agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Fene 2021

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 28/05/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Fene 2021

28/05/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico/a de Administración General mediante el concurso-oposición en turno libre. Las bases de la convocatoria de BOP de A Coruña del 21 de abril de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARIO

BLOQUE 1:

1.–A Constitución Española de 1978. Estrutura. Valores superiores do ordenamento constitucional. Os principios fundamentais da Constitución: a soberanía, a división de poderes, a representación política, a participación política. A reforma constitucional.

2.–Dereitos e liberdades establecidos na Constitución. Especial referencia aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas. Garantías e tutela dos dereitos e liberdades. A suspensión de dereitos.

3.–A “Constitución económica”: significado e contido. Os principios reitores da política social e económica: natureza xurídica; os dereitos derivados dos principios reitores.

4.–As Cortes Xerais: composición, organización e funcionamento. Funcións; especial referencia á función lexislativa.

5.–O Goberno: Composición. Procedemento do nomeamento e cesamento. As funcións constitucionais do Goberno: A función normativa; a función política; a función administrativa

6.–Órganos de control da Administración: O Tribunal de Contas e o Defensor do Pobo.

7.–O Poder Xudicial. A regulación constitucional da Xustiza. A Lei orgánica do poder xudicial e a Lei planta xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial: designación, organización e funcións. A organización da Administración de Xustiza en España: ordes xurisdicionais, clasesde órganos xurisdicionais e as súas funcións. Conflitos de xurisdición e competencia.

8.–O Tribunal Constitucional na Constitución e na súa Lei orgánica. Composición, designación,organización e funcións. O sistema español de control da constitucionalidade das leis.

9.–A administración pública na Constitución. A administración pública: concepto. A administración instrumental. Os organismos públicos. Os organismos autónomos e entidades públicas empresariais.As sociedades mercantís e fundacións públicas. A regulación das administracións públicas na lexislación de procedemento administrativo común das administracións públicas e na de réxime xurídico do sector público. A Administración electrónica. As relacións interadministrativas e os seus principios.

10.–A Administración Xeral do Estado. A Lei de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado e a súa normativa de desenvolvemento. A estrutura por departamentos e os órganos superiores. A organización territorial da Administración Xeral do Estado. Os Delegados e Subdelegados do Goberno. O Consello de Estado.

11.–A organización territorial do Estado na Constitución. O Estado das Autonomías. Organización básica das Comunidades Autónomas. O proceso estatuínte: os Estatutos de Autonomía. A organización política e administrativa das Comunidades Autónomas. A reforma dos Estatutos de Autonomía.

12.–O sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas. As relacións entre o Estado e as Comunidades Autónomas. Xurisprudencia constitucional.

13.–As fontes do ordenamento xurídico español. A Lei. Concepto e caracteres. As leis estatais. Leis ordinarias e orgánicas. Normas do gobernó con forza de lei. Os tratados internacionais como norma de dereito interno.As relacións entre o ordenamento estatal e os ordenamentos autonómicos. Leis estatais e autonómicas. Lexislación básica, bases, lexislación e execución.

14.–O regulamento. A potestade regulamentaria: formación e fundamento. Distinción de figuras afíns. As relacións entre lei e regulamento.

15.–Orixe e evolución da Unión Europea. Organización institucional da Unión Europea: composición e competencias. O Comité das Rexións. O Congreso de Poderes Locais e Rexionais de Europa.

16.–O Dereito da Unión Europea: principios informadores. Fontes: Tratados e dereito derivado. As diretivas e os regulamentos comunitarios. As decisións, recomendacións e ditames. Posición dos tratados internacionais e do dereito da Unión Europea no sistema de fontes: principios de efecto directo, primacía e subsidiariedade.

17.–A autonomía local. Antecedentes históricos e doutrinais. A autonomía local na Constitución: especial referencia á doutrina da garantía institucional. Contido subxectivo, obxectivo e institucional da autonomía local na Constitución e no dereito básico estatal. Especial referencia ao marco de competencias das entidades locais.

