agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento de Roses 2021

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento de Roses 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 03/03/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento de Roses 2021

03/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de una plaza de Arquitecto para el Ayuntamiento de Roses (Girona) mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Girona del 24 de febrero de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

ANNEX I:

TEMARI BLOC I. PART GENERAL

Tema 1. Governança de les dades de l’administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 2. Transparència i accés a la informació pública. Principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 3. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 4. Institucions de control i de garantia. El Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 5. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 6. L’organització territorial. Les comunitats autònomes. Els estatuts d’autonomia. La comarca. L’ens local.

Tema 7. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. L’organització municipal i les seves competències.

Tema 9. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques. La llei i les seves classes.

Tema 10. La competència administrativa. Concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes. Les ordenances municipals. Procediment d’elaboració i aprovació.

Tema 11. L'acte administratiu. Concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 12. El procediment administratiu. Concepte, principis, classes i elements. Eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú.

Tema 13. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

Tema 14. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 15. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 16. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 17. El servei públic en l’esfera local. Formes de gestió dels serveis públics.

Tema 18. La despesa pública local. Els pressupostos locals. Les hisendes locals. Ingressos i ordenances fiscals.

Tema 19. Els funcionaris. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 20. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

BLOC II. PART ESPECÍFICA

Tema 21. La legislació urbanística a Catalunya. El planejament territorial a Catalunya. Tipus de plans. Relacions de competència i jerarquia entre els diferents planejaments. El planejament urbanístic. Característiques, finalitats, continguts i documentació. Principis informadors, finalitats i estructura.

Tema 22. Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals.

Tema 23. Règim urbanístic del sòl. Classificació. Qualificació. Conceptes. Sistemes.

Tema 24. Sòl urbà. Règim urbanístic. Concepte. Desenvolupament. Obligacions i drets dels propietaris.

Tema 25. Sòl urbanitzable. Règim urbanístic. Concepte. Desenvolupament. Obligacions i drets dels propietaris.

Tema 26. Sòl no urbanitzable. Règim urbanístic. Concepte. Actuacions d’ús específic. Drets dels propietaris. Usos provisionals. Obres de caràcter provisional. Procediments d’autorització.

Tema 27. El planejament urbanístic. Tipus de plans.

Tema 28. Formulació i tramitació del planejament.

Tema 29. Vigència i revisió del planejament.

Tema 30. Planificació urbanística del territori. Plans directors. Plans d’ordenació urbanística municipal. Normes de planejament urbanístic. Programes d’actuació urbanística municipal.

Tema 31. Planejament derivat en sòl urbanitzable. Concepte, contingut i documentació. Plans parcials de delimitació.

Tema 32. Planejament derivat en sòl urbà. Concepte, contingut i documentació. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.

Tema 33. Efectes de l’aprovació de figures de planejament. Publicitat i informació. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions. Edificis fora d’ordenació i volum disconforme. Legitimació d’expropiacions per raons urbanístiques.

Tema 34. La gestió urbanística. Concepte. Polígons. Sistemes d’actuació. Tramitació.

Tema 35. Sistema de reparcel·lació. Cooperació. Compensació.

Tema 36. Sistema d’expropiació.

Tema 37. Ocupació directa.

Tema 38. Sectors d’urbanització prioritària.

Tema 39. Reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals i locals. Concepte. Règim jurídic.

Tema 40. El domini públic i privat de l’administració. Règim jurídic i naturalesa. Ús i aprofitament del domini públic. Els béns patrimonials. El patrimoni municipal del sòl.

Tema 41. L’obligació d’urbanitzar i edificar i registre de solars. Els projectes d’urbanització. Formació, contingut i tramitació. Drets i deures bàsics dels propietaris. Facultats urbanístiques. Els drets a urbanitzar, l’aprofitament a edificar i a l’edificació. Taxació de solars a efectes de registres de solars.

Tema 42. La intervenció del sòl. L’edificació. Ús del sòl i el subsòl. Procediment d’atorgament de llicències. Actes subjectes, competència i procediment. Parcel·lacions urbanístiques. Requisits de parcel·lació. Indivisibilitat de parcel·les i finques.

Tema 43. Protecció de la legalitat urbanística. Procediment de protecció de la legalitat urbanística. Òrgans competents i legitimació. Inspecció urbanística. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Ordres d’execució. Estat de ruïna de les construccions. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Infraccions urbanístiques. Classificació. Persones responsables. Restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada. Persones responsables als efectes del règim sancionador. Multes correctives. Actuacions coercitives d’infracció a l’empara de llicències o d’ordre d’execució. Prescripció d’infraccions i de sancions urbanístiques.

