agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Muro de Alcoy 2021

Oposiciones de Arquitectos Muro de Alcoy 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 07/06/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Muro de Alcoy 2021

07/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto/a mediante concurso-oposición, en turno libre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Alicante del 22 de abril 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

Bloc I

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978 (I). Estructura i contingut essencial. Els drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets fonamentals.

Tema 2. La Constitució Espanyola de 1978 (II). La Corona. Les Corts Generals. Les Cambres. L'elaboració de les Lleis. La reforma constitucional.

Tema 3. El Poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. L'organització de l'Administració de Justícia a Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d'òrgans jurisdiccionals i les seues funcions. Conflictes de jurisdicció i de competència.

Tema 4. Les formes d'organització territorial de l'Estat. L'Estat Autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. L'organització política i administrativa de les comunitats autònomes. El sistema de la distribució de competències i les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 5. Característiques de l'Ordenament jurídic de la Unió Europea. Fonts del Dret de la Unió Europea. Tractats constitutius. Actes jurídics de la Unió. Els reglaments. Les directives.

Tema 6. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

Tema 7. L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d'alcalde, ple i junta de govern local. Òrgans complementaris: comissions Informatives i altres òrgans. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres règims especials.

Tema 8. El personal al servici de les entitats locals: classes, règim jurídic, drets i deures. Plantilles i relacions de llocs de treball. Oferta d'ocupació pública. L'accés a les ocupacions locals: sistemes de selecció i provisió. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d'incompatibilitats.

Tema 9. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Títol preliminar. Disposicions Generals.

Tema 10. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia. L'executivitat dels actes administratius. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 11. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Tema 12. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol.licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes. Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals.

Tema 13. Terminació del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 14. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 15. La Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seues competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la finalització del mateix: les sentències.

Tema 16. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

Tema 17. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de gastos: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 18. La transparència en les administracions públiques: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern; i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Tema 19. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels dret digitals.

Tema 20. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.

Bloc II

Tema 21. Els contractes del sector públic: les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tema 22. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte, règim d'invalidesa, recurs especial en matèria de contractació.

Tema 23. Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l'empresari. Successió en la persona del contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de contractació publica en les entitats locals. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic.

Tema 24. Preparació dels contractes de les administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments d'adjudicació.

Tema 25. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració Pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

Tema 26. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries. Execució, modificació, compliment i resolució del contracte d'obres. El contracte de concessió d'obres.

Tema 27. El contracte de concessió de servicis. El contracte de subministrament.

Tema 28. El contracte de servicis. Contractes mixtos. Organització administrativa per a la gestió de la contractació. La contractació en l'Administració Local.

Tema 29. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Procediments especials.

Tema 30. Bens de les corporacions locals: concepte, classificació dels bens. Bens patrimonials de les corporacions locals. Bens de domini públic. Bens comunals. Adquisició, alienació. Administració, us, aprofitament dels bens patrimonials. Utilització i aprofitament dels bens de domini públic.

Tema 31. El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (I). Disposicions generals. Condicions bàsiques de la igualtat en els drets i deures constitucionals dels ciutadans. Estatut bàsic del ciutadà. Estatut bàsic de la iniciativa i la participació en l'activitat urbanística.

Tema 32. El Reial Decret Legislatiu 7/2015 (II). Estatut jurídic de la propietat del sòl. Estatut bàsic de la promoció de les actuacions urbanístiques.

Tema 33. El Reial Decret Legislatiu 7/2015 (III). Bases del règim del sòl, regles procedimentals comunes i normes civils. L'informe d'avaluació dels edificis. Cooperació i col·laboració interadministratives.

Tema 34. El Reial Decret Legislatiu 7/2015 (IV). Valoracions. Expropiació forçosa i responsabilitat patrimonial. Funció social de la propietat i gestió del sòl. Venda i substitució forçoses. Patrimonis públics de sòl. Dret de superfície.

Tema 35. El Reial Decret Legislatiu 7/2015 (V). Règim jurídic. Actuacions il·legals i amb el ministeri fiscal. Peticions, actes i acords. Accions i recursos. Registre de la Propietat. Disposicions addicionals, transitòries i finals.