BLOQUE 2:

18.–Os conceptos de administración pública e o dereito administrativo. O sometemento da administración ao dereito. O principio de legalidade. As potestades administrativas e os conceptos xurídicos indeterminados. Límites da discrecionalidade. Control xudicial da discrecionalidade. A desviación de poder. O exercicio da potestade normativa. Os principios de boa regulación. A planificación e avaliación normativa. A participación dos cidadáns. A memoria de análise de impacto normativo.

19.–O ordenamento xurídico-administrativo: o dereito administrativo: concepto e contidos. O dereito administrativo básico ditado en virtude do artigo 149.1.18 da Constitución. As fontes do dereito administrativo. O regulamento: titularidade da potestade regulamentaria. Ámbito material do regulamento. O procedemento de elaboración dos regulamentos. Eficacia do regulamento. Límites aos regulamentos. Control dos regulamentos ilegais e efectos da súa anulación.

20.–As persoas ante a actividade da administración: dereitos e obrigas. O interesado: concepto, clases, capacidade de obrar e representación. A identificación dos interesados e os seus dereitos e intereses lexítimos no procedemento. As situacións xurídicas do interesado.

21.–A transparencia da actividade pública. Publicidade activa. O dereito de acceso á información pública. A protección dos datos de carácter persoal e a garantía dos dereitos dixitais.

22.–O acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: a motivación e a forma. A eficacia dos actos administrativos: o principio de autotutela declarativa. Condicións. A aprobación por outra administración. A demora e retroactividade da eficacia. A notificación: contido, prazo e práctica en papel e a través de medios electrónicos. A notificación infrutuosa. A publicación.

23.–A invalidez do acto administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. O principio de conservación do acto administrativo. A revisión de actos e disposicións pola propia Administración: supostos. A acción de nulidade, procedemento, límites. A declaración de lesividade. A revogación de actos. A rectificación de erros materiais ou de feito.

24.–Disposicións xerais sobre o procedemento administrativo. Os medios electrónicos aplicados ao procedemento administrativo común. A iniciación do procedemento: clases, emenda e mellora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos e comunicacións. Os rexistros administrativos. A adopción de medidas provisionais. O tempo no procedemento. Termos e prazos: cómputo, ampliación e tramitación de urxencia. Ordenación e tramitación do procedemento. Instrución: intervención dos interesados, proba e informes. A tramitación simplificada do procedemento administrativo común.

25.–Terminación do procedemento. A obriga de resolver. Contido da resolución expresa: principios de congruencia e de non agravación da situación inicial. A terminación convencional. A falta de resolución expresa: o réxime do silencio administrativo. A desistencia e a renuncia. A caducidade.

26.–A coacción administrativa: o principio de autotutela executiva. A execución forzosa dos actos administrativos: os seus medios e principios de utilización. A coacción administrativa directa. A vía de feito.

27.–Recursos administrativos: principios xerais. Actos susceptibles de recurso administrativo. Regras xerais de tramitación dos recursos administrativos. Clases de recursos. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A xurisdición contencioso-administrativa.

28.–As formas de actividade administrativa. A iniciativa económica pública e os servizos públicos. A remunicipalización dos servizos públicos. A actividade de policía: a autorización administrativa previa e outras técnicas autorizatorias tras a directiva 2006/123/CE, do Parlamento e do Consello de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. Transposición ao dereito interno da directiva 2006/123/CE, do Parlamento e do Consello de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. A actividade de fomento: as súas técnicas.

29.–A potestade sancionadora: concepto e significado. Principios do exercicio da potestade sancionadora. O procedemento sancionador e as súas garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia á potestade sancionadora local.

30.–A expropiación forzosa. Suxeitos, obxecto e causa. O procedemento xeral. Garantías xurisdicionais. A reversión expropiadora. Tramitación de urxencia. Referencia ás singularidades procedimentais.

31.–A responsabilidade da administración pública: caracteres. Os presupostos da responsabilidade. Danos resarcibles. A acción de responsabilidade. Especialidades do procedemento administrativo en materia de responsabilidade. A responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións públicas.

