agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Ayto Arteixo 2021

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 25/01/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Ayto Arteixo 2021

25/01/2021. El Ayuntamiento de Arteixo convoca una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos libre a través del sistema de concurso-oposición. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en el BOP de A Coruña del 25 de septiembre de 2020.

El temario de la oposición es el siguiente:

Temario xeral

1. Constitución española. Estrutura. Principios xerais.

2. A Corona, o Rei e o Refrendo.

3. A organización territorial do Estado. Cámaras lexislativas. Competencias e réxime de funcionamento

4. Dereitos e deberes dos cidadáns.

5. Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia

6. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Principios xerais.

7. O Acto administrativo, elementos constitutivos, requisitos e eficacia do acto.

8. A revisión de oficio. A nulidade e anulabilidade do acto administrativo.

9. Lei 39/2015: iniciación, instrución e finalización do procedemento administrativo.

10. Lei 39/2015, de 1 de outubro: recursos administrativos.

11. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público: órganos administrativos e órganos consultivos das distintas Administracións públicas

12. Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.

13. Lei 27/2013 de 27 de decembro de Racionalización e sostenibilidade da Administración Local, de modificación da Lei de Bases 7/85 de 2 de abril

14. Competencias municipais dos concellos de máis de 30.000 habitantes: competencias propias, impropias e delegación competencial.

15. Competencias da Alcaldía-Presidencia e do Pleno nas entidades locais. A delegación competencial e a avocación.

16. Competencias da Xunta de Goberno local e dos demais órganos colexiados nas entidades locais.

17. Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

18. Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Tipoloxía de persoal e dereitos e deberes do persoal público.

19. Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia. Situacións administrativas, permisos e licenzas do persoal público.

20. Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas.

21. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Especial referencia á delimitación dos tipos contractuais e á aptitude para contratar co sector público

22. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público: da preparación dos contratos nas Administracións Públicas.

23. Orzamento municipal. Estrutura. Procedemento de aprobación.

24. A lexislación urbanística vixente en Galicia. Réxime urbanístico do solo. Clasificación do solo e réxime das distintas clases e categorías.

25. Instrumentos de planeamento xeral na Lei do solo de Galicia e no seu regulamento: Obxecto, determinacións e documentación.

26. As Ordenanzas e Regulamentos. Elaboración e aprobación das Ordenanzas e Regulamentos, procedemento de elaboración, límites, control da potestade regulamentaria

27. A publicación das normas locais. Os bandos

28. Políticas de igualdade : Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes

29. Marco legal e principios xerais da Protección de Datos de Carácter Persoal na Admón. Pública.

30. Arteixo: características demográficas, poboacionais e económicas do termo municipal.

Temario específico

1. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de riscos laborais.

2. Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción.

3. As obrigas de prevención de riscos na subcontratación

4. Regulamento dos servizos de prevención. O sistema de xestión de riscos laborais: modalidades de organización. Integración da prevención na Admón. local. A avaliación de riscos laborais

5. A Prevención de riscos laborais na prestación directa de servizos municipais. Colectivos protexidos. Vixilancia da saúde

6. Movementos de terras: clasificación e características dos solos. A súa relación co dimensionamento do firme. Particularidades nas actuacións en entornos urbanos.

7. Compactación. Construción de explanacións. Construción de terrapléns e pedrapléns. Capacidade soporte. Normativa e especificacións. Particularidades nas actuacións en entornos urbanos.

8. A lexislación sobre augas terrestres: augas públicas e privadas. A servidume. Usos comúns e privativos

9. O aproveitamento das augas. Concesións e autorizacións.

10. Revisión de concesións. Caducidade. Cambio de características. Rexistro de augas. Reservas demaniais.

11. Réxime xurídico do dominio público hidráulico, das zonas de servidume e de policía. Utilización. Servidumes

12. Lexislación de Augas en relación á calidade da mesma. A Directiva 91/271/CEE, RD Lei 11/1995 e RD 509/1996 e demais normativa.

13. Autorización de Vertidos en sistemas Municipais do ciclo da auga. Aplicación ó Concello de Arteixo.

14. Inspección de vertidos municipal. Planificación.

15. Hidroloxía do Término Municipal de Arteixo.

16. Abastecemento de auga. Elementos que compoñen o sistema. Captación. Depósitos: funcións tipoloxía, criterios de dimensionamento, ubicación e deseño.

17. Xestión directa dun servizo municipal de Augas nun Concellomediano (menos de 50.000 habotantes) . Organización e funcionamento

18. Redes de distribución da auga potable. Estrutura xeral. Tipos de redes. Dimensionamento hidráulico da rede. Cálculo de pérdidas de carga. Redes maiadas.

