agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos (Planeamiento) Ayuntamiento Manresa 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos (Planeamiento) Ayuntamiento Manresa 2021

19/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza mediante concurso-oposición de Arquitecto/a paa el Ayuntamiento de Manresa. Las bases de la convocatoria las puedes consultar en el BOP de Barcelona del 16 de marzo de 2021. PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN EN EL DOGC.

El temario de la oposición es el siguiente:

General

1. Títol I de la Constitució espanyola: Dels drets i deures fonamentals.

2. Les Corts Generals, el govern i l’Administració i el poder judicial a la Constitució espanyola.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: àmbit d’aplicació i principis generals.

5. Els òrgans administratius. Especial referència als òrgans col·legiats. 

6. L’acte administratiu. Concepte, elements, classes, requisits. Eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions.

7. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.

8. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsit de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. Els principi de conservació de l’acte administratiu.

9. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa administració: supòsits de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

10. El procediment administratiu. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats.

11. La iniciació del procediment administratiu. Classes , esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

12. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial.

13. Funció pública local: classes de personal al servei dels ens locals.

14. Drets i deures dels funcionaris locals.

15. Els recursos de les hisendes locals.

16. Principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

17. Tipus de contractes del sector públic segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

18. Els eixos del Pla Intern d’Igualtat de gènere 2018-2021 a l’Ajuntament de Manresa.

Específic

1. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. Finalitats, estructura i principis informadors.

2. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

3. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

4. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

5. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

6. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

7. El Pla d’ordenació urbanística municipal. Documents i tramitació.

8. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

 9. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

10. Vigència i revisió del planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

11. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

12. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

13. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic. Règim jurídic i criteris.

14. El certificat de règim urbanístic. Contingut i procediment.

15. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

16. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

17. L’execució dels sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

18. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

19. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

20. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments. La Llei d’expropiació forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.

21. Els convenis urbanístics. Concepte règim jurídic i tipus.

22. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

23. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

24. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis públics de sòl i habitatge. Constitució, bens que l’integren i destí.

25. Instruments de política del sòl i habitatge II. Drets de tanteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

26. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

27. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

28. Valoracions del sòl. Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.

29. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

30. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

31. Règim d’ús provisional del sòl. Procediment d’autorització.

32. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

33. Règim d’ús del sòl no urbanitzable. Procediments d’autorització d’usos i obres admeses en sòl no urbanitzable.

34. Condicions d’habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

35. El Codi tècnic de l’edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques administratives.

36. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

37. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

38. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

39. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

40. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll. CTE DB HR.

41. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

42. Accessibilitat al medi físic. Supressió barreres arquitectòniques.

43. El decret d’ecoeficiència dels edificis.

44. La mobilitat en el planejament urbanístic.

45. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

46. Protecció de legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.  

47. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

48. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

49. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

50. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

 51. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

52. Patrimoni municipal del sòl.

53. Contractes de serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

54. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

55. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

56. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

57. L’avaluació ambiental estratègica: requisits, aplicabilitat, tramitació i documentació. Agents que intervenen.

58. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE). Agents de l’edificació i responsabilitats.

59. Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

60. Legislació de carreteres i ferrocarrils. Incidència en el planejament i en l’edificació.

61. Paisatge. Concepte. Estudis d’impacte i integració paisatgística. Catàleg de paisatge de les comarques centrals. Determinacions en relació al Pla de Bages i Manresa.

62. Pla territorial Parcial de les Comarques Centrals i Pla director urbanístic del Pla de Bages.

63. Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Catàleg de Protecció del Patrimoni de Manresa.

64. Planejament vigent de Manresa i antecedents històrics. Pla d’ordenació urbanística de Manresa. Principals característiques.

65. El projecte d’urbanització. Contingut i criteris.

66. La pavimentació de l’espai públic. Paviments rígids i paviments flexibles.

67. Control de qualitat en les obres d’urbanització. Seguretat i salut.

 68. L’ordenació de les seccions transversals del viari urbà i el traçat de rasants en carrers i avingudes.

69. El Catàleg de masies i cases rurals de Manresa. Les actuacions admissibles i el seu règim d’autorització.

70. L’Anella verda de Manresa. Concepte i desenvolupament.

71. Pla especial de Camins de Manresa. Objectius i principals característiques.

72. El ferrocarril a Manresa i la seva incidència en l’ordenació urbanística. Antecedents històrics, estat actual i planificació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.