agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Ayuntamiento Barcelona 2021

Especialidad: Ingenieros Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 10/03/2021
Plazas: 25
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Ayuntamiento Barcelona 2021

10/03/2021. El DOGC publica el anuncio de la convocatoria de 25 plazas de Técnicos Superior en Ingenieria mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

09/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 25 plazas de Técnicos Superior en Ingenieria mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Una de las plazas queda reservada para personas con discapacidad. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Barcelona delo 24 de febrero de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

16. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.

18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.

- TEMARI ESPECÍFIC

1. Planificació territorial i mobilitat. Llei de Mobilitat. Els Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG).

2. Els plans de mobilitat urbana. El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona. Dades bàsiques de mobilitat a Barcelona.

3. Planificació de vies urbanes. Jerarquització viària. Criteris de disseny de vies urbanes. Pacificació de l'espai urbà. Estratègies de pacificació i elements de disseny per a una ciutat més sostenible.

4. Caracterització del trànsit (intensitat, velocitat, densitat) i de la xarxa viària (capacitat, nivell de servei). Paràmetres de regulació semafòrica (cicle, fases, transicions). Criteris per a la instal·lació de semàfors.

5. Eines i estratègies per gestionar la mobilitat. Gestió de la mobilitat a les Rondes. Coordinació semafòrica. El Centre de Gestió de la Mobilitat.

6. Senyalització urbana: vertical, horitzontal i informativa. Manual de Senyalització Urbana de Barcelona.

7. Accessibilitat de l'espai públic: disseny urbanístic, marc legislatiu (Orden VIV/561/2010, Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995), transport públic accessible, disseny per a tothom, accessibilitat universal.

8. Seguretat viària: Visió zero. Índexs d'accidentalitat. Àrees de concentració d'accidents. Usuaris vulnerables. El Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona.

9. Règim urbanístic del sòl i la seva classificació: urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Execució dels plans d'ordenació. Sistemes d'actuació. Programes d'actuació urbanística. Règim dels usos i zones en sol urbà.

10. Les actuacions urbanístiques en sòl urbà. Plans Especials. Els Plans Especials de Reforma Interior i els Plans Especials de Millora Urbana.

11. Urbanisme amb perspectiva de gènere.

12. Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona.

13. Codi tècnic de l'edificació: Seguretat en cas d'incendi. Exigències bàsiques SI 1 i SI 2. Propagació interior i exterior.

14. Codi tècnic de l'edificació: Seguretat en cas d'incendi. Exigències bàsiques SI 3 i SI 4. Evacuació d'ocupants i Instal·lacions de protecció contra incendis.

15. Codi tècnic de l'edificació: Seguretat en cas d'incendi. Exigències bàsiques SI 5 i SI 6. Intervenció dels bombers i Resistència al foc de l'estructura.

16. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (BOE 303 de 17.12.2004)

17. Ordenança Reguladora de les condicions de protecció contra incendis (BOP 83 de data 5 d'abril de 2008).

18. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

19. Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. 20. Ordenança del Medi Ambient de Barcelona: Títol 2. Protecció atmosfera.

 21. Ordenança del Medi Ambient de Barcelona: Títol 4. Contaminació acústica, i la seva modificació (BOPB 28 d'abril de 2014)

22. Ordenança del Medi Ambient: Títol 5. Gestió d'aigües residuals.

23. Ordenança del Medi Ambient de Barcelona: Títol 8. Energia solar. Aprofitament d'energia solar per a la producció d'energia fotovoltaica i per a la producció d'aigua calenta sanitària i/o calefacció

24. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica: Objecte. Finalitats. Àmbit d'aplicació. Zones de sensibilitat acústica. Zones de soroll. Mapes de capacitat acústica.

25. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos: Objecte. Àmbit d'aplicació. Competències municipals. Zonificació acústica del territori.

26. Codi tècnic de l'edificació: Document bàsic de protecció front el soroll.

27. Codi tècnic de l'edificació: Document bàsic d'estalvi d'energia.

28. Codi tècnic de l'edificació: Document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat.

29. Energies renovables i estalvi energètic.

30. L'estudi d'impacte ambiental: objectiu i contingut. Estudi del medi i anàlisi d'alternatives. Identificació i avaluació d'impactes. Mesures preventives, correctores i compensatòries.

31. Pla de l'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona.

32. Pla Clima de de Barcelona.

33. Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona.

34. Estratègia Residu Zero. Pla de prevenció de residus de Barcelona.

35. Serveis i sistemes de recollida de residus a la ciutat de Barcelona.

36. La fiscalitat dels residus a Barcelona: Àmbit domèstic i àmbit comercial. Excepcions, bonificacions i casos especials.