19. Procedemento de tramitación e execución de acometidas de auga á rede municipal.

20. Tipos de tuberías para redes de distribución: materiais, tipos de xuntas. Criterios para a selección. Válvulas de seccionamento e de control. Contadores.

21. Sistema de abastecemento na modalidade de xestión directa do servicio municipal de auga no Concello de Arteixo.

22. Planificación do ciclo da auga nos sistemas municipais con modalidade de prestación directa do servizo.

23. Problemática e xestión da turbidez en sistemas de abastecemento de auga.

24. Redes de saneamento. Deseño e xestión de augas fecais e pluviais. Organización de actuacións durante a explotación.

25. Tratamento das augas potables. Sistemas convencionais de depuración. Particularidades en encoros con proliferación de algas.

26. Detección de fugas en sistemas de distribución de auga.

27. Reparación de fugas en sistemas de redes de auga de Servizos Municipais de Auga. Servizos afectados

28. Telemando e telecontrol dos sistemas de distribución de abastecemento de auga. Sistemas de medición de caudal.

29. Actuacións en caso de seca en sistemas municipais de abastecemento. Medidas. Aplicación o caso de Concellos medianos (menos de 50.000 habitantes)

30. Inspeccións técnicas de instalacións do ciclo da auga municipal.

31.Organización de equipos de traballo para a xestión directa municipal do ciclo da agua.

32.Organización e xestión de reclamacións e tratamento da información derivada da atención ó público na xestión directa dun servizo municipal de augas.

33.O papel de carbón activo e do ozono no tratamento de augas. Desinfección e eliminación de nutrientes.

34. Tipos de tubarías para redes de saneamento: materiais, tipos, axuntas. Tubos ríxidos e flexibles. Características fundamentais, dos condutos, das xuntas, resistencia ao ataque interior, relacións cos condutos de distribución das augas de abastecemento.

35 Instalacións complementarias da rede de saneamento: baixantes, sumidoiros, pozos de rexistro, acometidas, cámaras de descarga, sifóns, aliviadoiros e depósitos de retención.

36. Esquema xeral dunha EDAR. Procesos convencionais. Control e indices de depuración.

37. Técnicas de depuración de augas residuais. Fangos activos. Filtración biolóxica. Eliminación biolóxica de nutrientes.

38. Sistema de saneamiento e depuración nun Concello mediano (menos de 50.000 habitantes)

39. Obras hidraúlicas: concepto e natureza xurídica para execución, xestión e explotación de obras hidraúlicas públicas. Contrato de concesión de obras hidráulicas

40. Construccións subterráneas en conduccións hidráulicas: condicionantes.

41.- Hincas, túneles, emisarios e perforacións dirixidas

42. Sistemas de excavación e sostenemento en obras hidráulicas.

43. Presas e Balsas: xeneralidades, clasificación. Órganos de desagüe.

44. Xestión de seguridade das presas. Vixilancia e auscultación.

45. Presa e encoro de O Rosadoiro. Características. Explotación.

46.Organización dos sistemas de mantemento e limpeza de conducións de auga nun Servizo Municipal de Augas de prestación directa.

47.Organización dos sistemas de reparación de avarías e ampliacións de da rede nun Servizo Municipal de Augas de prestación directa.

48.. Estacións de bombeo e grupos de presión. Conceptos básicos e características.

49. Elementos construtivos das estacións de bombeo: protección e tipos de estacións. As estacións de bombeo do servizo de augas de Arteixo

50. Xestión técnico administrativa de suministros na prestación directa do ciclo da auga municipal.

51. Xestión técnico administrativa de obras e servizos na prestación directa do ciclo da auga municipal

52. Control de calidade do ciclo integral da agua nun servizo municipal de aguas. Control sanitario. Ensaios. Organización.

53. Sistema de facturación, recadación e xestión económico-administrativa nun servizo municipal de augas de prestación directa dende o Concello.

54. Ordenanza Fiscal nº 6 do Concello de Arteixo: taxa por prestación do servizo público de subministro de auga potable a domicilio e no Polígono de Sabón

55. Ordenanza Fiscal nº 9, taxa por prestación dos servizos da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais

56. Ordenanza nº 41 de Verquidos e do servizo municipal de saneamento do Concello de Arteixo: principios, disposicións xerais e estructura.

57. Ordenanza nº 41 de Verquidos e do servizo municipal de saneamento do Concello de Arteixo: Emprego da rede municipal de saneamento

58. Anexos da Ordenanza nº 41 de Verquidos e do servizo municipal de saneamento do Concello de Arteixo

59. Regulamento municipal do servizo de abastecemento de auga de Arteixo: Disposicións xerais e estructura

60. Regulamento municipal do servizo de abastecemento de auga de Arteixo: obrigas e dereitos da empresa subministradora e da clientela. Condicións do subministro.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.