32.–Os contratos do sector público: Obxecto e ámbito de aplicación da Lei de Contratos do Sector Público. Delimitación dos tipos contractuais. Contratos administrativos e contratos privados. Os contratos menores.

33.–Disposicións xerais sobre a contratación do sector público: racionalidade e consistencia, liberdade de pactos e contido mínimo do contrato, perfección e forma do contrato. Normas específicas de contratación pública nas entidades locais.

34.–As partes nos contratos do sector público. Órgano de contratación; o Perfil de Contratante. Capacidade e solvencia do empresario. Prohibicións. Clasificación. Obxecto, presuposto base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Garantías esixibles na contratación do sector público.

35.–Preparación dos contratos das Administracións Públicas: expediente de contratación e as súas clases; pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas. Normas xerais e procedementos de adxudicación dos contratos das Administracións Públicas.

36.–Formalización dos contratos. Efectos, execución, modificación, cumprimento, suspensión e extinción dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración pública nos contratos administrativos. Cesión e subcontratación.

37.–Os bens das Entidades Locais. Normativa aplicable. Clases. Bens de dominio público. Bens patrimoniais. Inventario de bens.

38.–O dominio público: Concepto e natureza. Clasificacións; en especial o demanio natural. Os elementos do dominio público: Suxeitos, obxecto e destino. Afectación, desafectación, mutacións demaniais. Réxime xurídico do dominio público: Inalienabilidade, inembargabilidade, imprescriptibilidade. Utilización de bens de dominio público: réxime xeral das autorizacións e concesións demaniais. Referencia ao réxime sancionador.

39.–Bens e dereitos patrimoniais: aproveitamento e explotación. Principios de xestión patrimonial. Adquisición,arrendamento, alleamento e cesión de bens e dereitos patrimoniais.

40.–Réxime de facultades e prerrogativas das Entidades Locais en relación cos seus bens: especial referencia á investigación, deslinde e desafiuzamento administrativo.Dominios públicos especiais. Regulación relativa a augas, montes, minas, estradas e costas.

41.–O réxime local: significado e evolución histórica. A Administración local na Constitución e nos Estatutos de Autonomía. A Carta europea da autonomía local. O principio de autonomía local: significado, contido e límites. Clases de entidades locais.

42.–As fontes do dereito local. Regulación básica do Estado e normativa das comunidades autónomas en materia de réxime local. A incidencia da lexislación sectorial sobre o réxime local. A potestade normativa das entidades locais: regulamentos e ordenanzas. Procedemento de elaboración. O regulamento orgánico. Os bandos.

43.–O municipio: concepto e elementos. Alteracións de termos municipais. Lexislación básica e autonómica. A poboación municipal. O padrón de habitantes. O estatuto dos veciños. Dereitos dos estranxeiros.

44.–A organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenentes de Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno Local. Órganos complementarios: Comisións Informativas e outros órganos. Municipios de gran poboación: municipios de aplicación, organización e funcionamento dos órganos municipais necesarios e de xestión económica-financeira. Os grupos políticos e os concelleiros non adscritos. A participación veciñal na xestión municipal. O Concello aberto. Outros réximes especiais.

45.–As competencias municipais: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas e distintas das propias. A sustentabilidade financeira da facenda local como presuposto do exercicio das competencias. Os convenios sobre o exercicio de competencias e servizos municipais. Os servizos mínimos. A reserva de servizos.

46.–A provincia como entidade local. Organización e competencias. A cooperación municipal e a coordinación na prestación de determinados servizos. As relacións entre as comunidades autónomas e as Deputacións provinciais. Réximes especiais. As illas: os Consellos e Cabidos insulares.Outras entidades locais. Lexislación básica e autonómica. Entidades locais de ámbito inferior ao municipio. As comarcas. As mancomunidades de municipios. As áreas metropolitanas. Sociedades interadministrativas. Os consorcios: réxime xurídico.

