agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Esparreguera 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 22/07/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Esparreguera 2021

22/07/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto mediante concurso-oposición, en turno libre para el ayuntamiento de Esparreguera. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Barcelona del 18 de junio de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARI GENERAL

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La protecció i la suspensió dels drets fonamentals. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Els governs locals de Catalunya. Capítol VI del Títol II de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

3. L'Administració Pública en la Constitució. Règim jurídic de les administracions públiques. Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'administració electrònica.

 5. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. Requisits: motivació i forma. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i suspensió. Validesa i invalidesa dels actes.

6. El procediment administratiu: inici, ordenació, instrucció i finalització. Còmputs de terminis.

7. L'obligació de resoldre. Silenci administratiu. Desistiment i renúncia. La caducitat.

8. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa.

9. El Municipi (I). Concepte i elements. El terme municipal. La població municipal. El Padró d'habitants. L'estatut dels veïns. L'organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris.

10. El Municipi (II). Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, impròpies i delegades. Autonomia local. Els serveis de prestació obligatòria.

11. La potestat reglamentària i d'autoorganització. El reglament local: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. El Reglament Orgànic Municipal.

12. La potestat sancionadora. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties.

13. El sistema de responsabilitat de les Administracions Públiques. Responsabilitat patrimonial. Principis reguladors i procediment. La responsabilitat de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.

14. La hisenda municipal. El règim jurídic dels recursos de les Hisendes Locals en el marc del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març). Els tributs locals. La imposició i ordenació de tributs i l'establiment de recursos no tributaris. Les ordenances fiscals.

15. El pressupost General de les Entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases d'execució del Pressupost. La pròrroga del Pressupost. Les modificacions de crèdit: concepte, classes i tramitació. L'execució del pressupost de despeses i ingressos: les seves fases.

16. Patrimoni dels ens locals. Classificació de béns. Règim jurídic. Utilització i aprofitament dels béns.

17. La funció publica local: selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. El sistema retributiu. Situacions administratives. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració publica. Codi de conducta.

18. Polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere en les Administracions Públiques. Polítiques dirigides a l'atenció a persones amb discapacitat i/o dependents.

TEMARI ESPECÍFIC

1. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. Estructura i principis informadors.

2. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors. Administracions amb competències urbanístiques.

3. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. El concepte i valoració de l' aprofitament urbanístic. Els sistemes urbanístics generals i locals: concepte, tipus i formes d'obtenció.

4. El sòl urbà i la condició de solar. Règim jurídic i reglamentació detallada. Drets i deures dels propietaris. Les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

5. El sòl urbanitzable. Règim jurídic i reglamentació detallada. Drets i deures dels propietaris.

6. El sòl no urbanitzable. Règim jurídic i reglamentació detallada. Drets i deures dels propietaris. Directrius per les llicències i per la reconstrucció de construccions rurals.

7. Els usos i activitats admeses al sòl no urbanitzable. Procediments d'autorització exigibles.

8. Els espais naturals de valor especial: els espais PEIN i la Xarxa Natura 2000. Règim jurídic i espais inclosos a Esparreguera. El Parc Natural de Montserrat.

9. El planejament territorial general, parcial i sectorial de Catalunya. Marc legal. Relació entre el planejament territorial i urbanístic.

10. Instruments de planejament urbanístic general. Tipus i determinacions.

11. Instruments de planejament urbanístic derivat. Tipus i determinacions.

12. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

13. L'avaluació ambiental estratègica integrada del planejament general i derivat. Finalitat, procediments aplicables, documents mínims i òrgans competents.

14. L'avaluació d'impacte ambiental de projectes. Finalitat, casos sotmesos i procediments aplicables. Relació amb l'avaluació ambiental de plans i programes.

15. Els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal: objecte, documentació i procediment d'aprovació. El Programa d'Actuació Urbanística Municipal.

16. Història d'Esparreguera: Evolució històrica i de la transformació urbana del municipi.

17. L'ordenació urbanística vigent a Esparreguera. Determinacions del planejament territorial parcial aplicable. La protecció dels espais naturals de valor especial.

