agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Vinyols i els Arcs 2021-22

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 27/09/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Vinyols i els Arcs 2021-22

27/09/2021. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs (Tarragona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Tarragona de 13 de septiembre de 2021.

El temario de esta oposición es el siguiente:

Primera part.

Matèries comunes

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Els drets i deures fonamentals: anàlisi i règim de protecció.

Tema 2. L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

Tema 3. Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 4. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació dels actes administratius. L’eficàcia de l’acte administratiu. L’executivitat. La notificació i la publicació. La invalidesa dels actes administratius: actes nuls i anul·lables. La conversió. La conservació. La convalidació.

Tema 5. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre de l’Administració: El silenci administratiu.

Tema 6. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió. El recurs de reposició en matèria tributària.

Tema 7. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Drets i deures. Breu referència als instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació. Els sistemes de selecció i provisió. El règim d’incompatibilitats.

Tema 8. El règim local espanyol: evolució històrica i principis constitucionals. Normativa aplicable.

Tema 9. La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances i reglaments. La potestat reglamentària en matèria tributària. Les ordenances fiscals. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2021-07943 Pàg. 27-39 13-09-2021

Tema 10. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals. La revisió en via administrativa dels actes dictats per l’Administració tributària.

Tema 11. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals.

Tema 12. La contractació al sector públic. Classes de contractes del sector públic: breu definició de cadascun d’ells. La selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes: procediments d’adjudicació.

Segona part. Matèries específiques

Tema 1. Principis generals de l’actuació urbanística. La planificació territorial. Els instruments d’ordenació territorial.

Tema 2. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. Règim urbanístic del subsol. Entitats urbanístiques col·laboradores.

Tema 3. Règim urbanístic del sòl urbà i urbanitzable. Drets i deures de les persones propietàries.

Tema 4. Règim d’ús del sòl no urbanitzable. Règim d’ús provisional del sòl. Els sistemes urbanístics.

Tema 5. L’aprofitament urbanístic. Regles de ponderació. Condicions de la cessió, regles d’emplaçament i destinació. El certificat d’aprofitament.

Tema 6. Instruments de planejament urbanístic general. Classes, determinacions i documentació. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes, determinacions i documentació. Els projectes d’urbanització.

Tema 7. Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic. Efectes de l’aprovació de les figures del planejament urbanístic. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic

Tema 8. La gestió urbanística. Gestió urbanística integrada i aïllada. Tramitació dels instruments de gestió urbanística. Els polígons d’actuació urbanística.

Tema 9. Sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació: objecte, participació de les persones propietàries i adjudicació de finques. El projecte de reparcel·lació: contingut, eficàcia i efectes. Certificació dels projectes de reparcel·lació. Altres supòsits de reparcel·lació. Lliurament de les obres d’urbanització. 

Tema 10.- Autoritzacions, llicències i comunicacions de les activitats.

Tema 11. Modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació. Entitats urbanístiques col·laboradores.

Tema 12. Sistema d’actuació urbanística per expropiació. L’ocupació directa. Els convenis urbanístics.

Tema 13. Instruments de la política de sòl i d’habitatge: patrimonis públics de sòl i d’habitatge. Habitatges de protecció pública.

Tema 14. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol: actes subjectes als diferents règims d’intervenció. Cèdula d’habitabilitat.

Tema 15. Llicències urbanístiques: règim jurídic i caducitat. Pròrrogues. Llicències per a l’execució d’obres: projecte tècnic d’obres.

Tema 16. Divisió de terrenys: règim de divisió i parcel·lacions urbanístiques. Comunicació prèvia d’obres: règim jurídic. La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.

Tema 17. Llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat. Llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals.

Tema 18. La revisió de títols habilitants nuls i anul·lables.

Tema 19. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. Deure legal d’ús, conservació i rehabilitació.

Tema 20. Intervenció per restablir la legalitat urbanística: La inspecció urbanística.

Tema 21. Protecció de la legalitat urbanística: competències i règim aplicable.

Tema 22. La restauració de la realitat física vulnerada i l’ordre jurídic vulnerat.

Tema 23. Disciplina urbanística. El règim sancionador.

Tema 24. Les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Tema 25. L’expropiació forçosa: requisits previs, la necessitat d’ocupació i la determinació del preu just. L’expropiació per raons urbanístiques.

Tema 26. Règim de valoracions del sòl i dels immobles.

Tema 27. La inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística.

Tema 28. Obres locals: objecte, classes i règim. Obres locals ordinàries: classificació. El projecte d’obres locals I. Avantprojecte i estudis previs. Contingut i documentació.

Tema 29. El projecte d’obres locals II: supervisió, aprovació, modificació i revisió.

Tema 30. El projecte d’obres locals III: execució. El replanteig. El visat col·legial.

Tema 31. Expedient de declaració de ruïna imminent-tràmit.

Tema 32. Declaracions de ruïna en immobles catalogats.

Tema 33. Els contractes del sector públic: delimitació dels tipus contractuals. La memòria justificativa del contracte. Necessitat i idoneïtat del contracte. Recurs especial en matèria de contractació.

Tema 34. Solvència tècnica en la contractació del sector públic. Mitjans d’acreditació. L’adscripció de mitjans personals i/o materials.

Tema 35. Règim econòmic dels contractes del sector públic: el pressupost base de licitació, el valor estimat i el preu del contracte. Les ofertes anormalment baixes.

Tema 36. L’execució dels contractes: obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. Les condicions especials d’execució dels contractes.

Tema 37. Els contracte d’obres: execució, modificació, compliment i resolució.

Tema 38. La Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació.

Tema 39. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB.

Tema 40. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

Tema 41. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

Tema 42. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 -Codi d’accessibilitat de Catalunya-. L’Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics autoritzats 

Tema 43. Accions en l’edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d’us. Accions del vent. Pressions al terreny de cimentació.

Tema 44. Prevenció i protecció de riscos en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscos i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscos i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscos i mesures preventives.

Tema 45. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

Tema 46. La transparència de l'activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència; informació subjecta al règim de transparència.

Tema 47. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades. La garantia dels drets digitals.

Tema 48. La igualtat efectiva de dones i homes. Funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de gènere. Els plans d’igualtat. Polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.