agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayto. Palafrugell 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 24/05/2021
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayto. Palafrugell 2021

24/05/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Trabajador/a Social mediante concurso-oposición en turno libre para el Ayuntamiento de Palafrugell (Girona). Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Girona del 12 de mayo de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARI

Tema 1. Configuració de la Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació. Els membres de la Unió Europea. L’adhesió d’Espanya. El Tractat de la Unió Europea. La Constitució Europea

Tema 2. La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional

Tema 3. L’organització territorial de l’Estat: l’administració central, autonòmica i local. Ens que l’integren l’administració local. La Llei de bases del règim local. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l’organització i competències municipals

Tema 4. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives

Tema 5. Competències municipals. Competències pròpies i competències delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis

Tema 6. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

Tema 7. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat

Tema 8. Les hisendes locals. Els pressupostos locals. Classificació dels ingressos i les despeses. Els tributs: concepte, naturalesa. Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics

Tema 9. Les formes d’activitat administrativa a les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia

Tema 10. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d’aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic

Tema 11. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i dels personal al servei de les administracions públiques

Tema 12.- Funció pública: Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Deures dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració pública. Carta Europea per a la igualtat entre homes i dones a la vida laboral. La Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes. Els plans d’igualtat

Tema 13.- Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya

Tema 14.- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials

Tema 15.- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de dependència

Tema 16.- Llei 14/2017, de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania

Tema 17.- Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Tema 18.- Llei 1/2020, de 17 de febrer, de modificació de la llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Tema 19.- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

Tema 20.- Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig, pel que s’estableix l’ingrés mínim vital

Tema 21.- Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència.

Tema 22.- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista de Catalunya

Tema 23.- Llei 11/2014, de 10 d’octubre per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Tema 24.- II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya (PESS) 2020-2024

Tema 25.- Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions

Tema 26.- Protocol marc i orientacions d’actuacions contra els maltractaments a la gent gran

Tema 27.- El Consell de la Gent Gran de Catalunya. Estructura i funcionament

Tema 28.- Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves migrats sols

Tema 29.- Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Tema 30.- L’absentisme escolar. Concepte i protocol d’intervenció

Tema 31.- La xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista

Tema 32.- La xarxa de serveis socials d’atenció pública d’atenció a la infància i adolescència

Tema 33.- Serveis Socials Especialitzats per a persones amb malaltia mental

Tema 34.- Serveis Socials Especialitzats per a persones amb discapacitat

Tema 35.- Serveis Socials Especialitzats per a Gent Gran

Tema 36.- El servei de teleassistència domiciliària. Definició. Requisits d’accés.

Tema 37.- Què és i com es reconeix la situació de discapacitat (tipus i graus)

Tema 38.- Indicadors, factors de risc i factors de protecció per la valoració de les situacions de desprotecció dels infants i adolescents

Tema 39.- Òrgans de participació. El Consell Municipal de Benestar Social de l’ajuntament de Palafrugell

Tema 40.- Pobresa energètica. Normativa i requisits

Tema 41.- El servei d’atenció domiciliària. Definició, tipologia, objectius i persones destinatàries

Tema 42.- El model dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa

Tema 43.- La capacitat jurídica. La incapacitació. Tipologia i efectes. Procés de reconeixement de la incapacitació

Tema 44.- El Servei de Primera Acollida a Catalunya

Tema 45.- Programa Català de Refugiats

Tema 46.- Reglament de la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya

Tema 47.- El Lloguer Social Obligatori sense títol habilitant. Definició. Requisits

Tema 48.- Situació d’exclusió residencial. Definició. Acreditació

Tema 49.- Famílies i exclusió social. Concepte. Dimensions de l’exclusió

Tema 50.- Habilitats professionals vinculades a l’ètica del Treball Social amb Famílies

Tema 51.- Protocol d’atenció a víctimes de violència masclista. El paper dels Serveis Socials Bàsics

Tema 52.- Protocol per a l’abordatge dels matrimonis forçats. El paper dels Serveis Socials Bàsics

Tema 53.- L’avaluació en la intervenció social. Concepte. Definició. Tipus d’avaluació

Tema 54.- Procés metodològic del treball social

Tema 55.- Disseny i avaluació de projectes socials.

Tema 56.- Treball social comunitari. Concepte i eines metodològiques

Tema 57.- Treball social grupal. Concepte, tipologies i àmbits d’actuació

Tema 58.- Treball social amb famílies. Concepte i fases de la metodologia

Tema 59.- Treball en equip. Multidisciplinarietat i interdisciplinarietat

Tema 60.- L’entrevista en el procés metodològic. Concepte, característiques i fases

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.