Tema 44. Valoració del sòl. Sistemes de valoració. Causes de depreciació. Valoració de les obres d’infraestructura i dels serveis urbanístics. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris. El valor cadastral, el valor de mercat. Valoració del sòl urbanitzat. El valor d’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

Tema 45. Formació dels plans municipals. Actes preparatoris. Competències per a la seva formació. Terminis. Estàndards urbanístics.

Tema 46. Aprovació dels plans municipals. Procediment per a la seva aprovació. Publicitat.

Tema 47. Vigència, revisió, suspensió i modificació de plans.

Tema 48. Iniciativa i col·laboració particular. Plans d’iniciativa particular.

Tema 49. Efectes de l’aprovació dels plans. Publicitat, executorietat i obligatorietat.

Tema 50. Execució dels plans d’ordenació. Disposicions generals. Actuació per polígons. Exercici de la facultat d’edificar. Actuacions asistemàtiques del sòl urbà.

Tema 51. La intervenció administrativa en les activitats amb incidència ambiental. Objectius. Tipus d’activitats. Règims d’intervenció, control, inspecció i sanció. La Ponència Ambiental. Adequació de les activitats existents. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Tema 52. Espais naturals protegits. Legislació de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Instruments de planificació i gestió. El pla d’espais d’interès natural. Espais naturals de protecció especial. La connectivitat biològica.

Tema 53. El paisatge. Concepte. El Conveni Europeu del Paisatge. La regulació a Catalunya. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge. Intervencions en sòl no urbanitzable i en àmbits sotmesos a protecció específica.

Tema 54. La conservació de la biodiversitat a Europa. Xarxa Natura 2000: definició i aplicació al territori de Catalunya.

Tema 55. L’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Objectius. Projectes que s’hi han de sotmetre segons legislació d’avaluació d’impacte i segons legislació sectorial. Contingut dels estudis d’impacte ambiental. Òrgan ambiental i òrgan substantiu. Procediment d’avaluació. Seguiment.

Tema 56. L’avaluació ambiental de plans i programes. Objectius. Plans i programes que s’hi han de sotmetre. Document Inicial Estratègic. Estudi ambiental Estratègic. Informe ambiental Estratègic. Òrgan ambiental i òrgan promotor. Procediment de l’avaluació.

Tema 57. La directiva marc de l’aigua. Legislació d’aigües d’aplicació a Catalunya. Gestió integrada de zones costaneres. El domini públic hidràulic. Zona flux preferent. Zona inundable.

Tema 58. Instruments de política de sòl. Habitatge. Patrimoni públic de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte.

Tema 59. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge. Règim disciplinari.

Tema 60. Els habitatges de protecció oficial. Normes tècniques aplicables. Habitatges de promoció pública i privada. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda. Habitatge amb protecció oficial (HPO). Concepte. Classes i característiques. Qualificació provisional i qualificació definitiva. Preu i qualitat. Habitatges protegits: concepte i classes. Superfície i requisits. Ajuts per a l’adquisició.

Tema 61. L’habitabilitat. El Decret d'habitabilitat. Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges. Regulació i paràmetres de l'habitatge nou i usat. Controls i inspeccions. La cèdula d'habitabilitat. Concepte. Règim jurídic.

Tema 62. La rehabilitació de promoció pública i privada. Les ajudes econòmiques. Normativa reguladora.

Tema 63. El llibre de l’edifici per a habitatges de nova planta o resultants d’una gran rehabilitació. Quadern de registre. Documents d’especificacions tècniques. Arxiu de documents. Llibre de l’edifici per a habitatges existents i programa per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges.

Tema 64. Manteniment, conservació i reparació d’edificis. Adequació d’edificis per a ús públic.

Tema 65. La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes. Estructuració del marc normatiu espanyol. Les competències normatives d’àmbit estatal, autonòmic i local. Competències de la Generalitat de Catalunya. Normes d’obligat compliment. Normes de no obligat compliment.

Tema 66. Protecció contra incendis. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim d’aplicació. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i elements de construcció. Instal·lacions generals i locals de risc especial. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis pels serveis d’extinció. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Tema 67. La Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. El codi d’accessibilitat. Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L’itinerari practicable, l’adaptat i el convertible. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat. Concepte i característiques de l’habitatge adaptat.

