agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Oficina de Contratación Ay Sant Feliu de Llobregat 2021

Especialidad: A Aplica a todas las Especialidades
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 27/04/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Oficina de Contratación Ay Sant Feliu de Llobregat 2021

27/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero/a de la oficina de contratación del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARI GENERAL

1. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

2. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries

3. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. Institucions de la Unió Europea.

4. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Òrgans de govern dels municipis de règim comú. El Ple: composició i funcions. La Junta de Govern Local. L'Alcalde. Elecció. Competències. Els Tinents d'Alcalde

 5. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes.

6. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.

7. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació

8. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs ordinari i el recurs de revisió.

9. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú: iniciació, instrucció i finalització. L'ordenació. La tramitació simplificada del procediment

10. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre. La gestió de queixes, suggeriments i propostes ciutadanes.

11. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Poders adjudicadors. Negocis i contractes exclosos

 12. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.

13. El pressupost general de les entitats locals. Principis i estructura pressupostària. Elaboració i aprovació. Les fases de l’execució pressupostària, modificacions de crèdit. La liquidació del pressupost.

14. Hisendes locals. Taxes, impostos, preus públics i contribucions especials.

15. Protecció de dades de caràcter personal. La privacitat des del disseny. El registre d'activitats de tractament. El delegat/da de protecció de dades (DPD). Infraccions i sancions. Garantia de drets digitals.

TEMARI ESPECÍFIC

16. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogatives de l'Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i explotació; els negocis jurídics patrimonials.

17. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE, de 26 de febrer de 2014. Antecedents. Disposicions generals.

18. Contractes del sector públic. Contractes administratius i contractes privats. Negocis i contractes exclosos. Els diferents tipus de contractes de les Administracions Públiques.

19. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic. Racionalitat i consistència. Llibertat de pactes i contingut mínim. Perfeccionament i forma. Règim d’invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

20. Les parts en el contracte. L’òrgan de contractació en l’àmbit local. Capacitat i solvència de l’empresari. La successió en la persona del contractista. Òrgans de contractació, òrgans d’assistència i òrgans consultius.

 21. L’objecte, el pressupost base de licitació, el valor estimat, el preu del contracte i la seva revisió.

22. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic.

23. Les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques. La preparació i l’adjudicació dels contractes. Procediments.

24. Els efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. La modificació dels contractes. Execució de contractes d’obres. Lliurament, recepció, certificació final, liquidació i devolució de la garantia. Execució de contractes de subministraments i serveis. Modificacions de contractes.

25. La racionalització tècnica de la contractació. Registres oficials en matèria de contractació i gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

26. Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat. Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. Ordre VIV 561/VIV/2010, d’1 de febrer per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats.

27. La Llei de prevenció de riscos laborals. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Normativa derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals. Organització de la prevenció. Recursos interns i externs. Modalitats preventives. Pla de prevenció de riscos laborals: l’avaluació de riscos laborals i planificació, les mesures i activitats per eliminar o reduir els riscos, activitats per al control de riscos. La investigació d’accidents i incidents. Documentació del sistema preventiu. Auditories del sistema de prevenció.

28. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa aplicable. El Reial Decret 171/2004.

29. Mesures de protecció col·lectives i individuals en obres de construcció. El Reial Decret 1627/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut en el treball. Pla de seguretat i salut en el treball. La seva aprovació. Disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres. Proteccions individuals i col·lectives.

30. Implantació i incidència de les obres en l’espai públic. Senyalització a les vies urbanes d’obres i materials auxiliars d’obres. Ocupacions en voreres. Ocupacions en calçades.

31. Plans d’emergència i autoprotecció als edificis. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures .

32. La legislació urbanística vigent a Catalunya. Decret legislatiu Decret legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, de 3 d’agost. Text refós de la Llei d’Urbanisme. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat. Règim urbanístic: classificació del sòl i la qualificació del sòl al planejament.

33. Certificats de règim urbanístic. Les ordres d’execució i els supòsits de ruïna. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

34. Les llicències urbanístiques, actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia i la declaració responsable. Concepte i característiques. Decret 64/2014, de13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Llei 16/2015 de simplificació administrativa a Catalunya.

35. Primera ocupació: naturalesa i procediment per l’atorgament (llicència i comunicació prèvia).

36. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

37. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

38. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

39. Condicions d’habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

40. El Codi Tècnic de l’Edificació I. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

41. El Codi Tècnic de l’Edificació II: Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat. CTE DB SUA. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR..

42. PAESC: Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima de Sant Feliu

43. El Decret d’ecoeficiència dels edificis. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE

44. El projecte d’obres locals. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Redacció, aprovació, modificació i revisió dels projectes. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

45. Projectes i memòries valorades d’obres d’urbanització. Objecte i contingut documental.

46. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament.

47. Desenvolupament i control de les obres. Accés i serveis afectats. Obres defectuoses o mal executades. Plànols de les obres executades. El control de qualitat de les obres d’edificació. Normativa d’aplicació i tipus d’assaig. Els laboratoris acreditats. Segells i marques de qualitat.

48. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació. Responsabilitats.

49. Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges, normativa aplicable, tramitació d’informes, i tramitació del certificat de qualificació de l’estat de l’edifici i ajuts de rehabilitació d’edificis.

50. Gestió dels residus de la construcció.

51. El pressupost d’obra. Programes informàtics habituals de les administracions catalanes. Preus unitaris. Preus auxiliars. Costos directes i indirectes. Despeses generals i benefici industrial d’obra. Pressupost d’execució material, el pressupost d’execució per contracte i el pressupost per a coneixement de l’administració.

52. Serveis urbanístics I: Xarxa de clavegueram. Xarxa d’aigua potable. Consideracions generals, dimensionat. tipus, materials, elements i seccions constructives. Criteris de sostenibilitat i economia de manteniment en el disseny i construcció de xarxes de clavegueram i de xarxes d’abastiment d’aigua potable. Normativa aplicable vigent.

53. Serveis urbanístics II: Xarxa d’enllumenat públic. Xarxes electricitat.

 54. Serveis urbanístics III: Paviments, calçades i voreres. Consideracions generals: dimensionat, tipus, materials i seccions constructives. Paviments amb aglomerats asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació. normativa d’aplicació.

55. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial.

56. Materials tradicionals, nous materials i sostenibilitat ambiental en l’edificació.

57. Rases a la via pública. Condicions generals d’obertura. Rebliments de rases, compactació de sols i assaig Proctor. Reposició paviments. Encreuaments de calçada. Senyalització i abalisament.

58. Ferms i paviments. Materials i execució per a bases i subbases. Materials bituminosos. Àrids i altres materials per a paviments. Mescles bituminoses en fred i en calent.

59. Jardineria urbana i mobiliari urbà. Consideracions generals, dimensionat, tipus materials, elements i seccions constructives.

60. El planejament urbanístic de Sant Feliu de Llobregat. Disposicions de caràcter general. Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.