Tema 36. El Reial Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl.

Tema 37. La Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (I). Llibre I: Planejament. Disposicions generals. La infraestructura verda, el paisatge i l'ocupació racional del territori. La infraestructura verda. El paisatge. Criteris de l'ocupació racional del sòl.

Tema 38. La Llei 5/2014 (II). Instruments d'ordenació. Planejament d'àmbit supramunicipal. L'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana. Els plans d'acció territorial. Actuacions territorials estratègiques. Plans generals estructurals mancomunats.

Tema 39. La Llei 5/2014 (III). Planejament d'àmbit municipal. El pla general estructural i l'ordenació estructural. L'ordenació detallada. Pla d'ordenació detallada. Plans parcials, plans de reforma interior i estudis de detall. Catàleg de proteccions i plans especials. Competències per a l'aprovació dels plans.

Tema 40. La Llei 5/2014 (IV). Tipus de procediment en el planejament. Tramitació dels plans i programes subjectes a avaluació ambiental i territorial estratègica. Tramitació dels plans no subjectes al procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial estratègica.

Tema 41. La Llei 5/2014 (V). Tramitació dels projectes d'inversió estratègica sostenible. Previsions addicionals sobre la formulació, aprovació, suspensió i modificació dels plans i programes.

Tema 42. La Llei 5/2014 (VI). Llibre II: Gestió urbanística: programació i execució de les actuacions urbanístiques. La gestió urbanística. Marc general de la gestió urbanística. Principis generals i conceptes de la gestió urbanística. Actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Regles d'equidistribució que ha de contindre el planejament urbanístic.

Tema 43. La Llei 5/2014 (VII). Tècniques operatives de gestió del sòl. Compensació, transferències i reserves d'aprofitament. Reparcel·lació. Expropiació.

Tema 44. La Llei 5/2014 (VIII). Patrimoni públic de sòl. Expropiacions i ocupació directa.

Tema 45. La Llei 5/2014 (IX). Programació i execució de l'actuació urbanística. El programa d'actuació. Concepte, finalitat i classes. Objecte i àmbit del programa d'actuació. Continguts del programa d'actuació integrada. L'urbanitzador. Concepte, funció i modalitats de gestió.

Tema 46. La Llei 5/2014 (X). El procediment de programació. Règim de gestió directa. Règim de gestió pels propietaris. Règim de gestió indirecta. Empresa mixta. Actuacions prèvies al procediment d'aprovació i adjudicació del programa d'actuació integrada. Designació de l'urbanitzador. Possibles accions després de la designació de l'urbanitzador.

Tema 47. La Llei 5/2014 (XI). L'execució del programa d'actuació integrada. Disposicions generals d'aplicació a l'execució dels programes d'actuació integrada. Relació entre l'urbanitzador i els propietaris.

Tema 48. La Llei 5/2014 (XII). Pagament de la retribució a l'urbanitzador. Garanties del procés urbanitzador. Les relacions de l'urbanitzador amb altres empresaris. Finalització del programa d'actuació integrada.

Tema 49. La Llei 5/2014 (XIII). Programes per al desenrotllament d'actuacions aïllades. Registres administratius, convenis urbanístics i entitats col·laboradores. Projectes d'urbanització.

Tema 50. La Llei 5/2014 (XIV). Gestió de la rehabilitació i l'edificació. Règim de solars, edificació directa, rehabilitació i actuacions aïllades. Règim de solars i edificació. Deure d'edificar, conservar i rehabilitar. Règim d'edificació i rehabilitació forçosa i en substitució del propietari. Situació de ruïna i intervenció en edificis catalogats. Edificacions fora d'ordenació i zones semiconsolidades.

Tema 51. La Llei 5/2014 (XV). Règim del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable sense programa d'actuació. Normes generals per a la gestió territorial en el sòl no urbanitzable. Actuacions d'edificació en el sòl urbanitzable sense programació. Minimització d'impactes territorials en el sòl no urbanitzable.

Tema 52. La Llei 5/2014 (XVI). Llibre III: Disciplina urbanística. Activitat administrativa de control de la legalitat urbanística. Llicències. Cèdula de garantia urbanística. Parcel·lacions.

