agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Industriales Ayto. Lleida 2021

Especialidad: Ingenieros Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 24/05/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Industriales Ayto. Lleida 2021

24/05/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero Industrial mediante concurso-oposición en turno libre. Las bases de la convocatoria y el temario se pueden consultar en el BOP de Lleida del 2 de febrero de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

Programa general de la convocatòria

1. La Constitució Espanyola I: Característiques. Estructura. Principis constitucionals. Organització territorial de l’Estat: l’Estat de les autonomies i l’autonomia local. Institucions estatals: el Cap de l’Estat. Les Corts generals. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

2. La Constitució Espanyola II: Drets Fonamentals i llibertats públiques: concepte, classificació. Protecció, garanties i suspensió dels drets i llibertats.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Característiques i estructura. Institucions de la Generalitat: el Parlament, el President, el Govern. Altres Institucions de la Generalitat. Competències de la Generalitat.

4. El Règim Local. Marc Constitucional i Autonòmic. Els ens locals: classes, potestats competències i relacions entre els ens. Fons de l’ordenament local.

5. El Municipi. Concepte. Elements: Territori, població i organització. El terme municipal. El Padró Municipal: definició, dades obligatòries, gestió del Padró. Drets i deures dels veïns.

6. L’Organització Municipal: normativa, principis, sistemes d’organització municipal i classificació. Els òrgans municipals: L’Alcalde: elecció i atribucions. Els Tinents d’Alcalde. El Ple: concepte, atribucions i funcionament. La Junta de govern Local. Òrgans complementaris.

7. La Potestat Reglamentaria en l’Administració Local. Concepte. Límits i controls. Ordenances, Reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. Els Bans. Règim de les infraccions i de les sancions.

8. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Objecte. Àmbit d’aplicació. Concepte i classes d’empleats públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal directiu.

9. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Drets i Deures dels Empleats Públics. Accés a l’ocupació pública. Adquisició i pèrdua de la relació de servei.

10. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Situacions administratives.

11. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Règim disciplinari: responsabilitat disciplinària, exercici de la potestat disciplinària. Faltes, sancions i prescripció. Procediment disciplinari.

12. El Procediment Administratiu: Marc Normatiu. Concepte d’administració pública. Principis d’actuació administrativa. Competències. Imparcialitat. Llengua en el procediment.

 13. Drets i Deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets dels interessats en el procediment administratiu.

14. El pressupost de les entitats locals. Marc normatiu. Definició. Documents que integren el pressupost. Aprovació del pressupost.

15. La Salut i la Prevenció de Riscos Laborals. Marc Normatiu de referència. Conceptes bàsics. Definicions. Drets dels treballadors/es davant dels riscos laborals. Avaluació de riscos, formació, informació, consulta i participació, mesures d’emergència, vigilància de la salut.

16. Obligacions dels treballadors/res en matèria de prevenció. Coordinació d’activitats empresarials. Recurs preventiu. Integració de la prevenció.

17. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i àmbit de la Llei. El principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació. Polítiques públiques per a la igualtat. El Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

18. Pautes bàsiques per saber redactar documents administratius: informes (estructura i tipus d’informe), propostes de resolució, decrets, notificacions. Programa específic de la convocatòria

19. Atribucions professionals, obligacions i responsabilitats de l’Enginyer/ra Industrial.

20. Manteniment de piscines d’ús públic.

21. Exigències bàsiques de seguretat estructural de l’edificació.

22. Els contractes d’obres.

23. Els contractes de subministraments.

24. Els contractes de serveis.

25. Energies renovables: l’energia solar fotovoltaica. Aplicacions i realitzacions.

26. Energies renovables: l’energia solar tèrmica. Aplicacions i realitzacions

27. L’energia hidràulica. Funcionament i problemàtica de les centrals hidroelèctriques. Les minicentrals.

28. Els serveis energètics, com a mecanisme d’estalvi energètic i econòmic per Administracions locals, models de contracte.

29. Auditoria energètica d’edificis municipals, pla d’estalvi energètic i eines de gestió i control.

30. Gestió i control del consum energètic municipal, organització, serveis de manteniment i tècniques de gestió i explotació d’instal·lacions.

31. Reial Decret 564/2017, de 2 de juny, que modifica el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

32. Procediments de tramitació administrativa per a les petites instal·lacions generadores d’energia, a partir de fonts renovables, cogeneració i residus, en règim d’autoconsum: esquemes de funcionament, viabilitat econòmica i tipus de modalitats existents.

33. El Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia.

34. Mesures d’eficiència energètica, d’estalvi i altres criteris ambientals a incorporar als diferents edificis i instal·lacions municipals. Criteris generals per a l’estalvi energètic en els edificis i en les instal·lacions publiques.