47.–O sistema electoral local. Causas de inelixibilidade e incompatibilidade. Elección dos concelleiros e alcaldes. Elección de deputados provinciais e presidentes. Elección de conselleiros e presidentes de Cabidos e Consellos insulares. A moción de censura e a cuestión de confianza no ámbito local. O recurso contencioso-electoral. O estatuto dos membros electivos das corporacións locais.

48.–Réxime de sesións e acordos dos órganos de Goberno local. Actas, certificacións, comunicacións, notificacións e publicación dos acordos. Réxime de suspensión e impugnación dos actos e acordos locais por outras administracións públicas.

49.–A administración electrónica: Marco legal aplicable. Instrumentos para o acceso electrónico ás Administracións Públicas: Sedes electrónicas, canles e puntos de acceso, identificación e autenticación. A xestión electrónica dos procedementos administrativos: rexistro de documentos, comunicacións e notificacións electrónicas. Esquema Nacional de Seguridade. Esquema Nacional de Interoperatividade. Instrumentos para a cooperación entre Administracións Públicas en materia de Administración Electrónica.

50.–Instrumentos de ordenación territorial. As relacións entre o urbanismo e a ordenación do territorio. A Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia. As Directrices de Ordenación do Territorio e o Plan de Ordenación do Litoral. A Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese: obxectivos.

51.–Lexislación estatal do solo: Disposicións xerais. Bases do réxime do solo. As situacións básicas do solo e as clasificacións urbanísticas. O Real decreto lexislativo 7/2015, polo que se aproba o Texto refundido da lei do solo e rehabilitación urbana.

52.–A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia: obxectivos e principios xerais. Clases e categorías de solo. Aspectos da función urbanística. O Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia Réxime urbanístico da propiedade do solo: principios xerais. Clasificación. Réxime xurídico do solo rústico. Réxime xurídico do solo urbano. Réxime xurídico do solo urbanizable. Réxime xurídico do solo de núcleo rural.

53.–O planeamento urbanístico na normativa urbanística galega. Os instrumentos de ordenación urbanística. Disposicións xerais sobre o planeamento, sostibilidade e calidade. O plan xeral de ordenación municipal. O Plan Básico Autonómico. Os plans básicos municipais. O planeamento de desenvolvemento. Estudios polo miúdo. O planeamento especial. Os catálogos. Elaboración e aprobación de plans. Efectos da aprobación. Iniciativa e colaboración dos particulares. Publicidade, vixencia e efectos da aprobación dos plans. Modificación e revisión de plans. Usos e obras provisionais. Normas de aplicación directa na normativa urbanística galega.

54.–Execución do planeamento. Presupostos da execución. O principio de equidistribución e as súas técnicas. Sistemas de actuación: elección do sistema. O proxecto de urbanización. Supostos indemnizatorios. Peculiaridades das expropiacións urbanísticas.

55.–A intervención na edificación e uso do solo: Licenzas urbanísticas e comunicacións previas. Actos suxeitos e exentos e o seu réxime xurídico. As ordes de execución. Deberes de conservación e réxime da declaración de ruína. A Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.

56.–Réxime xurídico dos instrumentos de intervención administrativa aplicables á instalación e apertura de establecementos e ao exercicio de actividades económicas en Galicia. O réxime de control dos espectáculos públicos e actividades recreativas. A Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade de Galicia e o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado polo Decreto 144/2016. A Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Licenzas de actividades, comunicacións previas e declaracións responsables. Cambios de titularidade.

57.–A protección da legalidade urbanística: obras e usos sen licenza ou comunicación previa en curso de execución, obras rematadas sen título habilitante ou sen axustarse ao título. Outros actos sen licenza ou sen comunicación previa. Particularidades da protección da legalidade en solo rústico e en zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos. Suspensión e revisión de licenzas. As declaracións de ineficacia. Infraccións e sancións urbanísticas.

58.–A protección da paisaxe de Galicia. A protección e acceso dos bens de interese cultural. Réxime específico de protección dos bens catalogados. Os camiños de Santiago. Bens culturais específicos.

