agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Pedagogia Ayto Barcelona 2021

Especialidad: Pedagogía_Cuerpo Superior
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 10/03/2021
Plazas: 12
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Pedagogia Ayto Barcelona 2021

10/03/2021. El DOGC publica el anuncio de la convocatoria de 12 plazas de Pedagogia mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

09/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 12 plazas de Pedagogia mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP DE Barcelona del 24 de febrero de 2021.

13/01/2021. Publicada en el BOPB la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Barcelona que incluye 6 plazas libres del cuerpo técnico superior de Pedagogia.

El temario de la oposición es el siguiente:

GRUP A1

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

16. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.

18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.

B- TEMARI ESPECÍFIC

1. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials de Catalunya. Els serveis socials especialitzats. Funcions dels serveis socials especialitzats. La prestació dels esmentats serveis. TITOL II. Cartera de serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència. Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011.

2. Legislació vigent a Catalunya en matèria de protecció de la infància. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència. Principis Rectors i Desenvolupament dels títols III, IV i V. Normativa de desplegament.

3. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: enumeració de les normes bàsiques. El Sistema Català de Serveis Socials: principis, nivells en que s'estructura i competències de les diferents administracions.

4. Focus de la infància i ciutadania 2017-2020: pla per créixer i viure la infància i l'adolescència a Barcelona.

5. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista.

6. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

7. L'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Missió, visió i valors. Estructura organitzativa.

8. El model de serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Barcelona. Organització, funcions i perfils professionals. Tipus de serveis i destinataris.

9. Xarxa de Centres Oberts d'Atenció a la Infància i Adolescència. El model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona.

10. Mesures de protecció dels infants i adolescents desemparats. Relació i explicació de cada una d'elles. Revisió, impugnació i extinció de les mesures.

11. Les situacions de risc social. Definició i concepte. Organismes i serveis que tenen les competències quant a intervenció en matèria de risc . Coordinació, criteris i circuïts de derivació. Mesures d' atenció social i educativa davant les situacions de risc.

12. Concepte de desemparament. Organismes i serveis que tenen les competències en quant a intervenció en matèria de desemparament. Procediment i efectes de la declaració de desemparament.

13. Concepte de participació de l'infant o l'adolescent segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, de drets i oportunitats a la infància i l'adolescència. Implicacions en el procés d'intervenció del EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència).

14. Les competències parentals, segon J. Barudy. Capacitats parentals fonamentals. Avaluació de les competències parentals per garantir una intervenció coherent centrada en els nens i nenes.

15. Intervenció en situacions d'urgència respecte a la protecció de menors. Dispositius, equips especialitzats i procediments. Mesures cautelars i desemparaments preventius. Implicacions legals. Definició, funcions i procediment d'atenció immediata.

16. L'EAIA davant del recurs d'acolliment familiar. Mesura d'Acolliment Familiar. Diferent tipologia d'acolliments Familiars i les seves diferències. Diferències bàsiques entre l'acolliment familiar simple i el preadoptiu.

17. L'acolliment familiar en família extensa. Característiques particulars. El projecte "La meva família m'acull". Projecte per promoure i millorar la família extensa i donar-li suport.

18. Projecte d'estada de nens i adolescents amb famílies col·laboradores de la DGAIA. Definició i característiques.

19. Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. DGAIA. Funcions i estructura de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Funcions i estructura dels Serveis d'Atenció a la Infància de Barcelona ciutat. Funcions dels Equips funcionals d'Infància (EFI).

20. Expedients administratius de protecció a la infància i l'adolescència. Situacions administratives dels expedients tècnics. Característiques i procediments. Expedient de Tutela. Expedient de Guarda Administrativa. Definició, criteris i aplicació. Guardes judicials.

21. Expedient Administratiu de desemparament. Procediment i requeriments administratius que cal garantir en la tramitació de l' expedient en el treball amb les famílies e infants a l' EAIA.

22. Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a Infants i Adolescents de Catalunya. Juliol 2017.

23. ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents. Indicadors, factors de risc i de protecció necessaris per a la valoració de les situacions de des protecció dels infants i adolescents en aplicació de l'article 79 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

24. Definició i funcions dels Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA) en el Sistema de Protecció a la Infància. Finalitat i marc legal. Disciplines professionals que composen els EAIA. Competències i funcions específiques per cada una de les disciplines.

25. El rol del pedagog/a en l'atenció a la infància i adolescència en risc de maltractament.

26. Els Equips de Valoració de Maltractaments Infantils . Definició i funcions.

 27. De les observacions als indicadors: El mòdul de suport a la gestió del risc en la infància i l'adolescència. Registre unificat de maltractament infantil (RUMI).

28. Àrea de Suport a Joves Tutelats i Ex tutelats (ASJTET). Objectius, destinataris, funcions. Diferents programes del ASJTET. Circuits de derivació. Paper del EAIA en relació al ASJTET. Mesures assistencials.

29. Els compromisos socioeducatius. Descripció, funcions i utilització com a instrument tècnic. Directrius bàsiques d' elaboració del compromís socioeducatiu. Situacions a les que va dirigit.

30. Processos Tècnics en la fase d'estudi/valoració dels Equips d'atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Objectius generals. Mapa de processos. Processos Claus de la fase d' Estudi.

31. Fases d'intervenció en els processos d'estudi en els EAIA. Primera entrevista i creació del context d' intervenció.

32. Ètica en els Serveis Socials. Infància i adolescència. Principis ètics a tenir en compte en la intervenció social i en infància. Codi ètic serveis socials ajuntament de Barcelona.