18. La llei 8/2008 de protecció, ordenació i gestió del paisatge: objectis i instruments. El Catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona: directrius i consideracions aplicables a Esparreguera.

19. La protecció del patrimoni arquitectònic segons la legislació sectorial. Objectius, categories de protecció i administracions competents. Efectes en las llicències urbanístiques i en el planejament urbanístic segons la legislació urbanística vigent.

20. La protecció del patrimoni arquitectònic al planejament urbanístic. Els catàlegs de protecció de béns i el catàleg de masies i cases rurals. Determinacions i procediment d'aprovació.

21. La legislació sectorial i efectes en el planejament urbanístic i les llicències: la protecció del domini públic viari, ferroviari i hidràulic. Les afectacions per línies elèctriques d'alta tensió.

22. Concepte d'execució urbanística. La gestió urbanística integrada i aïllada. Els polígons d'actuació urbanística. Sistemes d'actuació, instruments de gestió i la seva tramitació.

23. El sistema de reparcel·lació: objecte i modalitats. Elecció i canvi de sistema. Comunitat de reparcel·lació i entitats urbanístiques col·laboradores.

24. Els projectes de reparcel·lació i d'urbanització: objecte, determinacions i continguts mínims. Les despeses d'urbanització i el seu incompliment. Dret de reallotjament.

25. El sistema d'expropiació: legitimació i àmbit. Formes de gestió i efectes en les construccions i béns de domini públic.

26. El Reial Decret 1492/2011 de valoracions urbanístiques: objecte, àmbit d'aplicació i criteris. Situacions bàsiques de sòl i mètodes de valoració.

27. Les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies: actes subjectes, règim jurídic, terminis i procediment de tramitació. Caducitat i pròrrogues. Contingut dels projectes.

28. La parcel·lació urbanística: concepte, requisits i especificitats segons classes de sòl. Condicions de fiscalització i documents mínims.

29. La divisió del sòl no urbanitzable i urbanitzable delimitat: requisits, condicions d'indivisibilitat de finques i excepcions.

 30. Efectes de l'aprovació del planejament urbanístic sobre les construccions. Actes autoritzables en situacions de fora d'ordenació i de volum disconforme. El règim d'usos i obres provisionals.

31. Els règims d'intervenció ambiental de les activitats: tipus d'intervenció i procediments d'autorització. La legislació de simplificació administrativa i de facilitació de les activitats econòmiques.

32. Llei de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i reglament: objecte, àmbit d'aplicació i determinacions generals.

33. El deure legal d'ús, conservació i rehabilitació dels immobles. Les ordres d'execució. La declaració d'estat ruïnós.

34. Els procediments de protecció de la legalitat urbanística: objecte, tipus i òrgans competents. La inspecció urbanística i les mesures provisionals.

35. Les ordres de suspensió d'obres i requeriments de legalització: la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

36. Les infraccions urbanístiques: classificació i actuacions que vulneren l'ordenament jurídic. Quantia de les sancions, graduació i formes de càlcul.

37. La Llei del dret a l'habitatge: directrius pel planejament i d'ús, conservació, rehabilitació i adaptació de l'habitatge. L'habitatge de protecció oficial: concepte, classes i característiques.

38. L'habitatge i la cèdula d'habitabilitat: condicions mínimes d'habitabilitat dels edificis d'habitatges i dels habitatges nous, usats i de les intervencions de rehabilitació.

39. La promoció de l'accessibilitat: marc legal, àmbit d'aplicació i criteris generals. L'accessibilitat en espais urbans, en edificis d'ús públic i en edificis d'ús privat.

40. La Llei d'ordenació de l'edificació: objectius, àmbit d'aplicació i determinacions generals. Agents de l'edificació i règim de garanties.

 41. El Codi Tècnic de l'edificació: règim d'aplicació i disposicions generals. El projecte bàsic i executiu d'edificació: documentació mínima. El llibre de l'edifici.