59.–Lexislación en materia de estradas. A Lei 37/2015 de estradas. Disposición xerais. Uso e defensa das estradas. Travesías e tramos urbanos. Réxime de usos e autorizacións. A Lei 8/2013 de estradas de Galicia e o seu regulamento: Disposición xerais;Protección do dominio público viario; Réxime de usos e autorizacións.

60.–Lexislación en materia de augas. Dominio público hidráulico e as súas zonas de protección (servidumes e outras limitacións). A súa incidencia no urbanismo.

61.–Lexislación en materia de costas. Dominio público marítimo-terrestre e as súas zonas de protección (servidumes e outras limitacións). A súa incidencia no urbanismo.

62.–O emprego público. Marco legal estatal e autonómico aplicable. O emprego público local: Réxime legal específico.Persoal ao servizo das administración públicas. Clases de persoal. Adquisición e perda da relación de servizo.

63.–O dereito do traballo: As fontes do dereito do traballo. O principio de xerarquía normativa. Aplicación da normativa laboral ao emprego público; réxime de aplicación ao persoal laboral ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular.

64.–O contrato de traballo: Concepto. Natureza. Suxeitos. Forma. Contido e réxime xurídico. Modalidades do contrato de traballo. A duración do contrato de traballo. Modificación, suspensión e extinción; supostos, procedemento e efectos.

65.–O acceso ao emprego público: Principios, requisitos e sistemas selectivos: a oposición, o concurso e o concurso oposición. Selección de funcionarios interinos, persoal laboral temporal, persoal eventual e directivo: Supostos, procedemento e limitacións.

66.–Dereitos e deberes dos empregados públicos. Políticas de igualdade e contra a violencia de xénero nas administracións públicas. Código de conduta. O dereito á carreira profesional dos empregados públicos locais: Marco Legal aplicable. Obxecto. Modalidades de carreira profesional. Particularidades do persoal laboral. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular

67.–Os dereitos retributivos do empregados públicos. Marco legal, estrutura, criterios e limitacións aplicables con carácter básico ao persoal de todas as administración públicas. Particularidades do persoal laboral.

68.–Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións dos empregados públicos. Particularidades do persoal laboral. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular. Particularidades do persoal laboral.

69.–A mobilidade administrativa e a provisión de postos. Particularidades do persoal laboral. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular.

70.–Situacións administrativas, incompatibilidades e responsabilidades disciplinarias dos empregados públicos. Particularidades do persoal laboral. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular. O réxime de responsabilidade civil, penal e patrimonial dos empregados públicos.

71.–Instrumentos de ordenación do persoal/rrhh: Relacións de postos de Traballo, Plantillas de Persoal, Ofertas de Emprego Público e Plans de ordenación de rrhh e aqueloutros. Definición, finalidade, estrutura, contidos mínimos e procedemento de aprobación e modificación. Particularidades no ámbito da Administración local de Galicia.

72.–A negociación colectiva no ámbito da administración pública. Marco legal. Ámbitos de negociación. Lexitimación negocial. Órganos competentes. Materias de obrigada negociación. Procedementos de negociación. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular.

73.–Os convenios colectivos. Marco legal. Concepto, obxecto e natureza. Procedemento de elaboración, modificación e denuncia. Duración e vixencia. Contidos mínimos. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular. O Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Fene.

74.–Acordos e pactos do persoal funcionario: Concepto, obxecto e natureza. Marco legal. Procedemento de elaboración e modificación. Contidos. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular. Acordo regulador das condicións laborais do persoal funcionario ao servizo do Concello de Fene.

75.–Representación de persoal funcionario e laboral ao servizo da administración pública: Marco legal. Órganos representación, competencias, facultades, dereitos e garantías. Procedemento de elección. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular.

76.–O dereito á actividade sindical. Marco legal. Dereitos, garantías e forma de exercicio. Réxime aplicable ao persoal ao servizo da administración local, en xeral, e da galega, en particular.

77.–A Seguridade Social. Entidades Xestoras e Servicios comúns. Réxime xeral e rexímenes especiais. Acción protectora do réxime xeral.

