agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Sant Esteve Sesrovires 2021

Oposiciones de Arquitectos Sant Esteve Sesrovires 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 25/06/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Sant Esteve Sesrovires 2021

24/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de una plaza de Arquitecto mediante concurso-oposición, en turno libre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Barcelona del 10 de junio de 2021.

08/02/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de una plaza de Arquitecto libre para el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) a través del sistema de concurso-oposición.

El temario de la oposición es el siguiente:

ANNEX I Temari general

1. La Constitució Espanyola de 1978: Significat, estructura i contingut. Principis generals.

2. Els drets i els deures fonamentals dels ciutadans.

3. La Corona. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

4. Organització Territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes i els seus estatuts.

5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial.

6. La Generalitat de Catalunya: organització i competències. El Parlament: competències i funcions. El Consell Executiu: composició i funcions.

7. Submissió de l’Administració a la Llei i al dret. Fonts del dret. La Llei: concepte i tipus. El reglament: trets essencials.

8. Drets del ciutadà vers l’Administració.

9. Règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Legislació del règim local a Catalunya.

10. Relacions entre ens territorials. L’autonomia local.

11. Els reglaments, les ordenances i els bans de les entitats locals

12. El Municipi. Organització municipal, competències i funcionament.

13. Altres entitats locals: Mancomunitats, agrupacions, entitats menors

14. Òrgans de Govern Municipal. L’Alcalde. El Ple: composició i funcions. Òrgans complementaris.

15. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

16. La funció pública local i la seva organització.

17. Drets i deures del personal al servei de l’Administració Local.

18. Els pressupostos de les entitats locals.

19. Execució del pressupost local: modificacions pressupostàries, crèdits extraordinaris, suplements i transferències de crèdit i altres figures.

20. Els béns de les entitats locals. Domini públic i patrimoni privat.

21. La contractació administrativa a l’àmbit local.

22. L’execució, modificació, suspensió i extinció dels contractes administratius a les entitats locals.

23. L’acte administratiu: principis generals i fases del procediment administratiu general.

24. La revisió del actes administratius. Els recursos administratius.

25. Formes de gestió dels serveis públics.

26. El terme municipal i la població.

27. Formes de l’activitat administrativa: foment, policia i servei públic.

28. La responsabilitat de l’administració. Responsabilitat patrimonial.

29. La potestat sancionadora en l’àmbit de l’Administració local. La regulació del procediment sancionador. Normativa aplicable. Principis de la potestat sancionadora. Principis del procediment sancionador.

30. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: principals obligacions per a l’Ajuntament. El dret d’accés dels ciutadans a la informació Pública.

ANNEX II Temari específic

31. Planificació territorial i planejament urbanístic. Àmbit normatiu i tipus de plans. Relació entre els instruments d’ordenació territorial i els urbanístics.

32. La planificació territorial a Catalunya. Tipus de plans. Relacions de competència i jerarquia entre els diferents planejaments.

 33. Els principis generals de l'actuació urbanística. El concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.

34. El règim jurídic del sòl. La classificació i la qualificació del sòl.

35. Sòl urbà, definició i classificació. Drets i deures dels propietaris del sòl urbà.

36. Sòl urbanitzable, definició i classificació. Drets i deures dels propietaris del sòl urbanitzable.

37. El règim jurídic del sòl no urbanitzable: usos, activitat i construccions admissibles.

 38. El Pla General d’Ordenació Urbanística de Sant Esteve Sesrovires.

39. El planejament urbanístic general. Característiques, finalitats, contingut i documentació.

40. Els planejament derivat I: els plans parcials urbanístics, conceptes, contingut i documentació.

41. Els planejament derivat II: els plans especials urbanístics, conceptes, contingut i documentació.

42. Els planejament derivat III: els plans de millora urbana, conceptes, contingut i documentació.

43. El procediment de tramitació i aprovació del planejament urbanístic.

44. La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Competències. Règim d’intervenció administrativa.

45. La Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

46. Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

47. Efectes del planejament sobre les construccions i els usos preexistents. Edificis fora d’ordenació i volum disconforme.

