agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Ayuntamiento Manresa 2021

Especialidad: A Aplica a todas las Especialidades
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Ayuntamiento Manresa 2021

19/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero/a técnico/a mediante el sistema de concurso-oposición. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en el BOP de Barcelona del 16 de marzo de 2021. PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN EN EL DOGC.

El temario de la oposición es el siguiente:

General

1. Títol I de la Constitució espanyola: Dels drets i deures fonamentals. 

2. Les Corts Generals, el govern i l’Administració i el poder judicial a la Constitució espanyola.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: àmbit d’aplicació i principis generals.

5. Els òrgans administratius. Especial referència als òrgans col·legiats.

6. Les fases del procediment administratiu, regulades a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Funció pública local: classes de personal al servei dels ens locals.

8. Drets i deures dels funcionaris locals.

9. Els recursos de les hisendes locals.

10. Principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

11. Tipus de contractes del sector públic segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

12. Els eixos del Pla Intern d’Igualtat de gènere 2018-2021 a l’Ajuntament de Manresa.

Específic

1. Planejament urbanístic. Classificació i qualificació del sòl. Drets i deures dels propietaris a cada classe de sòl.

2. Regulació de zones i sistemes al Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

3. La protecció del patrimoni. El pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa.

4. Autoconsum. Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, que estableix les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

5. El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Contractació d'obres. Projectes d'obres, avantprojectes i estudis previs. Estructura del projecte. Supervisió del projecte. Tràmits d’aprovació.

 6. Criteris projectuals per a l’eficiència energètica en els edificis.

7. Eficiència energètica en els edificis. Energies renovables. Infraestructura per a combustibles alternatius

8. Eficiència energètica en els edificis. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Exigència bàsica HE 0: Limitació del consum energètic. Certificació energètica dels edificis Reial Decret 235/2013

9. Eficiència energètica en els edificis. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Exigència bàsica HE 4: Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària i HE 5: Generació d’energia elèctrica

10. Eficiència energètica en els edificis. Consum quasi zero en edificis (nZEB). Auditories energètiques RD 56/2016.

11. Eficiència energètica en els edificis. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

12. El manteniment en els edificis públics. Llibre i pla de manteniment. La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i edificis. Metodologia i anàlisi d’errades i mesures de prevenció. Manteniment de les instal·lacions en els edificis públics.

13. Instal·lacions d’aigua en els edificis. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Càlcul, disseny, i tipus d'instal·lacions. Exigència bàsica HS 4: Subministrament d’aigua. RD 140/2003 Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

14. Instal·lacions d’alarma d’intrusió. IRP/198/2010, de 29 de març, per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per al manteniment i la verificació dels sistemes A de seguretat i la comunicació a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra dels avisos d’alarma. Ordre INT/316/2011, d’1 de febrer, sobre el funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada

15. Instal·lacions d’aparells elevadors. Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 «Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. BOE núm. 46, de 22/02/2013. 16. Instal·lacions d’enllumenat. Característiques de les làmpades utilitzades ens instal·lacions interiors i exteriors. RD 1890/2008 Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

17. Instal·lacions d’enllumenat. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació i SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada.

18. Instal·lacions d’enllumenat. Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001.

19. Instal·lacions d’enllumenat. UNE-EN 12464-1 Il·luminació dels llocs de treball. Part 1.

20. Instal·lacions d’equips a pressió. RD 2060/2008 Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

21. Instal·lacions d’evacuació d’aigües. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Exigència bàsica HS 5: Evacuació d’aigua

22. Instal·lacions de gas en els edificis. Decret 291/1991 instal·lacions receptores de gasos combustibles.

23. Instal·lacions de gas en els edificis. Instrucció 1/2007 Procediment administratiu d’aplicació del RD 919/2006.

24. Instal·lacions de gas en els edificis. RD 919/2006. Xarxes i escomeses de combustibles gasosos. Instal·lacions en locals. Reglamentació de seguretat d’instal·lacions de gas canalitzat i de gas envasat.

25. Instal·lacions de parallamps. CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

26. Instal·lacions de protecció contra incendi. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Exigència bàsica SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendi. RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

27. Instal·lacions de protecció contra la legionel·la. Condicions higièniques sanitàries i prevenció i control de la legionel·la: RD 865/2003 i Decret 352/2004.

28. Instal·lacions de telecomunicacions. RD 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicacions en l’interior de les edificacions.

 29. Instal·lacions de telegestió en el control d’instal·lacions

30. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) RD 842/2002. Instal·lacions d’enllaç: previsió de càrregues per a subministraments de baixa tensió, esquemes, caixes generals de protecció, línia general d’alimentació, derivacions individuals, i dispositius generals i individuals de comandament i protecció.

31. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) RD 842/2002. Instal·lacions interiors o receptores: prescripcions generals, sistemes d’instal·lació tubs i canals protectores. Instal·lacions de protecció contra sobreintensitats, sobretensions i contactes directes i indirectes.

32. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) RD 842/2002. Instal·lacions en locals de pública concurrència: conceptes normatius, execució i manteniment. Subministraments complementaris: grups electrògens. Processos d’arrencada i parada. Protecció del grup.

33. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) RD 842/2002. Instal·lacions de connexió a terres i parallamps: conceptes, execució i manteniment. Mesures en les instal·lacions elèctriques; tensió, intensitat, resistència i continuïtat, potència, resistència elèctrica de la connexió a terres. Instruments de mesura i característiques.

34. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) RD 842/2002 Instrucció 9/2012 Inscripció d’instal·lacions receptores d'energia elèctrica ja existents.

35. Instal·lacions frigorífiques. Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves ITC RD 552/2019

36. Instal·lacions tèrmiques en edificis. Instrucció 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya

37. Instal·lacions tèrmiques en edificis. Instrucció 6/4/2011 Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica

38. Instal·lacions tèrmiques en edificis. Norma UNE 60601/2006 Instal·lacions de calderes de gas de potència superior a 70 kW

39. Instal·lacions tèrmiques en edificis. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) RD 1027/2007 (IT 1. Disseny i dimensionament IT 2 Muntatge IT 3 Manteniment i ús, IT 4 Inspecció)

40. Legalització de les instal·lacions. Documentació a presentar davant una EIC.

41. Manteniment d’instal·lacions. Llibre de manteniment. Inspeccions periòdiques obligatòries.

42. Reglamentació de seguretat de les instal·lacions elèctriques. Conceptes i aplicació. Procediment administratiu. Agents que hi intervenen.

43. Seguretat i salut. RD 1627/1997 Seguretat i salut a les obres de construcció.

44. Seguretat i salut. RD 641/2001 Protecció dels treballadors davant del risc elèctric i davant el risc derivat dels camps electromagnètics.

45. Seguretat i salut. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Exigència bàsica HS 5: Protecció davant l’exposició al radó.

46. Seguretat industrial. Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

47. Soroll i vibració de les instal·lacions. Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Document bàsic HR Protecció davant del soroll

48. Tarifació energètica: electricitat, aigua i gas. Estructura del mercat energètic. Tarifes d'accés. Distribució i comercialització. Nous subministraments, procediment de contractació. Mesura i control dels consums. Optimització de tarifes segons tipologia d'edificis. Maxímetre. Energia reactiva i millora del factor de potencia.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.