agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Archivos Ayuntamiento Vinarós 2021

Especialidad: A Aplica a todas las Especialidades
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 24/05/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Archivos Ayuntamiento Vinarós 2021

24/05/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico/a de archivo para el ayuntamiento de Vinarós mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Castellón del 20 de abril de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARI GENERAL:

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis fonamentals. Drets i deures: la seua garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Les Corts generals. El Govern. El Poder Judicial.

Tema 2. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura i principis fonamentals.

Tema 3. El municipi. El terme municipal. L’empadronament. L’organització municipal. L’alcalde. El Ple. La Junta de Govern Local.

Tema 4. Les competències municipals. Els serveis mínims municipals.

Tema 5. Règim de sessions i acords dels òrgans de Govern local. Impugnació d’actes i acords locals, i exercici d’accions.

Tema 6. L’acte administratiu. Concepte, classes i elements. Validesa i eficàcia. Revisió d’ofici. Execució forçosa.

Tema 7. El procediment administratiu: Concepte. Característiques, elements i fases del procediment administratiu. Els recursos administratius.

Tema 8. Els contractes administratius. Classes i règim jurídic. Especial referència al contracte menor.

Tema 9. Personal al servei de les entitats locals. Classes i estructura. Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari. Responsabilitat administrativa i penal dels funcionaris.

Tema 10. Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals. El pressupost de les entitats locals. Fases d’execució de la despesa.

Tema 11. Els béns de les entitats locals. L’inventari de béns. La protecció dels béns de les entitats locals. El règim d’utilització. Els béns del patrimoni cultural i la seua protecció.

Tema 12. Llei de prevenció de riscos laborals. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de Prevenció. Mesures preventives i pautes d’actuació davant d’incendis i emergències.

TEMARI ESPECÍFIC:

Tema 13. Normes i estàndards en matèria de gestió documental i arxius.

Tema 14. Organismes i programes en matèria d’arxius: objectius i àmbit d’actuació. Els grans portals d’arxius europeus.

Tema 15. El sistema arxivístic de l’Estat Espanyol. Marc legal i organismes que el conformen. El PARES.

Tema 16. Regulació jurídica del Patrimoni Cultural Valencià. El Cens del Patrimoni Documental Valencià.

Tema 17. El sistema arxivístic de la Comunitat Valenciana. Marc legal i organismes que el conformen. L’Arxiu del Regne de València: origen, funcionament, competències i tipologia documental.

Tema 18. Legislació i polítiques de memòria històrica Marc legal sobre les obligacions de transparència en el arxius i la gestió de documents.

Tema 19. L’Arxiu Municipal de Vinaròs: organització, funcions, fons documental, serveis, accés.

Tema 20. L’arxivística: naixement i evolució. Els principis de l’arxivística: de procedència, respecte «a l’ordre natural» i les edats dels documents. Principals ciències i tècniques auxiliars de l’arxivística.

Tema 21. L’arxiver: evolució, perfil, formació professional i funcions. Codi deontològic. El personal d’un arxiu.

Tema 22. L’arxiu: concepte, funcions i evolució. Analogies i diferències amb els centres d’informació i les biblioteques.

Tema 23. Classes i contingut d’arxius. Tipus d’arxius segons el cicle vital dels documents. Instruments de control, gestió i descripció dels diferents tipus d’arxiu.

Tema 24. Els arxius municipals: origen, evolució, organització i funcions principals. Tipus de fons documental que l’integre.

Tema 25. La identificació i classificació dels documents. Concepte, objectius i sistemes. El quadre de classificació: principis, característiques i estructura .

Tema 26. L’organització i ordenació del fons. Sistemes d’ingrés de documents. Normes bàsiques d’instal·lació. Transferències i préstecs de documents.

Tema 27. La instal·lació d’arxius. Concepte i contingut. Operacions que compren. Formació de les unitats d’instal·lació, signatures i col·locació física. Mètodes.

Tema 28. El document d’arxiu (I): concepte, tipus i valors. El document escrit: concepte, principals matèries d’escriptura i evolució. Els documents de gran format: concepte, tipologia i tractament arxivístic.

Tema 29. El document d’arxiu (II). La fotografia, el document audiovisual i el cartogràfic: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.

Tema 30. El document d’arxiu (III). El document electrònic: concepte, característiques i tractament arxivístic.

Tema 31. La descripció arxivística. Principis, metodologies i normes. Instruments de descripció.

Tema 32. La normalització i els punts d’accés a la descripció documental. Els registres d’autoritats. Els llenguatges documentals. Sistemes d’indexació. Elaboració de tesaurus.