35. Reglament d’Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’Enllumenat Exterior.

36. Protecció contra la contaminació lumínica: Normativa aplicable, realització de mesuraments lumínics, informes tècnics, possibles solucions tècniques i mesures correctores, condicions tècniques exigibles a instal·lacions noves i existents.

37. Aerotèrmia.

38. Transmissió de la calor. Conducció, convecció i radiació.

39. Càlcul de necessitats tèrmiques a l’edifici. Consideracions a tenir en compte.

40. La bomba de calor. Principis de funcionament. Aplicacions.

41. Sistemes de calefacció. Tipus de calefacció. Objecte de la calefacció i condicions que ha de complir.

42. Conservació de l’energia en un sistema de calefacció. La regulació automàtica.

43. El cicle frigorífic. Etapes. Diagrames representatius.

44. Aire condicionat. Concepte. Descripció de funcionament. Sistemes més habituals.

45. El Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) (I). Reglament. Instrucció tècnica de disseny i dimensionament.

46. El Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) (II). Instrucció tècnica de muntatge. Instrucció tècnica de manteniment i ús. Instrucció tècnica d’inspecció.

47. Instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS). Càlcul i disseny. Tipus d’instal·lacions. Normativa d’aplicació.

48. Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa d’aplicació i protocols d’actuació.

49. La inspecció periòdica de les instal·lacions. Objecte. Procediment.

50. Codi tècnic de l’edificació (CTE). El Reial decret 314/2006, de 17 de març: estructura, competències i contingut.

51. Codi tècnic de l’edificació (CTE). Document tècnic CTE: DB-HS4.

52. Codi tècnic de l’edificació (CTE). Document tècnic CTE: DB-HE.

53. Codi tècnic de l’edificació (CTE). Document tècnic CTE: DB-SI.

54. Electricitat. Instal·lació elèctrica. Il·luminació. Conceptes. Producció d’energia elèctrica.

55. Projectes i normativa d’instal·lacions elèctriques de línies aèries i soterrades en Alta i Baixa Tensió.

56. Instal·lacions interiors o receptores d’energia elèctrica. Proteccions contra contacte directes i indirectes.

57. Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials i prescripcions particulars en locals amb risc d’incendi o explosió.

58. L’interruptor de protecció diferencial i el de protecció magneto tèrmica. Concepte i funció.

59. L’energia reactiva. Concepte. Millora del factor potència.

60. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió: xarxes aèries de distribució.

61. Graus de protecció de les lluminàries. Distribucions de punts de llum i càlculs d’il·luminació. Sistemes d’estalvi energètic i telegestió.

62. Xarxes soterrades de distribució. Xarxes aèries d’enllumenat públic. Xarxes soterrades d’enllumenat públic.

63. Enllumenat públic. Tipus de làmpades utilitzades i característiques principals.

 64. Enllumenat exterior públic: Normativa aplicable, càlculs luminotècnics, càlcul de xarxes, components de les instal·lacions, tipus de llumeneres, sistemes de regulació i eficiència energètica.

65. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (I). El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost: àmbit d’aplicació. Instruccions tècniques complementàries: aspectes bàsics.

66. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (II). Locals de pública concurrència i amb riscs d’incendi i explosió.

67. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (III). Instal·lacions en habitatges, instal·lacions d’enllaç i connexions de servei.

68. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (IV). Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

69. El Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’ enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

70. Els projectes d’obres. Avantprojectes i estudis previs. Estructura del projecte. Memòria, plànols i plecs de condicions. El plec de clàusules administratives, generals i particulars. Pressupostos, estat d’amidaments. Informes de projectes.

71. Els plans de manteniment: manteniment preventiu i correctiu. Criteris i metodologia.

72. Pla general de Lleida

73. Ordenança del paisatge de Lleida

74. Ordenança Reguladora dels establiments de concurrència Pública de Lleida

75. Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics al municipi de Lleida.

76. Sistemes de detecció i extinció automàtica d’incendis.

 77. Càlcul de la càrrega de foc i la seva compatibilitat amb l’edifici.

78. Plans d’emergència.

79. Càlcul ocupació.

80. Vies d’evacuació. 81. Sectoritzacions contra incendis

 82. Resistència i estabilitat al foc dels elements estructurals.

83. Legislació en matèria d’emergències. Plans d’autoprotecció.

84. Seguretat contra incendis en Establiments industrials. Reial decret 2267/2004, de 3 de diciembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Caracterització dels establiments segons la seva configuració, ubicació i nivell de risc intrínsec. Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis.

85. Seguretat i Salut Laboral. Projectes i coordinació de Seguretat. Normativa aplicable.

86. El soroll. Principis físics. Principals fonts de soroll. Mesura del soroll. Problemàtica social. Solucions tècniques i administratives.

87. El Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.

88. El Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

89. El Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1 «Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de noviembre

90. El Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. “

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.