agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos (Proyectos) Ayuntamiento Manresa 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos (Proyectos) Ayuntamiento Manresa 2021

19/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico/a Superior Arquitecto/a (Proyectos) mediante el sistema de concurso-oposición. Las bases de la convocatoria las puedes consultar en el BOP de Barcelona del 16 de marzo de 2021. PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN EN EL DOGC

El temario de la oposición es el siguiente:

General

1. Títol I de la Constitució espanyola: Dels drets i deures fonamentals.

2. Les Corts Generals, el govern i l’Administració i el poder judicial a la Constitució

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: àmbit d’aplicació i principis generals.

5. Els òrgans administratius. Especial referència als òrgans col·legiats.

6. L’acte administratiu. Concepte, elements, classes, requisits. Eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions.

7. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.

8. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsit de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. Els principi de conservació de l’acte administratiu.

9. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa administració: supòsits de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

10. El procediment administratiu. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats.

11. La iniciació del procediment administratiu. Classes , esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

12. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial.

13. Funció pública local: classes de personal al servei dels ens locals.

14. Drets i deures dels funcionaris locals.

15. Els recursos de les hisendes locals.

16. Principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

17. Tipus de contractes del sector públic segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

18. Els eixos del Pla Intern d’Igualtat de gènere 2018-2021 a l’Ajuntament de Manresa.

Específic

1. Planejament urbanístic. Classificació i qualificació del sòl.

2. Sòl urbà. Règim jurídic. Característiques i criteris de classificació. Drets i deures dels propietaris.

3. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Característiques i criteris de classificació. Drets i deures dels propietaris.

4. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Característiques i criteris de classificació. Drets i deures dels propietaris.

5. Plans urbanístics generals. Tipus i abast.

 6. Plans urbanístics derivats. Tipus i abast.

7. Conceptes de zona i sistema urbanístics.

8. Sistemes d’actuació urbanística.

9. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic 10. Protecció de la legalitat urbanística.

11. Regulació de zones i sistemes al Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

12. La protecció del patrimoni. El pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa.

13. La forma de l’espai urbàal segle XIX: de les propostes d’Ildefons Cerdà a la visió de Camilo Sitte.

14. La forma de l’espai urbà: de les propostes del CIAM IV (Carta d’Atenes, 1933) a les del Team X (1956).

15. La insostenibilitat urbana. Problemes de consum de sòl, disfuncions de la mobilitat, petjada ecològica i canvi climàtic.

16. La ciutat sostenible. Estratègies per a un model urbà més sostenible.

17. La configuració de l’espai públic i la mobilitat urbana.

18. La transformació del centre històric de Manresa: criteris d’intervenció i actuacions (1994-2011).

19. Arquitectura del paisatge. Del jardí barroc al jardí romàntic.

20. Arquitectura del paisatge. Els system parks i les parkways americanes.

21. Arquitectura del paisatge. El Land Art i els parcs contemporanis.

22. Projectes d’urbanització: naturalesa, contingut i procediment d’aprovació.

23. Els projectes d’obres municipals: naturalesa, contingut i procediment d’aprovació segons el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 16-3-2021 CVE 202110034011 Pàg. 41-50 https://bop.diba.cat A

24. El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Execució de les obres. Certificacions. Finalització de les obres.

25. Direcció de les obres. Concepte, distribució de competències i responsabilitats.

26. La Llei d’ordenació de l’edificació (LOE). Els agents de l’edificació i les seves responsabilitats.

27. El desenvolupament de l’espai públic urbà i l’espai obert territorial.

28. El sistema de parcs urbans.

29. L’estructura d’espais per a vianants a les ciutats.

30. Bases per a un desenvolupament urbà i territorial sostenible.

31. Mobilitat urbana i territorial en el marc de la sostenibilitat ambiental.

32. La xarxa viària urbana. Categories i funcions.

33. L’ordenació de les seccions transversals del viari urbà.

34. Pavimentació de l’espai públic. Elements, tipologies i procés constructiu.

35. Ferms i formacions d’esplanades en les calçades urbanes.

36. Infraestructures de serveis. Incidència de les xarxes en el disseny de l’espai urbà.

37. Xarxa de clavegueram. Elements, tipologies, càlcul i procés constructiu.

38. L’enllumenat públic. Criteris per a la implantació i regulació dels nivells lumínics.

39. Accessibilitat en els espais públics.

40. El Pla director per a l’estructuració de l’espai públic de la ciutat de Manresa.

41. L’ordre dels elements en l’edificació. Suport, aïllament i impermeabilització.

42. L’estructura en el projecte arquitectònic.

43. Les cobertes en el projecte arquitectònic.

44. Les façanes en el projecte arquitectònic.

45. Geotècnia i fonamentació.

46. Patologies estructurals en l’edificació.

47. Patologies no estructurals en l’edificació.

 48. Patologies per humitats. Tipologies.

49. El Codi tècnic de l’edificació.

50. Regulació de les accions en l’edificació.

51. Regulació de la seguretat en els edificis en cas d’incendi. Propagació del foc.

52. Regulació de la seguretat en els edificis en cas d’incendi. Evacuació.

53. Regulació de la seguretat en els edificis en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció i intervenció dels bombers.

54. La regulació de la protecció en cas d’incendi en edificis de pública concurrència.

55. Regulació de l’estalvi energètic en els edificis.

56. Regulació de la protecció dels edificis respecte del soroll.

57. Regulació de la salubritat en els edificis.

58. Regulació de la seguretat d’utilització en els edificis.

59. Regulació de l’accessibilitat en els edificis.

60. Materials tradicionals, nous materials i sostenibilitat ambiental en l’edificació.

61. El formigó armat. Propietats, usos i execució.

62. Estratègies per a l’assoliment d’edificis amb balanç energètic Quasi Zero.

63. L’execució d’obres municipals. Procediment, control tècnic i econòmic.

64. Seguretat i salut en l’obra pública.

65. Prevenció i protecció de riscos en enderrocs.

66. Prevenció i protecció de riscos en l’execució d’estructures.

67. Control documental de les obres.

68. Criteris per a la projectació de les instal·lacions en els edificis públics.

69. Criteris projectuals per a l’eficiència energètica en els edificis.

70. Criteris ambientals en la construcció.

71. Tipologies de manteniment en els edificis públics.

72. Gestió de residus en la construcció. Regulació en els projectes i en el procés d’obra.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.