Tema 33. El procediment administratiu i l’organització de la documentació. Les agrupacions documentals : formació, tramitació i tractament arxivístic.

Tema 34. L’ordenació, instal·lació i emmagatzematge dels documents. Tipus d’ordenació. Operacions relaciones amb l’ordenació.

Tema 35. El fons d’arxiu: concepte i aplicació dels principis d’arxivística. La classificació arxivística: metodologia, elaboració i aplicació.

Tema 36. Sistemes de gestió documental: definició, característiques, estructura i implantació. Recuperació de la informació.

Tema 37. Els sistemes de gestió de qualitat aplicats a l’arxiu. Les cartes de serveis dels arxius. Indicadors de gestió dels arxius municipals.

Tema 38. Conservació i restauració dels documents en suport físic: causes de degradació, mesures de prevenció i processos de conservació i restauració.

Tema 39. L’avaluació i tria documental. El calendari de conservació. La Comissió de Valoració Documental.

Tema 40. La valoració, conservació i eliminació dels documents de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. La Junta Qualificadora de Documents Administratius.

Tema 41. Metodologia per a l’elaboració de propostes d’avaluació i accés documental.

Tema 42. La e-Administració. Definició i característiques. El marc europeu. L’administració electrònica en Espanya: Administració de l’Estat, Administració autonòmica, Administració local. Realitats i perspectives.

Tema 43. L’arxiu electrònic: concepte i funcions. El document i l’expedient electrònic: concepte, característiques, formació, tramitació i tractament arxivístic.

Tema 44. Firma electrònica. Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Política de signatura i segellat electrònics i de certificats de l’Administració. Funcionament de la plataforma Clave per a la identificació i autenticació electrònica.

Tema 45. Còpies de documents electrònics. Norma Tècnica d’Interoperabilitat de procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics.

Tema 46. Conservació i restauració dels documents electrònics: causes de degradació, mesures de prevenció i processos de conservació i restauració. El model OAIS de preservació digital. Finalitat i funcionament de les aplicacions estatals Inside i Archive.

Tema 47. Interoperabilitat i infraestructures en l’àmbit de l’Administració electrònica. Sistemes i plataformes estatals d’interoperabilitat. Registre telemàtic i notificació telemàtica. Especial referència al funcionament i serveis de la Plataforma d’Intermediació de Dades, SIR i Notifica.

Tema 48. Digitalització documental i en especial l’arxiu històric. Norma Tècnica de Interoperabilitat de digitalització de documents. La digitalització com a mitjà de gestió, conservació i difusió dels documents. Sistemes de captura d’imatges. Reconeixement de caràcters (OCR).

Tema 49. Esquemes de metadades de gestió documental. Concepte i classes de metadades segons la norma IS0 23081. Concepte i ús dels perfils d’aplicació.

Tema 50. El Esquema de metadades de gestió del document electrònic: eEMGDE. Model conceptual de l’esquema. Elements de metadades per a la descripció d’entitats documentals. Elements de descripció de sèries documentals.

Tema 51. La gestió integral de la informació en les organitzacions.

Tema 52. La Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties Digitals. Drets. La protecció de dades i els arxius.

Tema. 53. El dret d’accés a la informació pública i els arxius.

Tema 54. L’edifici d’arxiu: característiques arquitectòniques, equipament, recursos, instal·lacions mínimes i condicionament. Els dipòsits i els circuits de circulació.

Tema 55. Esquema Nacional de Seguretat. Principis i requisits. Categorització dels sistemes. Classificació de les mesures de seguretat. Els desastres i la seguretat en els arxius. Plans de seguretat i emergència. 

Tema 56. La funció social i cultural dels arxius i les xarxes socials. Serveis didàctics de l’arxiu. Captació de públic. La dinamització d’arxius: servici als ciutadans i a l’administració. Estratègies de màrqueting i comunicació.

Tema 57. Servei als usuaris: planificació i organització. Condicions d’accés, consulta i préstec de documents. Tipologia d’usuaris. Recolzament a processos tècnics.

Tema 58. La visibilitat de l’arxiu: reproducció i difusió dels documents. Tècniques i procediments reprogràfics. Principals formats.

Tema 59. La propietat intel·lectual i els drets d’autor aplicats a l’arxiu. Les limitacions i excepcions del copyright en arxius.

Tema 60. Gestió de l’arxiu. Recursos humans. Planificació estratègica. Gestió pressupostària i financera.»

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.