agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Martorell 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Martorell 2021

10/02/2021. Publicadas las bases de la convocatoria de una plaza de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Martorell a través del sistema de concurso-oposición. La plaza corresponde a la OPE de 2020.

El temario de la oposición es el siguiente:

ANNEX I –

TEMARI GENERAL

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals.

Tema 2. L'administració pública en l'ordenament espanyol. Administracions de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local.

Tema 3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern.

Tema 4. L'Administració Local. Concepte. Principis constitucionals. Ens que comprèn. L'Organització comarcal de Catalunya.

Tema 5. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans. Règims especials provincials. La vegueria.

Tema 6. El municipi I: Concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.

Tema 7. El municipi II: elements. El terme municipal. La població. L'empadronament.

Tema 8. L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.

Tema 9. L'Administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l' Administració. L'interessat.

Tema 10. El procediment administratiu. Principis generals. Fases.

Tema 11. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències.

Tema 12. La Funció Pública Local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.

Tema 13. Els béns de les entitats locals.

Tema 14. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.

Tema 15. El domini públic. El Patrimoni privat de l'Administració.

ANNEX II –

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 1.- El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Tema 2.- El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Tema 3.- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.

Tema 4.- Fonts del dret urbanístic de Catalunya i principis generals d'actuació urbanística. L'Administració urbanística: competències i òrgans urbanístics. Règim urbanístic del sòl.

Tema 5.- El planejament urbanístic. Planejament urbanístic general. Els plans directors urbanístics (PDU). El pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). Els programes d'actuació urbanística municipal (PAUM). Les normes de planejament urbanístic.

Tema 6.- Planejament urbanístic derivat. Els plans parcials urbanístics (PPU). Els plans parcials de delimitació (PPD). Els plans de millora urbana (PMU). Els plans especials urbanístics (PEU).

Tema 7.- Pla territorial parcial metropolità de Barcelona

Tema 8.- El planejament urbanístic a Martorell. Evolució i situació actual.

Tema 9.- Legislació d'equipaments comercials vigent a Catalunya. Tipologies i condicions urbanístiques per a la seva implantació. Comunicacions prèvies i declaracions responsables en l'àmbit d'activitats

Tema 10.- Règim urbanístic del sòl. La classificació i la qualificació del sòl.

Tema 11.- Limitacions i deures per raó de la classificació: cessions obligatòries, urbanització i altres, assumpció del cost de l'obra urbanitzadora.

Tema 12.- L'execució dels plans urbanístics. La delimitació dels polígons i unitats d'actuació.

Tema 13.- Els sistemes d'actuació (compensació i expropiació) i les seves modalitats. Els projectes de compensació, de reparcel·lació i el projecte de taxació conjunta.

Tema 14.- Els projectes d'urbanització. Determinacions i continguts.

Tema 15.- Els certificats de qualificació urbanística.

Tema 16.- Els certificats de legalitat urbanística.

Tema 17.- Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Legislació específica de catalogació i protecció. Els catàlegs. Expedient d'inclusió. Normatives de protecció d'edificis i ambients.

Tema 18.- Conceptes de manteniment, conservació I reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció.

Tema 19.- Regim jurídic i procediment d'atorgament de llicencies urbanístiques. Transmissió,caducitat i revocació de llicències urbanístiques. Classes de llicències i el seu règim.

Tema 20.- Les comunicacions prèvies i declaracions responsables.

Tema 21. El règim de fora d'ordenació i edificacions disconformes.

Tema 22.- Deures de conservació de l'edificació. Ordres d'execució. Declaració de ruïna. Procediment i efectes.

Tema 23.- Divisió de finques, parcel·lacions, divisions horitzontals i declaracions d'innecessarietat.

Tema 24.- Inspecció urbanística. Procediment. Efectivitat i execució voluntària i forçosa de les ordres de restauració. Les multes coercitives.

Tema 25.- Infraccions urbanístiques. Sancions i persones responsables. Procediments. Càlcul de sancions urbanístiques.

Tema 26.- Obres locals. Elaboració i redacció dels projectes i memòries valorades. Aprovació, modificació i revisió. Execució i direcció d'obres.

Tema 27.- El pressupost d'obra. Costos directes i indirectes. Despeses generals i benefici industrial d'obra. El pressupost d'execució material, el pressupost d'execució per contracte i el pressupost per a coneixement de l'administració.

Tema 28.- Contractes del sector públic. Tipus de contractes. L'expedient de contractació. Modalitats.

Tema 29.- Plecs de clàusules administratives particulars. Especial referència al plec de prescripcions tècniques. Informes tècnics en l'àmbit de la contractació publica.

Tema 30.- Instrucció de l'expedient de contractació, tramitació i finalització. Formes d'adjudicació. Especial referència a la tramitació electrònica. Elicita i sobre digital.

Tema 31.- El contracte d'obres I. Execució i modificació dels contractes. Comprovació del replanteig. Programa de treball.

Tema 32.- El contracte d'obres II. Certificacions d'obra. Abonaments a compte. Preus no previstos en el contracte. Liquidació. Règim de revisió de preus. Recepció de les obres. Suspensió de les obres. Execució del contracte. Responsabilitat del contractista. Drets i deures del contractista. La garantia. Els vicis ocults.

Tema 33.- La seguretat i salut a les obres de construcció. Normativa d'aplicació. Documentació i tràmits necessaris. Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut. Coordinació de seguretat. Pla de seguretat i salut en el treball. Aprovació dels plans de seguretat i salut. El control de qualitat de les obres d'edificació. Normativa d'aplicació i tipus d'assaig. Obres defectuoses o mal executades.

Tema 34.- Normativa de supressió de les barreres arquitectòniques. Codi d'accessibilitat. Itinerari accessible. Paviments en espais públics. Guals i passos de vianants adaptats. Rampes adaptades. Aparcaments adaptats. Mobiliari urbà. El cas de les ocupacions temporals de la via pública.

Tema 35.- Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Tema 36.- Agents de l'edificació. Normativa d'aplicació. Concepte legal. Funcions i obligacions. Responsabilitat i garanties.

Tema 37.- El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): documents bàsics i exigències bàsiques. Repercussions sobre el projecte bàsic i d'execució, sobre el control d'obres i els documents de final d'obra. Aplicació a les obres de l'Administració.

Tema 38.- Les instal·lacions existents: normativa i influença en el disseny urbà i imatge urbana. Rases i canalitzacions. Problemàtica del desplaçament de les instal·lacions existents. Manteniment i renovació de les instal·lacions existents.

Tema 39.- Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l'execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus.

Tema 40. El Llibre de l'edifici. Projecte realment executat, Manual d'ús i manteniment, Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici acabat.

Tema 41.- Facility Management. Gestió patrimonial, sostenibilitat i prevenció de riscos. El cicle de vida de l'edifici.

Tema 42.- Building Information Modeling. Metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions.

Tema 43.- Cartografia i Sistemes d'informació geogràfica SIG

Tema 44.- Decret d'habitabilitat. Primera i segones ocupacions

Tema 45.- Sostenibilitat a la construcció i estalvi energètic. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua, l'energia, materials i sistemes constructius i residus. Certificat d'eficiència energètica. Altres mesures d'estalvi energètic. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.