42. Les exigències bàsiques de seguretat estructural segons el Codi Tècnic.

43. Les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi segons el Codi Tècnic. Els edificis d'ús industrial.

44. Les exigències bàsiques de salubritat segons el Codi Tècnic.

45. Les exigències bàsiques de protecció enfront al soroll segons el Codi Tècnic. L'ordenança no fiscal núm. 19 de protecció davant el soroll i les vibracions d'Esparreguera.

46. Les exigències bàsiques d'estalvi energètic segons el Codi Tècnic. Els edificis de consum d'energia gairebé zero.

47. El Decret 21/2009, d'ecoeficiència dels edificis: objectius, àmbit d'aplicació i requisits.

48. La contractació administrativa: marc legal, principis bàsics i tipus de contractes. 49. L'expedient de contractació. Els plecs de clàusules administratives i tècniques de contractació. Les condicions especials d'execució dels contractes.

50. Procediments d'adjudicació dels contractes. Sistemes de racionalització de la contractació.

51. Drets i obligacions dels contractes. Condicions especials d'execució. Les modificacions del contracte. Causes d'extinció i resolució.

52. La classificació de les obres locals. El projecte d'obres, l'avantprojecte i les bases tècniques. Supervisió, aprovació, modificació i revisió dels projectes d'obres.

53. Actes previs a l'inici del contracte d'obres i de control durant l'execució. Certificacions d'obres, preus contradictoris i variacions d'amidaments.

54. El control de la qualitat de les obres en fase de projecte, d'execució i d'obra acabada. Segells, marques, certificats de conformitat i distintius de qualitat.

55. La recepció de les obres: agents, actes preparatoris previs i efectes. Certificació final d'obra, termini de garantia i liquidació del contracte. La revisió de preus.

56. La coordinació de seguretat i salut en les obres: normativa aplicable i condicions exigibles en la fase de projecte i d'execució de les obres. Els estudis i els de seguretat i salut. El llibre d'incidències.

57. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: riscos, operacions prèvies i mesures preventives en demolicions, enderrocs, buidatges, rases, pous i fonamentacions.

58. Equipaments municipals: criteris de disseny i criteris constructius: seguretat, funcionalitat, habitabilitat, confort i eficiència energètica. L'ús de les noves tecnologies.

59. El disseny i construcció de l'espai públic: criteris de sostenibilitat i estalvi energètic. L'ús de les noves tecnologies.

60. El manteniment preventiu i correctiu aplicats a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció.

61. Cobertes, tipus de materials i consideracions constructives de bona execució i manteniment.

62. Façanes, tipus de materials i consideracions constructives de bona execució i manteniment.

63. L'estructura dels edificis. Tipologies constructives i materials. Mètodes de càlcul i criteris de dimensionat.

64. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Distancies entre les distintes xarxes i condicions d'urbanització.

65. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els ferms. Sistemes constructius i seccions tipus. Pavimentació de carrers per vianants, plataformes úniques i places. Sistemes constructius i seccions tipus.

66. Instal·lacions d'enllumenat públic. Consideracions generals sobre els sistemes i disposicions de l'enllumenat. Nivells d'il·luminació segons l'espai públic.

67. L'arbrat a Esparreguera. Arbrat d'alineació, arbrat per a jardins i parcs. Característiques de les espècies més freqüents a Esparreguera. Sistemes i tècniques de plantació. Sistemes i tècniques de reg i de drenatge.

68. El mobiliari urbà, característiques i funcionalitat. Criteris per la seva implantació i definició dels diferents elements.

69. Mesures d'autoprotecció dels establiments: marc legal, objectius i procediment d'aprovació dels plans d'autoprotecció d'establiments.

70. Els plans de protecció civil municipal DUPROCIM: marc legal, continguts i procediment d'aprovació.

71. Els sistemes d'informació territorial i geogràfica. Els sistemes d'informació BIM aplicats a la redacció, gestió i seguiment de l'execució de projectes.

72. La imposició fiscal sobre terrenys, solars i edificis. El cadastre de l'urbà i rural. La valoració cadastral.”

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.