agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Téc. Ayto. Porto do Son 2021-2022

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 03/09/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Téc. Ayto. Porto do Son 2021-2022

03/09/2021. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Porto do Son (A Coruña). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de A Coruña de 26 de julio de 2021.

El temario de esta oposición es el siguiente:

I. Parte Xeral

Tema 1.–A Constitución Española de 1978: estrutura e contido.

Tema 2 .–A organización territorial do Estado na Constitución. As Comunidades Autónomas: sistema de distribución de competencias. A Administración Local na Constitución.

Tema 3.–Os Estatutos de Autonomía. O Estatuto de Autonomía de Galicia: características e contido.

Tema 4.–O acto administrativo. Concepto, clases e elementos. A eficacia dos actos administrativos. Nulidade e anulabilidade. A notificación: contido, prazo e práctica. A publicación. A revogación de actos. A rectificación de erros materiais e de feito. A executoriedade dos actos administrativos. A execución forzosa. Medios de execución forzosa.

Tema 5.–A Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. Os interesados no procedemento administrativo. O procedemento administrativo: concepto e clases. Os principios xerais do procedemento administrativo. As normas reguladoras. Dimensión temporal do procedemento administrativo: días hábiles e cómputo de prazos. A recepción e rexistro de documentos.

Tema 6.–Fases do procedemento administrativo xeral. Especial incidencia sobre as diferentes maneiras de terminación do mesmo. O silencio administrativo.

Tema 7.–Os recursos administrativos: concepto e clases.

Tema 8.–O municipio: concepto, elementos e competencias. O termo municipal. A poboación municipal.

Tema 9.–Competencias propias, compartidas e delegadas. Os servizos mínimos. A reserva de servizos.

Tema 10.–A organización municipal. Órganos necesarios e órganos complementarios. O Pleno. O Alcalde. Os tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local. Competencias de cada un deles. A participación dos veciños na xestión municipal. Réximes especiais.

Tema 11.–A potestade regulamentaria local. Ordenanzas e Regulamentos. Definición. Clases. Procedemento de elaboración e aprobación. Os bandos

Tema 12.–Os contratos do sector público. Delimitación dos tipos contractuais. Os contratos menores. Órganos de contratación nas Entidades Locais. O perfil de contratante. Preparación dos contratos. Selección do contratista e adxudicación dos contratos. Efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos. Os Rexistros oficiais de licitadores de empresas clasificadas. O Rexistro de Contratos do Sector Público. A Plataforma de contratación do Sector Público.

II. Parte Específica

Tema 13.–O RDL 7/2015 polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Obxecto, disposicións xerais e condicións básicas de dereitos e deberes. Réxime do solo, regras procedimentais comúns e normas civís.

Tema 14.- Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan Básico Autonómico de Galicia

Tema 15.–A Lei 2/2016 do solo de Galicia. Exposición de motivos. Principios xerais. Competencia e organización administrativa. Administracións competentes. Competencias e órganos urbanísticos no ámbito da Comunidade autónoma. Competencias urbanísticas no ámbito local.

Tema 16.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Réxime urbanístico do solo: Solo Urbano

Tema 17.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Réxime urbanístico do solo: Os núcleos rurais

Tema 18.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Réxime urbanístico do solo: Solo Urbanizable.

Tema 19.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Réxime urbanístico do solo: Solo Rústico.

Tema 20.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Planeamento urbanístico: Disposicións xeráis. Plan básico autonómico. Plan xeral de ordenación municipal.

Tema 21.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Planeamento urbanístico: Planeamento de desenvolvemento dos plans xerais de ordenación municipal.

Tema 22.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Normas de aplicación directa.

Tema 23.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Execución do planeamento urbanístico.

Tema 24.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Patrimonios públicos de solo.

Tema 25.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Fomento da edificación, conservación e rehabilitación.

Tema 26.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Títulos habilitantes de natureza urbanística.

Tema 27.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Parcelacions.

Tema 28.– Lei 2/2016 do solo de Galicia e D 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016. Disciplina urbanística.

Tema 29.–. Lei 2/2016 do solo de Galicia. Réxime transitorio.

Tema 30.– A Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia

Tema 31.– A Lei 7/2008 da protección da paisaxe de Galicia.

Tema 32.– Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio.

Tema 33.– Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral.

Tema 34–As actividades na Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Tema 35.- O Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

Tema 36.- Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas en Galicia.

Tema 37.–A Lei 38/1999 de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías. Disposicións relacionadas coa edificación, redacción de proxectos e dirección de obras.

Tema 38.– O RD 1000/2010 sobre visado colexial obrigatorio.

Tema 39.–O Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia.

Tema 40.–O Código Técnico da Edificación (RD 314/2006). Esixencias básicas. Contido do proxecto.

Tema 41.–O Documento básico DB SUA.

Tema 42.–O Documento básico DB SI.

Tema 43.–O D 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

Tema 44.–Condicións de accesibilidade e supresión de barreiras. A Lei 10/2014 de accesibilidade de Galicia e o Decreto 35/2000. O RDL 1/2013 polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social e o RD 505/2007 polo que se aproban as condición básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións.

Tema 45.–Instalacións de telecomunicacións nos edificios. RD 346/2011 polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións.

Tema 46.–Instalacións térmicas nos edificios. RD 1027/2007 polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

Tema 47.– O Real Decreto 105/2008. Produción e xestión dos residuos da construción e derrubamento. Concepto. Obrigas do produtor de residuos de construción e derrubo.

Tema 48.–Medidas preventivas de seguridade e saúde na construción e outras actividades laborais. A Lei 31/1995 e demais normativa aplicable os RD 39, 485, 486, 773, 1215, 1627/1997, 614/2001, 393/2007.

Tema 49.- Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.

Tema 50.– Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas. Real Decreto 876/2014, de 10 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da lei de Costas. Decreto 97/2019, de 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma na servidume de protección do Dominio Público Marítimo Terrestre.

Tema 51.–A protección do medio ambiente. Lexislación comunitaria, estatal e autonómica. A Lei 21/2013 de avaliación ambiental. A avaliación ambiental de plans e proxectos. A avaliación da incidencia ambiental.

Tema 52.– Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia.

Tema 53.– Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. Decreto 66/2016, de 26 de maio polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Tema 54- Real Decreto Lexislativo 1/2001, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas.

Tema 55.– Lei 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

Tema 56.–Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

Tema 57.- A valoración administrativa do solo e das construcións. Valoración do solo. Aplicación de criterios da lexislación estatal sobre réxime do solo a valoracións. Valor equitativo na expropiación forzosa. O prezo xusto. Valoración das construcións: métodos de valoración. A taxación conxunta.

Tema 58.–O contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Formas de adxudicación. Formalización do Contrato. Comprobación da implantación.

Tema 59.–Execución do contrato de obras. Dereitos e deberes dos contratistas. Abonos ao contratista. Modificación do contrato de obras. Recepción e liquidación. Revisión de prezos.

Tema 60.– Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Porto do Son: Normas particulares en solo Urbano. Normas particulares en solo de Núcleo Rural.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.