Tema 53. La Llei 5/2014 (XVII). Protecció de la legalitat urbanística. Disposicions generals. Obres executades sense llicència o disconformes amb la mateixa. Suspensió i revisió de llicències.

Tema 54. La Llei 5/2014 (XVIII). Infraccions i sancions urbanístiques. Règim general d'infraccions i sancions urbanístiques. De les infraccions molt greus i les seues sancions. De les infraccions greus i les seues sancions. De les infraccions lleus i les seues sancions. Administracions competents en disciplina urbanística. Inspecció urbanística.

Tema 55. La Llei 5/2014 (XIX). Disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

Tema 56. La Llei 5/2014 (XX). Annexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII.

Tema 57. El Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i de creació del seu registre.

Tema 58: Intervenció municipal en espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics.

Tema 59. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. Disposicions generals. Exigències tècniques i administratives de l'edificació. Agents de l'edificació. Responsabilitats i garanties.

Tema 60. La Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (I). Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei. Qualitat de l'edificació.

Tema 61. La Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i foment de la qualitat de l'edificació (II). El procés de l'edificació. L'activitat de l'edificació. Autoritzacions administratives. Els agents de l'edificació. Disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

Tema 62. La Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la vivenda de la Comunitat Valenciana (I). Dret a la vivenda digna. Principis generals. L'accés a la vivenda. Les garanties en la transmissió de la vivenda. Publicitat i informació. Requisits per a la venda de vivendes. Requisits per a les vivendes objecte d'arrendament.

Tema 63. La Llei 8/2004 (II). Ús, conservació, manteniment i adaptació de la vivenda. Ús i conservació de la vivenda. Obres d'adequació en la vivenda i l'edifici. De la inspecció tècnica periòdica dels edificis i l'actuació de l'administració. Rehabilitació de vivendes i edificis.

Tema 64. El Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament.

Tema 65. L'Orde 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desplegament del Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell.

Tema 66. El Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives, exigències bàsiques i annexos. El RD1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació

Tema 67. El CTE. Contingut del projecte. Documentació del seguiment de l'obra.

Tema 68. Instal·lació elèctrica de baixa tensió. Parts de la instal·lació. Execució i posada en servici de les instal·lacions. Graus d'electrificació. Previsió de potència en la vivenda. Instal·lacions interiors en vivendes. Instal·lacions en locals de pública concurrència. Normativa vigent en la matèria.

Tema 69. La producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Tema 70. La normativa sismorresistent. Objecte, àmbit d'aplicació i compliment. Informació sísmica. Càlcul. Regles de disseny i prescripcions constructives en edificacions.

Tema 71. El Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística.

Tema 72. La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana (I). Disposicions generals. Principis generals. Règim general dels Espais Naturals Protegits. Règim general dels Espais Protegits Xarxa Natura 2000. Protecció d'altres àrees. Efectes de la declaració d'Espai Natural Protegit. Efectes de la declaració d'Espais Protegits Xarxa Natura 2000. Declaració d'Espais Naturals Protegits i d'Espais Protegits Xarxa Natura 2000. Procediment. Protecció preventiva i perimetral. Procediment de selecció i declaració d'Espais Protegits Xarxa Natura 2000.

Tema 73. La Llei 11/1994 (II). Ordenació de recursos naturals, espais naturals protegits i espais protegits Xarxa Natura 2000. Instruments d'ordenació ambiental. Plans d'ordenació dels recursos naturals. Plans rectors d'ús i gestió. Plans especials. Normes de protecció. Normes de gestió de la Xarxa Natura 2000. Gestió d'Espais Naturals Protegits i dels Espais Protegits Xarxa Natura 2000. Infraccions i sancions. Infraccions. Sancions. Procediment sancionador. Disposicions addicionals.

Tema 74. La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Del patrimoni cultural valencià. Disposicions generals. Normes generals de protecció del patrimoni cultural. De l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià i del règim de protecció dels béns inventariats. De l'Inventari General.

Tema 75. La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Règim general dels béns inventariats. dels Béns d'Interés Cultural Valencià. Disposicions generals. Règim dels béns immobles d'interés cultural. dels altres béns de l'Inventari General. Béns de Rellevància Local. Del patrimoni arqueològic i paleontològic. De les infraccions administratives i la seua sanció.

