agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitecto Técnico Ay San Joan de les Abadesses 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitecto Técnico Ay San Joan de les Abadesses 2021

30/03/2021. El Ayuntamiento de San Joan de les Abadesses convoca una plaza de Arquitecto Técnico mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Girona del 3 de marzo de 2021. PENDIENTE DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOP DE GIRONA

El temario de la oposición es el siguiente:

TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis constitucionals.

2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Drets, deures i principis rectors.

3. Organització de l´estat en la Constitució. La Corona. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament.

4. Organització territorial de l'Estat. L’Administració Local. El Règim Local.

5. El poder judicial: organització i principis constitucionals de la funció jurisdiccional.

6. El municipi. Concepte. Elements. El terme municipal. La població. L'empadronament.

7. Organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Atribucions i competències.

8. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

9. Estructura de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. L´estructura política: el cartipàs municipal.

10. Potestat reglamentària en l’Administració Local. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i d'aprovació.

11. El personal al servei de l'Administració Pública Local. Drets i deures. Règim d'incompatibilitats.

12. Els béns de les entitats locals.

13. Els contractes administratius en l'àmbit local. Classificació dels contractes i règim jurídic. La selecció del contractista: formes i procediments d’adjudicació.

14. Els ingressos municipals. Els impostos, les taxes, les contribucions especials i els preus públics.

15. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.

16. El procediment administratiu. L'expedient. Fases del procediment. Recursos.

17. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, comunicacions, notificacions, informes.

18. La Llei 16/2015, de simplificació administrativa a Catalunya. Comunicació prèvia, declaració responsable: concepte i característiques principals.

ANNEX 3 TEMARI ESPECÍFIC

1. Figures del planejament urbanístic. Plans d’ordenació urbanística municipal.

2. El Pla general de Sant Joan de les Abadesses. POUM aprovat definitivament per la CTU de Girona de data 02/06/2010 i publicat en el DOGC número 5752 de data 10/11/2020.

3. Programes d’actuació urbanística municipal.

 4. Normes de planejament urbanístic.

 5. Plans parcials urbanístics.

6. Plans de millora urbana. Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals.

7. Vigència i revisió del planejament urbanístic.

8. Règim urbanístic del sòl. Classificació.

9. Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals.

10. Instruments de gestió urbanística: Estatus i Bases d’Actuació, projectes de reparcel·lació urbanística.

11. Drets i deures dels propietaris.

12. Projectes d’urbanització.

13. Les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. Naturalesa jurídica. Actes subjectes. Règim jurídic i procediment d’atorgament

14. La via pública. Visites d’inspecció.

15. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Normativa d'aplicació.

16. Obres sense llicència, ordres de paralització o suspensió d’obres.

17. Restauració de la legalitat urbanística alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Disciplina urbanística: infraccions urbanístiques, sancions, persones responsables i òrgans competents en els procediments sancionadors.

18. Comunicació prèvia d’ús i primera ocupació.

19. Inspecció urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions.

20. Llicències en sòl urbanitzable i no urbanitzable.

21. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

22. Projectes d’urbanització. Confecció, tramitació i execució. Butlletí Oficial de la Província de Girona

23. Llei d'ordenació de l'edificació. Disposicions general i addicionals exposició de motius.

24. Llei d'ordenació de l'edificació. Exigències tècniques i administratives.

25. Llei d'ordenació de l'edificació. Agents.

26. Llei d'ordenació de l'edificació. Responsabilitats i garanties.

27. Patologies en l’edificació.

28. Accessibilitat a l’edificació de nova construcció, gran rehabilitació i existent.

29. Control de qualitat en l’edificació.

30. Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges.

31. Seguretat i Salut en les obres de construcció. Disposicions generals. Coordinadors. Estudi de Seguretat i Salut. Estudi bàsic de Seguretat i Salut. Pla de Seguretat i Salut en el treball.

32.Principis generals aplicables al projecte i durant l’execució de l’obra. Obligacions del Coordinador, dels contractistes i sot contractistes, dels treballadors autònoms. Drets dels treballadors.

33. Disposicions mínimes de seguretat i salut que hauran d’aplicar-se en les obres, tant en els llocs de treball en les obres, com en l’interior i exterior dels locals.

34. El projecte d'obres ordinàries municipals. Redacció de projectes d’obres. Tramitació administrativa.

 35. Requisits per a contractar amb l’Administració. Capacitat i solvència de les empreses. Classificació i registre d’empreses. Prestació de garanties.

36. De les actuacions relatives a la contractació: Plec de clàusules administratives. Plec de prescripcions tècniques.

37. El contracte d’obres: disposicions generals. Actuacions administratives preparatòries. Procediment i formes d’adjudicació.

38. L'execució d'obres municipals. Les certificacions d'obra.

39. La direcció d’obra. Funcions dels diferents agents que intervenen. Les ordres de la direcció. Naturalesa, forma i contingut. Funcions, responsabilitat i competències segons las respectives normatives professionals.

40. El control de preus de la construcció. Preus unitaris. Preus auxiliars. Costos directes i indirectes. Pressupost d’execució material i de contracte. Despeses generals i Benefici industrial d’obra.

41. Acabament i recepció de l’obra. Garantia. Liquidació

42. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.