78.–Seguridade e hixiene no traballo: A Lei de Prevención de Riscos Laborais. Actuacións das administracións públicas; competencias. Dereitos e obrigacións das persoas traballadoras e empresarias en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. Participación do/as traballadore/as.

79.–Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con discapacidade e a súa inclusión social: título preliminar, capítulo V, sección 1.ª, e capítulo VIII do Título I e Título II.

80.–Réxime xurídico do/as funcionario/as de habilitación con carácter nacional: O exercicio da función pública local de Secretaría: Marco legal, funcións e postos e persoal ao que se reserva o seu exercicio. O control interno da xestión económico-orzamentaria local: O exercicio da función interventora; marco legal, funcións e postos e persoal ao que se reserva o seu exercicio. O exercicio da función pública local de Tesouraría e Recadación: Marco legal, funcións e postos e persoal ao que se reserva o seu exercicio. Provisión de postos, situacións e réxime disciplinario.

81.–A actividade subvencional das Entidades Locais: Marco legal de xeral aplicación, así como no ámbito da Administración Local de Galicia. Principios. Concesión; órganos competentes, beneficiarios e procedementos de concesión. Xustificación. Infraccións e sancións.

82.–As facendas locais. Regulación constitucional e restante marco legal aplicable; previsións normativas específicas no ámbito da Administración local de Galicia.

83.–Os orzamentos das Entidades Locais. Estructura orzamentaria. Elaboración e aprobación: especial referencia ás Bases de execución do orzamento. Procedemento de aprobación e modificación. Vixencia e efectos temporais; a prórroga orzamentaria.

84.–Estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira na Constitución e normativa de desenvolvemento. Principios xerais. Incumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira e regra de gasto das Corporacións Locais.

85.–A conta xeral da entidades locais. Definición, obxecto e contido. Conformación e procedemento e prazo de aprobación e presentación ante os órganos competentes. Incumprimentos e efectos derivados.A liquidación dos orzamentos das entidades locais. Definición, obxecto e contido. Conformación e procedemento e prazo de aprobación e presentación antes os órganos competentes. Incumprimento e efectos derivados

86.–As modificacións de crédito: Supostos, financiamento, órganos competentes e procedemento de aprobación.A execución e xestión do orzamento de gastos: Fases. Órganos competentes. Os anticipos de caixa fixa. Os gastos de carácter plurianual. A tramitación anticipada de gastos.

87.–Os recursos das Entidades Locais. A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: As ordenanzas fiscais; obxecto e procedemento de aprobación e modificación. Tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación dos tributos.

88.–Os tributos municipais: Impostos, taxas, contribucións especiais, prezos públicos e outros ingresos tributarios; definición e obxecto. Clases de impostos; definición e obxecto.

89.–A recadación municipal. Procedementos de recadación en período voluntario: Supostos e efectos. Aprazamentos e fraccionamentos. Procedementos de recadación en período executivo: Supostos e efectos. Procedemento de constrinximento.

90.–Seguridade cidadá e Policía Local. Os Corpos de Policías Locais, funcións e coordinación na normativa estatal e autonómica galega. Protección Civil. Los servicios de prevención y extinción de incendios.

91.–As competencias municipais en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial. A regulación municipal de usos das vías urbanas. O procedimiento sancionador en materia de tráfico.

92.–A xurisdición contencioso-administrativa. Ámbito. Órganos xudiciais e competencias. As Partes; lexitimación. Actos recorribles/impugnables; materias e prazos. Procedemento abreviado e ordinario. Sentenzas: Execución e outras actuacións ao respecto das mesmas; réxime recursos.

93.–A xurisdición social. Ámbito. Órganos xudiciais e competencias. As Partes; lexitimación. Actos recorribles/impugnables; materias e prazos. Sentenzas: Execución e outras actuacións ao respecto das mesmas; réxime recursos. Procedementos especiais. Procedementos específicos no ámbito da administración pública.

BLOQUE 3:

94.–O PXOM de Fene.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.