agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Ayuntamiento de Barcelona 2021

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 10/03/2021
Plazas: 23
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Ayuntamiento de Barcelona 2021

10/03/2021. El DOGC publica el anuncio de la convocatoria de 23 plazas de Técnicos Medios en Ingenieria mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

09/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 23 plazas de Técnicos Medios en Ingenieria mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 2 plazas quedan reservadas para personas con discapacidad. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en el BOP de Barcelona del 24 de febrero de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A2
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament

6. Organització territorial de l'Estat :L'Administració Pública a l'Ordenament jurídics espanyol. Tipologia d'Administracions Públiques.

7. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l'Estatut.

8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

9. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.

13. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Annex II B - TEMARI ESPECÍFIC – TM ENGINYERIA

1- Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en allò que fa referència a les llicències d'obres i activitats.

2- Ordenança Municipal d'Activitats i Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona.

3- La llicencia i l'autorització ambiental d'acord amb la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental. Novetats mes significatives, àmbit d'aplicació, classificació d'activitats i tràmit (LPCAA).

 4- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

 5- Classificació dels Usos segons PGM: Us industrial. Definició de categories i situacions.

6- Codi tècnic de l' edificació: Document bàsic SI 1 propagació interior i SI 2 propagació exterior. Codi tècnic de l' edificació. Document bàsic SI 3 evacuació.

7- Codi tècnic de l' edificació: Document bàsic SI 4 detecció, control i extinció de l'incendi.

8- Codi tècnic de l' edificació: Document bàsic SI 5 intervenció dels bombers. Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic SI 6 resistència al foc de l'estructura.

9- Codi tècnic de l' edificació. Document basic HR de Protecció contra el soroll.

10- Codi tècnic de l' edificació. Document basic HE estalvi d'energia i secció HE 1 limitació de la demanda energètica. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE).

11- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI. RD 2267/2004).

12- Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI RD 513/2017).

13- Ordenança municipal sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis (ORCPI/08).

14- Classificació del sòl d'acord amb el Pla General Metropolità: sòl urbanitzable i no urbanitzable; zones i sistemes.

15- Règim de regulació d'usos en el Pla General Metropolità segons classificació del sòl: urbanitzable i no urbanitzable, zones i sistemes i règims transitoris.

16- Plans d'Usos dels Districtes: trets comuns i fonamentals.

17- Normativa del Text Refós de l'Ordenança de Rehabilitació i millora de l'Eixample.

18- L'ús de garatges i aparcaments. Condicions constructives d'acord amb les Normes i Ordenances Metropolitanes i el Codi d'Accessibilitat.

19- Condicions de ventilació, i de les instal·lacions elèctriques en garatges.

20- Pla Especial de l'Equipament Comercial Alimentari de la Ciutat de Barcelona (PECAB). Pla Especial de l'Equipament Comercial No Alimentari de la Ciutat de Barcelona (PECNAB). Ordenança d'establiments i Centres de Comerç Alimentari.

21- Llei 18/2007 de comerç, serveis i fires.

22- Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.

23- Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC 5419 de 13.07.09).

24- Decret 112/2010. Reglament d'espectacles públics i de les activitats recreatives. Instrucció 1/2016 de musica en viu de l'Ajuntament de Barcelona.

25- Ordenança Municipal de les Activitats i dels Establiments de Concurrència Pública (BOP 16/7/2003).

26- Ordenança municipal dels Usos del Paisatge Urbà.

27- Normativa del Pla Especial d'Ordenació dels Establiments Comercials destinats a la venda d'articles de record o Souvenirs a la Ciutat de Barcelona i modificacions posteriors.

28- Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona (BOP 10/6/2016)

29- Ordenança municipal del Medi Ambient. Títol 2: Protecció de l'atmosfera. Títol 3: Contaminació tèrmica i Radiacions ionitzants. Títol 4: Contaminació acústica.

30- Ordenança municipal del Medi Ambient. Títol 5: Gestió d’aigües. Títol 6: Gestió de residus. Títol 7: Espais verds i biodiversitat. Títol 8: Energia Solar.

31- Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal.

32- Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona 2015: Criteris tècnics. Elements de Captació d'aigua d'escorriment. Claveguerons particulars.

33- Regulació autonòmica sobre els requisits tècnics i serveis mínims exigits als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats. Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residencies col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'us turístic a la ciutat de Barcelona.

34- Condicions instal·lacions per a piscines publiques, d'acord amb la normativa vigent.

35- Instal·lacions d'enllumenat públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Instal·lacions elèctriques i d'enllumenat d'edificis d'us públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

36- Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, de condicions bàsiques d'accessibilitat y no discriminació per al accés y utilització dels espais públics urbanitzats.

37- Manteniment preventiu en edificis i instal·lacions.

38- Codi d'accessibilitat de Catalunya: Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, Decret 135/1995 de 24 de marc de desplegament de la Llei 20/1991 i d'aprovació del codi d'accessibilitat. Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya ( documents TAAC). Codi Tècnic de l'edificació Document Bàsic_SUA 9.

39- Ordenança municipal de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona (BOPB 5/12/2017)

40- Ordenança municipal de terrasses de Barcelona.

41- Ordenança municipal sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.

 42- Ordenança municipal Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO).

43- Especificacions tècniques per al manteniment de la Cartografia topogràfica municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

 44- Georeferenciació: Definició, mètodes de georeferenciació directa i mètodes de georeferenciació indirecta.

45- Metodologies de captura dels elements i de les ocupacions de l'espai públic. Comparativa i tendències.

46- Disseny i característiques tècniques en la creació d’una xarxa local (XL) en el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC).

47- Infraestructura de Dades Espacials (IDE): concepte, funcions i components. Aplicació a la gestió municipal.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.