agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayto. de Cervelló 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 22/03/2021
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayto. de Cervelló 2021

22/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de dos plazas de Trabajadores Sociales mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Barcelona del 23 de febrero de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució.

Tema 2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Les competències de la Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern.

Tema 3.- El municipi. Concepte i elements. El Terme Municipal. La població municipal. El padró d’habitants. Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.

Tema 4.- L’organització municipal. Concepte. Òrgans necessaris: l'alcalde, els Tinents d'alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris.

Tema 5.- Competències dels municipis. Els serveis públics. Serveis essencials.

Tema 6.- El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i incompatibilitats.

Tema 7.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015). Dels interessats en el procediment. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Representació.

Tema 8.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015). Registre i arxiu de documents.

Tema 9.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015). De l’activitat de les administracions publiques. Normes generals d’actuació i relació de les persones amb l’administració.

Tema 10.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015). Fases del procediment administratiu.

Tema 11.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015). L’acte administratiu. Motivació i notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius.

Tema 12.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015). Còmput de terminis.

Tema 13.- La protecció de dades de caràcter personal: Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre.

Tema 14.- Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tema 15.- El pressupost local. Concepte i estructura. Formació i aprovació. Entrada en vigor. Les modificacions pressupostàries.

Tema 16.- Els ingressos públics locals. Concepte i classes. L’impost, les taxes i les contribucions especials. El preus públics.

Tema 17.- La despesa pública local. Concepte i classificació.

Tema 18.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i aprovació.

Tema 19.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tema 20.- Els contractes administratius en l’esfera local. Tipus de contractes. Els procediments d’adjudicació del contractista. Extinció dels contractes. ANNEX 2 :

TEMARI ESPECIAL

Tema 1.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials. Dret d'accés als serveis socials i dret a la informació en l'àmbit dels serveis socials. Protecció dels drets dels infants i els adolescents. Deures amb relació als serveis socials.

Tema 2.- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d'organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats.

Tema 3.- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials basics, definició, organització i funcions. Competències de les diferents administracions publiques.

Tema 4.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Prestacions del sistema públic de serveis socials. Prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques.

Tema 5.- Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Objecte de la llei i principis rectors. L'interès superior de l'infant o l'adolescent. Dret d'ésser escoltat.

Tema 6.- Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Deure de comunicació, intervenció i denúncia. Les situacions de risc, definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. El desemparament, concepte.

Tema 7.- L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els serveis socials bàsics. Protocol de coordinació EBAS- EAIA.

Tema 8.- Els indicadors de risc en els menors. El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies.

Tema 9.- Infància, adolescència i joventut. Situació actual a Catalunya des de la perspectiva social. Competències, serveis i recursos. El paper del/de la treballador/a social.

Tema 10.- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Objecte. Finançament. Beneficiaris. Caràcter

Tema 11.- Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Objecte. Finalitat i tipus de prestació. Característiques i caràcter.

Tema 12.- Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Titulars i beneficiaris. Requisits. Resolució administrativa de la sol·licitud.

Tema 13.- Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Durada del dret a percebre les prestacions. Obligacions dels destinataris.

Tema 14.- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Objecte. Drets i deures. Titulars de drets. Procés de reconeixement de la dependència.

Tema 15.- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Valoració de dependència i serveis destinats segons la normativa vigent

Tema 16.- Elaboració del Programa Individual d'Atenció (PIA) per a persones amb dependència. Procés, procediment i serveis. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per a l'assignació dels recursos.

Tema 17.- Llei 4/2016, del 23 de desembre de mesures de protecció al dret a l’habitatge de persones amb risc d’exclusió social.

Tema 18.- L'habitatge d'emergència social. Les meses de valoració de l'adjudicació d'habitatges d'emergència social. Reglaments. Criteris d'accés. Procediments. Mesures. Situació de risc d'exclusió residencial. Paper dels serveis socials basics.

Tema 19.- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Tema 20.- Polítiques d'Igualtat. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Definicions. Formes i àmbits de violència masclista. Finalitats.

Tema 21.- Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats.

Tema 22.- Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i tipologies. Intervenció dels serveis socials.

Tema 23.- Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Serveis i recursos.

Tema 24.- La Xarxa de Salut Mental: Serveis d’Atenció a la població adulta, infants i joves

Tema 25.- La gent gran. Competències dels serveis socials basics. Programes, serveis i recursos.

Tema 26.- El maltractament en la gent gran. Definició. Senyals d'alerta. Factors de risc. Mesures preventives. El paper dels serveis socials basics. B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 23-2-2021 CVE 202110011736 Pàg. 14-14 https://bop.diba.cat A

Tema 27.- Llei 10/2010 del 7 de maig d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Tema 28.- La inclusió i l'exclusió social. Definició de conceptes. L'enfocament dels plans locals d'inclusió social. El paper dels serveis socials basics.

Tema 29.- Serveis d'ocupació, prestacions. El paper de l'administració local. Coordinació dels serveis socials bàsics amb els serveis d'inserció sociolaboral.

Tema 30.- El Servei d’ajut a domicili. Definició i objectius. Diferents models. Professionals que hi intervenen. Sectors de població als que va adreçats.

Tema 31.- L'atenció domiciliaria. Definició, funcions, cartera de serveis, destinataris i perfils professionals.

Tema 32.- El servei local de teleassistència. Concepte i persones beneficiàries. Circuït i funcionament.

Tema 33.- Funcions del/de la treballador/a social en l'equip de serveis socials basics. Subjectes d'intervenció. Coneixement de l'entorn. Treball en xarxa.

Tema 34.- Tècniques de treball social. El pla de treball, l'entrevista, l'informe social. Bases conceptuals. Documentació pròpia del/de la treballador/a social.

Tema 35.- El treball social amb famílies. Objectius de treball social familiar. Metodologia de treball. Funció del/de la treballador/a social.

Tema 36.- El treball en equip i el treball amb xarxa. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment d'acords.

Tema 37.- La mediació com a eina d’intervenció social.

Tema 38.- Codi d'ètica en el treballador, en relació a l'usuari, a les institucions i altres professionals. La confidencialitat.

Tema 39.- Urgències socials. Concepte. Situació d’alt risc social. Característiques. Recursos i Serveis. El paper dels Serveis Socials bàsics.

Tema 40.- Les entitats del tercer sector. El seu paper en el camp social. La cooperació amb l'administració municipal.

Tema 41.- El municipi de Cervelló I: Característiques físiques i demogràfiques. Principals aspectes de la seva història, cultura i festivitats.

Tema 42.- El municipi de Cervelló II: Principals aspectes urbanístics: carrers, places, característiques i ubicació dels equipaments i instal·lacions municipals.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.