agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitecto Técnico Ayuntamiento Manresa 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitecto Técnico Ayuntamiento Manresa 2021

19/04/2021. El Ayuntamiento de Manresa convoca una plaza de Técnico/a de Grado Medio Arquitecto/a técnico/a mediane el sistema de concurso-oposición. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Barcelona del 16 de marzo de 2021. PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN EN EL DOGC.

El temario de la oposición es el siguiente:

General

1. Títol I de la Constitució espanyola: Dels drets i deures fonamentals.

2. Les Corts Generals, el govern i l’Administració i el poder judicial a la Constitució espanyola.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: àmbit d’aplicació i principis generals.

5. Els òrgans administratius. Especial referència als òrgans col·legiats.

6. Les fases del procediment administratiu, regulades a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Funció pública local: classes de personal al servei dels ens locals.

8. Drets i deures dels funcionaris locals.

9. Els recursos de les hisendes locals.

10. Principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

11. Tipus de contractes del sector públic segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

12. Els eixos del Pla Intern d’Igualtat de gènere 2018-2021 a l’Ajuntament de Manresa.

Específic

1. Planejament urbanístic. Classificació i qualificació del sòl. Drets i deures dels propietaris a cada classe de sòl.

2. Plans urbanístics generals. Tipus i abast.

3. Plans urbanístics derivats. Tipus i abast.

4. Concepte de zona i sistema urbanístics.

5. Sistemes d’actuació urbanística.

6. Regulació de zones i sistemes al Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa

7. La protecció del patrimoni. El pla especial de protecció del patrimoni històric,. arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa.

8. Projectes d’urbanització: naturalesa, contingut i procediment d’aprovació.

9. Els projectes d’obres municipals: naturalesa, contingut i procediment d’aprovació.

10. El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Classificació de les obres. Continguts dels projectes. Tràmits d’aprovació. Execució d’obres.

11. La Llei d’ordenació de l’edificació (LOE). Els agents de l’edificació i la distribució de les seves competències i responsabilitats.

12. Pla director per a l’estructuració de l’espai públic de la ciutat de Manresa.

13. Pavimentació de l’espai públic. Elements, tipologies, procés constructiu.

14. Ferms i formacions d’esplanades en les calçades urbanes.

15. Xarxa de clavegueram. Elements, tipologies, càlcul i procés constructiu.

16. L’enllumenat públic. Criteris per a la implantació i regulació dels nivells lumínics.

17. Accessibilitat en els espais públics.

18. L’ordre dels elements en l’edificació. Suport, aïllament i impermeabilització.

19. Geotècnia i fonamentació.

20. Patologies estructurals en l’edificació.

21. Patologies no estructurals en l’edificació.

22. Patologies per humitats. Tipologies.

23. El Codi tècnic de l’edificació (CTE).

24. Regulació de les accions en l’edificació

25. Regulació de la seguretat en els edificis en cas d’incendi. Propagació del foc.

26. Regulació de la seguretat en els edificis en cas d’incendi. Evacuació.

27. Regulació de la seguretat en els edificis en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció i intervenció dels bombers.

28. La regulació de la protecció en cas d’incendi en edificis de pública concurrència.

29. Regulació de l’estalvi energètic en els edificis.

30. Regulació de la protecció dels edificis respecte del soroll.

31. Regulació de la salubritat en els edificis.

32. Regulació de la seguretat d’utilització en els edificis.

33. Regulació de l’accessibilitat en els edificis.

34. Materials tradicionals, nous materials i sostenibilitat ambiental en l’edificació.

35. El formigó armat. Propietats, usos, execució i control de qualitat.

36. Estructures d’acer. Execució i control de qualitat.

37. Impermeabilització. Execució i control de qualitat.

38. Eficiència energètica. Edificis quasi Zero.

39. L’execució d’obres municipals. Procediment, control tècnic i econòmic.

40. Seguretat i salut en l’obra pública.

41. Prevenció i protecció de riscos en enderrocs.

42. Prevenció i protecció de riscos en l’execució d’estructures.

43. La planificació de les obres.

44. Control documental de l’execució de les obres.

45. Control de qualitat en l’obra pública. El control en fase de projecte, execució i finalització d’obra.

46. Control de qualitat d’esplanades, ferms i paviments.

47. Criteris ambientals en la construcció.

48. Gestió de residus en la construcció. Regulació en els projectes i en el procés d’obra.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.