agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Psicólogos Ayuntamiento Manresa 2021

Especialidad: Psicólogos Sup.
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Psicólogos Ayuntamiento Manresa 2021

19/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico Superior Psicólogo mediante el sistema de concurso-oposición. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en el BOP de Barcelona del 16 de marzo de 2021. PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN EN EL DOGC.

El temario de la oposición es el siguiente:

General

1. Títol I de la Constitució espanyola: Dels drets i deures fonamentals.

2. Les Corts Generals, el govern i l’Administració i el poder judicial a la Constitució espanyola.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: àmbit d’aplicació i principis generals.

5. Els òrgans administratius. Especial referència als òrgans col·legiats.

6. L’acte administratiu. Concepte, elements, classes, requisits. Eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions.

7. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.

8. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsit de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. Els principi de conservació de l’acte administratiu.

9. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa administració: supòsits de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

10. El procediment administratiu. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats.

11. La iniciació del procediment administratiu. Classes , esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

12. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial.

13. Funció pública local: classes de personal al servei dels ens locals.

14. Drets i deures dels funcionaris locals.

15. Els recursos de les hisendes locals.

16. Principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

17. Tipus de contractes del sector públic segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

18. Els eixos del Pla Intern d’Igualtat de gènere 2018-2021 a l’Ajuntament de Manresa.

Específic

1. La construcció social del gènere: família, escola i mitjans de comunicació.

 2. Igualtat legal i igualtat real en relació al sexe i gènere. Situació de la dona a Catalunya.

3. Els feminismes. Teoria feminista, moviments feministes i principals aportacions.

 4. Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019 – 2022.

 5. Associacionisme i treball a favor de la igualtat entre homes i dones a la ciutat de Manresa.

6. Les polítiques d’igualtat de gènere a l’Ajuntament de Manresa i funcions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig.

7. La perspectiva de gènere i la transversalitat. Com introduir-la i principals reptes.

8. L’ús del llenguatge inclusiu i no sexista. Situació actual i principals reptes

9. La coeducació. Principals reptes en el món educatiu.

10. Usos del temps i qualitat de vida. Conseqüències psicològiques en les dones.

11. El lideratge femení. Característiques i com potenciar-lo.

12. Les noves masculinitats. Què són i aspectes a treballar.

13. Dona i esport. Situació actual i reptes de futur

14. Dona i treball: la incorporació de la dona al món del treball. Tipus de discriminacions i efectes psicològics.

15. Dona i salut. Principals problemes lligats a la condició de gènere.

16. La feminització de la pobresa i l’exclusió social.

17. Atenció psicològica a la dona immigrant. Característiques i peculiaritats.

18. El treball de cures, el paper de els dones i l’impacte social.

19. L’apoderament de la dona. Tècniques i recursos psicològics.

20. Abordatge psicològic de la aïllament i soledat de les dones grans.

21. Les afectacions psicològiques que ha comportat les mesures de confinament arrel de la pandèmia per Covid 19 en les dones.

22. La violència filio-parental. Anàlisi i comprensió del problema.

23. La violència masclista en l’àmbit familiar. Anàlisi i comprensió del problema.

24. La violència masclista en l’àmbit familiar. Impacte i conseqüències en els fills i filles que la viuen.

25. La intervenció amb dones víctimes de violència masclista.

26. Mètodes i tècniques per reconèixer la violència viscuda.

27. La prevenció de la violència masclista.

28. Joves i violència masclista. Tipus de violència i com abordar-la.

29. Violències contra les dones. Concepte i tipus.

30. L’abús sexual en les dones. Anàlisi i conseqüències

 31. La mutilació genital femenina. Impacte psicològic amb les dones i com abordar-la.

32. Els matrimonis forçats. Com abordar la problemàtica i recursos disponibles a la xarxa.

33. La violència digital. Anàlisis, conseqüències i com prevenir-la.

34. Els micromasclismes. com fer-hi front de manera personal, col·lectiva i estructural

 35. Protocol d’actuació en situacions de violència masclista en l’àmbit de la parella a la ciutat de Manresa i el Bages.

36. Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a les comarques de la Catalunya Central.

37. Xarxa d’atenció assistencial a la dona víctima de violència a Catalunya: informació, recursos, servei i equipaments.

38. Els SIEs.

39. Marc legal de protecció a les dones víctimes de violència de gènere. Àmbit internacional.

40. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

41. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

42. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

43. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

44. Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

45. El deure d’intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI.

46. Les polítiques per garantir els drets del col·lectiu LGTBI a l’Ajuntament de Manresa i el Servei d’Atenció Integral.

47. Col·lectiu LGTBI. Discriminacions i suport psicològic a les dones LTBI.

48. La llei de Serveis Socials. Competències de l’administració local

49. Els serveis socials a l’Ajuntament de Maresa. Pla d’atenció social bàsica.

50. Els equips interdisciplinars. Treball en equip. Principis bàsics i metodologia.

51. Procés de planificació. Disseny de programes i projectes L’avaluació. Tipus i tècniques d’avaluació

53. El treball en xarxa. Concepte i eines per a la seva implementació.

54. Psicologia social. Definició i objecte d’estudi. Característiques metodològiques.

55. Corrents psicològiques més rellevants. Relació amb el treball social i amb polítiques d’igualtat per raó de sexe i gènere.

56. Processos psicosocials bàsics. Socialització i aprenentatge. Identitat social. El comportament.

57. La personalitat. Concepte i models de personalitat. Teories més representatives.

58. Trastorns de personalitat. Concepte i tipus.

59. Les depressions. Tipus. Símptomes i tractaments.

60. Els canvis en el comportament humà: resistències al canvi. Planificació del canvi.

61. Intervenció individual i intervenció comunitària. Trets característics i diferències en l’abordatge

62. El grup social. Funcions del grup en la construcció de la personalitat. Tipus de grups .

63. Els grups d’ajuda mútua. Finalitats. Objectius. El paper del/de la psicòleg/a.

64. Els grups de creixement personal. Finalitats. Objectius. El paper del/de la psicòleg/a.

65. Elements a tenir en compte en el treball amb grups. La psicoteràpia de grup amb dones que han patit violència masclista. El paper del/de la psicòleg/a.

66. Intervenció terapèutica. Empatia i assertivitat. Procés i tècniques a utilitzar.

67. Instruments metodològics: entrevista, enquesta, proves psicològiques, observacions. Disseny i registre.

68. L’entrevista psicològica. Tipus. Mètodes. Actituds i aptituds de la persona entrevistadora. Transferència i contratransferència.

69. L’anàlisi clínic de casos. Mètodes i tècniques.

70. La família com a sistema. La dona dins la família

71. Canvis en les estructures familiars: causes i conseqüències. Tipus de famílies.

72. Intervenció terapèutica en famílies que presenten multiproblemes. Procés i tècniques i coordinacions a activar.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.