupostàries. Comptabilitat local. Tresoreria local.

Tema 13. Funció pública. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic: Adquisició i pèrdua relació de servei. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: el principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació.

TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE TORRENT

Bloc II: Matèries específiques

Tema 14. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Part I.

Tema 15. Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi DB-SI.

Tema 16. Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat. DB-SUA.

Tema 17. Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Estalvi d'Energia. DB-HE.

Tema 18. Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Salubritat. DB-HS.

Tema 19. Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Protecció front al soroll. DB-HR.

Tema 20. Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.

Tema 21. Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. Títol preliminar. Disposicions generals. Títol I. Accessibilitat en l'edificació

Tema 22. Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. Títol II. Accessibilitat en els espais públics urbanitzats i en els espais públics naturals. Annexes I, II, III i IV

Tema 23. Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General del drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

Tema 24. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Actes subjectes a llicència. Actuacions subjectes a declaració responsable. Actuacions no subjectes a llicència. Llicència d'obres i usos provisionals.

Tema 25. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors. Silenci administratiu.

Tema 26. Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Prevenció contra la contaminació acústica. Títol I Disposicions generals. Títol II Valoració de sorolls i vibracions i nivells de pertorbació.

Tema 27. Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Prevenció contra la contaminació acústica. Títol IV. Àmbits de regulació específica. Títol V. Règim jurídic.

Tema 28. Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.

Tema 29. Resolució de 9 de maig de 2005, del director general de Qualitat Ambiental, relativa a la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.

Tema 30. Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.

Tema 31. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE): Disposicions generals. Objecte. Àmbit d'aplicació. Exigències tècniques i administratives de l'edificació. Requisits bàsics de l'edificació. Projecte. Llicències i autoritzacions administratives.

Tema 32. Agents de l'edificació. Concepte. El promotor. El projectista. El constructor. El directe d'obra. El director de l'execució de l'obra. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació. Els subministradors de productes. Els propietaris i els usuaris.

Tema 33. Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

Tema 34. Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Tema 35. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Tema 36. Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Tema 37. Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.

Tema 38. Reial Decret 1627/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Tema 39. Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. Text articulat.

Tema 40. Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. ITC-BT-28. Instal·lacions en locals de pública concurrència.

Tema 41. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana: Règim de la llicència ambiental.

Tema 42. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana: Règim de declaració responsable ambiental. Modificació de l'activitat.

Tema 43. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana: Règim de comunicació d'activitats innòcues. Modificació de l'activitat.

Tema 44. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana: Règim de control, inspecció i sanció: Vigilància i control. Mesures d'autocontrol.

Tema 45. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics: De l'obertura d'establiments públics i de la realització d'espectacles públics i activitats recreatives i activitats socioculturals. De la declaració responsable i de l'autorització. Procediment.

Tema 46. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics: De les competències de les administracions públiques: Autoritzacions competència de l'administració autonòmica. Autoritzacions competència dels Ajuntaments.

Tema 47. Procediment per a l'obertura d'establiments públics: Procediment d'obertura mitjançant declaració responsable. Procediment d'obertura mitjançant autorització. Modificacions substancials. Canvi de titularitat. Compatibilitat d'activitats. Llicències excepcionals. Contingut de les llicències d'obertura. Revocació i caducitat de la llicència. Llicències d'obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.

Tema 48. Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Títol X. Condicions tècniques.

Tema 49. Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Títol XIII. Activitats i instal·lacions específiques.

Tema 50. Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Títol XVI. Mesures provisionals i mesures de policia.

Tema 51. Regulació dels horaris d'espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics i les seues modificacions.

Tema 52. Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

Tema 53. El PGOU de l'Ajuntament de Torrent. Títol Setè. Règim General dels Usos. (BOP núm. 258 de 30 d'octubre de 1991)

Tema 54. La modificació núm. 6 del PGOU: Definició de categoria 3ª ús recreatiu i espectacles.

Tema 55. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Del contracte de Serveis.

Tema 56. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Del contracte de Subministrament.

Tema 57. Decret Llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica

Tema 58. Ordenança municipal urbanística reguladora de la Instal·lació de Sistemes de Captació d'Energia Solar (BOP núm. 189 de 9 d'agost de 2008)

Tema 59. Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Part I. Disposicions Generals.

Tema 60. Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Instrucció Tècnica I.T.1. Disseny i dimensionat.

 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.