agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Reus 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/07/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Reus 2021

20/07/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto Técnico mediante concurso-oposición, en turno libre para el ayuntamiento de Reus. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Tarragona del 21 de junio de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

MATÈRIES COMUNES

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut. Principis generals

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern

Tema 3. L’administració pública en l’ordenament jurídic espanyol: classes d’administracions públiques. Principis de les relacions entre les administracions públiques. Principis generals dels òrgans de les administracions públiques: delegació de competències, advocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Les fonts del dret administratiu

Tema 4. El municipi: competències. Elements. L’organització municipal: tipus d’òrgans i les seves competències. Funcionament dels òrgans

Tema 5. L’Ajuntament de Reus: organització política i institucional. Els serveis que presta l’Ajuntament de Reus i les Cartes de Servei

Tema 6. L’acte administratiu: concepte, requisits, elements i classes. Eficàcia dels actes administratius: notificació en paper, notificació electrònica i publicació. El silenci administratiu. Invalidesa dels actes administratius: la nul·litat i anul·labilitat

Tema 7. El procediment administratiu general: fases. Els recursos administratius

Tema 8. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica

Tema 9. L'Administració electrònica: concepte, evolució i marc legal. Els registres electrònics i les oficines en matèria de registres: marc legal i situació actual. Administració electrònica i serveis al ciutadà: els sistemes d'identificació i firma electrònica. L'assistència en l'ús de mitjans electrònics al ciutadà. L'Administració electrònica en el procediment administratiu i la relació per mitjans electrònics amb l'Administració. El Punt d'Accés General electrònic

Tema 10. Participació ciutadana. Transparència i publicitat activa. Informació pública: concepte. El Dret d'accés a la informació pública: règim jurídic, exercici i garanties. El Bon govern: els principis i règim sancionador. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública: règim jurídic, composició, organització, competències i procediments de reclamacions. El govern obert. La llei catalana de transparència, informació pública i bon govern. Valors ètics en les administracions. El registre de grups d'interès

Tema 11. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic. Drets, deures i garanties.

Tema 12. La potestat reglamentària dels ens locals. Les ordenances i bans

Tema 13. El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes. Drets i deures. Incompatibilitats

Tema 14. El domini públic. El patrimoni privat de l’Administració

Tema 15. El pla d'igualtat entre homes i dones a les empreses

Tema 16. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 17. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

MATÈRIES ESPECÍFIQUES  

Tema 1. La intervenció administrativa en l'activitat d'edificació i d'ús del sòl i de les construccions: la llicència urbanística, les inspeccions urbanístiques i els expedients sancionadors. Contractació administrativa: nocions bàsiques.

Tema 2. La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes. Estructuració del marc normatiu espanyol. Les competències normatives d'àmbit estatal, autonòmic i local. Competències de la Generalitat de Catalunya. Normes d' obligat compliment.

Tema 3. La direcció de les obres. Concepte legal de direcció facultativa. Competència i responsabilitat. Tasques a desenvolupar per la direcció facultativa.

Tema 4. Pla d'una obra: calendaris. Adquisició i emmagatzematge de subministres: rendiment, ús i entreteniment. Instal·lacions d'obra.

Tema 5. Execució d'una obra. Funcions d'execució i control. Certificacions d'obra. Liquidacions totals i parcials. Execució de les obres per l' administració o per contractes.

Tema 6. Prevenció i protecció de riscs en la construcció. Estructures : tipus, riscs i mesures preventives.

Tema 7. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals.

Tema 8. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions. Aspectes econòmics. Revisions de preus.

Tema 9. Intervenció en l'edificació i ús del sòl. Les llicències urbanístiques en les diferents classificacions del sòl. Obres sense llicència. Concepte de solar i foment a l'edificació.

Tema 10. Infraccions urbanístiques. L'expedient disciplinari.

Tema 11. Els certificats de legalitat urbanística.

Tema 12. Obres locals. Formació dels projectes d'obres locals ordinàries. Avantprojectes i bases tècniques. Contingut del projecte. Documentació per altres tipus d'obres.

Tema 13. Aprovació, modificació i revisió dels projectes d'obres locals ordinàries.

Tema 14. Llicències i autoritzacions. Llicències d'edificació per a usos i activitats determinades. Llicències d'edificació per a l'exercici d'activitats no determinades.

Tema 15. Concepte de manteniment, conservació i reparació d'edificis. Variacions segons tipologia funcional de la construcció.

Tema 16. Instal·lacions generals d’electricitat i lampisteria: marc legal. Reglament d’electrònica de baixa tensió. normes tecnològiques de l’ edificació. Manteniments normatius i preventius. Càlcul, plecs de condicions i control.

Tema 17. Bases de replanteig, anivellaments, operacions geomètriques, aixecaments de punts, amidaments. Replanteig general de l’ obra.

Tema 18. Ferms i paviments. Paviments rígids i flexibles. Seccions tipus per diferents trànsits. Obres complementàries, cunetes, desguassos, obres de drenatge. Elements de traçat, senyalització i elements de seguretat. Maquinària. Manteniment de camins.

Tema 19. Talussos: contenció, tractament i consolidació. Esculleres, murs de gabions, terra armada, murs de formigó armat, murs de pedra i murs de ciclopis. Drenatges. Càlcul, plecs de condicions i control.

Tema 20. Instal·lacions de serveis a la via pública. Mesures de coordinació i seguretat durant l'execució dels treballs.

Tema 21. Els sistemes de sanejament i drenatge urbà. Les aigües residuals i pluvials. Elements de la xarxa de sanejament. Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 10/6/2021  

Tema 22. La protecció contra incendis. CTE-DB-SI. Condicions de protecció contra incendi en els edificis. Condicions generals de l'edifici i dels seus components. Condicions de manteniment i ús. Altres exigències normatives.

Tema 23. Les barreres arquitectòniques. Definició i classificacions. Disposicions sobre el disseny i l'execució per a la supressió de barreres arquitectòniques. Itinerari practicable. Definició i requisits.

Tema 24. Autocad 2020

Tema 25. Microstation v8

Tema 26. Libre office

Tema 27. ITeC_Programes de gestió del procés constructiu: TCQ, Visual IteC

Tema 28. Contractes de les administracions públiques. Tipus i parts del contracte

Tema 29. Contractes de les administracions públiques. Acreditacions de l’aptitud per contractar

Tema 30. Instrucció de l’expedient de contractació, tramitació i finalització. Formes d’adjudicació. Especial referència a la tramitació electrònica

Tema 31. Contractes de les administracions públiques. Pressupost base de licitació, valor estimat, preu de contracte i la seva revisió

Tema 32. El contracte d’obres. Objecte, modificacions i procediments d’adjudicació

Tema 33. El contracte de serveis. Objecte, modificacions i procediments d’adjudicació

Tema 34. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya

Tema 35. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana

Tema 36. La Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Tema 37. Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

Tema 38. Facility management. Gestió patrimonial, sostenibilitat i prevenció de riscos. El cicle de vida de l’edifici

Tema 39. Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes de l’habitabilitat dels habitatges i cèdules d’habitabilitat. Primera i segones ocupacions

Tema 40. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials parcialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus.

Tema 41. El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): documents bàsics i exigències bàsiques. Repercussions sobre el projecte bàsic i d’execució, sobre el control d’obres i els documents de final d’obra. Aplicació a les obres de l’Administració.

Tema 42. Agents de l’edificació. Normativa d’aplicació. Concepte legal. Funcions i obligacions. Responsabilitat i garanties.

Tema 43. Building information Modeling. Metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.