agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración Local Ay Brión 2021

Especialidad: A Aplica a todas las Especialidades
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 20/07/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración Local Ay Brión 2021

20/07/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico/a de Administración local mediante concurso-oposición, en turno libre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de A Coruña del 18 de mayo de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

Tema 1.–A Constitución española de 1978. Estrutura. Valores superiores do ordenamento constitucional. Os principios fundamentais da Constitución: a soberanía, a división de poderes, a representación política, a participación política. A reforma constitucional.

Tema 2.–O Estado social e democrático de dereito na Constitución. A forma política do Estado español: a monarquía parlamentaria. Funcións constitucionais do Rei. O referendo.

Tema 3.–Dereitos e liberdades establecidos na Constitución. Especial referencia aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas. Garantías e tutela dos dereitos e liberdades. A suspensión de dereitos.

Tema 4.–As Cortes Xerais: composición, organización e funcionamento. Funcións; especial referencia á función lexislativa.

Tema 5.–O Goberno: composición e funcións. O control parlamentario do Goberno. Goberno e Administración: control dos actos políticos.

Tema 6.–O Poder Xudicial: regulación constitucional da xustiza. Ordes xurisdicionais e órganos xudiciais. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Ministerio Fiscal. O Tribunal do Xurado.

Tema 7.–O Tribunal Constitucional: Natureza. Composición. Organización. Competencias. Conflitos en defensa da autonomía local.

Tema 8.–A organización territorial do Estado na Constitución. O Estado das Autonomías. Proceso de creación e organización básica das Comunidades Autónomas. Os Estatutos de Autonomía.

Tema 9.–O sistema de distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. As relacións entre o Estado e as comunidades autónomas.

Tema 10.–A autonomía galega: orixe e evolución. O Estatuto de Autonomía de Galicia: estrutura e procedemento de reforma. Poderes da comunidade autónoma: o Parlamento, a Xunta e a súa Presidencia. As competencias de Galicia e o seu réxime xurídico.

Tema 11.–Orixe e evolución da Unión Europea. Organización institucional da Unión Europea: composición e competencias. O Comité das Rexións.

Tema 12.–Obxectivos e fins da Unión Europea. Competencias. O marco de atribucións concedidas polos tratados. Participación dos entes territoriais non estatais no proceso decisorio.

Tema 13.–Fontes do ordenamento xurídico español. A lei: concepto e clases. O costume. Os principios xerais do dereito. Valor da xurisprudencia. A Constitución como fonte do dereito. Posición dos tratados internacionais e do dereito da Unión Europea no sistema de fontes.

Tema 14.–A Administración Xeral do Estado. Organización Central: órganos superiores e órganos directivos. Organización territorial: Delegados e subdelegados do Goberno nas comunidades autónomas. A Administración Xeral do Estado no exterior.

Tema 15.–Os órganos administrativos. Especial referencia aos órganos colexiados. A competencia dos órganos administrativos: criterios de distribución e técnicas de translación.

Tema 16.–As fontes do dereito administrativo. O regulamento: concepto e clases. Fundamento e límites da potestade regulamentaria. O procedemento de elaboración dos regulamentos.

Tema 17.–A eficacia normativa do regulamento: a inderrogabilidade singular. Os actos administrativos xerais e as instrucións e ordes de servizo. Regulamentos ilegais: a súa impugnación.

Tema 18.–A relación xurídico-administrativa: concepto e suxeitos. As persoas ante a actividade da administración: dereitos e obrigas. A obrigatoriedade de termos e prazos.

Tema 19.–O funcionamento electrónico do sector público e as relacións electrónicas entre as administracións públicas na Lei 40/2015, do 1 de outubro, reguladora do réxime xurídico do sector público.

Tema 20.–O acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos: suxeito, obxecto, causa, fin e forma. A motivación. Notificación e publicación dos actos administrativos.

Tema 21.–Eficacia e executividade dos actos administrativos; medios de execución forzosa. A invalidez do acto administrativo: supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade; o principio de conservación do acto administrativo. A revisión de oficio. A revogación. A rectificación de erros.

Tema 22.–A Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas: ámbito de aplicación. O interesado no procedemento administrativo: concepto, capacidade de obrar e representación. A identificación dos interesados e os seus dereitos no procedemento administrativo. Garantías de imparcialidade: abstención e recusación.

Tema 23.–A iniciación do procedemento administrativo: clases. Os rexistros administrativos. Os principios de ordenación do procedemento. Fase de instrución.

Tema 24.–A resolución do procedemento. A obrigación de resolver. Réxime do silencio administrativo.

Tema 25.–Outras formas de finalización do procedemento. A desistencia e a renuncia. A caducidade. A terminación convencional. A tramitación simplificada do procedemento administrativo común.

Tema 26.–Recursos administrativos: principios xerais. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto recorrido.

Tema 27.–A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. Especialidades do procedemento administrativo en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia á potestade sancionadora local.

Tema 28.–A responsabilidade da Administración pública: caracteres. Lesión determinante, suxeitos imputables e causas de imputación. A extensión da reparación. A acción de responsabilidade. Especialidades do procedemento administrativo en materia de responsabilidade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracións públicas.

