agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ay Cardedeu 2021

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 25/05/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ay Cardedeu 2021

25/05/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingenieros Técnicos Industriales mediante concurso-oposición en turno libre. Las bases de la convocatoria se encuentran en el BOP de Barcelona del 6 de mayo de 2021.

ANNEX I. Temari general

1. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

2. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

3. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

4. L'Administració local. Ens que la integren. La Llei de Bases del Règim Local. La regulació del règim local a Catalunya.

5. El municipi. Línies generals de l'organització i competències municipals. Òrgans de govern municipals. L’Alcalde/essa. El Ple. La Junta de Govern Local. Els Tinents d’Alcalde.

6. El municipi de Cardedeu. Dades generals, equipaments.

7. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius.

8. L’acte administratiu: L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

9. El procediment administratiu: concepte i principis generals. Fases del procediment administratiu. La Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

10. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. El funcionament electrònic del sector públic a la llei 40/2015 d’1 d’octubre. Les relacions electròniques entre administracions.

11. El pressupost de les entitats locals: contingut, aprovació, execució i liquidació. Impostos municipals. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.

12. Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre. Conceptes i principis.

13. Protecció de dades.

14. El personal al servei de les Administracions Públiques. Drets i deures.

15.-La contractació administrativa: principis generals. Classes de contractes administratius. Contractes del sector públic: licitacions, contractes menors.

 ANNEX II. TEMARI ESPECÍFIC

1. Urbanisme. Tipus de Planejament. La gestió urbanística. La disciplina urbanística.

2. El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Cardedeu i el seu desenvolupament.

3. Informàtica. Els sistemes de representació gràfica, CAD. Full de càlcul. Tractament de texts. Programa GIS

4. Subministrament d’aigües: avaluació de necessitats, captacions, impulsions, dipòsits, xarxes de distribució, tipus, materials.

5. Xarxes d’enllumenat públic. Criteris de disseny. Criteris d’energètics (estalvi). Manteniment.

6. Xarxes d’enllumenat públic (2). Legislació: Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). Instal·lacions d’enllumenat exterior (ITC-BT09).Instal·lacions d’enllaç (ITC-BT12 a 17). Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats (ITCBT- 22). Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions(ITC-BT23).Designació dels cables elèctrics. Classes de conductors. Tipus de cables per ITC-BT Instal·lacions en locals de pública concurrència (ITC-BT-28). Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

7. Sistemes d’enllumenat públic. Càlcul de les instal·lacions d’enllumenat públic.

8. Plans de contaminació lumínica municipals. Redacció, metodologia i finalitat. Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

9. Gas natural. Gasos liquats del petroli (GLP). Gasoil. Funcionament, disseny, components, avantatges i inconvenients.

10. Geotèrmia. Tipus, disseny, components, avantatges i inconvenients. 18. Auditories energètiques. Tipus, metodologia i finalitat.

11. Energia solar fotovoltaica. Funcionament, disseny, components, avantatges i inconvenients.

12. Energia solar tèrmica. Funcionament, disseny, components, avantatges i inconvenients.

13. Sistemes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació). Aplicacions, tipologia, disseny, components, avantatges i inconvenients.

14. Biomassa. Tipus, disseny, components, avantatges i inconvenients.

15. Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). IT 1.2 i IT 2.4 Eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques. IT 3 Manteniment i ús de les instal·lacions tèrmiques. IT 4 Inspecció de les instal·lacions tèrmiques. Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

16. Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RScIEI). Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials.

17. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Competències. Supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat. Llei 3/2010, de18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

18. Autoprotecció. Aplicació. Definició, contingut mínim i implantació d’un pla d’autoprotecció. Òrgans competents i procediment.

19. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

20. Espectacles públics i activitats recreatives. Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives. Règims d’intervenció administrativa.

21. Decret 112/2010, de 31d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

22. Activitats. Règim d’autorització mediambiental. Règim de llicència mediambiental. Règim de comunicació mediambiental. Objecte, finalitat i tramitació. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

23. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

24. Altres activitats de control municipal. Normativa i procediments.

25. Acústica. Zonificació acústica del territori. Zones de soroll. Mapes de soroll. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

26. El mapa acústic de Cardedeu.

27. Acústica. Nivells d’avaluació. Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a noves activitats. Decret176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

28. Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi - Codi Tècnic de l’Edificació

29. Document Bàsic HE Estalvi d’energia - Codi Tècnic de l’Edificació.

30. Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. Real Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.

31. Document Bàsic HS Salubritat - Codi Tècnic de l’Edificació.

32. Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat - Codi Tècnic de l’Edificació.

33. Ordenances municipals de Cardedeu vinculades al lloc de treball.

34. Oficina tècnica: organització, desenvolupament de treballs, memòria valorada, avantprojecte, projecte. Documents d’un projecte. Documents necessaris per a una obra pública. Impacte ambiental. Procediment.

35. Gestió de residus municipals, industrials, de construcció. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol text refós de la Llei reguladora dels residus.

36. Gestió integral de projectes constructius. BIM. IteC. TCQ 2000 gestió pressupostos.

37.- Els projectes d’urbanització. Recepció de les urbanitzacions per part dels ajuntaments.

38. -Els projectes d’obra pública local. El projecte d’obres. Concepte general d’un pressupost: definició d’una obra amb partides. Tipus de preus: simples, descompostos, auxiliars i justificació de preus.

39. Tècnics que intervenen en l’obra pública local. Competències i funcions. Les certificacions d’obra en la contractació pública local. Liquidacions i tancament de les obres municipals.

40.- La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil i altres instruments. Els Plans d'emergència: Infocat, Neucat, Transcat, Inuncat, Procicat. Definició i utilitat. Criteris d’activació.

41. Accessibilitat en la via pública. Itineraris accessibles en la via pública. Disposicions legals. Accessibilitat a l'edificació. Disposicions legals. Exigències en la comunicació horitzontal i vertical i serveis diversos. Exigències en els edificis públics.

42. Domini públic viari i zones de protecció: conceptes. Zones de domini públic, de servitud i d’afectació. Línia d’edificació. Delimitació, actuacions i usos autoritzables. Règim d’autoritzacions: procediment, documentació, condicions, efectes codificació i resolució. Delimitació del dret de propietat.

43. El contracte d’obres. Tipus. Procediments. Publicitat i terminis. Classificació de les obres.

44. ROAS (Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals).

45. Aparells elevadors. Conceptes i aplicació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.