agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayto Sant Feliu de Llobregat 2021

Especialidad: Arqueólogos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/04/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayto Sant Feliu de Llobregat 2021

26/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre para el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARI TEMARI GENERAL

1. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

2. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.

3. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea.

4. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals.

5. El concepte d'Administració pública. Transformació cap a l'administració digital. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

6. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.

7. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació

8. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú

9. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre. La gestió de queixes, suggeriments i propostes ciutadanes.

10. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

11. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

 12. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.

13. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials.

14. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

15. El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació. Les fases de l’execució pressupostària, modificacions de crèdit. La liquidació del pressupost.

16. Hisendes locals. Taxes, impostos, preus públics i contribucions especials.

17. La funció pública local. El personal al servei de les entitats locals: classes, grups i formes de selecció. Règim retributiu. Drets i deures del personal. Incompatibilitats.

18. Model organitzatiu de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Organigrama i cartipàs municipal. Règim d’acords i resolucions.

19. Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Processos de participació ciutadana. Transparència i accés a la informació pública: principis generals.

20. Protecció de dades de caràcter personal. La privacitat des del disseny. El registre d'activitats de tractament. El delegat/da de protecció de dades. Infraccions i sancions. Garantia de drets digitals. L’Esquema Nacional de Seguretat.

TEMARI ESPECÍFIC:

21. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. Estructura i principis informadors.

22. El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

23. El planejament territorial general, parcial i sectorial de Catalunya. Relació enrte el planejament territorial i el planejament urbanístic.

24. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl.

25. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

26. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

27. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

28. Instruments de planejament urbanístic general. Tipologia i funcions..

29. Instruments de planejament urbanístic derivat. Tipologia i funcions..

30. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

31. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus

32. Principals característiques del planejament urbanístic general de Sant Feliu de Llobregat. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona i el Pla General Metropolità de Barcelona.

33. El règim de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat

34. El pla especial del catàleg de patrimoni històric de Sant Feliu de Llobregat.

35. El règim de volum disconforme i de fora d’ordenació. Règim de les obres i usos provisionals.

36. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

37. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics

38. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment

39. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

40. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic

41. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

42. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

43. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

44. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

45. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

46. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.

47. El projecte d’urbanització. Continguts i criteris.

48. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

49. El Pla Local de l’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat 2017 -2022.

50. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

51. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

52. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

53. Valoració del sòl urbanitzat i del sòl rural

54. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

55. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

56. Les llicències d’obres majors i d’obres menors: requisits i procediment per l’atorgament.

57. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

58. El visat col·legial.

59. Les llicències de primera ocupació. Requisits i procediment per a l’atorgament.

60. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

61. Les comunicacions prèvies i els assabentats d’obres.

62. Condicions d’Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

63. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

64. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

65. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI. .

66. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

67. El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

68. El Decret d’ecoeficiència dels edificis i l’Ordenança d’energia solar de Sant Feliu de Llobregat

69. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

70. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

71. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

72. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

73. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

74. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

75. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

76. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

77. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació responsabilitats.

78. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

79. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda.

80. Accions en l’edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega de neu. Accions del vent. Pressions al terreny de cimentació.

81. Cobertes. Construcció, patologies, manteniment i conservació en un edifici historicoartístic.

82. Les humitats en un edifici historicoartístic. Diversos tipus de patologies. Humitats de capil·laritat, condensacions i filtracions.

83. Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació. Tipus d’aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de collocació més idoni.

84. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en laboratori.

85. Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim aplicable. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i els elements de construcció. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis per als serveis d’extinció.

86. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

87. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

88. Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d’ús per a edificis públics historicoartístics. Adaptació del manteniment a un edifici en ús.

89. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

90. Gestió de projectes. Noves metodologies de gestió integral d’edificis i infraestructures. Metodologia Building Information Modelling (BIM).

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.