Tema 76. Pla General d'Ordenació Urbana de Muro de Alcoy (I). Condicions particulars dels usos. Determinacions generals. Ús residencial: definició i classes; condicions de l'habitatge; condicions de la residència comunitària. Usos productius. Usos de serveis terciaris: definició i classes. Ús d'equipaments: aplicació, definició i classes; compatibilitat dels usos; substitució dels usos dotacionals existents; edificacions especials per a usos terciaris i d'equipament.

Tema 77. Pla General d'Ordenació Urbana de Muro de Alcoy (II). Condicions de la parcel·la: relació entre edificació i parcel·la; segregació i agregació de parcel·les; i fites. Condicions de posició de l'edifici en la parcel·la: definició d'alineació exterior o pública, fons edificable i àrea de moviment de l'edificació. Condicions d'edificabilitat i aprofitament: definició de superfície construïda, superfície útil superfície edificable i coeficient d'edificabilitat. Condicions de volum i forma dels edificis. Condicions d'estacionaments i garatges en els edificis.

Tema 78. Pla General d'Ordenació Urbana de Muro de Alcoy (III). Zones en els quals és divideix el sòl urbà. Àmbit i característiques de cadascuna d'elles. Condicions particulars de la zona dotacional i d'equipaments.

Tema 79. Els sistemes d'informació geogràfica (GIS). Conceptes elementals. Els sistemes d'informació geogràfica en la gestió de la informació urbanística en l'àmbit local. Els sistemes d'informació geogràfica, Cadastre Immobiliari, Notaries, Registre de la Propietat i les seues relacions amb l'Administració Local.

Tema 80. La cartografia, els sistemes d'Informació geogràfica i l'ordenació del territori. Especial referència al Decret 74/2016, de 10 de juny, del Consell pel qual s'aprova el Reglament pel qual es determina la referenciació cartogràfica i els formats de presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial a la Comunitat Valenciana.

Tema 81. Aspectes tècnics del tràfic immobiliari en la Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, amb especial referència als seus efectes en l'activitat de l'arquitecte municipal: Conceptes bàsics sobre georeferenciació i representació de parcel·les sobre cartografia cadastral, representació gràfica alternativa en format gml i la seua validació en Seu Electrònica del Cadastre.

Tema 82. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (I). Disposicions generals. Coordinació amb autoritzacions o llicències no ambientals. Règim general d'intervenció administrativa ambiental. Règim ambiental. Òrgans competents. Actuacions prèvies.

Tema 83. La Llei 6/2014 (II). Règim de l'autorització ambiental integrada. Àmbit d'aplicació, fins i valors límits d'emissió. Procediment. Revisió de l'autorització ambiental integrada i modificació de la instal·lació. Cessament de l'activitat i tancament de la instal·lació. Altres disposicions.

Tema 84. La Llei 6/2014 (III). Règim de la llicència ambiental. Objecte i fins. Procediment. Règim de la declaració responsable ambiental. Règim de comunicació d'activitats innòcues. Règim de control, inspecció i sanció. Règim de control. Règim d'inspecció. Règim sancionador. Disposicions addicionals. Annexos I, II i III.

Tema 85. El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües. Del domini públic hidràulic de l'Estat. Dels béns que ho integren. Dels llits, riberes i marges. Dels llacs, llacunes, embassaments i terrenys inundables. Dels aqüífers. De les aigües procedents del dessalatge. De la protecció del domini públic hidràulic i de la qualitat de les aigües. Normes generals.

Tema 86. La Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. Ús i defensa de les carreteres. Limitacions a la propietat. Travessies i trams urbans.

Tema 87. La Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana. Disposicions generals. Elements del Sistema Viari. Competències. Limitacions dels usos del sòl i activitats en les zones contigües a la carretera.

Tema 88. L'Orde VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenrotlla el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Tema 89. La Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

Tema 90. El Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics. Disposicions generals. Accessibilitat en l'edificació. Accessibilitat en els espais públics urbanitzats i en els espais públics naturals. Annexos I, II, III i IV.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.