37. Recollida comercial a la ciutat de Barcelona: Carrers i eixos comercials. Grans productors de residus i generadors específics. Modalitats de serveis. Obligacions dels comerços.

38. Els residus especials d'origen domèstic: classificació i problemàtica. Els punts verds a Barcelona. Tipus de punts verds. Criteris d'admissibilitat.

39. Instal·lacions d'enllumenat públic en el Reglament de Baixa Tensió. Consideracions generals sobre els sistemes d'enllumenat i nivell d'il·luminació segons l'espai públic.

40. Instal·lacions elèctriques i d'enllumenat d'edificis d'ús públic en el Reglament de Baixa Tensió.

41. Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i reglament de desplegament de la llei, Decret 190/2015. Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries, Reial Decret 1890/2008.

42. Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals: Títol I. Obres locals.

43. Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals: Títol II. Capítol 3. Llicències i altres actes de control preventiu.

44. Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el reglament que la desenvolupa (Decret 112/2010)

45. Ordenança Municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona (BOP 169, 16.07.2003)

46. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: Règim de llicència i comunicació.

47. Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (OMAIIAA) (BOP 113 d'11 de maig de 2001), Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PCAA), i instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIAA a partir de l'entrada en vigor de la PCAA.

48. Àmbits d'aplicació, classificació d'activitats, règims d'intervenció de l'administració, controls inicial i periòdic, i revisió de les autoritzacions i llicències ambientals, d'acord amb la OMAIIAA i la PCAA.

49. El Pla Especial d'Equipament Alimentari de Barcelona. L'Ordenança municipal d'establiments i centres de comerç alimentari.

50. La Llei de Comerç de Catalunya (DOGC 5534 de 28-12-2009): Règim de comunicació i règim de llicència comercial. Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

51. Llei 16/2015: Simplificació administrativa en l'exercici de l'activitat econòmica.

52. Organització, seguiment i control de l'execució de projectes: Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització, de l'Ajuntament de Barcelona.

53. Control econòmic i dels terminis d'execució d'obra. El replanteig, les certificacions i els preus contradictoris. La revisió de preus, recepció i liquidació de l'obra. Els modificats i complementaris. Conservació durant el període de garantia.

54. Instrucció d'Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.

55. El control de qualitat de les obres públiques: Plecs de condicions, plans de control de qualitat, tipus d'assaigs més freqüents i interpretació dels resultats. Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

56. Sistemes per reduir sorolls i emissió de partícules a l'atmosfera durant l'execució de les obres, especialment en zones sensibles a aquests efectes a la ciutat.

57. La seguretat dins la construcció: Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Descripció del contingut de l'estudi de seguretat i salut.

58. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

59. Manteniment preventiu en edificis municipals i les seves instal·lacions.

60. Xarxes Corporatives de veu i dades: Definició. Tipologia. Avantatges.

61. El subsòl, descripció de les característiques geològiques i hídriques del Pla de Barcelona. Determinacions i paràmetres dels estudis geotècnics.

62. La intervenció en subsòl. Aprofitament per infraestructures i mètodes constructius. Incidència del nivell freàtic.

63. Incidència de les obres en el subsòl sobre les construccions existents: Mesures preventives, control i auscultació. Manual bàsic per a l'elaboració del Pla d'auscultació.

64. Instrucció tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona.

65. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. L'Ordenança sobre Obres, Instal·lacions i Serveis en el domini públic municipal.

66. Sistemes constructius per l'execució de les canalitzacions d'aigua, electricitat, gas, telèfon i fibra òptica. Galeries de serveis.

67. Les xarxes de clavegueram: Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals. Anàlisi i dimensionat d'una xarxa d'evacuació d'aigües residuals i de pluja. Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona.

68. Gestió de xarxes de serveis urbans: Mètodes i procediments de manteniment.

69. Pavimentació de calçades: Consideracions generals sobre els ferms. Sistemes constructius, seccions tipus, principals patologies i mètodes de reparació. Normativa d'aplicació.

70. Pavimentació de carrers peatonals i places: Sistemes constructius, seccions, tipus, principals patologies i mètodes de reparació. Normativa d'aplicació.

71. Inventari de ferms. Estratègies de conservació: conservació preventiva i curativa, reforçament, reconstrucció, reciclat i renovació superficial. Programació d'actuacions. Auscultació i inspecció visual.

72. Tipologies de ponts. Diferents elements estructurals d'un pont. Criteris de disseny. Principals patologies i sistemes de reparació

 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.