Tema 68. La legislació civil de l’edificació. La incidència del codi civil i la compilació catalana en el camp de l’edificació. Propietat, drets i servituds. La responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés constructiu.

Tema 69. Prevenció i protecció de riscos en la construcció. Demolicions i enderrocs. Operacions prèvies. Tipus, riscos i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscos i les mesures preventives. Estructures. Tipus, riscos i mesures preventives.

Tema 70. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a materials i sistemes constructius. Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus.

Tema 71. La realització i la supervisió del projecte d’edificació, urbanització. Fases i documentació. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica. Bases legals de la supervisió. Les oficines de supervisió: control intern i control extern. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

Tema 72. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. El projecte d’obres locals ordinàries. Conceptes i tramitació dels projectes.

Tema 73. La contractació en l’obra. Els projectes externs. Encàrrec i seguiment. El contracte d’obra pública. Selecció del contractista. Adjudicacions.

Tema 74. L’execució del contracte d’obra pública. Bases legals. El contracte d’obres. L’expedient de contractació. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions. Modificacions del contracte d’obra pública. Tramitació de preus contradictoris. Certificacions d’obra i la liquidació. Programació i sistemes de control econòmic de les obres. Els terminis d’execució. La direcció d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Revisió de preus.

Tema 75. L’espai públic. Les places, els carrers i les zones verdes. Criteris de disseny. Els carrils per a bicicletes. Interaccions amb calçades i voreres. Els paviments als espais públics. Calçades i voreres. Tipus i criteris de selecció. Els serveis urbans. Les companyies de serveis. Rases i canalitzacions.

Tema 76. Tècniques de seguretat. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte. Organització de la seguretat en l’obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d’incidències.

Tema 77. Gestió de residus de la construcció. Normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

Tema 78. El patrimoni arquitectònic. Normes de protecció d’edificis i ambients. Conceptes de l’entorn urbà.

Tema 79. Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Legislació específica de catalogació i protecció. Els catàlegs. Expedient d’inclusió. Normatives de protecció d’edificis i ambients.

Tema 80. L’evolució del concepte de patrimoni. En el planejament urbanístic, dels catàlegs d’elements singulars a la consideració dels teixits i les tipologies en els planejaments generals i especials. Arquitectònic com a valor cultural d’un país. Corrents dominants. Concepte d’entorn d’un monument urbà. Criteris d’anàlisi i metodologia de treball per a la seva delimitació.

Tema 81. Metodologia d’anàlisi arquitectònica d’un monument abans de la seva restauració. Dades arqueològiques i històriques mínimes.

Tema 82. Les comissions tècniques del patrimoni cultural de Catalunya. Composició i competències.

Tema 83. Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d’ús per a edificis públics historicoartístics. Divisió analítica per a camps d’actuació de les operacions de manteniment.

Tema 84. Ports. Òrgans competents. Coordinació urbanística dels ports. Utilització del domini públic portuari.

Tema 85. Marines interiors. Consideració urbanística de les urbanitzacions marítimoterrestres. Desenvolupament urbanístic de la urbanització marítimo-terrestre. Competències municipals en les urbanitzacions marítimo-terrestre. Règim d’ús de la marina interior de les urbanitzacions marítimo-terrestre.

Tema 86. Costes. Béns de domini públic marítimo-terrestre. Servitud de protecció. Servitud de trànsit. Servitud d’accés al mar. Zona d’influència. Utilització del domini públic marítimo-terrestre. Els béns declarats d’interès cultural situats en domini públic marítimo-terrestre.

Tema 87. Turisme. Recursos turístics d’interès local. Consideració urbanística dels recursos turístics. Municipis turístics. Municipis d’interès turístic. Establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.

Tema 88. Mobilitat. Instruments de planificació. Plans de mobilitat urbana. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

Tema 89. Intervenció dels bombers. Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als edificis. Edificis que afronten amb àrees forestals. Condicions d’entorn i d’accessibilitat per a la intervenció dels bombers i l’evacuació de les persones. Espais de maniobra en vials. Accessibilitat de les façanes.

Tema 90. El Pla general d’ordenació urbana de Roses, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona, amb data 7 de juliol de 1993 i les posteriors modificacions puntuals aprovades. Regulació dels sistemes. Règim de sòl urbà. Règim de sòl urbanitzable. Règim de sòl no urbanitzable. Règim d’usos.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.