agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayto. Roda de Ter 2021

Oposiciones de Arquitectos Ayto. Roda de Ter 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 22/03/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayto. Roda de Ter 2021

22/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Barcelona del 21 de enero de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. L'organització territorial de l'Estat en la Constitució. Les comunitats autònomes. L'administració local.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Contingut i valor normatiu.

4. El municipi. Concepte i elements. El terme municipal i les seves alteracions.

5. El municipi. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Els drets dels estrangers.

6. El municipi. Les competències municipals. Competències pròpies i delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris.

7. L’organització́ municipal: òrgans necessaris i complementaris. L’alcalde: elecció, tractament, atribucions i cessament. La moció de censura i la qüestió́ de confiança.

 8. L’organització́ municipal. Els tinents d’alcalde: nomenament, cessament i funcions. La Junta de govern local: composició́, atribucions i funcionament.

9. L’organització́ municipal. El Ple municipal: atribucions, tipologia de sessions, quòrums d’assistència, desenvolupament de les sessions i adopció́ d’acords. El règim de majories.

10. Els Interessats en el procediment: la capacitat d’obrar i el concepte d’interessat, representació, identificació, signatura dels interessats en el procediment administratiu i successió en la condició d’interessat.

11. Drets dels ciutadans: drets d’accés a arxius i registres administratius, dret d’us a la llengua oficial.

12. Disposicions i actes administratius: requisits, contingut i forma dels actes administratius. Eficàcia, notificació i publicació. Els terminis.

13. Invalidesa dels actes administratius. La via de fet.

14. El procediment administratiu comú: classes d’iniciació i ordenació del procediment.

15. El procediment administratiu comú: instrucció del procediment.

16. El procediment administratiu comú: finalització del procediment. La Resolució. Altres formes de finalització.

17. El regim jurídic del silenci administratiu.

18. Execució forçosa dels actes administratius: concepte, fonament i límits. Mitjans d’execució forçosa: execució subsidiària, la multa coercitiva i la compulsió sobre les persones.

19. La revisió dels actes administratius: revisió d’ofici i principis generals dels recursos administratius.

20. Tipologia de recursos administratius: el recurs d’alçada, el recurs potestatiu de reposició i el recurs extraordinari de revisió.

21. El Patrimoni de les entitats locals. Normes reguladores. Els bens que integren el patrimoni dels ens locals: concepte i classificació́. Els béns de domini públic: inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat.

22. Responsabilitat patrimonial de les entitats locals. Marc normatiu. Naturalesa. Requisits. Procediment. Responsabilitat de les autoritats i el personal al servei de les administracions.

23. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Règim disciplinari.

24. La Hisenda local. Els recursos de les entitats locals. Els ingressos de dret privat. Els tributs: normes generals i imposició i ordenació dels tributs locals.

25. El pressupost de les entitats locals. Estructura i regulació. El pressupost de les entitats locals: elaboració i aprovació. Prorroga. Execució i liquidació. Fases i contingut de la funció interventora de les entitats locals.

PART ESPECÍFICA (75 temes)

1. La legislació urbanística a Catalunya.

2. La distribució de competències entre l'Estat, les comunitats autònomes i l'administració local en matèria d'urbanisme.

3. Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl.

4. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

5. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

 6. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

 7. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

 8. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

 9. Instruments de planejament general. Classes i determinacions.

10. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

11. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

12. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació del sòl.

13. Els sistemes generals locals en el planejament urbanístic. L'obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

14. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

15. L'habitatge protegit en el planejament urbanístic.

16. El certificat d'aprofitament urbanístic. Contingut i procediment

17. El visat col·legiat.

18. L'execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d'actuació urbanística i la seva delimitació.

19. Els sistemes d'actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

20. L'execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d'actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

 21. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

 22. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

23. El sistema d'expropiació. Concepte i procediments.

24. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

25. La Llei d'expropiació forçosa. Objecte. El reglament de la Llei d'expropiació forçosa.

26. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l'acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l'aprofitament urbanístic.

27. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l'equidistribució de beneficis i càrregues. L'aprofitament urbanístic

28. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, bens que l'integren i destí.

29. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d'edificar i d'urbanitzar i conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació.

30. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

31. El projecte d'urbanització. Contingut i criteris.

32. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

33. Valoració del sòl urbanitzat.

34. Valoració del sòl rural.

35. El valor de l'aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

36. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l'atorgament de les llicències urbanístiques.

 37. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

38. La primera ocupació de les edificacions. Naturalesa i procediment per a l'atorgament.

39. La revisió d'ofici de les llicències urbanístiques.

40. Condicions d'habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d'habitabilitat objectiva.

41. El codi tècnic de l'edificació. Règim d'aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

42. El codi tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

43. El codi tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. CTE DB SI.

44. El codi tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat d'utilització. CTE DB SU.

45. El codi tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

46. El codi tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de protecció front el soroll. CTE DB HR.

 47. El codi tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques d'estalvi energètic. CTE DB HE.

48. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Codi d'accessibilitat de Catalunya.

49. El decret d'ecoeficiència dels edificis.

50. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d'execució.

51. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones interessades.

 53. El reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d'obres locals ordinàries. 54. El projecte d'obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

55. El projecte d'obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

56. El projecte d'obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

57. Els contractes d'obres. Procediments i formes d'adjudicació.

58. Els plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.

59. La modificació del contracte d'obra.

60. Els contractes de serveis. Procediments i formes d'adjudicació.

61. Els contractes de subministres. Procediments i formes d'adjudicació.

62. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l'informe de supervisió.

63. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.

64. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d'inici d'obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

 65. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE): els agents de l'edificació. Responsabilitats.

66. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d'ús públic i en els edificis d'ús privat.

 67. La Llei de l'habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l'habitatge. L'ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l'habitatge. Foment públic de l'habitatge.

68. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda.

69. El finançament de les inversions en obres i serveis de titularitat municipal.

70. Els béns dels ens locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Béns comunals. 71. L'inventari de béns de les entitats locals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb el seus béns.

72. Roda de Ter: característiques geogràfiques, socials i econòmiques.

73. El Pla d’ordenació urbanística municipal de Roda de Ter.

74. El patrimoni arquitectònic de Roda de Ter.

75. Els equipaments municipals de Roda de Ter.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.