agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Castelldefels 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 04/06/2021
Plazas: 4
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Castelldefels 2021

04/06/2021. Publicada la convocatoria en el DOGC de 4 plazas de Arquitecto Técnico mediante el sistema de concuso-oposición. Las bases de la convocatoria se encuentran en el portal del Ayuntamiento de Castelldefels.

El temario de la oposición es el siguiente:

PART GENERAL

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia: estructura, principis generals. El seu significat.

Tema 2.- L’organització territorial de l’Estat.

Tema 3.- La responsabilitat de l’administració Pública.

Tema 4.- El municipi. Concepte. El Terme Municipal. La població. L’organització municipal. Concepte, classes d’òrgans.

Tema 5.- Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.

Tema 6.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: Títol Preliminar. Disposicions generals. Títol I. Dels interessats en el procediment.

Tema 7.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: Títol II. De l'activitat de les Administracions Públiques.

Tema 8.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: Títol III. Dels actes administratius.

Tema 9.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: Títol IV. De les disposicions sobre el procediment administratiu comú.

Tema 10.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: Títol VI. De la iniciativa legislativa i de la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions.

Tema 11.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol Preliminar: Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic.

Tema 12.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol II: Organització i funcionament del sector públic institucional

Tema 13.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol III: Relacions Interadministratives. Principis generals. Deure de col·laboració. Tècniques de col·laboració i cooperació. Òrgans de cooperació.

Tema 14.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol I: Disposicions generals.

Tema 15.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol III: Drets de les persones.

Tema 16.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Títol I. Disposicions generals. Títol II: De la transparència. Capítol I. Transparència en l’activitat pública.

Tema 17.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i aprovació.

Tema 18.- Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a Castelldefels. (Disponible al web municipal)

Tema 19.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva.

Tema 20.- La selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació.

PART ESPECÍFICA

Tema 1.- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, refosa de la Llei d’urbanisme, text consolidat. Règim urbanístic del sòl. La classificació i la qualificació del sòl. Actuacions en sòl urbà. Concepte de solar. Serveis urbanístics bàsics.

Tema 2.- Classes de plans urbanístics. Planejament urbanístic general i Planejament urbanístic derivat al municipi de Castelldefels.

Tema 3.- Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona vigents. Reglamentació del sòl urbà. Disposicions generals i disposicions comuns als tipus d’ordenació. Règim dels usos, disposicions generals i reglamentació dels usos en sòl urbà. Zones.

Tema 4.- Ordenances Metropolitanes d’edificació del Pla General Metropolità de Barcelona vigents. Condicions d'habitabilitat dels habitatges i d’altres tipus d’establiments. Disposicions complementàries sobre l’edificació.

Tema 5.- Llicències urbanístiques a Catalunya. Tipus i característiques. Actes subjectes a llicència. Competència, règim jurídic i procediment d’atorgament de llicències urbanístiques.

Tema 6.- Comunicació prèvia d’obres a Catalunya. Actes subjectes a comunicació prèvia. Procediment i comprovacions.

Tema 7.- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Règim de llicència ambiental i Comunicació.

Tema 8.- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives. Règims d’intervenció.

Tema 9.- Regulació de l’activitat econòmica administrativa a Catalunya. Activitats sotmeses al règim de comunicació.

Tema 10.- Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges. Decret 141/2012, de 30 d'octubre. Condicions mínimes dels habitatges de nova construcció i preexistents.

Tema 11.- Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i edificis. Llei 3/2010, del 18 de febrer. Supòsits sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat.

Tema 12.- Condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Propagació interior i exterior.

Tema 13.- Condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Evacuació dels ocupants. Instal·lacions de protecció contra incendis.

Tema 14.- Condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Intervenció dels bombers. Resistència al foc de l’estructura.

Tema 15.- Condicions de seguretat d’utilització dels edificis. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Seguretat d’utilització. Accessibilitat.

Tema 16.- Exigències bàsiques d’Estalvi energètic en l’edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.

Tema 17.- Exigències bàsiques de salubritat en l’edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Recollida i evacuació de residus. Qualitat de l’aire interior.

Tema 18.- Requisits de les instal·lacions tèrmiques als edificis. Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els Edificis. Instruccions tècniques IT1: Disseny i dimensionat.

Tema 19.- Protecció contra la contaminació acústica de les activitats. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

Tema 20.- Deure legal de conservació, d’ús i rehabilitació de l’edificació a Catalunya. Deure dels propietaris i de l’Administració. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. Declaració d’estat ruïnós. Procediment i efectes.

Tema 21.- Protecció de la legalitat urbanística a Catalunya. Competència i procediment. Inspecció urbanística. Ordres de restauració. Infraccions urbanístiques. Restauració de la realitat física alterada.

Tema 22.- La Construcció. L'evolvent (façanes i cobertes) i els aïllaments tèrmics i acústics. Normativa aplicable i solucions constructives.

Tema 23.- Patologies de les estructures de suport de les edificacions. Classificació, solucions constructives i mètodes de reparació.

Tema 24.- Patologies dels elements de tancament de les edificacions, cobertes i façanes. Classificació, solucions constructives i mètodes de reparació.

Tema 25.-Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. L’estudi i els plans de seguretat i salut en el treball.

Tema 26.- La Llei d’Ordenació de l’Edificació, L 38/1999, de 5 de novembre. La direcció d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa.

Tema 27.- Els contractes d'obres. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, text consolidat. El projecte d’obres. Supervisió del projecte. Replanteig i execució d’obres. Certificacions d’obra. Recepció i termini de garantia.

Tema 28.- Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Normativa d'aplicació. Sistemes constructius pels diferents tipus de canalitzacions. Ordenació de serveis al subsòl i proteccions entre xarxes dels diferents subministraments públics.

Tema 29.- Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals. Sistema separatiu de residuals i pluvials. Tipologies i sistemes constructius.

Tema 30.- Instal·lacions d'enllumenat públic. Consideracions generals sobre els sistemes d'enllumenat i nivell d'il·luminació segons l'espai públic. Normativa vigent relativa a estalvi energètic i contaminació lumínica.

Tema 31.- Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Instal·lacions d'enllumenat exterior. Quadres de protecció, mesura i control. Elements basics de les instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes.

Tema 32.- Certificació energètica als Edificis: Normativa, procediment i paràmetres de càlcul.

Tema 33.- Supressió de barreres arquitectòniques. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d'accessibilitat. Condicions d’accessibilitat dels espais públics urbanitzats. Itinerari accessible. Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als espais públics i urbanitzats.

Tema 34.- Espais urbans. Tipologia. La pavimentació i els nivells de trànsit. Seccions típiques de carrers i places. Característiques dels materials. Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.

Tema 35.- Ordenança municipal de Castelldefels reguladora del Consum, la Utilització i l'Abocament de les Aigües

Tema 36.- Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa d'aplicació i protocols d'actuació.

Tema 37.- Instrucció 5.2-IC "Drenatge superficial" FOM/298/2016.

Tema 38.- L’ordenança de civisme i ús de l’espai públic al terme municipal de Castelldefels. Contaminació acústica, sorolls i vibracions. Ús i ocupació de la via pública.

Tema 39.- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Castelldefels. Zonificació acústica. Activitats, classificació i requeriments tècnics.

Tema 40.- Ordenança municipal de Castelldefels protecció dels espais verds i del paisatge urbà. Protecció de l’arbrat a l’espai urbà i als espais verds privats. Espècies protegides i condicions de les llicències, tala i compensacions.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.