48. Aspectes generals de la gestió urbanística. Definició. Beneficis i càrregues. Tramitació.

49. Els sistemes i modalitats d'actuació urbanística. Entitats urbanístiques col·laboradores. Especial consideració de les juntes de compensació.

50. El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació I: objecte, finques aportades i participació dels propietaris.

51. El sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació II: les diferents modalitats de reparcel·lació en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

52. Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada.

53. Els polígons d'actuació urbanística.

54. Els projectes de reparcel·lació. Criteris. Contingut. Efectes de l’aprovació definitiva.

55. Projectes d’urbanització. 56. Adquisició de sistemes urbanístics.

57. Parcel·lacions urbanístiques. Requisits de parcel·lació. Indivisibilitat de parcel·les i finques.

58. Règim jurídic i caducitat de les llicències urbanístiques. Actes d’edificació i ús del sòl sotmesos a llicència d’obra.

59. Procediment per l’atorgament de les llicències urbanístiques.

60. La intervenció en el patrimoni historicoartístic, regulació legal. La protecció d’edificis en la Llei 9/1993, de patrimoni cultural català.

61. El deure de conservació i la intervenció administrativa a través de l'ordre d'execució.

62. La declaració de ruïna d’immobles, classes i procediment.

 63. La protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

 64. La protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

65. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. Objecte, àmbit d'aplicació, tipologia i recursos de la contractació administrativa.

66. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes del sector públic.

67. Preparació dels contractes del sector públic. Tramitació. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.

68. El projecte d’obres. Contingut. Càlcul de preus: pressupost. Programa de treball. Supervisió de projectes. Replanteig del projecte.

69. L’execució del contracte d’obres. Comprovació del replanteig. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Amidaments d’unitat d’obra executada. Relacions valorades. Certificacions d’obra.

70. Modificació del contracte d’obres. Preu d’unitats d’obra no previstes. Variacions en els plans d’execució. Variacions sobre les unitats d’obra executada

71. L’extinció del contracte d’obres. Acta de recepció. Amidament general i certificació final.

72. Ocupació de les obres sense recepció formal. Liquidació del contracte. Desistiment i suspensió d’obres.

73. Les obres locals. Objecte. Classificació. Direcció d’obres.

 74. Concessió d’obres públiques. Estudi de viabilitat. Avantprojecte de construcció. Projecte d’obra i replanteig. Terminació de les obres.

 75. El Codi tècnic de l’edificació: règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives. Annexos.

76. El Codi tècnic de l’edificació: exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

77. El Codi tècnic de l’edificació: exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat. CTE DB SUA.

78. El Decret d’habitabilitat. Regulació i paràmetres de l’habitatge nou i usat. Qualificació provisional i definitiva d’HPO.

79. La cèdula d’habitabilitat. Concepte. Règim jurídic. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.

80. Principals característiques de l’ordenació urbanística de Sant Esteve Sesrovires I: elements que configuren el territori. Evolució històrica.. Límits i extensió del terme municipal.

81. Principals característiques de l’ordenació urbanística de Sant Esteve Sesrovires II: nuclis de població. Polígons d’activitat econòmica. Infraestructures, equipaments i elements patrimonials.

82. Ordenança reguladora de la intervenció municipal den les obres al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires

83. Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

84. Ordenança reguladora de la protecció de l’arbrat de Sant Esteve Sesrovires.

85. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. Funcions, obligacions, competències tècniques i responsabilitats dels agents.

86. L’atorgament de llicències de primera utilització o ocupació dels edificis.

87. El Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.

88. El patrimoni municipal de sòl i habitatge. Procediments per a la transmissió dels seus béns afectes.

89. Règim legal de sòl i valoracions.

90. Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.