agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto Sant Esteve Sesrovires 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 24/06/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto Sant Esteve Sesrovires 2021

24/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto Técnico/a mediante concurso-oposición, en turno libre para el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Barcelona del 10 de junio de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

ANNEX I Temari general

1. La Constitució Espanyola de 1978: Significat, estructura i contingut. Principis generals. Els drets i els deures fonamentals dels ciutadans.

2. Organització Territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes i els seus estatuts.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. Règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Legislació del règim local a Catalunya.

5. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències dels diferents òrgans i el seu funcionament.

6. Potestat reglamentaria a l’àmbit local: ordenances, reglaments i bans. Altres entitats locals: mancomunitats, agrupacions, entitats menors

7. Òrgans de Govern Municipal. L’Alcalde. El Ple: composició i funcions. Òrgans complementaris.

8. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul·lables. Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis. Revisió dels actes administratius: d'ofici i en via de recurs administratiu.

9. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals, tramitació i aprovació. Els pressupostos locals

10. Els impostos municipals: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

11. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. La potestat sancionadora local.

12. La responsabilitat de l’Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat: Procediment general i procediment abreujat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques.

13. El personal al servei de les Entitats Locals: Classes i règim jurídic. L’accés dels empleats locals: sistemes de selecció i provisió.

14. Els instruments d’organització de personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: la oferta d’ocupació, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització.

15. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: principals obligacions per a l’Ajuntament. El dret d’accés dels ciutadans a la informació Pública.

ANNEX II Temari específic

16. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (I). Objecte i àmbit d’aplicació. Tipus de contractes i recursos en la contractació administrativa.

17. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (II). Preparació dels contractes. El preu, el valor estimat i el pressupost base de licitació. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. Classes d’expedients de contractació. Procediments i formes d’adjudicació dels contractes.

18. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (III). Criteris d’adjudicació dels contractes del sector públic. Perfeccionament i formalització. Execució i modificació. Prerrogatives de l’Administració. Extinció del contracte. La cessió i la subcontractació.

19. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (IV). El contracte d’obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d’adjudicació. Formalització. Efectes. Extinció. La cessió del contracte i el subcontracte d’obres. Execució d’obres per la pròpia Administració.

20. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (V). El contracte de concessió d’obra pública: principis, drets i obligacions de les parts. Prerrogatives i drets de l’Administració. Règim econòmic financer. Extinció. Subcontractació.

21. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (VI). El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.

22. El patrimoni de les Administracions Públiques: Tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Regim jurídic del domini públic. Regim de les autoritzacions i concessions demanials. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Regim jurídic. Potestats de l’Administració i regim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

23. La legislació urbanística vigent a Catalunya. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat.

24. Règim urbanístic: classificació del sòl i la qualificació del sòl al planejament. Certificats de règim urbanístic.

25. El règim de fora d’ordenació i de volum disconforme. Requisits, efectes, obres autoritzables i usos.

26. Les ordres d’execució i els supòsits de ruïna.

27. Les llicències urbanístiques, actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

28. Primera ocupació: Naturalesa i procediment per l’atorgament (llicència i comunicació prèvia).

29. Pla General d’Ordenació Urbanística de Sant Esteve Sesrovires.

30. La cèdula d’habitabilitat. Concepte. Règim jurídic. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.

31. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Competències. Règim d’intervenció administrativa.

32. El Codi tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals

33. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi CTE DB SI, i el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

34. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SUA.

35. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

36. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

37. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques: Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i Decret 135/1995, de 24 de març, d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya.

38. Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

39. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

40. La instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum. Legislació aplicable i tramitació.

41. Protecció de la legalitat urbanística (I). Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

42. Protecció de la legalitat urbanística (II). Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

43. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries .

44. El projecte d’obres locals (I). Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

45. El projecte d’obres locals (II). Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

46. El projecte d’obres locals (III). Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

47. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

48. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

49. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. Funcions, obligacions, competències tècniques i responsabilitats dels agents.

50. Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges, normativa aplicable, tramitació d’informes, i tramitació del certificat de qualificació de l’estat de l’edifici i ajuts de rehabilitació d’edificis.

51. Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Activitats lúdiques, esportives i culturals organitzades per l’ens local.

52. Seguretat i salut a les obres de construcció. Normativa legal aplicable. Agents que intervenen. Principis generals aplicables al projecte i a l’execució de l’obra. Drets i obligacions dels diferents agents que intervenen. Documentació i tràmits necessaris.

53. Estudi bàsic de seguretat i salut en el treball. Pla de seguretat i salut en el treball. La seva aprovació. Disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres. Proteccions individuals i col·lectives. Treballs amb risc d’amiant.

54. El control de qualitat de les obres d’edificació. Normativa d’aplicació i tipus d’assaig. Els laboratoris acreditats. Segells i marques de qualitat.

55. El pressupost d’obra. Programes informàtics habituals de les administracions catalanes. Preus unitaris. Preus auxiliars. Costos directes i indirectes. Despeses generals i Benefici industrial d’obra. Pressupost d’execució material, el pressupost d’execució per contracte i el pressupost per a coneixement de l’administració.

56. El reglament municipal de la gestió del servei públic de clavegueram i de depuració de les aigües residuals de Sant Esteve Sesrovires. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

57. L’ordenança municipal de protecció de l’arbrat. Títol IV de l’ordenança municipal del civisme, la convivència i l’ús de l’espai públic. Les llicències de tala d’arbres.

58. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb aglomerats asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació. Normativa d’aplicació.

59. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial.

60. La gestió dels residus provinents de la construcció i la valorització dels materials naturals excavats. L’Estudi i el Pla de gestió de residus de la construcció i enderrocs.”

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.