33. Justícia Juvenil. Àmbits d'actuació. Projecte tècnic de medi obert.

34. Drets i deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres.

35. Centres o unitats residencials d'educació intensiva i centres terapèutics. Descripció de la població adolescent a qui estan adreçats. Programa marc. Característiques i objectius fonamentals. Drets i deures dels adolescents en acolliment residencial especialitzat.

36. Pautes orientatives d'exploració i d'intervenció amb els fills i filles de les dones ateses per situacions de violència de gènere.

37. Criteris de territorialitat. EAIA referent. EAIA Coreferent i EAIA col·laborador. Criteris de traspàs entre EAIA.

38. Abordament del maltractament prenatal . Protocol de coordinació d'actuacions per a la prevenció i l'abordatge del maltractament prenatal.

39. Definició, característiques i diferencies entre diferents situacions de maltractament infantil. Tipologia.

40. Els abusos sexuals infantils. Conceptualització. Factors de Risc i factors de protecció. Conseqüències del abús sexual infantil a curt i llarg termini.

41. Protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors.

42. L'atenció precoç a la infància. Els Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Catalunya. Definició, àmbits d'actuació. Funcions generals. Composició dels equips.

43. Programa “Educant en la responsabilitat” Intervenció socioeducativa en menors de catorze anys amb comportaments que es considerarien delicte si fossin més grans.

44. Funció de seguiment de les mesures administratives de protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament. Criteris respecte a la durada tenint en compte el tipus de mesura de protecció. Criteris d' elaboració dels informes de seguiment .

45. Diferents tipus d'informes de l'EAIA al finalitzar el procés de diagnòstic/ d'estudi. Definició i funció de cada tipus. La Síntesi avaluativa. Objectiu que acompleix. Guió i model de informe amb els apartats necessaris per la realització del diagnòstic interdisciplinari.

46. Pla d' intervenció Familiar. El Pla de Millora i el contracte com instrument de tractament familiar. Procés de devolució a les famílies. Protocols i requisits administratius.

47. Les intervencions psicoeducatives en famílies amb infants en risc en el marc de serveis socials. Recerca aplicada.

48. Models de treball en xarxa. Experiències de treball en xarxa en infància en risc als serveis socials de Barcelona. Projecte Interxarxes. Projecte Xafir.

49. La resiliència. Marc conceptual . Canvi de perspectiva en la interpretació e intervenció en infància.

50. Teoria del aferrament. Tipus aferrament segons John Bowlby . Impacte e implicació en el desenvolupament infantil i en el desenvolupament de maltractaments infantils. vincle afectiu i criança.

51. Protocol d'actuació per situacions de maltractament infantil i adolescent, detectat en l'àmbit escolar del Consorci d'Educació de Barcelona. Formularis de comunicació i circuït.

52. Pla Integral de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme escolar a Barcelona. Consorci d'Educació 2012.

53. Les escoles bressol municipals a la ciutat de Barcelona. Història i evolució. El model educatiu.

54. Protocols de detecció de l'abús sexual a les escoles bressol i a les escoles de música municipals de Barcelona.

55. El sistema educatiu: estructura i característiques generals. Marc legislatiu.

56. El Consorci d'Educació de Barcelona. Competències i funcions. Programes d'Innovació.

57. Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB). Competències i funcions.

58. El Consell Escolar Municipal de Barcelona. Competències. Mesura de Govern Consell Escolar Municipal 2017. Consells Municipals d'Educació de Districte. Consell Educatiu de Ciutat.

59. Barcelona Ciutat Educadora. Objectius, Taula tècnica, Carta de ciutats educadores.

60. El projecte educatiu de ciutat de Barcelona (PEC). Pla d'acció 2016-2019.

61. Les escoles bressol municipals a la ciutat de Barcelona. El model educatiu. Organització. Preus Públics. Procés de Preinscripció i Matrícula. EEAEN (Equip Educatiu Atenció Especials Necessitats).

62. Promoció educativa: Programes de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB). Guia de promoció de la participació dels Infants en els serveis i projectes municipals.

 63. Les metodologies d'aprenentatge: tècniques tradicionals i metodologies emergents (com per exemple, MOOC, gamificació, classe invertida).

64. Acords de formació contínua a les administracions públiques (AFEDAP). Actors, finalitats, principis, concepte de formació contínua, tipus de plans, tramitació dels plans de formació.

65. Elaboració d'un Pla estratègic de formació i desenvolupament en una Administració pública. El pla de formació de l'Ajuntament de Barcelona.

 66. Identificació, disseny, gestió i avaluació d'una acció formativa. Requeriments en modalitat presencial i virtual.

67. Itineraris de desenvolupament de perfils professional d'acord amb les competències i les funcions dels llocs de treball. Els plans de desenvolupament individuals.

68. Procés de disseny d'una acció formativa presencial i virtual: comprensió de la necessitat formativa organitzativa i adaptació a les persones que s'han de formar.

69. Transferència i avaluació de la formació. Com traspassar els coneixements adquirits en un curs al lloc de treball. Els models d'avaluació de Kirkpatrick.

70. Traspàs de coneixement en els casos de desvinculació d'un lloc de treball. Coneixement a retenir. Identificació, mètodes i eines de traspàs.

71. La gestió del coneixement a les organitzacions. Teories, mètodes, eines. Beneficis de la implantació d'un sistema de gestió del coneixement.

72. Potencial dels formadors interns a les organitzacions. Accions per crear un equip de formació intern. Accions per consolidar, cohesionar i ampliar un equip intern de formació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.