Tema 29.–A expropiación forzosa. Suxeitos, obxecto e causa. O procedemento xeral. Garantías xurisdicionais. A reversión expropiatoria. Referencia ás singularidades procedimentais.

Tema 30.–Os contratos do sector público: Obxecto e ámbito de aplicación da Lei de contratos do sector público. Delimitación dos tipos contractuais. Contratos administrativos e contratos privados. Os contratos menores.

Tema 31.–As partes nos contratos do sector público. Órgano de contratación; o perfil de contratante. Capacidade e solvencia do empresario. Prohibicións. Clasificación.

Tema 32.–Obxecto, presuposto base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Garantías esixibles na contratación do sector público.

Tema 33.–Preparación dos contratos das administracións públicas: expediente de contratación e as súas clases; pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas. Normas xerais e procedementos de adxudicación dos contratos das administracións públicas.

Tema 34.–Formalización dos contratos. Efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos.

Tema 35.–Os bens das entidades locais. Normativa aplicable. Clases. Bens de dominio público. Bens patrimoniais. Prerrogativas e potestades das entidades locais en relación cos seus bens. Os bens comunais. O inventario.

Tema 36.–Función pública local: persoal ao servizo das entidades locais. Os instrumentos de organización do persoal: cadro de persoal e relacións de postos de traballo. Os instrumentos reguladores dos recursos humanos: a oferta de emprego, os plans de emprego e outros sistemas de racionalización.

Tema 37.–Acceso ao emprego público e adquisición e perda da relación de servizo. Provisión de postos de traballo e mobilidade. Situacións administrativas.

Tema 38.–Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: os dereitos dos empregados públicos. Dereitos individuais. Especial referencia á carreira administrativa e ás retribucións. Dereitos de exercicio colectivo. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.

Tema 39.–O réxime disciplinario. O réxime de responsabilidade civil, penal e patrimonial. O réxime de incompatibilidades.

Tema 40.–O réxime local: significado e evolución histórica. A autonomía local: garantía constitucional. A Carta europea de autonomía local.

Tema 41.–As fontes do ordenamento xurídico local. Lexislación estatal e autonómica en materia de réxime local. Entidades que integran a administración local: disposicións xerais.

Tema 42.–A potestade normativa das entidades locais: regulamentos e ordenanzas. Procedemento de elaboración. O regulamento orgánico. Os bandos.

Tema 43.–O municipio: territorio e poboación. Organización e competencias municipais.

Tema 44.–A provincia como entidade local. Organización. Réximes especiais. Relacións entre as comunidades autónomas e as deputacións provinciais.

Tema 45.–As competencias das deputacións provinciais. A asistencia técnica, xurídica e económica aos municipios. Plans provinciais de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal. A coordinación na prestación de determinados servizos municipais.

Tema 46.–Réxime de sesións dos órganos de goberno local e adopción de acordos. As actas. Impugnación dos actos e acordos locais e exercicio de accións.

Tema 47.–Réxime xurídico do procedemento administrativo das entidades locais. Os expedientes. Certificacións, comunicacións, notificacións e publicación dos acordos. O rexistro de documentos.

Tema 48.–Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: Disposicións comúns ás subvencións públicas. Procedementos de concesión e xestión das subvencións.

Tema 49.–A iniciativa económica das entidades locais e a reserva de servizos en favor das entidades locais. O servizo público nas entidades locais. Concepto. As formas de xestión dos servizos públicos locais.

Tema 50.–O orzamento xeral das entidades locais. Concepto e contido. Elaboración e aprobación: especial referencia ás bases de execución do orzamento. A prórroga do orzamento.

Tema 51.–Principios orzamentarios. Estrutura dos estados de ingresos e gastos. Os créditos do orzamento de gastos: delimitación, situación e niveis de vinculación xurídica. A retención de crédito. Gastos plurianuais.

Tema 52.–As modificacións orzamentarias. Créditos extraordinarios e suplementos de créditos. Créditos ampliables. Transferencias. Xeración de crédito. Incorporación de remanentes de créditos. As baixas por anulación.

Tema 53.–Fases de execución do orzamento. A liquidación do orzamento. O remanente de Tesourería. Pagos para xustificar. Anticipos de caixa fixa.

Tema 54.–O control orzamentario: natureza. Control interno; modalidades. Control externo.

Tema 55.–A Tesourería das entidades locais. A contabilidade pública local. A conta xeral.

Tema 56.–Os recursos das entidades locais no marco da lexislación das facendas locais. Os tributos locais: Principios. Impostos. Taxas. Contribucións especiais. Os prezos públicos locais.

Tema 57.–A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais, tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación de tributos. O establecemento de recursos non tributarios.

Tema 58.–As obrigacións tributarias: tipos. Clases de obrigados tributarios. A débeda tributaria. Medios de extinción da débeda tributaria: o pago, a prescrición, a compensación, a condonación e a insolvencia.

Tema 59.–Prevención de riscos laborais: dereitos e obrigacións dos traballadores en materia de seguridade e saúde no traballo. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Disposicións xerais; a transversalidade. As condicións de emprego en igualdade na administración pública galega.

Tema 60.–Protección de datos persoais: Disposicións xerais. Principios e dereitos das persoas en materia de protección de datos. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia: uso oficial do galego.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.